Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>TJ=Реєстрація, зберігання і оброб. даних<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 630
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Maslennikov O.  
Approaches to Designing and Examples of Digital Circuits Based on the Current-Mode Gates = Підходи до проектування та приклади цифрових пристроїв, що побудовані на токових логічних елементах / O. Maslennikov // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2001. - 3, № 2. - С. 84-98. - Библиогр.: 9 назв. - англ.

Висвітлено проблему проектування цифрових пристроїв на базі токових елементів - нових КМОП логічних елементів, що споживають однаковий струм як у станах логічного "0" чи "1", так і в момент переходу з одного стану в інший. Завдяки таким властивостям, токові елементи не генерують перешкод (так званого цифрового шуму), і тому можуть бути розмішені на одному кристалі з аналоговими пристроями, що утворює разом однокристальну аналого-цифрову СБИС-систему (англ. System On Chip). Досліджено логічні властивості токових елементів. Показано, що "алгебра" токових елементів відрізняється від алгебри Буля, і крім того, є багатозначною. Запропоновано способи мінімізації логічних функцій в "алгебрі" токових елементів. Наведено приклади "токових прототипів" деяких стандартних цифрових пристроїв: суматорів, тригерів, комутаторів та ін. Отримані пристрої мають меншу кількість логічних елементів (до 35 %) у порівнянні з їх аналогами, побудованими на звичайних логічних елементах КМОП.


Ключ. слова: mixed analog-digital system, switching noise, current-mode gate, current-mode logic (algebra), logical function minimization, combinatorial circuit, adder
Індекс рубрикатора НБУВ: З972-02

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
2.

Vale Gunta. Gunta 
Doped alkali halide thin films as active photostimulable media for optical information storage = Леговані лужно-галоїдні тонкі плівки як активні фотостимульовані середовища для оптичного зберігання інформації / Gunta. Gunta Vale // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 1999. - 1, № 1. - С. 31-40. - Библиогр.: 10 назв. - англ.

В даній статті аналізуються особливості отримання центрів забарвлення та фотостимульована рекомбінація в лужно-галоїдних тонких плівках і можливості використання цих плівок як високочутливих люмінесцентних запам'ятовуючих середовищ для швидкісної оптичної обробки даних. Зроблені висновки, що радіаційні дефекти в легованих монокристалічних структурах просторово розподіляються поблизу легуючих речовин. Вплив поверхні чітко виражений в полікристалічних тонких плівках. Виділення нерелаксованих Н-центрів з поверхні значно змінює розподіл F-центрів та діркових центрів легуючих речовин, утворюючи при цьому взаємодіючий з F-центром ланцюжок поблизу поверхні зерен. В зв'язку з цим в легованих наноструктурах поміж віддаленими парами спостерігаються незалежні від температури утворення F-центрів та фотостимульована рекомбінація. Обговорюються основні функціональні можливості активних середовищ.


Ключ. слова: doped alkali halide thin films, photostimulated luminescence, storage materials, radiation defects, optical data processing, optical chips
Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045.4

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
3.

Speliotis Dennis. Dennis 
Magnetic recording: the next 100 years = Магнитная запись: грядущие 100 лет / Dennis. Dennis Speliotis // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 1999. - 1, № 2. - С. 3-9. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-045

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Kozhemyako V. P. 
Method of cardio-vascular system state estimation by level of eye conjunctiva micro-circulation / V. P. Kozhemyako, S. V. Pavlov, S. V. Chepornyuk, P. F. Kolesnik, S. A. Zabrodskaya // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2000. - 2, № 4. - С. 57-61. - Библиогр.: 7 назв. - англ.

Запропоновано новий спеціалізований метод та його застосування для аналізу біомедичних даних (оцінки мікроциркуляції кон'юнктиви ока) на основі багаторівневої архітектури, що досліджує зв'язок між структурними компонентами зображення. Запропоновано метод та модель, що базується на поєднанні підходу обробки біосигналу і можуть використовуватися в тепловізійній, ультразвуковій, томографічній діагностиці.


Ключ. слова: eye-conjunctiva microcirculation, vascular system, W-connectivity spectrum, multigradational images, time-to-logic optoelectronic computing elements
Індекс рубрикатора НБУВ: Р67-43

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
5.

Maslennikov O.  
Organization of the Processor Elements Control Units in the VLSI Processor Arrays / O. Maslennikov // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 1999. - 1, № 6. - С. 18-30. - Библиогр.: 12 назв. - англ.

Запропоновано метод систематичного генерування керуючих програм для VLSI матриць процесорів, що реалізують прикладний регулярний алгоритм, представлений замкнутими циклами. Доведено: кожен елемент матриці процесора має свій пристрій керування, яке здійснюється в автономному режимі на основі керуючої програми, одержаної від основної ЕОМ перед виконанням обчислень. У разі реалізації матриці процесора з ASIC та FPGA-схемами запропонований метод дозволяє одержати VHDL-опис пристроїв керування всіма елементами процесорів у поведінковому стилі. Запропонований метод проілюстровано на прикладі алгоритму усунення Гауса.


Ключ. слова: VLSI processor array, processor element, regular algorithm, nested loop, mapping method, VHDL-models, executing program
Індекс рубрикатора НБУВ: З970.224 + З973-048

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
6.

Lipovetsky Stan. Stan 
Scores Equalizing Problem and its Application to Participants' Rating = Проблема вирівнювання оцінок та її застосування до оцінювання учасників / Stan. Stan Lipovetsky // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 1999. - 1, № 1. - С. 118-120. - англ.

Запропонована процедура вирівнювання оцінок учасників. Аналіз виконано на прикладі проблеми вибору порядку авторів статті.


Ключ. слова: decision support systems
Індекс рубрикатора НБУВ: З810.41 + Ч215.2

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
7.

Kovalenko I. N. 
Some Methods of Decoding Corrupted Linear Codes = Деякі методи декодування спотворених лінійних кодів / I. N. Kovalenko, M. N. Savchuk // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 1999. - 1, № 2. - С. 62-68. - Библиогр.: 7 назв. - англ.

Описуються методи декодування спотворених лінійних кодів та серії таких кодів, що базуються на підсумовуванні рядків породної або розширеної матриці, яка утворена доданням до породної матриці прийнятого слова як останнього стовпця і на спеціальному сортуванні рядків. Приводяться асимптотичні оцінки для складності декодування сильно спотворених лінійних кодів.


Ключ. слова: лінійні коди, декодування, субекспоненційний алгоритм
Індекс рубрикатора НБУВ: З811.41

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
8.

Гороховський О. І. 
Адаптивне ущільнення відеоінформації / О. І. Гороховський // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2001. - 3, № 1. - С. 28-33. - укp.

Описано новий підхід до автоматичного обчислення значення порогу бінаризації та коригування кроку просторової дискретизації. Використання такого перетворення вхідної відеоінформації в системах технічного зору дозволяє значно зменшити час обробки зображень та обсяг пам'яті для їх зберігання.


Ключ. слова: дискретизація, квантування, бінаризація, роздільна здатність, ентропійний поріг бінаризації
Індекс рубрикатора НБУВ: З970.632

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
9.

Атаманюк І. П. 
Алгоритм оптимальної лінійної екстраполяції реалізації зашумованого векторного випадкового процесу з повним урахуванням взаємокореляційних зв'язків для кожної складової / І. П. Атаманюк // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2000. - 2, № 4. - С. 12-17. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

На базі апарату канонічних розкладів отримано алгоритм оптимальної лінійної екстраполяції реалізації зашумованого векторного випадкового процесу, який, на відміну від існуючого розв'язання задачі прогнозу, повністю враховує апріорну інформацію про досліджуваний випадковий процес для кожної складової.


Ключ. слова: випадковий процес, канонічний розклад, алгоритм екстраполяції
Індекс рубрикатора НБУВ: З811.1

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
10.

Калиновский Я. А. 
Алгоритм решения систем линейных однородных дифференциальных уравнений первого порядка от гиперкомплексного переменного, основанный на удвоении исходной гипер-комплексной числовой системы / Я. А. Калиновский // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2001. - 3, № 3. - С. 43-48. - Библиогр.: 4 назв. - рус.

Розглянуто алгоритми розв'язання систем лінійних однорідних диференціальних рівнянь першого порядку від гіперкомплексного змінного. Наведено приклади розв'язку рівнянь.


Ключ. слова: гиперкомплексная числовая система, дифференциальное уравнение, гиперкомплексная функция
Індекс рубрикатора НБУВ: В149 + В161.610.3

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
11.

Іваненко П. І. 
Аналіз методів інтеграції розрізнених комп'ютерних систем в єдину інформаційну інфраструктуру / П. І. Іваненко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 1999. - 1, № 2. - С. 51-61. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Здійснено аналіз базових методів інтеграції розрізнених комп'ютерних систем, в основу яких покладено використання маршрутизаторів, комутаторів та поєднання маршрутизації і комутації. Сформульовано задачу вибору цих методів при створенні інформаційних інфраструктур та запропоновано технологічну схему її вирішення.


Ключ. слова: інтегрована комп'ютерна структура, інформаційна інфраструктура, комп'ютерна система, комп'ютерна мережа, комутація, маршрутизація
Індекс рубрикатора НБУВ: З970.26 + З970.48

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
12.

Будько Н. Н. 
Вариант формализации процесса защиты информации в компьютерных системах и оптимизации его целевой функции / Н. Н. Будько, В. С. Василенко, М. П. Короленко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2000. - 2, № 2. - С. 73-84. - Библиогр.: 10 назв. - рус.

На основе анализа процессов технической защиты информации (ТЗИ) в компьютерных системах и характеристик потоков угроз ресурсам этой системы сформулирована постановка задачи и получено выражение для целевой функции системы ТЗИ. Рассмотрены параметры управления процессом ТЗИ и получено выражение для определения оптимального значения одного из этих параметров управления.


Ключ. слова: характеристика, система, техническая защита, целевая функция, оптимизация, параметр управления
Індекс рубрикатора НБУВ: З970.40

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
13.

Нестеренко О. В. 
Використання ГІС-технологій при організації даних в органах державної влади / О. В. Нестеренко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2000. - 2, № 1. - С. 60-66. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Для комплексного інформаційно-аналітичного забезпечення вирішення завдань, які стоять перед органами державної влади, найкраще створити єдину систему на основі спільного використання ГІС і OLAP-технологій, яка буде використовувати загальні джерела інформації, єдину технологію інтеграції різнорідних баз даних, наступний аналіз інформації та візуалізацію його результатів.


Ключ. слова: бази даних, геоінформаційна система, інформаційно-аналітичне забезпечення, органи державної влади
Індекс рубрикатора НБУВ: Х810.1-8с

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
14.

Шарко В. П. 
Вимірювання координат джерела випромінювання по сферичності фазового фронту та систематична помилка при наявності іншого джерела / В. П. Шарко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2000. - 2, № 3. - С. 38-42. - Бібліогр.: 2 назв. - укp.

У разі використання інформації про кривизну фазового фронту електромагнітної хвилі в однопозиційних системах існує можливість вимірювання координат джерел корисного випромінювання на фоні джерела завадового випромінювання, включаючи випадки кутових координат, що збігаються. Розглянуто вимір дальності джерела випромінювання на фоні іншого джерела за сферичністю фазового фронту в активній однопозиційній системі з базою 60 м і довжиною робочої хвилі 3 см. Показано, що вимірювання робиться з деякою систематичною похибкою.


Ключ. слова: джерело випромінювання, однопозиційна система, фазовий фронт, сферичність, просторова обробка, вимірювання дальності, систематична помилка.
Індекс рубрикатора НБУВ: З841-01

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
15.

Додонов О. Г. 
Державне регулювання інформатизації України / О. Г. Додонов, О. В. Нестеренко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 1999. - 1, № 6. - С. 47-56. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Інформатизація стає важливою галуззю економіки та визначальною сферою суспільного життя і водночас важливішою функцією держави, фактором забезпечення її безпеки та суверенітету. З цих позицій розглянуто шлях становлення державного регулювання сфери інформатизації в Україні, існуючі проблеми та досягнуті результати.


Ключ. слова: інформатизація, державне регулювання, інформаційна безпека, інформаційна інфраструктура, інформаційні ресурси
Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4Укр)49:ч23

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
16.

Крючин А. А. 
Досвід видання Українського реферативного журналу "Джерело". Проблеми і перспективи / А. А. Крючин // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 1999. - 1, № 6. - С. 125-128. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Загальноприйнятою формою обміну й оперативного поширення результатів наукових досліджень і технічних розробок є видання реферативних журналів. У їх виданні зацікавлені науковці і дослідники, результати роботи яких стають відомими досить широкому колу спеціалістів, а також видавці наукової літератури. Результати праць науковців Українии з 1995 року представляє Український реферативний журнал "Джерело", видання якого з 1999 р. здійснюється Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України спільно з Національною бібліотекою України ім. В.I.Вернадського. З моменту заснування редколегія журналу орієнтувалась на видання не тільки в традиційній паперовій формі, але й в електронному вигляді. У даній роботі узагальнено досвід видання журналу і визначено перспективи його розвитку.


Ключ. слова: реферативний журнал, бази даних, інформація, комп'ютерні мережі, компакт-диск
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч612.4(4Укр)72

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
17.

Лапчук А. С. 
Дослідження впливу діафрагми на параметри твердотільного імерсійного мікроскопу / А. С. Лапчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 1999. - 1, № 3-4. - С. 17-24. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Розроблено математичну модель проходження сфокусованого лазерного променя через плоску поверхню твердотільної імерсійної лінзи, на якій нанесено непрозору металеву плівку з діафрагмою прямокутної форми. Аналіз результатів математичного моделювання показав, що наявність діафрагми на імерсійній лінзі при великій числовій апертурі лінзи і при певних розмірах апертури діафрагми може суттєво підвищити коефіцієнт пропускання для об'єктива мікроскопу (без суттєвого спотворення розподілу потоку потужності в основному максимумі сфокусованого променя).


Ключ. слова: оптчний запис,
Індекс рубрикатора НБУВ: В342.2

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
18.

Біліченко Н. О. 
Дослідження динамічних характеристик АЦП з перерозподілом заряду / Н. О. Біліченко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 1999. - 1, № 6. - С. 73-81. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Розглянуто питання дослідження динамічних характеристик АЦП з перерозподілом заряду. Отримано аналітичні вирази для перехідних характеристик на різноманітних кроках перетворення. Доведено умову безінерційності АЦП з перерозподілом заряду для різноманітних основ системи числення.


Ключ. слова: самокалібрування, аналого-цифрові перетворювачі з перерозподілом заряду, надлишкові позиційні системи числення, алгоритм за схемою "знизу-догори", алгоритм за схемою "згори-донизу", конденсаторна матриця
Індекс рубрикатора НБУВ: З973-044

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
19.

Будько М. М. 
Ефективність забезпечення цілісності інформації в телекомунікаціях / М. М. Будько, В. С. Василенко, М. П. Короленко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2000. - 2, № 3. - С. 43-65. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

З використанням аналізу процесів технічного захисту інформації в телекомунікаціях і характеристик потоків загроз ресурсам цієї системи розглянуто задачі забезпечення канальної та абонентської цілісності, отримано вирази для розрахунку їх характеристик, сформульовано відповідні рекомендації.


Ключ. слова: телекомунікація, характеристика, система, технічний захист, абонентська цілісність, канальна цілісність, параметр управління
Індекс рубрикатора НБУВ: З970.40 + З88-01

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
20.

Азаров О. Д. 
Захист цифрових даних методом інформаційної надлишковості / О. Д. Азаров, С. А. Квятик // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2001. - 3, № 1. - С. 51-54. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Запропоновано загальний алгоритм шифрування даних на базі надлишкових позиційних систем числення. Проведено попередню оцінку криптостійкості та встановлено нижню межу для розміру ключа.


Ключ. слова: надлишкові позиційні системи числення, інформаційна надлишковість, шифрування, кодування
Індекс рубрикатора НБУВ: З811.49

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського