Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж69992:Філол./2013/34<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Наукові записки Національного університету "Острозька академія"
: зб. наук. пр..- Острог. Серія, Філологічна

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Лексична, фразеологічна та фреймова семантика

 4. Cędrowska A. Muzyczna leksyka a eufemizmy semantycznego pola "seks”. - C. 3-5.
 5. Lackova M. Formal expressive means of determination in phraseological units in related and unrelated languages. - C. 6-8.
 6. Varenko T. K. Linguistic means of expressing emotivity in contemporary English young adult fiction (on the example of twilight by Stephenie Meyer). - C. 9-11.
 7. Абрамов Р. А. Міжонімна омонімія (омонімія власних назв) в сучасній українській мові. - C. 12-13.
 8. Антонюк Н. В. Мовна репрезентація метафори в термінах суперконцепту музика в українській художній прозі 21 ст.. - C. 14-15.
 9. Бабенко О. В. Структура і особливості фразеосемантичного поля емоцій особистості (на матеріалі англійської мови). - C. 16-18.
 10. Бачишина О. Б. Лексика на позначення простору в романі В. Шевчука "Дім на горі". - C. 19-21.
 11. Берест Т. М. Особливості семантики означень білий і чорний в українській поезії другої половини ХХ століття. - C. 22-23.
 12. Блажко М. І. Вербалізація просторових параметрів ад’єктивними засобами на позначення звучання в сучасній німецькій мові. - C. 24-26.
 13. Бовкіт Х. І., Мельник М. М. Соматичні фразеологізми при вивченні німецької мови студентами спеціальності "фізична реабілітація". - C. 27-29.
 14. Будна М. В. Диференційні конституанти функціонально-семантичної категорії завершеності. - C. 30-33.
 15. В’єнцко В. І. Етносмисли у фразеологічних одиницях з лексемою-компонентом "глек". - C. 34-36.
 16. Великорода В. Б., Шаблій С. В. Фрейм-аналіз пара текстуальних зв’язків у пресі. - C. 37-39.
 17. Венгринович А. А., Венгринович Н. Р. Семантико-стилістичні характеристики та кількість синонімів німецького іменника (на матеріалі "Synonymwörterbuch. Herausgegeben von H. Görner und G. Kempcke”). - C. 40-42.
 18. Григорів Н. М. Фреймове моделювання конструктів гендерної концептосистеми. - C. 43-45.
 19. Дергун Т. В. Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях ділової тематики: когнітивно-риторичний аспект. - C. 46-49.
 20. Дерев’янко О. А. Семантичні засоби вираження концептів повинності та необхідності в англомовному дискурсі. - C. 50-52.
 21. Ділай І. П. Ментальні перформативи та дієслова про позиційного відношення в англійській мові. - C. 53-55.
 22. Драгомирецкий А. А. Референция или референции высказывания. - C. 56-58.
 23. Дунаєвська О. В. Теоретичні передумови дослідження ритуалу хрещення дитини з позиції фреймової семантики (на матеріалі англомовних релігійних текстів). - C. 59-62.
 24. Дягілєва Ж. А. Конотація в семантичній структурі фразеологічних одиниць з компонентом freund у німецькій мові. - C. 63-65.
 25. Єсипенко Н. Г. Когнітивний зміст актуалізованого у тексті концепту. - C. 66-68.
 26. Заваринська І. Ф. Мотиваційна основа фразеологічних одиниць з антропонім ними компонентами - міфологемами. - C. 69-72.
 27. Задорожна О. І. Deutsche phraseologismen mit bezeichnungen der artefakte. - C. 73-75.
 28. Зозуля М. О. Фреймове моделювання у дослідженні концептуальної метафори в романах У. Голдінга. - C. 76-79.
 29. Іванів Р. О. Концепт "душа" як компонент концептосфери "людина" та його реалізація в українській мовній картині світу (на матеріалі фразеології). - C. 80-82.
 30. Ісмаїлова Е. А. Лінгвокогнітивний аспект алюзивного функціонування англомовних антропонімів. - C. 83-86.
 31. Капак Ю. М. Ідіоматична репрезентація концепту "дівчина" у сучасному німецькомовному дискурсі. - C. 87-90.
 32. Климків Є. М. Фразеологічні засоби вираження релігійного складника в англійській національній свідомості. - C. 91-96.
 33. Ковбаско Ю. Г. Транспозиційний потенціал прислівників локативності. - C. 97-101.
 34. Ковтун В. В. Семантична характеристика прикметника жовтий у діалектному тексті (на матеріалі українських східнослобожанських говірок). - C. 102-106.
 35. Крайчинський Е. О. Англійські та українські ЛО "музичний фольклор епохи Класицизму". Етнолінгвістичні студії. - C. 107-111.
 36. Кульчицький І. М., Лукач М. О. Огляд підходів до семантичної класифікації дієслівної лексики. - C. 112-114.
 37. Купіна І. О. Функціонування фразеологічних одиниць на позначення граничності в засобах масової інформації. - C. 115-117.
 38. Лапиніна О. Л. Національно-культурні особливості фразеологічних одиниць із гастрономічним компонентом у сучасній німецькій мові. - C. 118-120.
 39. Левченко О. П. Вербалізації в термінах кольороназви рожевий. - C. 121-124.
 40. Лисенко Л. О. Лінгвокультурологічний аналіз фразеологізмів із компонентом "любов" в англійській мові. - C. 125-127.
 41. Луканинець Р. В., Венжинович Н. Ф. Фразеологічні одиниці у міфах Давньої Греції: лінгвокультурологічний аспект. - C. 128-132.
 42. Матвієнків О. С. Структурно-семантичні модифікації фразеологічних одиниць у художньому постмодерністському тексті. - C. 133-134.
 43. Матіяш І. М. Еволюція британської мовної картини світу у контексті динаміки семантичної структури лексеми "woman". - C. 135-139.
 44. Махоніна Н. Г. Модифікація емотивності фразеологічних одиниць німецької мови та потреби евфемії: табу страху. - C. 140-142.
 45. Мельник М. М., Бовкіт Х. І. Національно-культурні особливості німецьких фразеологізмів та використання їх зі студентами немовних спеціальностей. - C. 143-145.
 46. Миронова Т. Ю. Семантика тривалої дії крізь авторські параметри англомовного тексту. - C. 146-153.
 47. Мицан Д. М. Параметричні прикметники у складі соматичних фразеологізмів української та польської мов. - C. 154-156.
 48. Мініч Л. М. Синестезійні вияви у творах М. Вінграновського. - C. 157-158.
 49. Мойсеєнко Л. А. Теоретико-методологічні засади досліджень фразеологічних одиниць. - C. 159-162.
 50. Наливайко М. Я. Відпрізвищеві прізвиська жителів Львівщини. - C. 163-165.
 51. Негер О. Б. Демографічний розвиток Закарпаття як універсальний чинник формування закарпатоукраїнського урбанонімікону. - C. 166-168.
 52. Нуждак Л. В. Еколінгвістичні особливості української онімної лексики посттоталітарної доби. - C. 169-170.
 53. Нузбан О. В. Структура багатозначності прикметника "твердий" у сучасній англійській мові. - C. 171-174.
 54. Огуй О. Д. Позначення зеленого кольору в середньоверхньонімецькій мові. - C. 175-179.
 55. Орел І. І. Роль національно-культурного компонента в утворенні семантики фразеологізмів сучасної німецької мови. - C. 180-182.
 56. Орленко О. В. Семантична мережа сербського прийменника кроз. - C. 183-186.
 57. Островська О. М. Експлікація дієслів-зв’язок оцінної семантики у художньому дискурсі. - C. 187-189.
 58. Падалка Р. М., Ратушна О. І. Фразеологізми в рекламних салоганах німецьких журналів. - C. 190-192.
 59. Панцьо С. Є., Лісняк Н. І. Мовні образи світу, небесних світил у лемківській пісні. - C. 193-196.
 60. Пархоменко О. М. Концепт "кохання" в українській, російській та французькій мовних картинах світу: порівняльний аспект. - C. 197-199.
 61. Плужникова Т. И. Многозначные антропонимы-жаргонизмы, мотивированные зоонимами. - C. 200-201.
 62. Погрібна Т. А. Культурно-обрядова мотивованість компонентів чеського народного календаря (на матеріалі паремій календарної тематики). - C. 202-205.
 63. Поліщук В. Л. Моделювання фразео-семантичного поля квантитативного типу мікросистеми "вживання алкоголю" в німецькій, англійській та українській мовах. - C. 206-208.
 64. Помігуєва Л. П. Специфіка функціонування метафоричної моделі концепту "Agricultural Plants” в англійській мові. - C. 209-211.
 65. Рудий В. Г. Німецькі паремії з компонентом – "орнітонім". - C. 212-213.
 66. Свердан Т. П. Етнокультурна семантика фразеологізмів у структурі етномовної картини світу. - C. 214-216.
 67. Семенчук А. Б. Вербалізація в англійській мові слоту об’єкт терористичної діяльності фреймової структури концепту тероризм. - C. 217-219.
 68. Смеречинська О. В. Результативні конструкції типу: адвербіальна частка/прийменниковий додаток + sien/haben/модальне дієслово. - C. 220-223.
 69. Снєжик О. П. Інтерпретації концепту mariage у французькій лінгвокультурі. - C. 224-226.
 70. Совтис Н. М. Критерії виділення польських запозичень в українській мові. - C. 227-229.
 71. Стефурак О. В. Когнітивно-прагматичні особливості концептуалізації фронтального напрямку у французькій мові. - C. 230-231.
 72. Таванець Н. В. Семантичні новотвори в епістолярії кінця ХІХ – початку ХХ століття. - C. 232-236.
 73. Тарасова В. В. Лексико-семантичні лакуни на позначення засобів пересування в англійській, російській та українській мовах. - C. 237-239.
 74. Тоненчук Т. В. Типи метонімічних перенесень у структурі англомовних соматичних фразеологізмів. - C. 240-242.
 75. Тронь А. А. Вплив іменного компоненту сталих дієслівно-субстантивних сполучень на позначення категорії кратності в сучасному англомовному дискурсі. - C. 243-245.
 76. Угринюк Р. В. Структура інтелекту у свідомості носіїв німецької мови (на матеріалі фразеологічних одиниць). - C. 246-248.
 77. Хомік О. Є. Оберегова лексика та фразеологія української родильної обрядовості. - C. 249-251.
 78. Худолій А. О., Нікітюк Л. М. Лінгвокультурологічні аспекти при перекладі фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом. - C. 252-255.
 79. Цьомух О. П. Лексикографічна та дискурсивна вербалізація концепту environment. - C. 256-258.
 80. Чепурна З. В., Лисенко Г. Л. Крилаті слова як особливий розряд фразеологізмів. - C. 259-260.
 81. Шевченко А. С. Реконструкція концепту justicia/справедливість у межах посесивного фрейму (на матеріалі іспаномовного тексту Біблії). - C. 261-263.
 82. Шкварчук С. С. Функції епонімів Й. В. Гете як прецедент них феноменів німецької лінгвокультури. - C. 264-267.
 83. Багатокультурність Канади: перспективи, розвиток, стан

 84. Богатирець В. В. Future prospects for a thriving multiculturalism in Canada. - C. 268-270.
 85. Козьменко О. І. Використання багатокультурного підходу до виховання в канадських старшокласників почуття національної ідентичності в школі (на прикладі дисципліни "англійська мова"). - C. 271-273.
 86. Кость Г. М., Ткач С. С. Le programme de l’immersion française dans les ecoles elementaires de l’Ontario (apercu historique et pratique). - C. 274-276.
 87. Просяннікова Я. М. Інтерсеміотична функція художнього порівняння в англомовних поетичних текстах канадської поезії. - C. 277-279.
 88. Черненко В. О. Особливості лексики канадського варіанту англійської мови: "псевдоканадизми" та власне "канадизми". - C. 280-282.
 89. Щерба О. В., Желіско В. Ю. Канадський полі культуризм: виникнення та розвиток. - C. 283-285.
2013
Вип. 34
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського