Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70401/2013/17(2)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді
: зб. наук. пр..- Київ
Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnovskoi molodi

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Морін О. Л. Результати дослідження змісту і педагогічних засобів підготовки учнів старших класів до професійного самовизначення в умовах профільного навчання. - C. 6-14.
 4. Мудрік В. І. Цінності виховання у сучасних зарубіжних дослідженнях. - C. 15-21.
 5. Нечай С. П. Формування у старших дошкільників міжособистісного партнерства в дошкільному навчальному закладі як проблема сучасної теорії та практики. - C. 22-33.
 6. Ничкало С. А. Мистецтво архітектури: його суть та властивості у контексті завдань естетичного виховання. - C. 34-43.
 7. Окушко Т. К. Формування соціальної ініціативності підлітків в дитячому громадському об’єднанні. - C. 44-52.
 8. Олинець Т. В. Підготовка викладачів та кураторів студентських груп до реалізації процесу формування крос-культурних цінностей у студентів у виховній діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах. - C. 53-61.
 9. Онищук І. А. До проблеми формування основ художньо-естетичної культури у старших дошкільників. - C. 62-70.
 10. Оржеховська В. М., Федорченко Т. Є. Сутність превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу. - C. 71-79.
 11. Оспанова Я. Н. Взаимодействие социальных институтов по созданию условий для реализации культурно-досуговой деятельности учащихся по месту жительства. - C. 80-90.
 12. Охріменко З. В. Зміст та педагогічні засоби формування у старшокласників самовимогливості у процесі професійної орієнтації. - C. 91-99.
 13. Павицька К. М. Форми та методи виховання у майбутніх учителів поваги до дитини. - C. 100-107.
 14. Паніна Я. Ф. Теоретичні засади виховання моральних цінностей молодших школярів у процесі сприйняття вистав театру ляльок. - C. 108-116.
 15. Пархоменко О. М. Сутність та структура готовності старшокласників до вибору професій сфери підприємництва та сільського господарства. - C. 117-126.
 16. Пернарівська Т. П. Діагностика спрямованості у спілкуванні як показника сформованості у студентів готовності до гармонізації міжособистісних відносин. - C. 127-135.
 17. Петренко М. В. Порівняльна характеристика структури вітчизняних професіограм і професіограм міжнародного зразка. - C. 136-143.
 18. Петрочко Ж. В. Підтримка соціальних ініціатив як умова впровадження технології виховної роботи з учнями щодо протидії торгівлі людьми. - C. 144-151.
 19. Пещеріна Т. В. Готовність старшокласника до професійного самоствердження: сутність поняття. - C. 152-160.
 20. Пикина А. Л. Опыт тьюторского сопровождения развития одарённого ребёнка в условиях взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования. - C. 161-170.
 21. Повалій Л. В. Структурно-функціональна модель сформованості гуманних батьківсько-дитячих взаємин у роботі школи з сім’єю. - C. 171-180.
 22. Попова Т. С. Реалізація профорієнтаційної діяльності шляхом застосування сучасних засобів інтернет-технологій. - C. 181-190.
 23. Потапчук Т. В. Форми, функції та рівні національно-культурної ідентичності студентів. - C. 191-200.
 24. Пруцакова О. Л. Принцип системної диференціації у формуванні екологічної поведінки школярів. - C. 201-210.
 25. Репина А. В. Организация инновационной деятельности в региональной системе образования. - C. 211-219.
 26. Роговець О. В. Організація виховання культури гідності першокласників у позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу. - C. 220-229.
 27. Ротфорт Д. В. Освітньо-виховне середовище формування культури здоров’я молодшого школяра у взаємодії сім’ї та школи. - C. 230-238.
 28. Руденко І. В. Виховні технології з образотворчого мистецтва в умовах дозвілля дітей. - C. 239-246.
 29. Руденко Ю. О. Аналіз дослідження когнітивно-операційного компонента інформаційної культури у технікумах і коледжах. - C. 247-253.
 30. Северіна Т. М. Аксіологічний аспект впровадження акметехнологій. - C. 254-263.
 31. Сидоренко О. С. Сутність і структура комунікативної діяльності у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів. - C. 264-273.
 32. Сінельник І. П. Педагогіка толерантності в Україні: історія становлення й розвитку. - C. 274-281.
 33. Сойчук Р. Л. Теоретичні аспекти феномена "національна гордість". - C. 282-292.
 34. Солобай Ю. В. Проектні технології як інструмент впровадження екологічного імперативу. - C. 293-302.
 35. Солодка А. К. Соціокультурні трансформації особистості у процесі кроскультурної взаємодії. - C. 303-312.
 36. Стаднік Н. В. Інформаційно-просвітницька робота з батьками молодших школярів у взаємодії школи і сім’ї. - C. 313-321.
 37. Старченко В. А. Обґрунтування технології формування у старших дошкільників логіко-математичної компетентності. - C. 322-328.
 38. Тадаєва А. В. Особливості соціалізації людини в сучасному інформаційному просторі. - C. 329-337.
 39. Тарасова Т. В. Моделювання превентивного виховного середовища сучасної сільської школи: проблеми, перспективи. - C. 338-347.
 40. Тимчик М. В. Організаційні форми патріотичного виховання учнів 7-9 класів у процесі фізкультурно-масової роботи. - C. 348-356.
 41. Третяк О. П. Підготовка вчителів до виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини. - C. 357-364.
 42. Тупіленко С. В. Методика дослідження фізичного розвитку дітей другого-третього року життя. - C. 365-374.
 43. Федоренко С. В. Аксіологічний базис гуманітарної культури особистості: зарубіжний досвід. - C. 375-382.
 44. Холоденко О. В. Теоретичні аспекти виховання толерантності у студентів засобом англійської мови. - C. 383-390.
 45. Хромова О. Л. Робота школи з педагогічної підготовки батьків до професійного самовизначення старшокласників. - C. 391-399.
 46. Ціпан Т. С. Функціональний потенціал рольових ігор у формуванні громадянської вихованості членів дитячо-юнацьких об’єднань. - C. 400-409.
 47. Червінська І. Б. Соціокультурна складова процесу формування духовної культури особистості в умовах гірського середовища. - C. 410-419.
 48. Черкашина Т. В. Застосування системи самопізнання та самовдосконалення особистості в сучасній педагогічній практиці. - C. 420-429.
 49. Чернишова Г. Ф. Основи професійної компетентності вихователів дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. - C. 430-439.
 50. Чиренко Н. В. Виховання соціальної ініціативності підлітків у дитячих об’єднаннях скаутського типу. - C. 440-447.
 51. Чорна К. І. Застосування рефлексивно-експліцитного методу у вихованні в старшокласників ціннісного ставлення до іншого. - C. 448-457.
 52. Шелестова Л. В. Внутрішні та зовнішні детермінанти формування картини світу старших дошкільників. - C. 458-467.
 53. Шкільна І. М. Визначення ефективності експериментальної роботи з виховання гуманістичних цінностей старших підлітків у взаємодії сім’ї і школи. - C. 468-477.
 54. Шулигіна Р. А. Проблема творчої самореалізації особистості в системі духовних орієнтирів. - C. 478-485.
 55. Шутенко В. І. Аксіологічні аспекти формування духовного здоров’я підлітків. - C. 486-494.
 56. Якименко Л. Ю. Формування в старшому дошкільному віці відповідальності як базової якості особистості: теоретичний аспект. - C. 495-503.
 57. Яцеленко А. А. Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання відповідальності в молодших підлітків. - C. 504-512.
 58. Яценко Л. В. Сутнісні характеристики готовності до відповідального батьківства. - C. 513-521.
2013
Вип. 17(2)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського