Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (13)Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Чічановський А$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Представлено документи з 1 до 5
1.

Чічановський А. А. 
Новина в журналістиці: Проблеми практичної політики / А. А. Чічановський. - К. : Грамота, 2003. - 47 c. - (Сер. Б-ка ж-ста-міжнародника). - укp.

Проаналізовано роль новин у засобах масової інформації (ЗМІ), зокрема в міжнародній практичній політиці, описано інформаційні ресурси та технології. Наведено декларацію про основні принципи, що стосуються внеску ЗМІ у зміцнення миру та Міжнародного взаєморозуміння, у розвиток прав людини та боротьбу проти расизму і апартеїду, війни.

Проанализирована роль новостей в средствах массовой информации (СМИ), в частности в международной практической политике, описаны информационные ресурсы и технологии. Приведена декларация об основных принципах относительно вклада СМИ в укрепление мира и Международного взаимопонимания, в развитие прав человека и борьбу против расизма и апартеида, войны.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч620.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Р98533 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Політика і публіцистика : зб. наук. пр. Вип. 1(5) / ред.: А. А. Чічановський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2008. - 167 с. - укp.

Проаналізовано перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні. Визначено складові інформаційної політики держави, її законодавчу базу. Висвітлено методологічні аспекти вивчення політичної культури, зокрема тележурналістики. Розглянуто питання комунікаційного розвитку політики та культури, новітні тенденції у формуванні ісламської ідентичності в країні.

Проанализированы перспективы развития гражданского общества в Украине. Определены составные информационной политики государства, её законодательная база. Освещены методологические аспекты изучения политической культуры, в частности тележурналистики. Рассмотрены вопросы коммуникационного развития политики и культуры, новейшие тенденции в формировании исламской идентичности в стране.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ф0я43 + Ч612.161я43

Шифр НБУВ: Ж73517 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

3.

Мелещенко О. К. 
Інформація, інформаційний : слов. термінів і понять для ж-стів і політологів / О. К. Мелещенко, А. А. Чічановський, В. І. Шкляр. - К. : Грамота, 2007. - 69 c. - (Словник). - Бібліогр.: с. 68-69. - укp.

Розкрито сутність поняття "інформація", обгрунтовано можливості його використання в журналістикознавстві та політичній комунікації. Наведено визначення термінів і понять, в яких використовується прикметник "інформаційний".

Раскрыта сущность понятия "информация", обоснованы возможности его использования в журналистиковедении и политической коммуникации. Даны определения терминов и понятий, в которых используется прилагательное "информационный".


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч62 я2 + Ф. я2

Рубрики:

Шифр НБУВ: АО267467 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Політика і публіцистика : зб. наук. пр. Вип. 1(6) / ред.: А. А. Чічановський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. - К., 2009. - 160 с. - укp.

Проаналізовано інформаційний простір як основу інтеграційно-дезінтеграційних процесів цивілізації. Визначено політичні цінності в контексті політичної культури інформаційного суспільства, місце інформації у формуванні сфери політики. Розкрито теоретичні засади міграційної політики світу та України. Розглянуто питання створення інформаційних конфліктів для досягнення політичних цілей, розвитку політичної культури за умов поліетнічного суспільства. Описано особливості методології дослідження політичного дискурсу як засобу політичної комунікації. Наведено основні характеристики політичної культури українського суспільства в контексті просторово-часових змін і розкрито їх значення для формування інтегрованого образу України.

Проанализировано информационное пространство как основа интеграционно-дезинтеграционных процессов цивилизации. Определены политические ценности в контексте политической культуры информационного общества, место информации в формировании сферы политики. Раскрыты теоретические основы миграционной политики мира и Украины. Рассмотрены вопросы создания информационных конфликтов для достижения политических целей, развития политической культуры в условиях полиэтнического общества. Описаны особенности методологии исследования политического дискурса как средства политической коммуникации. Даны основные характеристики политической культуры украинского общества в контексте пространственно-временных изменений и раскрыто их значение для формирования интегрированного образа Украины.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ф. в2:Ч6

Шифр НБУВ: Ж73517 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

5.

Чічановський А. А. 
Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем : підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. - К. : Грамота, 2010. - 567 c. - Бібліогр.: 39 назв. - укp.

Проаналізовано комунікаційні системи в контексті глобалізації, комунікацію як основу інтеграційно-дезінтеграційних процесів цивілізації, генезис інформаційного суспільства. Висвітлено еволюцію, властивості та закономірності трансформації інформації, розкрито її феномен, комунікативні процеси, інформаційний простір та інформаційну взаємодію. Описано засоби масової комунікації як систему в сучасному суспільстві на підставі досвіду розвинутих країн. Увагу приділено інформаційній політиці держави, світовим комунікаціям і проблемі колапсу цивілізації.

Проанализированы коммуникационные системы в контексте глобализации, коммуникация как основа интеграционно-дезинтеграционных процессов цивилизации, генезис информационного общества. Освещены эволюция, свойства и закономерности трансформации информации, раскрыты её феномен, коммуникативные процессы, информационное пространство и взаимодействие. Описаны средства массовой коммуникации как система в современном обществе на основе опыта развитых стран. Внимание уделено информационной политике государства, мировым коммуникациям и проблеме коллапса цивилизации.


Індекс рубрикатора НБУВ: З811я7 + С5*333.41я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА735524 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського