Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (6)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (4)
Пошуковий запит: (<.>A=Шихненко І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 6
Представлено документи з 1 до 6
1.

Ярмоленко М. Г. 
Технологія будівельного виробництва : Підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Архітектура" / М. Г. Ярмоленко, Є. Г. Романушко, В. І. Терновий, Б. Ф. Чувикін, І. В. Шихненко. - 2-е вид., доповн. і переробл. - К. : Вищ. шк., 2005. - 342 c. - укp.

Обгрунтовано сучасні методи, засоби та технологічні рішення щодо зведення громадських і промислових будівель та інженерних споруд. Розглянуто питання технології будівельного виробництва у взаємозв'язку з архітектурою споруд і конструктивними й естетичними вимогами до них. Розроблено теоретичні засади технологічного проектування, експлуатації та ремонту будинків і споруд. Відзначено, що в дане видання внесено істотні зміни, зумовлені появою нових будівельних матеріалів, механізмів і технологічних рішень.

Обоснованы современные методы, средства и технологические решения относительно постройки общественных и промышленных строений и инженерных сооружений. Рассмотрены вопросы технологии строительного производства во взаимосвязи с архитектурой строений, а также конструктивными и эстетическими требованиями к их постройке. Разработаны теоретические основы технологического проектирования, эксплуатации и ремонта строений и зданий. Отмечено, что в даное издание внесены существенные изменения, обусловленные появлением новых строительных материалов, механизмов и технологических решений.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н6 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА659816 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Шихненко І. М. 
Історичні погляди Олександра Грушевського : автореф. дис... канд. іст. наук / І. М. Шихненко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 2007. - 17 c. - укp.

Досліджено формування та розвиток історичних поглядів О.Грушевського. На підставі вивчення життя, діяльності та наукового доробку вченого розкрито бачення ним вітчизняного історичного процесу загалом, а також окремих періодів, зокрема доби середньовічної історії України, Гетьманщини. У контексті українського національного відродження першої третини XX ст. показано внесок О.Грушевського у розбудову вітчизняної історичної науки та дослідження подій минулого України. З'ясовано значущість творчої спадщини вченого для подальшого вивчення історії України.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР)-8 Грушевський

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА353048 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Онищенко О. С. 
Академії наук країн Європи : [монографія : у 2 кн.]. Кн. 2 / О. С. Онищенко, О. М. Березовський, Т. В. Варава, О. І. Вербіцька, В. А. Вергунов, Г. В. Індиченко, Є. С. Костюк, А. С. Мирончук, Н. А. Наумова, В. М. Удовик, І. М. Шихненко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К. : НБУВ , 2012. - 1138 c. - укp.

Досліджено історію, розвиток і сучасний стан академій наук країн Європи. Комплексно відображено становлення, структурну організацію та основні напрями наукових досліджень академій наук європейських країн (Австрії, Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Греції, Іспанії, Італії тощо. Проаналізовано як складову європейського наукового простору українську академічну науку.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч214(4)7

Рубрики:

Шифр НБУВ: В353813/2 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Шихненко І. 
Центральна наукова бібліотека Національної академії наук Киргизької Республіки: історія та місце в сучасному інформаційному просторі / І. Шихненко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2012. - Вип. 34. - С. 232-238. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Проаналізовано основні етапи становлення та розвитку Центральної наукової бібліотеки Національної академії наук Киргизької Республіки, оцінено її місце в сучасному інформаційному просторі.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч734(5КИР)754.10

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

5.

Шихненко І. М. 
Олександр Сергійович Грушевський — біоісторіограф / І. М. Шихненко // Укр. біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 260-266. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т1(4УКР)-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

6.

Шихненко І. М. 
Джерела з реконструкції складу наукових співробітників установ Національної академії наук України періоду 1950–1960-х років / І. М. Шихненко // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2013. - Вип. 17. - С. 429-440. - укp.

Розглянуто та проаналізовано види джерел, що дозволяють системно реконструювати основні віхи життя і діяльності наукових співробітників Національної академії наук України періоду 1950 – 1960-х рр., а також розкрито шляхи здійснення такої реконструкції.

The paper discusses and analyzes the types of sources that can systematically reconstruct the scientists of the National Academy of Sciences of Ukraine life and work milestones during the 1950s – 1960s as well as the ways of implementation of this reconstruction.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч213(4УКР)711

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського