Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73578/2012/9<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Психолінгвістика
: наук.-теорет. зб..- Переяслав-Хмельницький
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Психологія

 4. Бєлякова С. М. Психологічні основи оптимізації особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання. - C. 13-19.
 5. Білоусько Л. В. Розвиток мовлення старших дошкільників у процесі навчанні їх елементів математики. - C. 20-24.
 6. Бородулькіна Т. О. Психосемантичний аналіз ставлення до викладачів у майбутніх психологів та соціальних працівників. - C. 25-30.
 7. Видолоб Н. О. Осмислене пізнання дійсності в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів ВНЗ. - C. 31-37.
 8. Грейліх О. О. Комунікативна культура як компонент педагогічної культури викладача вищого навчального закладу. - C. 38-42.
 9. Дем’яненко С. Д. До проблеми лексико-семантичного розвитку дітей дошкільного віку. - C. 42-48.
 10. Засєкіна Л. В. Мовленнєві стилі у новій парадигмі психолінгвістичного знання. - C. 48-55.
 11. Калмиков Г. В. Теоретико-методологічні засади становлення професійно-мовленнєвої діяльності практичного психолога. - C. 56-62.
 12. Калмикова Л. О. Діяльнісна психолінгвістика Л.С.Виготського. - C. 62-69.
 13. Карп’юк М. Д. Пізнавально-виховна інформація як засіб розвитку самосвідомості учнів ПТНЗ в процесі професійної комунікативної взаємодії. - C. 70-82.
 14. Лила М. В., Лила М. М. Внесок Б. Ф. Баєва в розвиток психології внутрішнього мовлення. - C. 82-87.
 15. Мильнікова Н. Г. Вікові особливості трансформації образу в поняття у процесі опанування іноземної мови студентами ВНЗ. - C. 87-95.
 16. Орап М. О. Програма емпіричного дослідження мовленнєвої організації дітей. - C. 95-102.
 17. Пилипчук С. В. Новый подход к овладению английским языком в дошкольном возрасте в условиях информационного общества. - C. 103-106.
 18. Походенко С. В. Герої українських народних казок в архетиповій свідомості суспільства. - C. 106-117.
 19. Роменкова В. А. Формирование представлений "свой" – "чужой" в дошкольном возрасте. - C. 118-126.
 20. Румянцева И. М. О раннем естественном билингвизме: психологические и психофизиологические основания. - C. 126-129.
 21. Харченко Н. В. Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. - C. 129-137.
 22. Хворост Х. Ю. Психолінгвістичний погляд на феномен соціальної зрілості особистості. - C. 138-143.
 23. Чернякова О. І. Індивідуально-особистісний підхід у навчальному процесі вивчення іноземної мови. - C. 143-149.
 24. Шенцева Н. Н. Психологическое содержание понятия "УСПЕХ" в традиционной российской культуре. - C. 150-157.
 25. Мовознавство

 26. Акимова Н. В. Значение и смысл имен персонажей в художественном тексте (на примере произведений В.Пелевина). - C. 158-162.
 27. Волкова А. Г. Гипертекст: письменный и электронный варианты. - C. 162-166.
 28. Голоцукова Ю. О. Кількісно-якісні зміни категорії результатива (на матеріалі української мови). - C. 166-173.
 29. Добров А. В. К вопросу о методике оценки эффективности автоматической рубрикации текстов: психолингвистический аспект. - C. 173-178.
 30. Засєкін С. В. Психолінгвістика – перекладознавство: політика партнерства. - C. 178-184.
 31. Ігнатьєва С. Є. Особливості кольорової картини світу в українському щоденниковому дискурсі (аксіологічний аспект). - C. 184-192.
 32. Карташкова Ф. И. Гендерная специфика коммуникативного жанра "ФЛИРТ" (на материале англоязычных художественных произведений). - C. 192-197.
 33. Козак Л. В. Формування мовленнєвої компетенції фахівців інженерного профілю в процесі викладання української мови за професійним спрямуванням. - C. 197-202.
 34. Куринная А. Ф. Словоцентричный подход к изучению фонетики в основной школе. - C. 202-212.
 35. Москвичова О. А. Втілення принципу каузації структурно-семіотичної моделі метаморфози в англомовному британському поетичному тексті. - C. 212-216.
 36. Навальна М. І. Варваризми в мові сучасної української періодики. - C. 217-225.
 37. Нестеренко К. В. Интерпретация юридических событий и фактов в текстах разных жанров. - C. 225-232.
 38. Пікалова А. О. Концепт-образ ПІСНЯ як репрезентатор концепту ЛЮДИНА в поетичних текстах М.Стельмаха. - C. 232-236.
 39. Тєлєжкіна О. О. Застаріла лексика як стилістичний засіб у поетичному мовленні Дмитра Павличка. - C. 236-241.
 40. Цейтлин С. Н. Детские словообразовательные инновации как результат реализации потенций языковой системы. - C. 241-247.
 41. Соціальні комунікації

 42. Біличенко О. Л. Літературна традиція та екстра-літературна реальність – комунікаційне середовище продукування, існування і сприймання текстів художньої літератури. - C. 248-253.
 43. Дем’яненко А. В. Ідеал виховання і культ знань в іранській освітній традиції IX-XI століття: ретроспектива філософсько-психологічного вчення. - C. 254-260.
 44. Дікарєв О. І. POLITICA HERMETICA: апокаліпсис в скандинавському варіанті Олсіанівської парадигми. - C. 260-268.
 45. Іванов В. Ф., Дудко О. С. Магія реклами як мистецтво "приворожити" покупця. - C. 268-279.
 46. Мороз В. Я. Аксіологічні стратегії українського козацтва. - C. 279-284.
 47. Нікітчина С. О. Мотивація дидактичного спілкування студентів із викладачами як умова ефективності сучасних комунікативних технологій. - C. 285-291.
 48. Пурмале Р. Ребенок как субъект прав человека в теории и практике. - C. 291-297.
2012
Вип. 9
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter