Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2012/22(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кропивницький. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Давидов Г. М., Петрик О. А. Шляхи реформування системи аудиту в України. - C. 3-9.
 4. Гамалій В. Ф., Романчук С. А., Фабрика І. В. Сучасні проблеми збутової політики українських підприємств. - C. 10-13.
 5. Гамалій В. Ф., Сотніков В. С. Визначення інвестиційної привабливості регіонів України за допомогою трендових моделей. - C. 14-18.
 6. Карась П. М., Гришина Л. О., Приходько Н. В. Особливості управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівної галузі. - C. 19-24.
 7. Крамаренко В. І. Соціально-трудовий потенціал суспільства: трансформація ціннісних орієнтацій. - C. 24-28.
 8. Мельничук О. П., Стадник В. В. Використання матриці "ринок-продукт-підприємство" у формуванні портфеля інновацій машинобудівного підприємства. - C. 29-36.
 9. Пантелеймоненко А. О. Податкова політика уряду Російської імперії щодо кредитно-кооперативних організацій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ). - C. 37-42.
 10. Пальчевич Г. Т., Могилей А. О. Формування та реалізація бюджетної політики в умовах розвитку інноваційної економіки. - C. 43-49.
 11. Семенов А. Г., Закаблук Г. О. Удосконалення організації оплати праці в акціонерних товариствах. - C. 50-57.
 12. Шапошников К. С. Корпоративні права держави: особливості реалізації та управління. - C. 57-62.
 13. Андрусяк В. М. Інформаційна система управлінського обліку витрат. - C. 63-69.
 14. Бондар Н. М. Правові передумови формування організаційно-економічного механізму партнерських взаємодій держави і приватного сектору в Україні. - C. 69-75.
 15. Бондар-Підгурська О. В. Науково-методичні підходи до оцінки енергоефективності як фактора конкурентоспроможності промислової продукції в інноваційній моделі розвитку України. - C. 75-83.
 16. Горбаченко Ю. М., Чубань В. С. Аналіз існуючої організації охорони праці в органах і підрозділах Міністерства надзвичайних ситуацій України. - C. 84-89.
 17. Гриценко Л. Л. Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та завдання. - C. 89-95.
 18. Дронь В. С. Встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними величинами. - C. 96-100.
 19. Зюкова М. М. Питання амортизації основних засобів: бухгалтерський та податковий аспект. - C. 101-107.
 20. Іванченко В. О., Крячко В. Г. Агролізинг як специфічний вид інвестування. - C. 107-112.
 21. Івата В. В., Прокопович Л. Б. Напрями вдосконалення бюджетного процесу на машинобудівному підприємстві. - C. 112-116.
 22. Кисла Т. М. Сучасний стан організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки регіону. - C. 117-122.
 23. Коваль Л. А., Романчук С. А. Розвиток наукової думки про інновації - як предмет особливої трудової діяльності. - C. 123-128.
 24. Кошик О. М., Легінькова Н. І., Фабрика І. В. Нестабільність світових ринків та їх можливий вплив на стійкість державних фінансів України. - C. 129-136.
 25. Лисенко А. М., Недовоз Ю. Ю. Удосконалення методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності малого підприємства. - C. 136-143.
 26. Лоханова Н. О. Проблеми відображення податкових різниць в обліку і звітності вітчизняних підприємств. - C. 143-149.
 27. Міокова Г. І. Вартість підприємства та її оцінка. - C. 149-156.
 28. Подплєтній В. В. Капіталізація банківської системи як фактор макроекономічної стабільності. - C. 156-163.
 29. Попов В. М. Сучасні особливості фінансового забезпечення сільського господарства. - C. 163-169.
 30. Пугаченко О. Б. Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах. - C. 169-176.
 31. Смірнова І. В., Смірнова Н. В. Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. - C. 176-181.
 32. Федорович І. В. Дослідження системи управління процесом відтворення лінійної частини магістральних газопроводів. - C. 182-189.
 33. Фільштейн Л. М. Фінансово-економічні проблеми тіньової економіки в Україні та шляхи її легалізації. - C. 190-192.
 34. Фоміна Т. В. Організаційно-правові аспекти проведення камеральних перевірок платників податків. - C. 193-197.
 35. Андрєєва А. О. Теоретичні засади організації облікового процесу. - C. 198-203.
 36. Башлакова О. С. Концептуальные основы формирования эффективных национальных инновационных систем. - C. 203-210.
 37. Глущенко Л. Д. Передпланові заходи у науково-технологічних проектах. - C. 211-217.
 38. Загреба М. М. Методика багатокритеріальної оцінки фінансового стану підприємства. - C. 218-225.
 39. Заєць Н. М. Оцінювання учасників тендерних закупівель як елемент механізму економії державних коштів. - C. 225-230.
 40. Іванков В. М. Організація бухгалтерського аутсорсингу та її оцінка в аудиті. - C. 231-237.
 41. Кабурнеева А. П. Минимизации теневого сектора экономики как фактор стимулирования её инновационного развития. - C. 238-245.
 42. Кандеєва В. В. Формування ризикового капіталу в процесі інвестування інновацій. - C. 245-249.
 43. Кіпіоро І. М. Формування системи контролінгу на підприємстві. - C. 250-254.
 44. Кондратьєва В. Ф. Трудові ресурси промисловості Південного регіону: аналіз, визначення основних проблем та шляхів їх вирішення. - C. 255-259.
 45. Красніков Д. А. Еволюція поняття "збитки" та регулювання їх відшкодувань в Україні. - C. 259-264.
 46. Кузьмін Є. С. Методи визначення ефективності інвестицій підприємств молочної промисловості. - C. 264-271.
 47. Лаптева В. В. Оцінка інвестиційного простору на ринку нерухомості. - C. 272-276.
 48. Луцик-Дубова Т. О. Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки України. - C. 277-283.
 49. Ляшенко Н. В. Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні. - C. 283-289.
 50. Мезенцева О. М. Методологічні аспекти регулювання розвитку підприємств торгівлі. - C. 290-297.
 51. Москаленко В. М. Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства. - C. 297-303.
 52. Невесенко В. Д. Актуальні питання соціального розвитку сільських територій. - C. 303-310.
 53. Немченко Т. А. Деякі пропозиції щодо розвитку трудового потенціалу підприємств сільськогосподарського машинобудування України. - C. 310-316.
 54. Олексієнко А. О. Впровадження принципів і методів органічного землеробства як стратегічний напрямок розвитку фермерських господарств Кіровоградської області. - C. 316-322.
 55. Попова С. П. Розвиток кооперації фермерських господарств. - C. 322-329.
 56. Петренко Л. М. Теоретичні аспекти дослідження інвестиційної діяльності. - C. 330-334.
 57. Просяник Н. В. Реалізація програмно-цільового методу бюджетування на місцевому рівні. - C. 335-340.
 58. Пустовіт М. В. Трудоресурсне забезпечення регіону: нові підходи до термінологічного аналізу. - C. 340-349.
 59. Ридзевська О. В., Сало A. B. Поняття гудвілу та характеристика його складових. - C. 349-352.
 60. Руденко М. І. Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємств автомобільного транспорту. - C. 353-359.
 61. Савченко О. С. Податковий аспект формування та застосування облікової політики сільськогосподарськими товаровиробниками. - C. 360-365.
 62. Сердечна С. М. Виявлення глибини стану кризи на основі моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств. - C. 366-371.
 63. Скачко Т. М. Інформаційне забезпечення управління кредитними ризиками комерційних банків в сучасних умовах. - C. 372-378.
 64. Смирнов А. В. Система оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и неполноты информации. - C. 378-382.
 65. Тимошенко І. О. Оцінка регуляторно-організаційних підходів державної підтримки інвестиційно-інноваційних проектів на регіональному рівні. - C. 383-388.
 66. Чібісова І. В. Методи оцінки і прогнозування банкрутства підприємств. - C. 389-394.
 67. Харчук Ю. Ю. Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. - C. 395-401.
 68. Яшан Ю. В. Напрямки підвищення ефективності відтворення і використання основних засобів. - C. 402-407.
 69. Голікова К. П. Продовольча безпека держави: сутність, структура та особливості її забезпечення. - C. 408-412.
 70. Голобородько Т. В. Теоретичні основи активізації інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки. - C. 413-417.
 71. Москалюк К. В. Теоретичні основи інноваційного потенціалу аграрної сфери України. - C. 418-422.
 72. Самородченко Г. В. Відтворення людського капіталу в системі аграрних реформ. - C. 423-428.
 73. Пальчук О. В., Очеретяна О. О. Проблеми формування інформаційного забезпечення управління трансакційними витратами в системі бухгалтерського обліку. - C. 428-433.
 74. Яковенко Р. В., Чернега А. М. Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи. - C. 434-439.
 75. Лахтіонова Л. А. Модель внутрішнього аналізу фінансової стійкості компанії на основі абсолютних її показників. - C. 440-449.
 76. Яковенко Р. В., Шорохова Ю. І. Якість життя та соціальна політика в концепції людського потенціалу. - C. 450-456.
 77. Яковлєва А. О. Пробеми та основні напрямки ефективного виробництва молока в черкаській області. - C. 457-463.
 78. Германенко О. М., Прищепа Н. П. Рецензія на монографію В. М. Гончарова, П. С. Петренка, А. Є. Пожидаєва, О. В. Орлової-Курілової, О. В. Онікієнко, О. С. Захарової "Механізм державного інноваційно-інвестиційного розвитку регіону: стратегічний аспект" (Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2012. – 186 с.). - C. 464-465.
2012
Вип. 22(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського