Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (17)Журнали та продовжувані видання (1)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (27)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Шило В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 41
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Шило В. В. 
Екологічне право України : Учб. посіб. для студ. ф-ту інж. екології міст / В. В. Шило, О. С. Баб'як; Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. - Х. : Оригінал, 1997. - 103 c. - Бібліогр.: 25 назв. - укp.

Розглядаються питання екологічного права громадян України на використання та охорону природних ресурсів і навколишнього природного середовища, питання відповідальності за порушення природоохоронного законодавства, питання міжнародного екологічного права. Висвітлюються правові засади управління в галузі екології, еколого-правовий режим раціонального використання, відтворення і охорони земель, надр, вод, лісів, тваринного світу та атмосферного повітря.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА588206 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Каніло П. М. 
Екологічні показники легкового автомобіля з бензиновим та дизельним двигуном / П. М. Каніло, В. В. Шило // Хім. пром-сть України . - 1999. - № 5. - С. 58-61. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Наведено порівняльні експериментальні дані за рівнями викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами (ВГ) легкового автомобіля з базовим бензиновим двигуном та дизельним, отримані під час випробувань автомобіля на стенді з біговими барабанами за Європейським їздовим циклом. Показано, що ступінь забруднення атмосфери автомобілем з дизельним двигуном може бути істотно вищим, ніж автомобілем з бензиновим двигуном.


Ключ. слова: автомобільний транспорт, карбюраторні двигуни, забруднення атмосфери, шкідливі інгредієнти
Індекс рубрикатора НБУВ: О35-082н631

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14738 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Шило В. П. 
Метод глобального равновесного поиска / В. П. Шило // Кибернетика и систем. анализ. - 1999. - № 1. - С. 74-81. - Библиогр.: 13 назв - рус.

Пропонується та досліджується метод адаптивного ймовірнісного пошуку для розв'язку задач цілочислової глобальної оптимізації, який ідейно пов'язаний з методом відпалу. Метод демонструє високу обчислювальну ефективність, добру пристосованість до паралельних обчислень.


Індекс рубрикатора НБУВ: В173.126

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29114 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

4.

Шило В. Ф. 
Оценка эффективности использования экранов для снижения воздействия шума самолетов / В. Ф. Шило, О. А. Картышев // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту цив. авіації. - 1999. - № 2. - С. 292-297. - Библиогр.: 6 назв. - рус.

Акустический экран - одно из наиболее эффективных средств снижения воздействия шума транспортных источников, в том числе и авиационных. Их использование уже нашло в мировой практике достаточно большое распространение. Акустическая эффективность экранов зависит от множества факторов, поэтому на стадии проектирования необходимо использовать сложные методические и вычислительные средства их обоснования.


Індекс рубрикатора НБУВ: О53н64

Шифр НБУВ: Ж70152 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Шило В. П. 
Результаты экспериментального исследования эффективности метода глобального равновесного поиска / В. П. Шило // Кибернетика и систем. анализ. - 1999. - № 2. - С. 93-102. - Библиогр.: 8 назв. - рус.

Пропонуються результати тестових обчислень методу глобального урівноваженого пошуку (ГУП) на серії задач про ранець різних розмірів та важливості. Ефективність ГУП порівнюється з ефективністю реактивного методу табу та інших відомих методів. ГУП демонструє високу обчислювальну ефективність, добру пристосованість до паралельних обчислень.


Індекс рубрикатора НБУВ: В173.126

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29114 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Сергиенко И. В. 
РЕСТАРТ-технология решения задач дискретной оптимизации / И. В. Сергиенко, В. П. Шило, В. А. Рощин // Кибернетика и систем. анализ. - 2000. - № 5. - С. 32-40. - Библиогр.: 3 назв. - рус.

Запропоновано РЕСТАРТ-технологію, яка дозволяє прискорити процес розв'язування задач дискретної оптимізації.


Індекс рубрикатора НБУВ: В173.112

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29114 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Шило В. П. 
Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : Навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна, А. Г. Темченко, О. М. Брадул. - К. : Кондор, 2005. - 238 c. - Бібліогр.: с. 236-238. - укp.

З'ясовано сутність, завдання та принципи проведення фінансово-економічного аналізу та визначено його місце в системі управління господарською діяльністю підприємства. Розглянуто основні види фінансово-економічного аналізу (управлінський, поточний, оперативний, перспективний) та їх характерні особливості. Наведено методику аналізу ділової активності, фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності, дебіторської та кредиторської заборгованості та прибутковості (рентабельності) підприємства. Представлено основні форми фінансової звітності, наведено методи їх аналізу. Висвітлено теоретичні та практичні засади методики оцінки граничної межі рентабельнотсі, прогнозування банкрутства, визначення та обгрунтування розмірів резервів неплатоспроможних підприємств. Показано особливості проведення аналізу показників фінансового стану підприємства за умов невизначеності. Розглянуто методи максимізації прибутку та реалізації оптимізаційного менеджменту, охарактеризовано показники комерційної діяльності та процес формування прибутку за умов ризику.

Раскрыты сущность, цель и принципы проведения финансово-экономического анализа, определено его местто в системе управления хозяйственной деятельностью предприятия. Рассморены основные виды финансово-экономического анализа (управленческий, текущий, оперативный, перспективный) и их характерные особенности. Приведена методика анализа деловой активности, финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности, дебиторской и кредиторской задолженности, прибыльности (рентабельности) предприятия. Представлены основные формы финансовой отчетности и методы их анализа. Освещены теоретические и практические основы методики оценки порога рентабельности, прогнозирования банкротства, определения и обоснования размеров резервов неплатежеспособных предприятий. Показаны особенности проведения анализа показателей финансового состояния предприятия в условиях неопределенности. Рассмотрены методы максимизации прибыли и реализации оптимизационного менеджмента, охарактеризованы показатели коммерческой деятельности предприятия и процесс формирования прибыли в условиях риска.


Індекс рубрикатора НБУВ: У053.9(4УКР)290-93 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА663167 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Шило В. Ф. 
Оценка эффективности использования экранов для снижения воздействия шума самолетов / В. Ф. Шило, О. А. Картышев // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. - 1999. - № 2. - С. 292-297. - Библиогр.: 6 назв. - рус.

Акустический экран - одно из наиболее эффективных средств снижения воздействия шума транспортных источников, в том числе и авиационных. Их использование уже нашло в мировой практике достаточно большое распространение. Акустическая эффективность экранов зависит от множества факторов, поэтому на стадии проектирования необходимо использовать сложные методические и вычислительные средства их обоснования.


Ключ. слова: распространение звука, бесшумность самолетов, аэродромные шумы
Індекс рубрикатора НБУВ: О53-021.5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70861 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Сергиенко И. В. 
Задачи дискретной оптимизации: Проблемы, методы решения, исследования : Моногр. / И. В. Сергиенко, В. П. Шило; НАН Украины. Ин-т кибернетики. - К. : Наук. думка, 2003. - 262 c. - (Проект "Наук. кн."). - Библиогр.: с. 243-259 - рус.

Обобщен опыт разработки и исследования методов решения и программно-алгоритмического обеспечения для различных классов сложных дискретных оптимизационных задач. Определены возможности использования вероятностных методов для создания новых оригинальных способов дискретной оптимизации. Исследована проблема ускорения процесса решения сложных задач дискретной оптимизации, разработана РЕСТАРТ-технология и новый подход к проблеме автоматического выбора алгоритма решения оптимизационной задачи. Рассмотрены вопросы корректности дискретных оптимизационных задач с векторным критерием и распараллеливания процесса оптимизации для задач дискретного программирования.


Індекс рубрикатора НБУВ: З965.6

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА652953 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Шор Н. З. 
Задачі оптимального проектування надійних мереж / Н. З. Шор, І. В. Сергієнко, В. П. Шило, П. І. Стецюк, І. М. Парасюк. - К. : Наук. думка, 2005. - 230 c. - Бібліогр.: с. 211-224. - укp.

Наведено опис математичного та програмного забезпечення для ряду задач оптимального проектування та маршрутизації на транспорті із врахуванням можливого виходу з ладу окремих компонент мережі та зміни вимог до потоків. Зокрема, розглянуто питання щодо проектування мінімальної вартості за умов виходу з ладу окремих ланок, знаходження пропускних здатностей дуг, проектування оптимальної логічної структури та модернізація надійної мережі, оптимізація мереж із врахуванням неповної інформації, перспективне планування перевезень, знаходження оптимальної номенклатури рухомого складу. Описано методи недиференційованої оптимізації, методи локального дискретного пошуку та схеми декомпозиції, використані для оптимізації надійних мереж.

Приведено описание математического и программного обеспечения для ряда задач оптимального проектирования и маршрутизации на транспорте с учетом возможного выхода из строя отдельных компонент сети и изменения требований к потокам. В частности, рассмотрены вопросы, касающиеся проектирования минимальной стоимости в условиях выхода из строя отдельных участков, нахождения пропускных возможностей дуг, проектирования оптимальной логической структуры и модернизации надежной сети, оптимизации сетей с учетом неполной информации, перспективного планирования перевозок, нахождения оптимальной номенклатуры подвижного состава. Описаны методы недифференцированой оптимизации, локального дискретного поиска и схеми декомпозиции, использованные для оптимизации надежных сетей.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА676801 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Шило В. П. 
Новые нижние оценки объема помехозащищенных кодов для Z-канала / В. П. Шило // Кибернетика и систем. анализ. - 2002. - № 1. - С. 19-23. - Библиогр.: 10 назв. - рус.

Сформульовано оптимізаційні задачі на графах для одержання нижніх оцінок об'єму кодів, які коректують помилки, та наведено нові нижні оцінки для Z-каналу.


Індекс рубрикатора НБУВ: З811.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29114 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Сергиенко И. В. 
Распараллеливание процесса оптимизации для задач дискретного программирования / И. В. Сергиенко, В. П. Шило, В. А. Рощин // Кибернетика и систем. анализ. - 2004. - 40, № 2. - С. 45-52. - Библиогр.: 11 назв. - рус.

Розглянуто питання розпаралелювання обчислень у ході розв'язання задач дискретної оптимізації. Запропоновано та досліджено варіант розпаралелювання копій алгоритму. Наведено результати обчислювальних експериментів.


Ключ. слова: дискретная оптимизация, распараллеливание, алгоритм, вычислительный эксперимент, РЕСТАРТ-распределение, ускорение процесса решения задачи
Індекс рубрикатора НБУВ: В173.112

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29144 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Мамчич В. І. 
Малоінвазивні хірургічні втручання в діагностиці та лікуванні кіст підшлункової залози / В. І. Мамчич, В. А. Шуляренко, В. В. Преподобний, В. І. Семіног, В. І. Паламарчук, В. Т. Шило, З. З. Парацій // Хірургія України. - 2006. - № 3. - С. 83-87. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Мета роботи - вивчити можливості використання малоінвазивних методів у комплексному лікуванні хворих з псевдокістами підшлункової залози (ПК ПЗ), а також уточнити показання до їх застосування, способи дренування, вивчити найближчі та віддалені результати. У клініці проліковано 58 хворих, які мали сформовані та несформовані ПК ПЗ. Обстеження включало загальноклінічні, біохімічні, інструментальні методи (рентгенографію органів грудної та черевної порожнини, фіброгастродуоденоскопію, ультразвукове дослідження (УЗД), комп'ютерну томографію (КТ), магнітно-резонансну томографію, лапароскопію). Однією із основних умов адекватності лікування кіст ПЗ є їх рання та точна діагностика. Основну роль у виявленні кістозних утворень відведено УЗД і КТ. Методом, що доповнює УЗД кіст, є цистографія, яка виконується під час діагностичної пункції або після дренування кісти (ДК). Тонкоголкову пункцію кіст виконано під контролем УЗ-апарата за допомогою голок CHIBA чи OCUDA, а дренування з використанням стилет-троакару та пункційного адаптера з уведенням дренажних трубок у порожнину кісти - під контролем УЗ-апарата "Toshiba", який мав датчик із центральним пункційно-біопсійним каналом. Пункційне ДК ПЗ виконано 19-ти хворим. Адекватним спосіб виявився у 12-ти пацієнтів, усім іншим виконано лапаротомічну корекцію патології, починаючи з 4-ї доби ДК. Показаннями до лапаротомії були такі: відсутність бажаного ефекту лікування - 3 випадки, кровотеча в просвіті кісти - 2, зростання клініко-лабораторних ознак панкреатиту - 2. Оперативне лікування в об'ємі

цистоєюностомії на виключеній за Ру петлі виконано 20-ти хворим, трансвентрикулярну цистогастростомію - 2-ом, цистоентеростомію (ЦЕ) з міжкишковим співустям і заглушкою за Шалімовим - 8-ми. Летальних випадків не було. Віддалені результати вивчено в період від 1 до 5-ти років у 22-х пацієнтів після відкритих втручань та у 12-ти - після пункційно-дренуючих (ПД). Повне склерозування кіст після відкритих втручань спостережено у 67,42 % хворих, після ПД - у 86,7 %, хоча у більшості пацієнтів зберігались клінічні та УЗ-ознаки хронічного панкреатиту. Висновки. У разі несформованої післянекротичної псевдокісти діаметром до 4 см є можливою її резорбція під дією інтенсивної консервативної терапії. Несформована післянекротична кіста розміром до 10 см підлягає пункційному дренуванню та лікуванню з УЗ-контролем у динаміці, фістулографією, склеротерапією. За неускладненої сформованої псевдокісти методом вибору є внутрішнє дренування за найраціональнішою методикою, перевага надається ЦЕ. У разі поєднання кісти з головною панкреатичною протокою необхідно виконати відкрите оперативне втручання.


Ключ. слова: кіста підшлункової залози, пункційне дренування, лікування
Індекс рубрикатора НБУВ: Р569.436-59

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж24001 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Сергиенко И. В. 
Проблемы дискретной оптимизации: сложные задачи, основные подходы к их решению / И. В. Сергиенко, В. П. Шило // Кибернетика и систем. анализ. - 2006. - 42, № 4. - С. 3-25. - Библиогр.: 115 назв. - рус.

Надано стислий огляд сучасного стану проблем дискретної оптимізації. Особливу увагу приділено узагальненню накопиченого в Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України досвіду розробки та дослідження методів розв'язання і програмно-алгоритмічного забезпечення для різних класів складних задач дискретного програмування.


Ключ. слова: дискретная оптимизация, метод вектора спада, метод глобального равновесного поиска, метаэвристики, вычислительный эксперимент, эффективность алгоритма
Індекс рубрикатора НБУВ: В173.112

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29144 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Мамчич В. І. 
Хірургічне лікування Helicobacter pylori-позитивного виразкового пілородуоденального стенозу / В. І. Мамчич, В. А. Шуляренко, Б. І. Слонецький, О. В. Шуляренко, З. З. Парацій, М. М. Гвоздяк, В. Т. Шило // Хірургія України. - 2007. - № 2. - С. 61-65. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.

Проаналізовано результати хірургічного лікування 136-ти хворих з виразковим H. pylori-позитивним пілородуоденальним стенозом, прооперованих в клініках кафедр хірургії, проктології і медицини невідкладних станів НМАПО ім. П. Л. Шупика з 2001 до 2005 рр. Усі пацієнти були розподілені на дві клінічні групи: основну - 94 особи і контрольну - 42. Хворим з виразковим H. pylori-позитивним пілородуоденальним стенозом показаний курс доопераційної підготовки, що включає імунокорекцію, ерадикацію Н. pylori, корекцію водно-електролітних і білкових порушень з використанням ентерального (череззондового або черезстентового) харчування. Вибір методу операції повинен проводитись індивідуально з урахуванням локалізації виразки, рівня шлункової секреції, характеру моторно-евакуаторних порушень, поєднання ускладнень виразкової хвороби. У разі компенсованого та субкомпенсованого стенозу показана органозберігальна операція з елементами зменшення розмірів шлунка, з дуодено- чи пілоропластикою. У разі декомпенсованого незворотного пілородуоденального стенозу показана резекція шлунка.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р457.465.205.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж24001 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Шило В. П. 
Підходи до розв'язання задачі розфарбування графа / В. П. Шило // Компьют. математика. - 2009. - Вып. 2. - С. 159-168. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Запропоновано два підходи до розв'язання задачі розфарбування графа. Проведено порівняльне дослідження ефективності відомих для даної задачі і розроблених алгоритмів, яке підтвердило переваги запропонованих підходів.


Індекс рубрикатора НБУВ: В126.3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69780 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Шило В. П. 
Про оптимізаційну задачу на перестановках / В. П. Шило, Д. Є. Коренкевич, В. І. Ляшко // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Комп'ют. науки. - 2008. - Т. 86. - С. 21-24. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Розглянуто задачу дискретної оптимізації на перестановках натуральних чисел. Запропоновано метод її розв'язання, заснований на схемі глобального рівноважного пошуку. Наведено результати обчислювальних експериментів на відомих тестових задачах.


Індекс рубрикатора НБУВ: В173.112

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69184/Комп.н. Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Шило В. П. 
Методи розв'язання складних задач дискретної оптимізації : Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.05.01 / В. П. Шило; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. - К., 2003. - 33 c. - укp.

Розроблено нові науково обгрунтовані методи розв'язання задач дискретної оптимізації складної природи, проведено їх дослідження та порівняльний аналіз з відомими методами. Запропоновано та досліджено метод глобального рівноважного пошуку, розроблено алгоритми даного методу для різних класів задач дискретного програмування. Наведено нові змістовні та математичні моделі задач пошуку логічних структур надійних комунікаційних мереж та алгоритми їх розв'язання. Для задач на графах, що виникають за побудови кодів, які коригують помилки, розроблено та досліджено точні та наближені алгоритми. Одержано нові оцінки знизу для Z-каналу та умови стійкості розв'язків випадково генерованих задач цілочислового програмування з булевими змінними. Наведено теоретичні засади для дослідження проблеми прискорення процесу розв'язання складних задач дискретної оптимізації, а саме: розроблено так звану РЕСТАРТ технологію, а на базі даного методу імовірнісної декомпозиції запропоновано новий підхід до проблеми автоматичного вибору алгоритму розв'язання оптимізаційної задачі.


Індекс рубрикатора НБУВ: В173.112

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА323243 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Шило В. В. 
Структура та семантика іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень XI - XIX ст.) : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. В. Шило; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2005. - 20 c. - укp.

Здійснено комплексний аналіз інтенсивності надходження французьких правових запозичень в англійську мову, яку можна умовно поділити на два періоди: перший - друга половина XIІІ - XIV ст., другий - друга половина XVII - початок ХІХ ст. Розкрито їх структурно-семантичні особливості та встановлено закономірності їх словотвірної парадигматизації. Запропоновано класифікацію продуктивних словотвірних моделей, реалізованих у парадигмах, показано специфіку номінації у юридичній фаховій підмові. Проаналізовано особливості інвентаризації французьких правових запозичень на підставі побудови тематичного апарату галузі.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш143.21-34:Х + Ш143.21-322

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА336557 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Шило В. П. 
Адаптивная выигрышная стратегия для проблемы двух конвертов / В. П. Шило, В. А. Рощин // Компьют. математика. - 2010. - Вып. 1. - С. 153-160. - Библиогр.: 11 назв. - рус.

Розглянуто порогову стратегію для проблеми двох конвертів. Запропоновано підхід, який дозволяє адаптивно знаходити оптимальний поріг. Наведено результати експериментальних досліджень.


Індекс рубрикатора НБУВ: В173.112

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69780 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського