Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж73201/2009/10<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
: зб. наук. пр..- Київ

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Мовознавство

 4. Айдачич Д. Teorijski aspekti proučavanja poljskih leksema u značenju "migrant". - C. 3-11.
 5. Антонова О. К. Семантика слова душа й її роль у процесі фразеологізації. - C. 11-14.
 6. Безпаленко А. М. Принцип суміжності і зміни в слов’янському та індоєвропейському вокалізмі. - C. 14-21.
 7. Вакуленко М. О. Правило "дев’ятки” в контексті слов’янських і неслов’янських паралелей української мови. - C. 21-27.
 8. Гливінська Л. К. Поетична лексика українських шістдесятників: домінантний аналіз. - C. 27-33.
 9. Гнатюк В. П. Зіставний аспект в теорії та практиці навчання російської мови як іноземної лінгвістичне обґрунтування. - C. 33-36.
 10. Дем’яненко Н. Б. Фразеологічна оцінка інтелекту людини ("дурень" у польській, українській та російській мовах). - C. 36-41.
 11. Дергач Д. В. Оніми в контексті лексикографічної інтерпретації мовних одиниць текстів сучасних засобів масової інформації. - C. 41-47.
 12. Дільна Ю. М. Трансформація фразеологізмів як засіб створення сатирично-гумористичного ефекту у творах Йоанни Фабіцької. - C. 47-54.
 13. Домилівська Л. В. Теоретичне обґрунтування категорій ідіостилістики в сучасному мовознавстві. - C. 54-61.
 14. Дубова Л. О. Птахи з чоловічою символікою в мовній картині світу болгар (на прикладі орла та сокола). - C. 61-65.
 15. Єрмоленко С. С. Позахудожні мовні моделі у художньому дискурсі. - C. 65-72.
 16. Ковш О. А. Риторические вопросы как средство выражения недоверия (на материале болгарского языка). - C. 73-78.
 17. Линник Т. Г. Фактори мовної соціалізації в ранньому дитячому віці. - C. 78-85.
 18. Лозинська О. Г. Польські та українські жестові фразеологізми на позначення емоції страху. - C. 86-95.
 19. Лукінова Т. Б. Академік Л. А. Булаховський як етимолог. - C. 95-100.
 20. Любецкая К. П. Тэрміналагічная традыцыя ў беларускай лексікаграфіі. - C. 101-106.
 21. Межжеріна Г. В. Субстантивно-ад’єктивний дискурс соціально-етичної репрезентації княгинь у східнослов’янських писемних пам’ятках ХІ–ХІІІ ст.. - C. 106-115.
 22. Мосенкіс Ю. Л. Спадщина академіка М. С. Державіна й сучасний навчальний процес. - C. 116-120.
 23. Непоп-Айдачич Л. В. Аромат та його сприйняття людиною в польському мовному образі квітки. - C. 120-126.
 24. Нікітіна Ф. О. Вплив калькування на слов’янський словотвір та лексику. - C. 127-130.
 25. Огорілко О. І. Особливості іменникової та прикметникової словозміни в текстах польськомовної преси України. - C. 130-137.
 26. Ольшевская А. Г. Каузативность как градуальная категорія. - C. 138-141.
 27. Паламарчук О. Л., Чмир О. Р., Антоненко О. В. Педагогічна діяльність професора А. Й. Багмут у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. - C. 141-144.
 28. Рудая С. М. Отадъективные существительные в белорусском и словацком язиках. - C. 144-150.
 29. Руденка А. М., Валатоуска Н. А. Дыялектныя назвы хлеба ў беларускай і ўкраінскай мовах. - C. 150-159.
 30. Савіцкая І. І. Словари И. Носовича и Б. Гринченко как выразители этнического самосознания. - C. 159-163.
 31. Скопненко О. І. Спадщина О. Курило та Я. Льосика: до проблеми українського впливу в історії кодифікації нової білоруської літературної мови (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.). - C. 163-168.
 32. Скопненко О. І., Цимбалюк-Скопненко Т. В. Порівняльні конструкції у складі фразеологізмів (на прикладі одиниць перекладу та оригіналу художнього твору). - C. 168-178.
 33. Сніжко А. М. Концепт успішна людина в українській і англійській мовах. - C. 178-183.
 34. Солдатова Л. П. Унормування значень неоднозначних слів для інформаційної компаративності у мовах. - C. 184-189.
 35. Суркова О. С. К вопросу о статусе старославянского языка в контексте истории классических языков Средневековья. - C. 189-197.
 36. Тепла О. М. Функціонально-семантичне поле аспектуальності як універсальна типологічна категорія у зіставленні різних мов. - C. 197-201.
 37. Теряєв Д. О. Золотое сечение и ритм в звучащих текстах оригинала и переводов (экспериментально-фонетичнское исследование). - C. 201-209.
 38. Федоришин О. Б. Словотвірна адаптація комп’ютерних термінів англійського походження в мові хорватських та українських засобів масової комунікації. - C. 209-218.
 39. Хороз Н. С. Заголовки-прагмеми в українських та хорватських публіцистичних статтях. - C. 219-226.
 40. Черниш Т. О. Деякі провідні тенденції в діахронічній лексикології слов’янських мов. - C. 227-232.
 41. Шелест Б. П. Стратифікаційний та комунікативний підходи у моделюванні структури національної мови (на матеріалі слов’янських мов). - C. 232-238.
 42. Ярмак В. І. Питання методики викладання мови та теорії перекладу в науковій спадщині академіка Л. А. Булаховського у контексті актуальних проблем сьогодення. - C. 239-249.
 43. Літературознавство

 44. Білас Ю. Т. Біблійні мотиви в новелістиці Мартіна Кукучіна (на матеріалі оповідань "Молоді роки" та "Дві дороги"). - C. 250-256.
 45. Брайко О. В. Оповідання Л. Андреєва "В тумане" і роман В. Винниченка "Чесність з собою": деякі компаративні спостереження. - C. 257-267.
 46. Булаховська Ю. Л. Декілька штрихів до "портрету" Марії Конопніцької (питання фольклоризму). - C. 267-269.
 47. Булаховська Ю. Л. Персоніфікація і сучасна фольклорність поезії Єжи Гарасимовича. - C. 269-273.
 48. Гук З. В. Особливості функціонування моделі енциклопедії в прозовій творчості Д. Кіша та М. Павича. - C. 273-281.
 49. Деркач О. М. Жінка "нового часу” у жіночій персоносфері Іво Андрича: проблема самоідентифікації (на матеріалі оповідання "Жінка на камені”). - C. 281-284.
 50. Єршов В. І. Особливості організації та функціонування художнього факту в польській мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму. - C. 285-291.
 51. Забіяка І. І. Поетичний сюрреалізм 1930-х років: чеський та український варіант. - C. 292-295.
 52. Захаров В. В. Романістика С. І. Віткевича у вимірі теорії Чистої Форми. - C. 296-301.
 53. Карацуба М. Ю. Тематичне і жанрове розмаїття хорватського і сербського модернізму. - C. 302-309.
 54. Клічак Г. В. До питання автобіографізму в прозі Арношта Лустіга та Ладіслава Фукса. - C. 309-317.
 55. Ковтун О. О. Музикант-виконавець у традиційній культурі південних слов’ян (етнолінгвістичний аспект). - C. 318-326.
 56. Лавринович Л. Б. Метафора зникнення персонажа та мотив деперсоналізації у романах П. Хюлле, А. Бітова та Ю. Андруховича. - C. 326-337.
 57. Ларіонова М. Ч. Русско-украинское культурное пространство: творчество А. П. Чехова. - C. 337-343.
 58. Левицький В. А. "Kijoviae. Anno Domini”: структура історизму в київському тексті першої половини ХХ ст.. - C. 343-349.
 59. Манолакев Х. П. "Палата № 6” А. П. Чехова и конец героя. - C. 349-355.
 60. Мехед А. С. Проблеми вираження комічного у працях чеських вчених. - C. 355-360.
 61. Моцна І. І. Час і простір в антиутопічних романах Борислава Пекича. - C. 360-369.
 62. Науменко Н. В. Вільні віршовані форми у ліриці Богдана-Ігоря Антонича та Володимира Свідзінського. - C. 369-376.
 63. Пащенко Є. М. Хорватський бароковий славізм як паралель українському ХVII ст.. - C. 376-384.
 64. Петриченко Н. Г. Творча спадщина П. Куліша в контексті історичної романістики ХІХ століття. - C. 384-393.
 65. Писаренко Ю. В. Особливості автобіографічного дискурсу у хорватській жіночі й прозі 80-90-их рр. ХХ ст. (на прикладі романів Ірени Врклян та Славенки Дракулич). - C. 393-398.
 66. Польова Ю. С. Поетика символів у романі Даніели Годрової "Тета". - C. 398-406.
 67. Рева Л. В. Індивідуальне в суспільному: психологічний та моральний стан героїв В. Винниченка і М. Горького. - C. 406-416.
 68. Руденко І. В. Міхал Грабовський – критик "української школи" в польському романтизмі. - C. 416-420.
 69. Сіомак А. В. Рослинні словообрази як чинники створення комічного ефекту в українських соціально-побутових піснях. - C. 420-425.
 70. Хайдер Т. В. Історико-культурна парадигма в польській літературі ХХ століття. - C. 425-429.
 71. Чорноус С. С. Особливості жанру подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського. - C. 430-435.
 72. Шавокшина Н. В. Трансформація топосу карнавалу в російському та українському постмодернізмах. - C. 436-443.
 73. Шевченко Г. І. Праці О. І. Білецького з проблеми читача в контексті загальноєвропейської наукової традиції кінця ХІХ – початку ХХІ ст.. - C. 444-448.
 74. Шевчук Т. С. Синтез традицій в художній поетиці філософських діалогів Г. Сковороди. - C. 448-461.
 75. Ясній Я. О. Роль танцю і сміху у тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині". - C. 461-467.
 76. Хроніка

 77. Булаховська Ю. Л. Відгук на книгу – есе Людмили Володимирівни Краснової "Іван Франко – Анна Ахматова: "Зів’яле листя". Поетика перекладу" (Дрогобич, "Посвіта", 2008). - C. 468-469.
 78. Білик Н. Л., Паламарчук О. Л. Травнева презентація. - C. 469-471.
 79. Hasil J. Recenzní posudek na Ukrajinsko-český slovník lingvistické ternimologie (autorský kolektiv: O. Palamarčuk, H. Strelčuk, O. Antonenko, M. Ševčenko, N. Lobur). - C. 472.
 80. Доценко Т. С. Літній семінар в Лозені. - C. 473-474.
2009
Вип. 10
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського