Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70753:Ек.н./2009/15<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету
: зб. наук. пр..- Кропивницький. Економічні науки
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Ковальчук К. Ф., Фріман Є. М., Фріман І. М. Оцінка діяльності кадрового управлінського персоналу промислового підприємства як основний чинник підвищення його економічної безпеки. - C. 3-10.
 4. Семикіна М. В. Конкурентоспроможність у сфері праці: сутність та методологія визначення. - C. 11-20.
 5. Павлюк К. В. Державні інвестиції і партнерство держави і бізнесу. - C. 21-28.
 6. Левченко О. М. Напрями удосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. - C. 29-33.
 7. Козенков Д. Е. Использование теории эластичности при формировании управленческой функции предприятия. - C. 34-39.
 8. Штутман П. Л. Теоретико-методичні засади розробки моделі компетенцій персоналу. - C. 40-44.
 9. Комеліна О. В. Інноваційні механізми реалізації стратегії розвитку регіону. - C. 45-51.
 10. Левченко А. О., Янішевська А. В. Молодіжне підприємництво – перспективний шанс для молодих спеціалістів. - C. 52-56.
 11. Шатохін О. Г. Багатокритеріальні задачі ухвалення управлінських рішень. - C. 57-61.
 12. Сочинська-Сибірцева І. М. Роль креативних методів в системі управління конфліктними ситуаціями. - C. 62-67.
 13. Сибірцев В. В. Соціально-економічні основи ефективної організації колективної підприємницької діяльності. - C. 68-73.
 14. Таршин С. І., Шумейко В. М. Ризик-менеджмент як основа управління компанією в період економічної кризи. - C. 74-85.
 15. Журило І. В. Сутність системи стратегічного управління та методика її впровадження на підприємстві. - C. 86-90.
 16. Абашина О. В. Зайнятість молоді в регіоні в умовах фінансово-економічної кризи. - C. 91-101.
 17. Романюк Л. М. Сучасні тенденції стратегічного управління підприємством. - C. 102-106.
 18. Пыхтин В. Я. О двух сторонах денег. - C. 107-113.
 19. Глевацька Н. М. Міжнародні стандарти у системі місцевого самоврядування України. - C. 114-122.
 20. Крячко В. Г., Гай О. М. Основний капітал у процесі капіталотворення в сільському господарстві (регіональний аспект). - C. 123-127.
 21. Левін П. Б. Іноземний досвід розвитку соціально відповідального бізнесу та його використання в Україні. - C. 128-131.
 22. Решитько Т. В. Проблеми розвитку сільських територій та зайнятості мешканців села. - C. 132-135.
 23. Сотніков В. С., Осипова О. І. Про стан продовольчої безпеки Кіровоградської області. - C. 136-143.
 24. Бондарчук Ю. П. Виникнення інститутів біржової торгівлі в Україні. - C. 144-149.
 25. Ставенко Н. О., Журило І. В. Аналіз підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції машинобудування. - C. 150-154.
 26. Сотніков В. С., Шептенко О. В. Дослідження основних тенденцій розвитку і функціонування промислового потенціалу з допомогою виробничих функцій. - C. 155-162.
 27. Кондратець Л. І. Дослідження стану формування населення як працересурсного потенціалу Кіровоградської області. - C. 163-173.
 28. Фільштейн Л. М. Структурно – інвестиційна політика держави. - C. 174-177.
 29. Василенко О. В. Основні підходи до формування ефективних механізмів фінансового забезпечення інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів. - C. 178-184.
 30. Василенко Д. В. Визначення галузевої спрямованості та диверсифікація інвестиційної діяльності. - C. 185-190.
 31. Насипайко Д. С. Зайнятість населення як чинник розвитку людського капіталу (на прикладі Кіровоградської області). - C. 191-196.
 32. Іщенко Н. А. Фінансові аспекти розробки стратегії ефективної зайнятості в регіоні. - C. 197-202.
 33. Хачатурян О. С. Напрями удосконалення регулювання зайнятості населення та ринку праці на державному та регіональному рівні. - C. 203-209.
 34. Башкатова С. В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання за рахунок власних фінансових ресурсів. - C. 210-215.
 35. Мартинова Т. О. Напрямки удосконалення бюджетного фінансування соціального сектору. - C. 216-219.
 36. Ковальчук Г. К. Модель ранжування регіональних ринків праці методом цільового програмування. - C. 220-224.
 37. Колос Ю. Ю. Трудовий потенціал України: визначення та розвиток. - C. 225-229.
 38. Ткачук О. В. Антикризовий кадровий менеджмент підприємства: сучасні реалії та перспективи розвитку. - C. 230-234.
 39. Мезенцева О. М. Узагальнення досвіду Кіровоградської області по ефективному функціонуванню та розвитку малих підприємств. - C. 235-242.
 40. Кролевець О. А. Розвиток малого підприємництва як фактор зайнятості середнього класу. - C. 243-250.
 41. Андрощук О. Є. Фінансова комунікація акціонерних товариств: теорія і практика. - C. 251-257.
 42. Дорошенко Т. М. Стимулювання професійного розвитку працівників в системі стратегічного розвитку підприємства. - C. 258-263.
 43. Даневич М. В. Підвищення та збереження конкурентоспроможності працівників на засадах соціального партнерства. - C. 264-267.
 44. Ясинський Г. І. Форми та механізм захисту прав інвесторів на ринку нерухомості України. - C. 268-274.
 45. Жукова В. О. Вища освіта як чинник розвитку національної економіки. - C. 275-279.
 46. Ситник О. Ю. Соціальне партнерство в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку. - C. 280-285.
 47. Лисенко М. І., Лисенко А. М. Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств як один із факторів підвищення ефективності виробництва. - C. 286-292.
 48. Харченко І. В. Організація роботи дільниці машинобудівного підприємства з допомогою графіків завантаження устаткування в кризових умовах. - C. 293-298.
 49. Свідерській Д. Є. Удосконалення обліку матеріальних валових витрат у податковому обліку. - C. 299-303.
 50. Черновол О. М. Контрольні функції бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю як функцій управління. - C. 304-309.
 51. Пугаченко О. Б. Особливості хлібопекарного виробництва та їх вплив на склад і облік запасів. - C. 310-319.
 52. Фоміна Т. В. Методика податкового контролю формування валових витрат підприємства з використанням інформаційних можливостей бухгалтерського обліку. - C. 320-329.
 53. Мороз В. Є. Складання нормативних таблиць затрат часу при ремонті обладнання. - C. 330-336.
 54. Давидов Г. М., Шелковникова О. В., Давидов І. Г. Аудит тарифів на перевезення пасажирів у міському сполученні. - C. 337-341.
 55. Шапіро І. А., Ковальчук К. Ф. Управління витратами як фактор підвищення конкурентноздатності металургійного підприємства. - C. 342-348.
 56. Шалімова Н. С. Дослідження якості законодавчого регулювання обов’язкового аудиту на Україні. - C. 349-359.
 57. Гребінчук О. М. Економіко–математичне моделювання попиту підприємств на робочу силу. - C. 360-364.
 58. Кизима І. С. Чинники зовнішньої трудової міграції населення України. - C. 365-369.
 59. Полтавець М. М. Енергетична стратегія як основний фактор енергозбереження на підприємстві. - C. 370-373.
 60. Довгенко Я. О. Методологічне обґрунтування балансу зерна як дієвого механізму функціонування зернового ринку. - C. 374-379.
 61. Ревчун Б. Г. Протекціонізм як реакція на нестабільність розвитку ринкової економіки. - C. 380-384.
 62. Науменко А. М. Особливості формування та використання бюджетних коштів у період функціонування земського самоуправління. - C. 385-393.
 63. Стежко Н. В. Корпоративне управління в Японії: досвід для України. - C. 394-398.
 64. Панченко В. А. Теоретичні аспекти управління якістю торговельного обслуговування на засадах системного підходу. - C. 399-407.
2009
Вип. 15
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського