Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Філол./2015/56<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: зб. наук. пр..- Острог. Серія, Філологічна

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Brovkina O., Karpenko I., Melaj A. The communicative situation of frank communication in the English family discourse. - C. 3-5.
 4. Goriunova M., Zheludenko M., Sabitova A. Methodische hauptaspekte des fremdsprachenunterrichts. - C. 5-8.
 5. Grynyuk S. A "makeup" of foreign language acquisition in XXI century. - C. 8-10.
 6. Grytskiv A. System aspects of term definition. - C. 10-16.
 7. Mykhaylenko V. Grammatical and lexical correlation in translation: past perfect. - C. 16-19.
 8. Андрєєва І. О. Методологічні основи фреймового моделювання концепту horror. - C. 19-22.
 9. Андрєєва І. О., Латушкіна К. О. Вербалізація генеративного концепту reasoning (на матеріалі телесеріалу "Elementary"). - C. 22-24.
 10. Артеменко І. О. "Ідіонімічність" лексем-вербалізаторів діяльності студентських ґендерних спільнот в англійській мові США. - C. 25-28.
 11. Афоніна І. Ю. Структурно-семантичні особливості фразеологічної термінології ділової англійської мови. - C. 28-30.
 12. Бакуменко О. О. Граматикалізація та функціонування преверба an- у дієсловах німецької мови XVI ст.. - C. 31-33.
 13. Басалкевич О. Є. Нечітке моделювання асоціативних карт. - C. 33-38.
 14. Бенькевич Г. А. Репрезентація концепту "щастя" в латинській фразеології. - C. 38-40.
 15. Бернар Г. Б. Комунікативна спрямованість авторської ремарки англомовної драми абсурду. - C. 40-43.
 16. Білецька І. О. Білінгвізм як основа формування полікультурної особистості. - C. 44-47.
 17. Богачик М. С. Особливості засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення англійської мови у вищому навчальному закладі. - C. 47-49.
 18. Борисов О. О. Структурно-композиційні особливості британського та українського телеінтерв’ю. - C. 50-52.
 19. Ботвінко-Ботюк О. М. Самооцінні висловлення презирства. - C. 52-54.
 20. Великорода Ю. М., Сіреджук O. Т. Інтерпретація оказіоналізмів у медійному дискурсі. - C. 55-57.
 21. Воєвутко Н. Ю. До проблеми перекладу термінології дистанційної освіти з новогрецької мови на українську. - C. 57-59.
 22. Войтенко І. Г. Особливості лінгвістичного представлення економічних стереотипів у англомовному дискурсі. - C. 59-61.
 23. Волкова С. В. Моделювання міфолорного простору сучасних амеріндіанських художніх прозових текстів. - C. 62-65.
 24. Гаврилюк І. О. Опозиція "свій – чужий" як об’єкт міждисциплінарних досліджень. - C. 65-68.
 25. Герман Є. В. Символізація космогонічних та природних явищ у фразеології cередньоверхньонімецької мови. - C. 69-72.
 26. Герцовська Н. О., Товт О. Вплив на свідомість людини через використання концепту кольору у рекламі. - C. 72-74.
 27. Головіна Н. В. Способы образования дериватов в этимолого-словообразовательном гнезде с вершиной "печи". - C. 75-76.
 28. Грибіник Ю. І. Методологічні засади дослідження англійської геодезичної термінології. - C. 77-79.
 29. Давиденко Т. А., Письменная О. А. Некоторые аспекты развития словообразовательной структуры английской лексики. - C. 79-83.
 30. Дедухно А. В., Сизоненко Н. М. Структурно-семантичні та функціональні особливості перформативного акту побажання. - C. 83-86.
 31. Дзикович О. В. Структурно-композиційна специфіка номінації телевізійних передач першого каналу німецького телебачення. - C. 86-88.
 32. Дзюбіна О. I. Лінгвопрагматичний аналіз англомовних неологізмів (на матеріалі соціальних мереж "Facebook" та "Twitter"). - C. 88-91.
 33. Дмитренко О. П. Понятійна категоризація об’єктивного світу фразеологічними одиницями сучасної німецької мови. - C. 91-93.
 34. Добровольська Д. М. Мовна гра в рекламних слоганах: проблема відтворення в перекладі. - C. 94-96.
 35. Дорош О. О. Аналіз метафорізованих концептів у картині світу жіночої мовної особистості. - C. 96-99.
 36. Дорошина Л. Ф. Архетипна семантика назв квітів у художньому ідіолекті О. Довженка. - C. 99-102.
 37. Дягілєва Ж. А. Вербалізація автостереотипів у німецькому фольклорі. - C. 102-104.
 38. Дяків Х. Ю. Комунікативні девіації в інтерв’ю на матеріалі німецької та української преси. - C. 104-106.
 39. Єсипович К. П. Вербалізація лингвокультурного концепту "васал" у французькому фольклорному дискурсі. - C. 106-109.
 40. Жихарєва О. О. Концептуальна й оповідна структура англомовних біблійних нарацій про зрадництво. - C. 109-112.
 41. Жорнокуй У. В., Власенко К. О. Інтерпретація бінарної опозиції "свій" – "чужий" у повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала". - C. 113-115.
 42. Завгородня А. А. Дієслівне словоскладання в німецькій мові. - C. 115-117.
 43. Завгородня Т. А. Особливості вираження семантичної ролі локативу у текстах публіцистичного стилю. - C. 118-120.
 44. Іванотчак Н. І. Типи емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі. - C. 120-124.
 45. Казимир І. І., Купрікова Г. В. До питання про множинність мотивації словотвірної структури слова (на матеріалі похідних назв одягу і взуття в сучасній українській мові). - C. 124-126.
 46. Карпова І. Д. Експресивний заряд вигукових фразеологічних одиниць як основа створення імпліцитного заперечення. - C. 126-129.
 47. Качмар О. Ю. Комунікативно-когнітивні аспекти мовної особистості. - C. 129-131.
 48. Кашуба В. С. Освоєння лексики французького походження в англійській кулінарній терміносфері (на матеріалі вікторіанських кулінарних книг). - C. 132-134 .
 49. Кедич Т. В. Семантична трансформація фразеологічних одиниць (на матеріалі української історичної прози другої половини XX століття). - C. 134-137.
 50. Кириченко О. А., Троїцька А. А. Особливості перекладу англійських дієприкметникових конструкцій. - C. 137-139.
 51. Кізіль М. А. Cоціофункціональні аспекти формування та розвитку метарміносистеми сфери комп’ютерних технологій в англійській мові. - C. 140-142.
 52. Козелко І. Р. Особливості кодифікації синтаксичних термінів в українських граматиках кінця XIX – початку XX століття. - C. 142-145.
 53. Козуб Л. C. Соціолінгвістичні особливості сучасних електронних мас-медіа. - C. 145-147.
 54. Коржак З. З. Засоби вираження раціональної експресивності у номінативних реченнях. - C. 148-150.
 55. Короткова Л. В. Екфрасіс в англомовному креативному дискурсі: лінгвокультурологічний параметр. - C. 150-153.
 56. Костевич Н. С. Особливості класифікації фразеологічних одиниць на позначення почуттів у японській мові. - C. 153-155.
 57. Костенко Н. Д. Телескопія як спосіб формування англомовних інновацій семантичного поля "навчання". - C. 156-158.
 58. Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Соціолінгвістична компетенція як компонент комунікативної компетентності. - C. 158-160.
 59. Кузьменко B. Г. Синтаксична інтерференція у професійно-орієнтованій комунікації та перекладі, шляхи її подолання. - C. 160-163.
 60. Лисенко Н. О. Нотатки щодо деталізації дефініції терміна "архетипний символ". - C. 163-165.
 61. Литвин О. О. Символіка номена хризантема в мові повісті Уляни Кравченко "Хризантеми". - C. 165-167.
 62. Ліщук Т. Д. Структура концепту "зовнішність людини" у когнітивній лінгвістиці. - C. 167-170.
 63. Лосєва І. В. Типові прийоми використання ідіом в політичній полеміці. - C. 170-172.
 64. Майстренко С. В. Дискурс і текст: міждисциплінарний підхід до визначення понять. - C. 172-174.
 65. Майська А. Г. Стилістичні засоби у реалізації маніпулятивних технологій (на матеріалі aмериканських кінослоганів). - C. 174-177.
 66. Макарова О. С. Абревіація та усічення як один із способів словотворення лексичних інновацій у сучасному італійському та українському медіа-дискурсі. - C. 177-179.
 67. Манохіна Ю. Є. Категорія збірності як складова лінгвофілософської категорії кількості. - C. 179-181.
 68. Маріна О. С. Парадоксальна образність і неможливі світи в сучасному англомовному поетичному дискурсі. - C. 182-184.
 69. Мартинишин Н. М. Спонукальні діалоги як навчальний матеріал в курсі української мови як іноземної. - C. 184-186.
 70. Матвєєва К. С. Впровадження експерієнційно-інтерактивного та рефлексивного підходів в іншомовну підготовку майбутніх економістів до міжнародної діяльності засобами іноземної мови. - C. 187-189.
 71. Матусевич Л. М. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні характеристики мовленнєвого акту прохання про дозвіл. - C. 189-192.
 72. Мигалець О. І. Концепт "argue" як складова мовної картини світу. - C. 192-195.
 73. Мирошніченко І. М. Ледарство та працелюбність у польських, українських та російських фразеологізмах із соматичним компонентом. - C. 195-198.
 74. Мікава Н. М. Лексико-семантична група "facialhair" в англійській мові. - C. 198-200.
 75. Мінкова О. Ф., Надольська Ю. А. Мовні особливості публіцистичного рекламного тексту: теоретичний аспект. - C. 200-203.
 76. Мороз О. Л. Комбінаторні потенції концептів батьки та дитина в поетичних текстах з песимістичною тональністю. - C. 203-205.
 77. Мочарська У. Р. Тиск польського уряду на періодичні видання Галичини 20-30 років ХХ століття як один з способів асимілювання українців з поляками. - C. 205-208.
 78. Мрачковська Т. А. Дискурсивний маркер "you know" як складова стратегії позитивної ввічливості. - C. 209-211.
 79. Мудраченко Т. Б. Сугестія як засіб мовленнєвого впливу. - C. 211-214.
 80. Мусійчук Т. І. Іменникова репрезентація гніву як вияву обурення. - C. 214-217.
 81. Наливайко М. Я. Семантика прізвиськ, що вказують на психічні риси людини. - C. 217-219.
 82. Новіцька Ю. С. Структурно-семантичні та функціонально-прагматичні параметри форманта bio у французькому екологічному дискурсі. - C. 219-223.
 83. Огринчук О. П. Дієслівні повтори як стилетвірний компонент у віршових текстах М. Бажана та І. Драча. - C. 223-226.
 84. Онищак Г. В. Особливості лексико-семантичної групи іменників на позначення зла в сучасній англійській мові. - C. 226-228.
 85. Панчишин Н. З. Лексико-семантичні засоби вираження темпоральності в латинській мові. - C. 229-232.
 86. Петрина О. С. Інтернаціональна лексика у терміносистемах банківської сфери англійської та української мов. - C. 232-235.
 87. Пивоварчук Т. О. Kreatives schreiben im deutschunterricht. - C. 235-237.
 88. Пірська Х. О. Речоморфні метафори в сучасному українському художньому дискурсі: гендерний аспект. - C. 237-242.
 89. Плахотнікова О. Ю. Сучасний стан корпусних досліджень в Україні. - C. 242-244.
 90. Поздрань Ю. В. У пошуках утраченого тому "Pосійсько-українського словника" за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова. - C. 245-248.
 91. Прима В. В. Лінгвістичні особливості англомовних путівників по Україні. - C. 248-250.
 92. Пришупа Ю. Ю. Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників. - C. 250-253.
 93. Просяна А. В. Термінологічні номінації суб’єкта дії в юридичному дискурсі (на матеріалі Закону України "Про вищу освіту"). - C. 253-256.
 94. Романюк І. А. Валентність дієслівних префіксальних композитів з семантикою сприйняття у пізній латині. - C. 256-258.
 95. Ружин К. М. Компенсаторна компетенція і стратегії її реалізації в процесі вивчення іноземної мови як другої на мовних факультетах. - C. 258-261.
 96. Руссу А. О. Словотвірні властивості дієслівних консубстанційних термінів. - C. 262-264.
 97. Рябокінь Н. О. Етикетні кліше у функції позитивної реакції. - C. 264-266.
 98. Сабадаш(Плисак) Д. В. Метафоричне осмислення медичних терміноконцептів у художній комунікації (на матеріалі англійської мови). - C. 266-269.
 99. Савчук Р. І. Семантико-синтаксичні особливості французького художнього дискурсу XIX ст. крізь призму наративного студіювання прозового тексту. - C. 269-272.
 100. Самохвал О. О., Черній Г. В. Особливості використання комунікативного тренінгу в процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери. - C. 273-275.
 101. Семененко Л. А. Потенційні й оказіональні субстантивні морфостилеми-кореляти з актуалізованою грамемою роду/семою статі (на матеріалі сучасного художнього мовлення). - C. 275-278.
 102. Серебрянська О. В. Особливості перекладу кіносценаріїв. - C. 278-281.
 103. Скалевська Г. О. Відкритий вірш як прояв лінгво-синтаксичного новаторства представників американської школи поезії м=о=в=и. - C. 281-284.
 104. Соболь Ю. О. Міжмовна інтерференція. - C. 284-286.
 105. Станіслав О. В. Психолінгвістичні особливості синтаксичної когезії у структурі художнього внутрішнього мовлення (на матеріалі французької літератури потоку свідомості). - C. 286-289.
 106. Стребуль Л. О. Пошук нових підходів у розвитку міжкультурної компетенції студентів-іноземців. - C. 290-292.
 107. Суворова Т. М. Світотвірна функція образності баладного твору. - C. 292-296.
 108. Сухова А. В. Композиційно-мовленнєві форми англомовної новели. - C. 296-299.
 109. Татаренко К. В. Лінгвістичні особливості висвітлення військового дискурсу (на прикладі АТО) у ЗМІ. - C. 299-301.
 110. Татарнікова І. В., Шереметьєва К. В. Фоностилiстика та методи фоностилiстичного вивчення мови. - C. 302-304.
 111. Тищенко О. М. Реєстр утраченого тому російсько-українського словника за ред. А. Кримського та С. Єфремова: умовне відтворення. - C. 304-309.
 112. Тупченко В. В. Специфіка написання реферату зі спеціальності англійською мовою у немовних вищих навчальних закладах. - C. 309-311.
 113. Філоненко Н. Г. Синтаксичний аспект поліпропозиційних речень у сучасному французькому художньому прозовому тексті. - C. 312-314.
 114. Харицька С. В., Шевченко С. І. Сучасна інтерактивна лекція з методики викладання іноземних мов і культур. - C. 315-317.
 115. Ходаковська Н. Г. Синтаксично-стилістичні засоби поетичної мови У. М. Рільке. - C. 317-320.
 116. Чабан В. М. Концептосфери честь і гідність в українській лінгвокультурі. - C. 320-323.
 117. Чайка О. І. Терміносполука як мінімальна синтаксична одиниця (на матеріалі українських, англійських і португальських термінів зобов’язального права). - C. 323-326.
 118. Чемпоєш В. В. Репрезентація категорії інформативності у текстах навчального філологічного дискурсу. - C. 326-328.
 119. Шенько М. М. Оповідний дискурс: структурна організація та базові форми. - C. 328-331.
 120. Шеремета В. П. Особливості номінації заміжньої жінки в українських календарно-обрядових піснях зимового циклу як вираження культурних стереотипів українського народу. - C. 331-334.
 121. Школьна Н. О. Визначення терміна в сучасній лінгвістиці. - C. 334-337.
 122. Шумейко О. А. Засади лінгвістичного аналізу комічного в українській поезії. - C. 337-340.
 123. Юдіна О. В. Удосконалення процесу іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації. - C. 340-343.
 124. Юрко Н. А. Синонімічні характеристики термінів гандболу в англійській мові. - C. 343-345.
 125. Янкович Р. Я. Збагачення німецької економічної терміносистеми шляхом запозичення англіцизмів. - C. 345-347.
 126. Яремчук І. М. Мовленнєва реалізація функцій та стратегій німецькомовної притчі. - C. 347-349.
 127. Яхимець А. Т. Слово і текст в іспанській лінгвокультурі у добу Cередньовіччя. - C. 350-352.
 128. Кузнєцова Г. В., Кузнєцова І. В. Символи художнього тексту в концептуальному ракурсі. - C. 352-355.
 129. Тимченко А. О. Художня реалізація образу матері в книзі Олександри Ковальової "Степові озера". - C. 355-357.
 130. Юр’єва О. Ю. Врахування гендерного компонента у викладанні англійської мови у ВНЗ. - C. 357-360.
 131. Безугла Л. Р. Рецензія на монографію "Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу)" Маріної Олени Сергіївни. - C. 360-362.
2015
Вип. 56
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського