Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (4)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (13)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Циганок В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 21
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Тоценко В. Г. 
Підтримка прийняття рішення щодо вибору методу одержання кардинальних експертних оцінок / В. Г. Тоценко, В. В. Циганок, П. Т. Качанов // Систем. дослідж. та інформ. технології. - 2002. - № 4. - С. 52-60. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

Подано рекомендації щодо вибору методу одержання кардинальних експертних оцінок, який би на думку особи, що приймає рішення, найкраще відповідав поточній ситуації. Вибір обгрунтовано на підставі використання оцінок, одержаних експериментальним шляхом за декількома критеріями методів експертного оцінювання та визначених особою, що приймає рішення, показників відносної вагомості цих оцінок для конкретної ситуації. Вибір здіснено у два етапи. На першому - визначено Парето-оптимальну підмножину методів, на другому - обчислено узагальнені кардинальні оцінки відносної ефективності методів із цієї підмножини.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.413

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж24036 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Тоценко В. Г. 
Побудова баз знань систем підтримки прийняття рішень групами розподілених експертів / В. Г. Тоценко, В. В. Циганок, А. А Деїв, І. Д. Олійник // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2002. - 4, № 4. - С. 120-128. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

Висвітлено досвід побудови групами експертів, що взаємодіють за допомогою Internet, бази знань системи підтримки прийняття рішень, в якій використано метод динамічного цільового оцінювання альтернатив. База є ієрархією цілей. Зазначено, що експерти залучаються для створення концептуальної інформації, представленої назвами цілей та їх типів, структурної, яка описує зв'язки між цілями, а також оціночної, що є кількісними параметрами цілей. Викладено алгоритмічні засади системи побудови бази знань, обгрунтовано її функції та структуру програмного забезпечення.


Ключ. слова: системи підтримки прийняття рішень, експертне оцінювання
Індекс рубрикатора НБУВ: З970.50

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Циганок В. В. 
Дослідження феномену реверсу рангів при застосуванні методів парних порівнянь / В. В. Циганок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2008. - 10, № 3. - С. 96-101. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Проаналізовано причини порушення ранжирування (виникнення реверсу рангів) альтернатив у процесі визначення їх ваг із застосуванням методів парних порівнянь. Розглянуто випадки додавання та виключення деякої альтернативи до/з множини альтернатив, що підлягають оцінюванню. Запропоновано метод обчислення усереднених ваг альтернатив на базі матриць парних порівнянь, одержаних від групи експертів, який дозволяє зберегти ранжирування у разі додавання альтернативи до множини тих, що розраховано раніше. У результаті експериментального дослідження одержано основні характеристичні параметри запропонованого методу.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.41

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Циганок В. В. 
Метод обчислення ваг альтернатив на основі результатів парних порівнянь, проведених групою експертів / В. В. Циганок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2008. - 10, № 2. - С. 121-127. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Запропоновано метод, який дозволяє провести розрахунки усереднених ваг об'єктів, що підлягають оцінюванню (альтернатив), на базі експертної інформації, а саме, матриць парних порівнянь, одержаних від групи експертів. Враховано рівень компетентності кожного експерта в питанні, що розглянуто. Представлено основні характеристичні параметри методу, одержані в результаті експериментального дослідження. Розглянуто ітеративний спосіб реалізації методу.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.413

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Циганок В. В. 
Методика досліджень стійкості рішень, отримуваних цільовим методом / В. В. Циганок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2007. - 9, № 4. - С. 140-151. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Описано методику досліджень стійкості рішень (незалежності їх від помилок експертів) у системах підтримки прийняття рішень цільового типу. Розглянуто стійкість рішень у разі ранжирування - збереження порядку ранжирування альтернатив за наявності природних помилок у процесі експертного оцінювання та стійкість у разі оцінювання альтернатив - утримання оцінок у межах заданої максимальної відносної похибки. Запропоновано спосіб вирішення задачі вибору методу експертного оцінювання для забезпечення стійких рішень у разі застосування конкретної бази знань цільового типу.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.41

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Циганок В. В. 
Визначення ефективності методів агрегації експертних оцінок при використанні парних порівнянь / В. В. Циганок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2009. - 11, № 2. - С. 83-89. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Запропоновано спосіб визначення ефективності методів агрегації експертних оцінок у разі використання парних порівнянь, заснований на моделюванні можливих помилок експертів за парних порівнянь. Ефективність методів агрегації розглянуто в сенсі підвищення ними достовірності результатів. Передбачено застосування генетичного алгоритму для пошуку максимально можливих відхилень у результатах агрегації парних порівнянь.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.413

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Каденко С. В. 
Про один підхід до прийняття кадрових рішень / С. В. Каденко, В. В. Циганок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2009. - 11, № 3. - С. 66-74. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Запропоновано метод відбору кандидатів на вакантні посади, який використовує досвід ординального оцінювання персоналу. Описано алгоритм, який дозволяє на основі апарату лінійного програмування визначити область допустимих значень коефіцієнтів вагомості критеріїв оцінки співробітників організації та побудувати ранжирування претендентів на вакантну посаду. Наведено числовий приклад роботи алгоритму.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)240.523.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Циганок В. В. 
Методи отримання та обробки кардинальних експертних оцінок : Автореф. дис... канд. техн. наук : 01.05.03 / В. В. Циганок; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2003. - 19 c. - укp.

Розроблено метод виділення в множині об'єктів підмножин взаємно сумісних об'єктів, який позитивно відрізняється більш високою продуктивністю у порівнянні з існуючими та слугує для визначення множин об'єктів, в межах яких можна застосовувати методи експертної оцінки. Запропоновано методи експертної оцінки: парних порівнянь з застосуванням зворотного зв'язку з експертом для підвищення достовірності одержуваних результуючих експертних оцінок; парних порівнянь комбінаторного типу "приведення до ідеалу", які дають змогу звести кількість звернень за думкою експерта до мінімуму; групової експертної оцінки за умов неповної визначеності, які можуть застосовуватись для знаходження узгоджених оцінок групою експертів за умови, що деякі парні порівняння не виконувались деякими експертами. Проведено порівняльне експериментальне дослідження розроблених та існуючих методів експертних оцінок з метою визначення середньостатистичних значень ряду показників, що характеризують методи. Наведено методику прийняття рішення щодо вибору конкретного методу експертної оцінки для його застосування в конкретній ситуації.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.413

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА325928 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Березін Б. О. 
Підтримка прийняття рішень при побудові систем довготермінового зберігання інформації / Б. О. Березін, П. Т. Качанов, В. В. Циганок, О. В. Андрійчук // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 145-153. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Наведено підхід до вибору технічних рішень у процесі побудови систем архівного збереження інформації - електронних архівів і бібліотек за допомогою системи підтримки прийняття рішень СОЛОН-2.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч811.46 + Ч736.47

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Циганок В. В. 
Агрегація групових експертних оцінок, що отримані у різних шкалах / В. В. Циганок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2011. - 13, № 4. - С. 74-83. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

У системах підтримки прийняття рішень для більш ефективного одержання інформації від експерта запропоновано застосовувати метод парних порівнянь із наданням експертові можливості проводити оцінювання в шкалі, докладність якої адекватно відображає його компетентність у питанні експертизи. Для агрегації одержаних таким чином експертних оцінок запропоновано метод, який враховує різну важливість оцінок, що одержані у різних шкалах. Зроблено припущення, що важливість оцінки є пропорційною компетентності експерта в конкретному питанні експертизи та його впевненості у висловленому судженні. Запропоновано застосування зворотного зв'язку з експертами для підвищення узгодженості даних ними оцінок.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.413

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Циганок В. В. 
Вибір шкали оцінювання експертом у процесі виконання ним парних порівнянь у системах підтримки прийняття рішень / В. В. Циганок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2011. - 13, № 3. - С. 92-105. - Бібліогр.: 23 назв. - укp.

У наявних системах підтримки прийняття рішень (СППР) для проведення експертного оцінювання експертові запропоновано деяку, наперед визначену, шкалу. Це негативно впливає на ефективність одержання інформації від експерта, оскільки вигляд шкали, що застосовується, має відповідати рівню компетентності експерта в конкретному питанні. Запропоновано технологію експертного оцінювання, яка позбавлена такого недоліку. В основу запропонованої технології покладено метод парних порівнянь, який дозволяє експертові вибирати шкалу експертного оцінювання з кількістю градацій, що адекватно відображає його компетентність у питанні, що розгляддається. Тим самим метод дозволяє експертові зробити обдуманий вибір відповідної лінгвістичної фрази (поділки шкали), яка найбільш повно відповідає його уявленням про співвідношення в парі альтернатив.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.53

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

12.

Циганок В. В. 
Експериментальний аналіз технології експертного оцінювання / В. В. Циганок, П. Т. Качанов, С. В. Каденко, О. В. Андрійчук, Г. А. Гоменюк // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2012. - 14, № 1. - С. 91-100. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Представлено опис і результати експериментального дослідження експертної технології, що створена на базі методу парних порівнянь, в основу якого для більш ефективного одержання інформації покладено надання експертові можливості проводити оцінювання в шкалі, докладність якої адекватно відображає його компетентність у питанні експертизи. Мета роботи - порівняльний аналіз запропонованої технології та наявних, що використовують для експертного оцінювання деяку єдину визначену вербальну шкалу. Результати дослідження, які одержано на підставі суджень експертів, залучених до експертизи, свідчать на користь новоствореної технології.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.41

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

13.

Циганок В. В. 
Концепція створення систем підтримки прийняття рішень, що адаптивні до рівня компетентності експертів / В. В. Циганок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2011. - 13, № 2. - С. 106-114. - Бібліогр.: 24 назв. - укp.

Зазначено, що у наявних системах підтримки прийняття рішень (СППР) повнота та адекватність знань, які надає експерт, обмежуються за рахунок того, що експертові апріорно пропонується шкала для проведення оцінювання. Розглянуто задачі, які пов'язані зі створенням експертних СППР, що позбавлені даного обмеження, та запропоновано шляхи розв'язання деяких із цих задач. Описано низку процедур, що дозволять більш ефективно, адекватно, без тиску на експерта, одержувати, тлумачити, обробляти, узгоджувати та агрегувати індивідуальні експертні оцінки.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.53

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Циганок В. В. 
Проблема розподілу ресурсів як розширення можливостей систем підтримки прийняття рішень / В. В. Циганок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2010. - 12, № 2. - С. 232-237. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Запропоновано метод розв'язання задачі розподілу ресурсів із застосуванням систем підтримки прийняття рішень. Задача після дискретизації розв'язується за допомогою модифікованого генетичного алгоритму. Метод реалізовано для практичного застосування в складі системи підтримки прийняття рішень "Солон-3".


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.53

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Циганок В. В. 
Урахування компетентності експертів при визначенні групового ранжирування / В. В. Циганок, О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2011. - 13, № 1. - С. 94-105. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

Досліджено питання про доцільність урахування компетентності експертів як джерел інформації у разі групового ординального оцінювання. Шляхом імітації випадкових значень відносної компетентності експертів у складі групи та їх індивідуальних ранжувань (ординальних експертних оцінок) визначено залежність значущості врахування компетентності для двох методів агрегації індивідуальних ранжувань (Борда та Кондорсе) від кількості членів експертної групи та закону розподілу імітованих випадкових ранжувань. Зроблено висновок про нагальну необхідність урахування компетентності в разі ординального оцінювання у складі малих експертних груп.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.413

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Циганок В. В. 
Елементи комбінаторного підходу при визначенні спектрального коефіцієнта узгодженості експертних парних порівнянь / В. В. Циганок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2012. - 14, № 2. - С. 98-105. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Зазначено, що спектральний підхід є одним із найбільш теоретично обгрунтованих підходів до визначення узгодженості множини експертних парних порівнянь за підтримки прийняття рішень у слабкоструктурованих предметних областях. З метою підвищення достовірності визначення спектрального коефіцієнта узгодженості для матриць парних порівнянь запропоновано більш повне використання інформації, закладеної в матрицях, застосовуючи елементи комбінаторного підходу до формування складових спектрів. Застосування даного підходу дозволяє уникати зайвих звернень до експертів під час організації зворотного зв'язку для досягнення достатнього рівня узгодженості.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.41

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

17.

Циганок В. В. 
Удосконалення методу цільового динамічного оцінювання альтернатив та особливості його застосування / В. В. Циганок // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 1. - С. 90-99. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Запропоновано вдосконалення методу цільового динамічного оцінювання альтернатив, який застосовується для визначення рейтингів проектів на основі експертних баз знань у системах підтримки прийняття рішень. До найважливіших удосконалень методу слід віднести: визначення груп сумісності цілей за більш ефективним алгоритмом; визначення доцільного інтервалу планування для кожної сформованої бази знань разом із визначенням множини реперних точок часової шкали для подальшого обчислення рейтингів проектів для утворених часових проміжків; надання можливості динамічного оцінювання альтернатив стосовно будь-якої (не лише головної) цілі; врахування часткового виконання проектів; визначення інтегрального показника відносної ефективності проектів. Удосконалення методу слугують для підвищення його ефективності та функціональності і надають можливість ширше практично застосовувати метод у сучасних системах підтримки прийняття рішень.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.53

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

18.

Циганок В. В. 
Моделі та методи експертної підтримки прийняття рішень в слабко структурованих складних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.04 / В. В. Циганок; НТУ України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2013. - 36 c. - укp.

Розроблено теоретичні та технологічні засади експертної підтримки прийняття рішень та створено відповідний інструментарій для застосування у слабкоструктурованих предметних областях (складних системах). Зазначено, що такі системи характеризуються недостатністю об'єктивної інформації для прийняття рішень, коли єдиним джерелом інформації є експерти - компетентні спеціалісти, наділені знаннями, досвідом, інтуїцією. На основі запропонованих моделей та методів розроблено інструментарій, який дозволяє підвищити достовірність рекомендацій для осіб, що приймають рішення, за рахунок покращання відповідності моделей предметних областей власним уявленням експертів, залучених до побудови цих моделей. Зазначено, що покращання відповідності забезпечується шляхом надання експертам можливості використовувати для кожного окремого парного порівняння шкалу, яка відповідає рівню їхньої інформованості (компетентності) у питанні, що розглядається. Розроблено методи одержання, обробки, узагальнення інформації у разі проведення таких експертиз та показник якості прийняття рішень, що грунтується на стійкості одержаних оцінок.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.413 + З970.53

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА402469 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Циганок В. В. 
Експериментальне дослідження методу визначення змістової подібності об'єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень / В. В. Циганок, О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2014. - 16, № 4. - С. 64-75. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

Наведено опис і результати експериментального дослідження методу визначення змістової подібності об'єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень. Викладено сутність методу визначення змістової подібності та варіанти його можливого застосування в експертних системах підтримки прийняття рішень. У ході експериментального дослідження еталонні значення змістової подібності об'єктів визначено експертним шляхом, застосовано імітаційне моделювання ваг ключових слів, що представляють об'єкти, та забезпечено статистичну достовірність експерименту. Показано, що значення, обчислені за допомогою досліджуваного методу, близькі до еталонних. Підтверджено адекватність даного методу і, як наслідок, його практичну цінність.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.50

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

20.

Циганок В. М. 
Обгрунтування маркетингової стратегії розвитку підприємств галузі птахівництва на основі бренд-підходу / В. М. Циганок, Ю. В. Гуля // Бізнес Інформ. - 2016. - № 6. - С. 232-239. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Мета роботи - розробка маркетингової стратегії птахівничого підприємства на основі брендингу і ко-брендингу. У результаті проведених досліджень були обрані маркетингові стратегії подальшого розвитку ТОВ "Подільській бройлер" на регіональному ринку м'яса птиці. За партнера кооперації та інтеграційних зусиль була обрана компанія ПАТ "Миронівський хлібопродукт", якій запропонована стратегія інтегративного зростання - об'єднання зусиль з підприємством-конкурентом на регіональному ринку. Наукова новизна результатів досліджень полягає в створенні між ПАТ "Миронівський хлібопродукт" і ТОВ "Подільський бройлер" стратегічного маркетингового альянсу на ко-брендинговій основі, взаємовідносини в якому мають будуватися на клубних засадах. Практична значущість проведених досліджень полягає в тому, що за умови створення такого альянсу птахівниче підприємство повинно буде доповнити (або перепрофілювати) свій стратегічний набір ніш такою стратегією послідовника, як стратегія інтегрованого продукту: використання обома учасниками стратегічного альянсу конкурентних переваг обох брендів з метою досягнення синергетичного ефекту.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)325.253-211.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14572 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського