Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2012/22(1)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кропивницький. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Тарнавський М. П. Міграційні процеси в Україні: причини і наслідки. - C. 3-10.
 4. Пугаченко О. Б. Економічний зміст поняття "логістика". - C. 11-19.
 5. Трифонов И. В. Методологические подходи по уменьшению неопределенности при интеграции программ развития организаций. - C. 20-23.
 6. Сторожук О. В. Cтан забезпечення умов для людського розвитку в Кіровоградській області. - C. 24-29.
 7. Легінькова Н. І. Підвищення ефективності державного регулювання якості життя населення в Україні. - C. 30-36.
 8. Гончар Т. І. Економічний механізм ефективного розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської області. - C. 37-43.
 9. Василенко Д. В. Підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудування. - C. 43-51.
 10. Ібрагімов Е. Е. Людські активи у системі стратегічного планування діяльності підприємства з орієнтацією на знання. - C. 51-56.
 11. Костромін Г. Т. Реструктуризація підприємств як необхідна умова забезпечення їх інвестиційної привабливості, життєдіяльності та конкурентоспроможності. - C. 56-62.
 12. Писарчук О. В., Неминуща І. В. Забезпечення конкурентних переваг за рахунок автоматизації бізнес-процесів підприємства. - C. 63-68.
 13. Вербіцька Т. В. Взаємозв'язок соціалізації відносин та розвитку підприємстві. - C. 69-75.
 14. Савеленко Г. В., Лунжак В. С. Удосконалення кадрового забезпечення конкурентоспроможності підприємства. - C. 76-79.
 15. Андреєнко Н. В. Проектний підхід до формування стратегічного альянсу між підприємствами переробної промисловості та виробничими підприємствами споживчої кооперації. - C. 80-84.
 16. Жураковська А. В. Методи оцінки обсягів тіньового сектору в економіці регіону. - C. 84-90.
 17. Кочеткова Н. В. Совершенствование системы мониторинга социально-экономической дифференциации региона. - C. 90-96.
 18. Семикіна М. В. Напруженість соціально-трудових відносин як гальмо економічного зростання регіону. - C. 96-103.
 19. Насипайко Д. С., Резніченко О. О. Використання таксономічного методу в якості показника інтенсивності (ефективності) відтворення людського капіталу. - C. 104-108.
 20. Михальська В. В., Павлюк Т. А. Економічна ефективність компетенцій керівника фірми. - C. 109-117.
 21. Кропивка Ю. Г. Еволюційні підходи до формування персоналу в системі споживчої кооперації України. - C. 117-123.
 22. Красножон Н. С. Сегментний аналіз ринку праці Кіровоградського регіону. - C. 124-130.
 23. Немченко Т. А. Поліпшення використання трудового потенціалу підприємств машинобудування. - C. 130-140.
 24. Мороз В. Є. Нормування автоматичних способів зварювання і наплавлення деталей. - C. 140-145.
 25. Стародубцев В. В., Невдаха О. Ю. Аналіз продуктивності праці методами когнітивного моделювання. - C. 145-150.
 26. Хачатурян О. С. Особливості зайнятості населення у сфері малого підприємництва Кіровоградського регіону. - C. 151-159.
 27. Орлова А. А. Оцінка мотивацій населення до професійного навчання в Україні. - C. 160-165.
 28. Пустовіт М. В. Механізм модернізації трудоресурсного забезпечення (зарубіжний досвід). - C. 165-171.
 29. Бідак В. Я. Управління трудоресурсним забезпеченням територіальних міграційних систем. - C. 172-177.
 30. Горпинченко М. В. Роль вищої освіти в інформаційному суспільстві. - C. 178-184.
 31. Жеребченко Т. І. Стимулювання результативної праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. - C. 185-189.
 32. Лаптєва А. В. Еволюція розвитку системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в Україні протягом ХХ століття. - C. 190-195.
 33. Малаховський Ю. В. Управління ефективністю діяльності суб’єктів господарювання регіону за моделлю максимізації його вартості. - C. 196-207.
 34. Зелінська Г. О. Аналіз стану правового середовища реалізації освітньої політики в Україні та використання його в умовах розвитку регіону. - C. 208-212.
 35. Назарова Г. Б. Основні принципи формування витрат підприємств з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. - C. 213-221.
 36. Черновол О. М. Особливості побудови фінансової структури підприємства як основи для організації системи бухгалтерського обліку на підприємствах олійножирової промисловості. - C. 222-227.
 37. Іщенко Н. А. Фінансовий контролінг в системі управління фінансовою діяльністю підприємства. - C. 227-232.
 38. Фільштейн Л. М., Могилей А. О. Правовий статус і операції Національного банку України. - C. 233-237.
 39. Філіпова Н. В. Механізм державного регулювання інноваційної діяльності. - C. 237-243.
 40. Коцюрба О. Ю. Особливості тарифної політики у житлово-комунальній сфері. - C. 244-248.
 41. Сушкова Е. Е. Оценка фискальной эффективности налогового регулирования экономического развития АР Крым. - C. 248-257.
 42. Гомонюк М. В. Податковий контроль сільськогосподарських підприємств під час зміни режиму оподаткування. - C. 257-262.
 43. Камінська І. Б. Недержавне пенсійне забезпечення в контексті податкового кодексу. - C. 263-269.
 44. Смирна О. В. Особливості формування цілей емісійної стратегії вітчизняних підприємств на міжнародних ринках капіталу. - C. 269-276.
 45. Гордієнко В. В. Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційної привабливості автотранспортного комплексу України. - C. 276-282.
 46. Руденко М. І. Формування власних фінансових ресурсів транспортних підприємств. - C. 282-289.
 47. Пасєка С. Р. Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу: аналіз, тенденції, перспективи. - C. 289-296.
 48. Свідерський Д. Методологічні основи податкового обліку. - C. 296-302.
 49. Гаврилова Н. В. Напрями зниження інвестиційних ризиків підприємства. - C. 302-308.
 50. Михайленко О. Г. Контроль якості аудиту: історичний аспект. - C. 308-316.
 51. Даневич М. В. Конкурентоспроможність працівників на регіональному ринку праці: еволюція наукових уявлень. - C. 317-322.
 52. Головченко Н. Ю., Головченко О. О. Мета та основні завдання реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій. - C. 322-327.
 53. Чубань В. С., Горбаченко Ю. М., Кришталь Т. М. Вдосконалення механізму управління охороною праці в органах та підрозділах Міністерства надзвичайних ситуацій України. - C. 328-335.
 54. Шелковникова О. В. Принципи розробки та концептуальна модель управлінської інформаційної системи підприємства. - C. 335-341.
 55. Головченко Н. Ю., Головченко О. О. Передумови реформування сфери обслуговування комунального житлового фонду та прибудинкових територій. - C. 342-346.
 56. Дюжев В. Г. Формирование инновационной системы применения технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики, как типовой методический подход повышения инновационной восприимчивости предприятий. - C. 347-352.
 57. Пальчевич Г. Т., Козинець Г. О. Використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в контексті інноваційного розвитку економіки. - C. 353-358.
 58. Попов В. М., Безрученко К. І. Напрямки оптимізації процесу управління структурою капіталу підприємства. - C. 359-365.
 59. Макаренко С. С., Матвєєва І. І., Фундерат Т. М. Роль мотиваційного фактора в системі управління персоналом на підприємстві. - C. 366-369.
 60. Бондарчук Ю. П. Перехід до адміністративно-командних методів управління залізничним транспортом України наприкінці 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст…. - C. 370-378.
 61. Гринько П. Л. Дослідження зарубіжного досвіду проведення аналізу і процедур банкрутства унаслідок неплатоспроможності. - C. 379-383.
 62. Педченко Н. С. Мотивація як наскрізна детермінанта потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації. - C. 383-390.
2012
Вип. 22(1)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського