Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж70151/2014/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
: наук. журн..- Житомир
Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo universytetu imeni Ivana Franka

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Філософські науки

 4. Поліщук О. П. Людина у вимірах естетичної та культурної антропології: моделювання, інологіка і ціннісний вектор образної стратегії мислення в умовах цивілізаційних зрушень сучасності. - C. 3-7.
 5. Годованець Н. І. Релігійно-правова сутність змісту сур та айатів Корану. - C. 8-12.
 6. Гуменюк С. М. Культуротворчий потенціал смиренномудрія у проективному просторі давньоруської духовної традиції. - C. 13-18.
 7. Лазуріна Н. П. Взаємозв'язок індивідуального та особистісного в структурі громадянської компетентності особистості. - C. 19-24.
 8. Сабадуха В. О. Онтологія як філософська наука про достатні підстави людського буття. - C. 25-31.
 9. Янковський С. В. Соціально-культурний світ: специфікація феномена та експлікація поняття. - C. 32-38.
 10. Петришин Н. Є. Філософські та теологічні розвідки аксіологічних наслідків науково-технічного поступу. - C. 39-43.
 11. Педагогічні науки

 12. Заблоцька О. С. Компетентнісне вивчення майбутніми агрономами мікроелементів та їх впливу на рослини. - C. 44-48.
 13. Бовсунівська Н. М. Музичні обрії Шевченка-романтика. - C. 49-52.
 14. Борко Т. М. Проблеми підготовки редакторів в українських виданнях. - C. 53-56.
 15. Вітченко А. Ю. Методика використання оригінальних художніх текстів у процесі формування перекладацьких умінь студентів-філологів. - C. 57-61.
 16. Кубіцький С. О., Кочеригін Л. Ю. Структура методики індивідуальної роботи з майбутніми землевпорядниками в процесі вивчення спеціальних дисциплін. - C. 62-69.
 17. Малик Г. Д. Поняттєве тло реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього перекладача. - C. 70-77.
 18. Озарко І. І., Книш Л. О., Мойсеєнко Н. В. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-гірників. - C. 78-82.
 19. Озарко О. О., Сахневич І. А. Застосування кейс-методу на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у процесі навчання студентів технічних спеціальностей у ВТНЗ. - C. 83-87.
 20. Почтовюк С. І. Формування загальнолюдських моральних цінностей молодших школярів як основа духовного виховання. - C. 88-92.
 21. Сліпчук В. Л. Тенденції розвитку професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі (XX – початок ХХІ століття). - C. 93-96.
 22. Янишин О. К. Формування інформаційно-технологічного аспекту медіаграмотності майбутнього перекладача засобами веб-ресурсу Citation Machine®. - C. 97-103.
 23. Іванюк І. В. Самоосвіта – основне завдання директора як суб'єкта цілісного освітнього простору в системі розбудови інноваційної правової школи. - C. 104-110.
 24. Сверида Б. В., Антонюк В. М. Інноваційна професійна діяльність викладача – основа розвитку самоосвіти. - C. 111-114.
 25. Флярковська О. В. Виховання творчої самореалізації школярів у загальноосвітньому навчальному закладі. - C. 115-117.
 26. Андрущенко А. О. Методичні передумови формування граматичної компетентності майбутніх філологів із французької мови як другої іноземної. - C. 118-122.
 27. Парвадов Л. А., Чалабова Э. А., Улановский А. М. Педагогический опыт и современные подходы к исследованию проблемы формирования ЗОЖ в системе образования. - C. 123-130.
 28. Прилуцька Н. С. Понятійно-термінологічний аналіз поняття "електронна бібліотека". - C. 131-134.
 29. Штогрин М. В. Особливості формування перекладацької компетентності майбутнього перекладача на основі текстів нафтогазової сфери. - C. 135-139.
 30. Герлянд Т. М. Методичні підходи до забезпечення ефективності загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю. - C. 140-144.
 31. Гоголь-Саврій М. В. Етапи підготовки майбутніх вчителів-класних керівників до впровадження ґендерного підходу у загальноосвітні школи України. - C. 145-149.
 32. Зозуля К. В. Діяльність Харківського інституту шляхетних дівчат. - C. 150-153.
 33. Іванов Є. В. Сучасні тенденції розвитку демократизації управління освітніми закладами в Україні. - C. 154-157.
 34. Левківська К. В. Моделювання процесу впровадження організаційно-педагогічних умов реалізації ціннісних засад діяльності інноваційних навчальних закладів. - C. 158-164.
 35. Ніщик Р. О. Соціолінгвістичні особливості навчання майбутніх філологів вживання англомовних фразеологічних одиниць в усному діалогічному мовленні. - C. 165-171.
 36. Словінська Ю. А. До проблеми використання педагогічних програмних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. - C. 172-175.
 37. Сорочинська Т. А. Реформування системи педагогічної освіти Рівненщини в контексті суспільно-політичних змін (1939-1958 рр.). - C. 176-180.
 38. Баландюк Р. Г. Методичні підходи до висвітлення економічної складової у курсі історії у радянській школі. - C. 181-184.
 39. Гончарук В. В. Шляхи розвитку сучасного управління освітою у регіоні. - C. 185-189.
 40. Кравець І. Л. Альтернатива як педагогічне поняття. - C. 190-194.
 41. Ткаченко Ю. В. Служба у справах дітей в системі національного виховання України. - C. 195-200.
 42. Філологічні науки

 43. Hillesheim J. Zwischen Asthetizismus und politischen Realitaten: Stefan Georges Gedicht Das Wort. - C. 201-204.
 44. Krabiel К. Literatur im Umbruch. Kontroversen Bertolt Brechts mit Thomas Mann und Klaus Mann in den 1920er Jahren. - C. 205-217.
 45. Sprenger К. "Bei uns hier oben…" Thomas Manns Der Zauberberg – eine "totale Institution"?. - C. 218-225.
 46. Когут О. В., Венгринюк М. І., Штогрин І. Ю. Власні назви нафтових свердловин відантропонімного походження (на матеріалі назв свердловин Борисласького нафтогазового родовища). - C. 226-231.
 47. Голубовська І. В. Наталена Королева й розвиток української афористики. - C. 232-235.
 48. Захарчук Н. В. Реалізація категорії адресата в діалогічних фрагментах (на прикладі англомовного дискурсу). - C. 236-239.
 49. Карасенко О. А. Іменники rihtære і schaffære у середньоверхньонімецькій мові: лексико-семантичний та перекладацький аспекти. - C. 240-243.
 50. Матійчук О. М. Творчий акт як боротьба: поезія Рози Ауслендер "Несписаний листок І". - C. 244-248.
 51. Мельник О. М. Художня модель суспільства періоду незалежності: викривальне зображення дійсності в романі "Брухт" Павла Загребельного. - C. 249-252.
 52. Муравська С. М. Особливості вживання лексики в англійському авіаційному радіотелефонному дискурсі. - C. 253-257.
 53. Павлик В. І. Особливості перекладу іронії публіцистичних текстів. - C. 258-262.
 54. Савчин Н. Б. Сюжетно-образна структура оповідань і новел Михася Ткача. - C. 263-267.
 55. Трубенко І. А. Джерела художньої метонімії у прозі англійського модернізму (на матеріалі творів В. Вулф та Д. Г. Лоуренса). - C. 268-272.
 56. Гуцол М. І. Інтерпретація традиційної сюжетно-образної системи міфу про морську царівну у сучасній українській драматургії. - C. 273-276.
 57. Жук А. В. К вопросу о грамматических межъязыковых преобразованиях. - C. 277-280.
 58. Івасюта О. Б. Китайська етно-культурна символіка у романі "Добра земля" Перл Бак. - C. 281-287.
 59. Калініченко Т. М. Конектори як засіб експлікації логіко-семантичних відносин в англо-українських перекладах (на матеріалі текстів офіційно-ділової документації ООН в Україні). - C. 288-291.
 60. Литвин І. П. Лінгводидактичні особливості використання художнього діалогу на заняттях з української мови як іноземної. - C. 292-295.
 61. Онушканич І. В., Штогрин М. В. Сленг як перекладознавча категорія: поняття, етимологія, способи перекладу. - C. 296-300.
 62. Свиридюк Л. А. Особливості часопросторової організації роману Любка Дереша "Трохи пітьми". - C. 301-304.
 63. Сігова К. В. Жанр жіночого роману як один із видів роману масової літератури. - C. 305-308.
 64. Дзюбіна О. І. Скорочення як спосіб утворення неологізмів в сучасній англійській мові (на матеріалі англомовних Інтернет-видань та форумів в молодіжних соціальних мережах). - C. 309-312.
 65. Музиченко Н. І. Лексико-граматична вербалізація жалю та болю у творчості Григора Тютюнника. - C. 313-317.
2014
Вип. 3 (75)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського