Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73286/2011/9<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Педагогічний дискурс
: зб. наук. пр..- Хмельницький
Pedahohichnyi Dyskurs

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Аджалімова Е. Р. Використання аналітично-синтетичного методу в корекції порушень читання розумово-відсталих учнів молодших класів. - C. 7-12.
 4. Аніщенко І. М., Федорова О. В. Організація самостійної роботи студентів з дисципліни "Іноземна мова” за умов кредитно-модульної системи навчання. - C. 12-15.
 5. Бабічева М. Г. Сучасні тенденції розвитку методики раннього навчання іноземних мов. - C. 16-18.
 6. Баля С. А. Моніторинг навчальних досягнень учнів як об’єкт стандартизації якості освіти. - C. 19-22.
 7. Берека В. Є. Становлення системи наукових поглядів на проблему розвитку управлінської компетентності менеджерів. - C. 22-26.
 8. Берека В. П., Місяць Є. Г. Логічні аспекти мовної комунікації на уроках математики. - C. 26-30.
 9. Бідюк Н. М. Сучасні тенденції розвитку системи професійної освіти у Польщі в контексті євроінтеграційних процесів. - C. 30-35.
 10. Біницька О. П. Економічна підготовка майбутніх вихователів: на прикладі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. - C. 35-39.
 11. Бродовська А. М Формування природничої компетентності старшого дошкільника в процесі використання особистісно орієнтованого підходу. - C. 40-44.
 12. Вовк В. П., Михайлишин Р. І. Формування психолого-професійної компетентності вчителя початкових класів на основі педагогічних технологій. - C. 44-48.
 13. Ворожбіт В. В. Духовно-моральне виховання в українських гімназіях у середині ХІХ століття. - C. 48-54.
 14. Галус О. М. До проблем педагогічного управління адаптацією майбутніх учителів в умовах реформування вищої школи. - C. 54-57.
 15. Гладкова В. М. Загальнометодологічні підходи акмеологічного дослідження управлінської діяльності менеджера освітнього закладу. - C. 57-64.
 16. Гладуш В. А. Роль громадсько-педагогічних організацій у становленні післядипломної освіти учителів спеціальної школи на початку ХХ ст. - C. 64-69.
 17. Глушок Л. М. Особливості вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку в процесі становлення особистості. - C. 69-71.
 18. Голова Н. І. Особливості психологічних властивостей старшокласників у вихованні відповідальності в процесі учнівського самоврядування. - C. 72-75.
 19. Гребень О. В. Проблеми шкільної освіти в місті Проскурові напередодні Великої Вітчизняної війни (1940–1941 н. р.). - C. 76-80.
 20. Грязнов І. О., Усачик Н. М. Система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі стажування в органах Державної прикордонної служби України. - C. 80-86.
 21. Гуменюк В. В. Сучасні форми організації навчання керівників ЗНЗ у регіональній системі післядипломної педагогічної освіти. - C. 87-91.
 22. Дарманська І. М. Компетентність і компетенції управлінських кадрів сфери освіти: поняття та сутнісна характеристика. - C. 91-95.
 23. Дідук-Ступ’як Г. І. Взаємодія традиційних і новітніх підходів до вивчення пунктуації у 8 класі. - C. 96-102.
 24. Дубина Л. Г., Вашеняк І. Б. Педагогічні конфлікти та способи їх розв’язання. - C. 103-109.
 25. Дубовий К. В. Психологічні особливості реалізації індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача іноземних мов. - C. 109-112.
 26. Дудчак Г. І. Ступенева підготовка майбутніх учителів початкової ланки освіти: сутність, структура. - C. 113-117.
 27. Дяченко М. Д. Формування засад професіоналізму в процесі навчання майбутніх журналістів. - C. 118-121.
 28. Закордонець Г. В. Самостійна робота як засіб неперервного вдосконалення професійної діяльності вчителя іноземної мови. - C. 121-124.
 29. Зданевич Л. В. Деякі аспекти студентської дезадаптації в процесі навчання. - C. 125-128.
 30. Зосименко О. В. Особливості структурної організації проектної діяльності студентів. - C. 128-133.
 31. Ігнатьєва А. І. Соціальна спрямованість національної освітньої системи в Україні у 20-ті роки ХХ століття. - C. 133-136.
 32. Ілініцька Н. С. Культурно-мистецькі традиції Поділля як формотворчий музичний чинник. - C. 136-140.
 33. Казакова Н. В. Нормативно-правове забезпечення діяльності дитячих оздоровчих таборів денного перебування. - C. 141-146.
 34. Каленик І. В. Актуальні проблеми формування концертмейстерських якостей при опануванні курсу "Концертмейстерський клас” у студентів музично-педагогічних факультетів. - C. 146-151.
 35. Кашперський В. П. Модель управління якістю професійної підготовки студента у вищому мистецькому навчальному закладі. - C. 152-155.
 36. Кащук А. О. Теоретичні засади розробки механізмів управління практичною підготовкою майбутніх учителів початкових класів. - C. 155-158.
 37. Коваль О. Є. Використання інтерактивних методів навчання в процесі формування професійно-моральних цінностей магістрантів вищої економічної школи. - C. 159-161.
 38. Ковальська О. П. Правова освіта як важлива складова навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі: управлінський аспект. - C. 161-166.
 39. Кожевніков В. М. Особливості психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил США, Великої Британії, Німеччини. - C. 166-169.
 40. Кожедуб Л. Г. Контроль у навчанні читання оригінальних художніх текстів на старшому етапі мовних вищих навчальних закладів. - C. 170-173.
 41. Колеснікова С. М. Інтеграція як дидактичний засіб оновлення змісту освіти в початкових класах. - C. 173-176.
 42. Костін Я. А. Педагогічна миследіяльність як основна складова навчання іноземної мови студентів ВНЗ. - C. 176-180.
 43. Котлярчук Г. Й. Взаємозв’язок естетичного і екологічного виховання як необхідна складова всебічного розвитку особистості. - C. 181-186.
 44. Криськів М. Й. Культура мовлення як умова успішного спілкування. - C. 186-191.
 45. Крищук Б. С. Внесок товариства "Просвіта” у становлення системи дошкільного виховання на Поділлі (1918–1920 рр.). - C. 191-195.
 46. Кудирко В. І. Картографічні поняття про умовність карт в шкільному курсі загальної географії. - C. 195-199.
 47. Кулик О. Є. Сприятливе соціально-психологічне середовище як умова творчої самореалізації майбутніх інженерів. - C. 199-203.
 48. Кучерук О. Я. Самостійна робота студентів як фактор ефективної підготовки фахівців з прикладної математики. - C. 204-206.
 49. Мацько В. П. Інтертекстуальне прочитання філологічних праць Василя Зборовця. - C. 207-211.
 50. Машкіна Л. А. Концептуальні засади вальдорфської педагогіки. - C. 211-215.
 51. Метенько В. Ф. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках музики через виконання творчих завдань. - C. 215-218.
 52. Михаськова М. А. Методологічні засади аналізу професійної діяльності педагога-музиканта на сучасному етапі. - C. 218-222.
 53. Міщинська І. В. Професійна гуманітарна освіта в контексті загальноосвітніх тенденцій в сучасному освітньому просторі. - C. 223-226.
 54. Моцна Т. А. Використання творів письменників української діаспори на уроках літератури і у позакласній роботі зі школярами. - C. 226-231.
 55. Набока О. Г. Психологічні аспекти організації навчально-професійної діяльності студентів. - C. 231-236.
 56. Назаренко Г. І. Гуманістично-орієнтовані технології навчання дорослих педагогів. - C. 236-240.
 57. Наумчук І. А. Проблеми розвитку професійної культури керівника позашкільного навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти. - C. 240-243.
 58. Общанський В. Л. До проблеми концертмейстерської підготовки майбутніх вчителів музики. - C. 244-247.
 59. Овод Ю. В. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у системі дистанційної освіти. - C. 247-251.
 60. Огородник Л. М. Гендерні дослідження: місце українських жінок в освіті та науці. - C. 251-254.
 61. Осадча К. П. Аналіз понять "компетенція” та "компетентність” у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. - C. 254-258.
 62. Осадчий В. В. Теорія і практика організації мобільної технології навчання у педагогічному університеті. - C. 258-263.
 63. Петльована Л. Л. Інноваційна діяльність викладача іноземної мови як одна з педагогічних умов професійної адаптації майбутніх економістів. - C. 263-268.
 64. Петровський С. С. Проектна діяльність в історії педагогічної теорії та практики. - C. 268-272.
 65. Продан І. В. Розробка системи формування професійної культури майбутніх дизайнерів одягу засобами самостійної роботи у ВНЗ. - C. 272-276.
 66. Романишин А. М. Технологія формування виховної компетентності у майбутніх офіцерів у ВВНЗ. - C. 276-282.
 67. Саєнко Н. В. Структурні компоненти змісту культурологічної підготовки студентів технічних ВНЗ. - C. 283-287.
 68. Сас О. О. Вплив різних факторів на процес формування життєвої компетентності дітей 6-7-річного віку. - C. 287-290.
 69. Семенцова Ю. М. Роль класичних мов в освітньому процесі Європи та України (XV – кінець ХІХ століття). - C. 291-294.
 70. Сєргєєва О. В. Формування етики професійної діяльності у навчальних програмах перекладацької практики майбутніх перекладачів у Великій Британії. - C. 295-298.
 71. Синчишина О. А. Проблема дидактичної культури викладача навчального закладу в психолого-педагогічних дослідженнях. - C. 299-302.
 72. Сисоєва С. О., Соколова І. В. Дослідження проблем неперервної професійної освіти: генезис понять. - C. 303-309.
 73. Сіткар С. В. Конструктивна інтерференція діагностичних умінь у підготовці інженера-педагога у галузі автотранспорту. - C. 310-316.
 74. Скальська О. В. Модель іншомовної діяльності учнів з використанням роздавальних додаткових навчальних матеріалів на уроках іноземної мови у початковій школі. - C. 316-321.
 75. Скрипник С. В. Менеджмент ефективності інноваційних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах. - C. 321-326.
 76. Слюзко А. М. Науковий дискурс навколо генетично модифікованих організмів. - C. 326-329.
 77. Стадник В. В. Шляхи підвищення ефективності військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України. - C. 330-334.
 78. Суховірський О. В. Аналіз науково-дослідницьких робіт комп’ютерної тематики учнів-членів Малої академії наук України у Хмельницькій області. - C. 334-338.
 79. Тарасова О. В. Роль активних методів в інтенсифікації навчального процесу при підготовці фахівців у сфері міжнародних відносин. - C. 338-343.
 80. Ткачук Г. О., Дорош Г. О. Удосконалення культури мовлення у процесі роботи над конструкціями з прийменником по. - C. 343-345.
 81. Товчигречка Л. В. Особливості двомовної освіти в Україні. - C. 346-349.
 82. Третько В. В. Компетентнісний підхід в системі професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних відносин. - C. 349-353.
 83. Федорчук О. С. Особливості інформатичної підготовки майбутніх правознавців у вищому навчальному закладі в умовах інформатизації суспільства та освіти. - C. 354-357.
 84. Федух І. С. Роль взаємодії "викладач-студент” у формуванні ціннісно-смислових орієнтацій студентів сучасного ВНЗ. - C. 357-361.
 85. Харахады С. И. Обучение первоклассников произношению специфических звуков крымскотатарского языка на уроках обучения грамоте. - C. 361-366.
 86. Шквир О. Л. Досвід ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів. - C. 367-371.
 87. Шоробура І. М., Ворник М. М. Теоретичні аспекти соціально-педагогічної роботи. - C. 371-375.
 88. Шубіна В. Б. Роль фортепіанного ансамблю у формуванні професійних музичних умінь та навичок майбутніх вчителів музики. - C. 375-380.
 89. Juszczak K. Edukacja do życia w starości wyzwaniem współczesnych społeczeństw. - C. 380-385.
 90. Яківчук Г. В. Фольклорно-пошукова діяльність майбутнього вчителя музики. - C. 385-389.
 91. Андрущишина Т. Статеве виховання дітей з обмеженими можливостями. Християнський погляд. - C. 389-392.
 92. Осадчий В. П. Особливості впливу географічного середовища на формування та типологію видових ознак народних ремесел. - C. 392-396.
 93. Феуєрман В. В. Моральне та естетичне виховання підлітків у сучасному суспільстві. - C. 396-400.
2011
Вип. 9
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського