Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (97)Журнали та продовжувані видання (6)Автореферати дисертацій (11)Наукова періодика України (201)Авторитетний файл імен осіб (3)
Пошуковий запит: (<.>A=Харченко О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 155
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Самков О. В. 
До постановки задачі про формування програми розвитку авіаційного озброєння і методологічні шляхи її розв'язання / О. В. Самков, Г. О. Фінадорін, О. В. Харченко // Зб. наук. пр. Центр. н.-д. ін-ту озброєння та військ. техніки Збройн. Сил України. - 1998. - Вип. 1. - С. 96-104. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Наводено математичну постановку задачі з обгрунтування парку літаків військового призначення на основі трьох критеріїв: бойової ефективності, безпеки польотів і вартості. Вказані методологічні напрямки розв'язку даної задачі складають основу формування Програми розвитку військової авіації з урахуванням етапів розробки, закупівлі, модернізації, модифікації авіаційної техніки та озброєння.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц651.25

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70219 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Харченко О. В. 
Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур : Навч. посіб. для студ. / О. В. Харченко. - Суми : Унів. кн., 1999. - 244 c. - Бібліогр.: 100 назв. - укp.

Систематизовано й узагальнено існуючі положення та розробки програмування врожаїв з кількісною оцінкою впливу основних факторів на продуктивність культури. Введено ряд нових положень, що дозволяють визначити урожайність культури в усьому можливому діапазоні зміни природних факторів; економіко-енергетичне обгрунтування технології одержання врожаю і рекомендованого рівня живлення; доцільність певного рівня живлення за умов зрошення, а також самого зрошення .


Індекс рубрикатора НБУВ: П14 в661.5 я73-1

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА597604 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Квочіна Л. І. 
Протекторний вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на діяльність ізольованого серця щура під час ішемії-реперфузії міокарда / Л. І. Квочіна, Л. В. Тумановська, Г. І. Марченко, О. О. Мойбенко, І. А. Бутович, О. В. Харченко // Фізіол. журн. - 2000. - 46, № 2. - С. 98-108. - Бібліогр.: 29 назв. - укp.

Получен препарат растительного происхождения, который характеризуется высокой концентрацией омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (64 %). Исследовано влияние препарата на деятельность и структуру изолированного сердца крысы в условиях ишемии-реперфузии при использовании его в качестве пищевой добавки к повседневному рациону животных в течение четырех недель до осуществления эксперимента. Показано протекторное действие препарата, содержащего омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты на структуру кардиомиоцитов, а также функциональные показатели деятельности изолированного сердца, подверженного воздействию ишемии-реперфузии.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.11-29

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж26810 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Збірник наукових праць Наукового центру Повітряних Сил Збройних Сил України. Вип. 7 / ред.: О. В. Харченко. - К., 2004. - 286 с. - укp.

Розглянуто питання збільшення дальності пуску ракет з інфрачервоними головками самонаведення з застосуванням комплексного способу зниження лобового опору, підвищення точності визначення координат радіотехнічних засобів противника за допомогою супроводження джерела випромінювання. Викладено методику оцінки ефективності ведення радіоелектронної боротьби в повітряній операції. Описано методи визначення динаміки зміни технічних показників експлуатаційних якостей радіоелектронних систем за часом тривалої експлуатації.

Рассмотрены вопросы увеличения дальности пуска ракет с инфракрасными головками самонаведения с применением комплексного способа снижения лобового сопротивления, повышения точности определения координат радиотехнических средств противника с помощью сопровождения источника излучения. Изложена методика оценки эффективности проведения радиоэлектронной борьбы в воздушной операции. Описаны методы определения динамики изменения технических показателей эксплуатационных качеств радиоэлектронных систем по времени продолжительной эксплуатации.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц501я54

Шифр НБУВ: Ж69717 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

5.

Харченко О. О. 
Оптимізація ехокардіографічної оцінки гіпертрофії лівого шлуночка для медико-соціальної експертизи / О. О. Харченко, О. В. Татьяненко, С. В. Романенко, С. Л. Поріц, Н. П. Аносова // Мед. перспективи. - 2004. - 9, № 4. - С. 106-108. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Используя результаты эхокардиографического исследования 892-х больных с сердечно-сосудистой патологией проведен сравнительный анализ критериев диагностики гипертрофии левого желудочка (ЛЖ), базирующихся на определении толщины его стенок и рассчете индекса массы миокарда ЛЖ. Установлено, что использование индекса массы мокарда ЛЖ позволяет уточнить наличие гипертрофии ЛЖ у 22,9 % больных, в том числе у 48,3 % пациентов - с эксцентрической гипертрофией. Отмечено что определение типа ремоделирования ЛЖ предоставляет дополнительную информацию об особенностях его структурной перестройки и позволяет стратифицировать категории лиц, нуждающихся в различных видах медико-социальной поддержки. Сделан вывод, что изменение методологических подходов к эхокардиографической оценке гипертрофии ЛЖ дает возможность усовершенствовать диагностику выраженности функциональных нарушений и тяжести ограничений жизнедеятельности вследствие артериальной гипертензии.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.030-433.71

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15785 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Харченко О. В. 
<$Ealpha>-Ациламінозаміщені сульфоксиди / О. В. Харченко, Є. О. Руденко, В. В. Кисельов // Вопр. химии и хим. технологии. - 2002. - № 4. - С. 44-46. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

На основі легкодоступних продуктів конденсації хлоралю, дихлорацетальдегіду та фенілгліоксалю з амідами карбонових кислот одержано невідомі раніше <$Ealpha>-ациламінозаміщені сульфоксиди - перспективні реагенти для гетероциклізацій.

На основе легкодоступных продуктов конденсации хлораля, дихлорацетальдегида и фенилглиоксаля с амидами карбоновых кислот получены неизвестные ранее <$Ealpha>-ациламинозамещенные сульфоксиды - перспективные реагенты для гетероциклизаций.

New reagents promising for heterocyclization have been obtained on the basis of the available products of chloral, dichloroacetaldehyde, phenylglyoxal and amides condensation.


Індекс рубрикатора НБУВ: Г252.83

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29143 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Збірник наукових праць Наукового центру Військово-Повітряних Сил України. Вип. 5 / ред.: О. В. Харченко. - К., 2002. - 215 с. - укp.

Розглянуто етапи програми боєздатного стану авіаційної техніки ВПС України та шляхи її реалізації за сучасних умов. Проаналізовано сучасний стан авіаційного повітряного зв'язку. Наведено статистичний метод обробки структурно-надмірних траєкторних даних у системі управління повітряним рухом. Проаналізовано особливості відновлення деталей у процесі їх зношування безпосередньо у вузлах тертя працюючих машин. Запропоновано підхід до розробки моделі оптимального вибору авіаційних засобів ураження з множини можливих варіантів під час вирішення бойових завдань. Розглянуто особливості організації радіоелектронної боротьби (РЕБ) з радіоелектронними засобами систем управління авіацією, запропоновано напрямки реалізації завдань РЕБ.

Рассмотрены этапы программы боеспособного состояния авиационной техники ВВС Украины и пути ее реализации в современных условиях. Проанализировано современное состояние авиационной воздушной связи. Приведен статистический метод обработки структурно-избыточных траекторных данных в системе управления воздушным движением. Проанализированы особенности обновления детелей в процессе их изнашивания непосредственно в узлах трения работающих машин. Предложен подход к разработке модели оптимального выбора авиационных средств поражения из множества возможных вариантов во время боевых задач. Рассмотрены особенности организации радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с радиоэлектронными средствами систем управления авиацией, предложены направления реализации заданий РЭБ.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц65я54(4УКР)2

Шифр НБУВ: Ж69717 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

8.

Харченко О. В. 
Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур : Навч. посіб. / О. В. Харченко; ред.: В. О. Ушкаренко. - 2-е вид., переробл. та доповн. - Суми : Унів. кн., 2003. - 296 c. - Бібліогр.: 126 назв. - укp.

Систематизовано та узагальнено існуючі положення і розробки програмування врожаїв з кількісною оцінкою впливу основних факторів на продуктивність культури. Розглянуто ряд нових положень, які дозволяють визначати урожайність культури в усьому можливому діапазоні зміни природних факторів, наведено енергетичне обгрунтування технології одержання врожаю та рекомендованого рівня живлення, обгрунтовано доцільність не тільки певного рівня живлення за умов зрошення, але й самого зрошення.

Систематизированы и обобщены существующие положения и разработки программирования урожаев с количественной оценкой влияния основных факторов на продуктивность культуры. Рассмотрен ряд новых положений, которые разрешают определять урожайность культуры во всевозможном диапазоне изменения природных факторов, приведено энергетическое обоснование как технологии получения урожая, так и рекомендованного уровня питания, обоснована целесообразность не только определённого уровня питания в условиях орошения, но и самого орошения.


Індекс рубрикатора НБУВ: П147 в661.5 я73 + У9(4УКР)325.10-35 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА637044 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Ехокардіографічна оцінка структурно-функціональних змін міокарда лівого шлуночка в медико-соціальній експертизі при артеріальній гіпертензії : Метод. рек. для лікарів функціон. діагностики, лікарів-експертів, кардіологів / уклад.: О. О. Харченко; Укр. держ. НДІ мед.-соц. пробл. інвалідності, Дніпропетр. облас. діагност. центр. - Д., 2004. - 20 c. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Визначено методичні підходи щодо встановлення гіпертрофії лівого шлуночка згідно з концепцією його геометричного ремоделювання. Показано роль діастолічної дисфункції лівого шлуночка в патогенезі хронічної серцевої недостатності, особливості її ранньої діагностики у разі артеріальної гіпертензії.

Определены методические подходы к установлению гипертрофии левого желудочка согласно с концепцией его геометрического ремоделирования. Показана роль диастолической дисфункции левого желудочка в патогенезе хронической сердечной недостаточности, особенности её ранней диагностики в случае артериальной гипертензии.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410-030-43 я8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Р100660 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Збірник наукових праць Наукового центру Військово-Повітряних Сил Збройних Сил України. Вип. 6 / ред.: О. В. Харченко. - К., 2003. - 299 с. - укp.

Висвітлено методологію обгрунтування варіантів модернізації парку бойових авіаційних комплексів. Розглянуто питання розробки принципів та критеріїв декомпозиції програми модернізації авіаційної техніки. Описано методику розрахунку нелінійних стаціонарних аеродинамічних характеристик літака з урахуванням роботи його силової установки, систему одночасного генерування змінного струму змінної частоти для мереж з постійним рівнем напруги та відношенням рівнів напруги і частоти. Наведено схему заміщення авіаційного асинхронного двигуна з покращеними пусковими якостями.

Освещена методология обоснования вариантов модернизации парка боевых авиационных комплексов. Рассмотрены вопросы разработки принципов и критериев декомпозиции программ модернизации авиационной техники. Описаны методика расчёта нелинейных стационарных аэродинамических характеристик самолета с учётом работы его силовой установки, система одновременного генерирования переменного тока переменной частоты для сетей с постоянным уровнем напряжения и отношением уровней напряжения и частоты. Приведена схема замещения авиационного асинхронного двигателя с улучшенными пусковыми качествами.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц65я54(4УКР)2

Шифр НБУВ: Ж69717 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

11.

Нейрофізіологічні методи дослідження в практиці медико-соціальної експертизи : Метод. рек. для фахівців функціон. діагностики, лікарів-експертів, невропатологів / уклад.: О. О. Харченко; Укр. держ. НДІ мед.-соц. пробл. інвалідності. - Д., 2004. - 40 c. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Викладено сучасні погляди на можливості застосування електронейрофізіологічних методів дослідження для об'єктивізації медико-соціальної експертизи хворих неврологічного профілю.

Изложены современные взгляды на возможности применения электронейрофизиологических методов исследования для объективизации медико-социальной экспертизы больных неврологического профиля.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р62-43 я8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Р100659 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. 1(8) / ред.: О. В. Харченко. - К., 2005. - 222 с. - укp.

Викладено методику визначення кількості авіаційних двигунів для забезпечення бойових дій і підготовки авіації Збройних Сил України. Висвітлено методичні основи створення системи логістичної підтримки процесів експлуатації, ремонту та модернізації авіаційної техніки. Проаналізовано особливості проведення інженерно-оперативних розрахунків у період планування застосування угруповань авіації збройних сил. Наведено результати дослідження комбінованої системи автоматичного керування військово-транспортним літаком на режимі десантування надважкого моновантажу. Описано непараметричний алгоритм виявлення об'єктів на цифрових аерокосмічних зображеннях, інтегро-диференціальний метод визначення оптимальних параметрів решіток аеродинамічних профілів. Визначено напрямки вдосконалення алгоритмів контролю і прогнозування технічного стану авіаційних двигунів.

Изложена методика определения количества авиационных двигателей для обеспечения боевых действий и подготовки авиации Вооруженных Сил Украины. Освещены методические основы создания системы логистической поддержки процессов эксплуатации, ремонта и модернизации авиационной техники. Проанализированы особенности проведения инженерно-оперативных расчётов в период планирования применения группировок авиации вооруженных сил. Приведены результаты исследования комбинированной системы автоматического управления военно-транспортным самолетом в режиме десантирования сверхтяжелого моногруза. Описаны непараметрический алгоритм выявления объектов на цифровых аэрокосмических изображениях, интегро-дифференциальный метод определения оптимальных параметров решеток аэродинамических профилей. Определены направления усовершенствования алгоритмов контроля и прогнозирования технического состояния авиационных двигателей.


Індекс рубрикатора НБУВ: О5я54(4УКР)3

Шифр НБУВ: Ж73172 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

13.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. 2(9) / ред.: О. В. Харченко. - К., 2006. - 313 с. - укp.

Висвітлено проблему адаптивного управління технічним станом військової авіаційної техніки України за сучасних умов. Наведено методичний підхід до визначення вихідного кількісно-якісного складу літаків винищувальної авіації за даними оцінювання зміни співвідношення сил сторін в операції. Запропоновано методики воєнно-економічного аналізу системи технічної експлуатації авіаційних засобів ураження. Проаналізовано вплив факторів польоту на розрізнювальну здатність бортового розвідувального обладнання безпілотного літального апарата. Розглянуто особливості виявлення штучних об'єктів методами субпіксельної обробки гіперспектральних аерокосмічних зображень. Охарактеризовано електронний пристрій для перевірки працездатності покажчиків авіаційних тахеометрів.

Освещена проблема адаптивного управления техническим состоянием военной авиационной техники Украины в современных условиях. Приведен методический подход к определению исходного количественно-качественного состава самолетов истребительной авиации по данным оценивания изменений соотношения сил сторон в операции. Предложены методики военно-экономического анализа системы технической эксплуатации авиационных средств поражения. Проанализировано влияние факторов полета на разрешающую способность бортового разведывательного оборудования беспилотного летательного аппарата. Рассмотрены особенности выявления искусственных объектов методами субпиксельной обработки гиперспектральных аэрокосмических изображений. Охарактеризован электронный прибор для проверки работоспособности указателей авиационных тахеометров.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц651я54(4УКР)2

Шифр НБУВ: Ж73172 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

14.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. 3(10) / ред.: О. В. Харченко. - К., 2007. - 226 с. - укp.

Запропоновано концепцію адаптивного віртуального управління технічним станом військової авіаційної техніки у мережецентричному середовищі. Висвітлено особливості переведення на експлуатацію за технічним станом керованих авіаційних засобів ураження. Увагу приділено методиці оцінювання коефіцієнта бойового потенціалу літального апарата, що модернізується. Обгрунтовано можливість застосування спрощених моделей повітряного бою винищувачів. Проведено системний аналіз проблеми модернізації бойової авіаційної техніки та визначено критерії прийняття рішення на її проведення за умов України. Викладено вимоги до модернізації бортового радіоелектронного обладнання літаків Ан-24, Ан-26, Ан-30.

Предложена концепция адаптивного виртуального управления техническим состоянием военной авиационной техники в сетевой центрической среде. Освещены особенности перевода в режим эксплуатации по техническому состоянию управляемых авиационных средств поражения. Внимание уделено методике оценивания коэффициента боевого потенциала модернизирующего летательного аппарата. Обоснована возможность применения упрощенных моделей воздушного боя истребителей. Проведен системный анализ проблемы модернизации боевой авиационной техники и определены критерии принятия решения на ее проведение в условиях Украины. Изложены требования к модернизации бортового радиоэлектронного оборудования самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30.


Індекс рубрикатора НБУВ: О5я54(4УКР)3

Шифр НБУВ: Ж73172 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

15.

Давлетов А. Р. 
Политическая история Европы ХХ - начала ХХІ века : Учеб. пособие / А. Р. Давлетов, О. В. Харченко; Запорож. нац. ун-т, Бердян. ун-т менеджмента и бизнеса. - Запорожье : Просвіта, 2007. - 156 c. - укp.

Рассмотрены вопросы социально-экономического развития и основных идейно-политических течений индустриальных государств в начале XX в. Раскрыты основные тенденции политического развития стран Европы и Северной Америки 1918 - 1939 гг. Охарактеризованы социально-политические корни фашизма, политика "холодной войны" и сеть военно-политических блоков после Второй мировой войны, международные отношения во второй половине XX - начале XXI ст.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(0)64я73 + Т3(4)64я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА682730 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Харченко О. С. 
Припинення права власності на тварин: особливості правового регулювання / О. С. Харченко // Правова держава: Щорічник наук. пр. - 2008. - Вип. 19. - С. 302-306. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х839(4УКР)11 + Х859(4УКР)14

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68385 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Харченко О. В. 
Ресурсне забезпечення та шляхи оптимізації умов вирощування сільськогосподарських культур у Лісостепу України : Моногр. / О. В. Харченко. - Суми : ВТД "Унів. кн.", 2005. - 342 c. - Бібліогр.: 316 назв. - укp.

Висвітлено проблему підвищення ефективності використання природних ресурсів в контексті оптимізації зовнішніх та внутрішніх умов Лісостепу України. Проаналізовано ефективність розвитку зрошення в процесі нестійкого природного зволоження. Розглянуто питання програмування врожайності сільськогосподарських культур. Викладено методичні підходи до економічного та енергетичного обгрунтування рівня врожайності за умов реформування сільськогосподарського виробництва.

Освещена проблема повышения эффективности использования природных ресурсов в контексте оптимизации внешних и внутренних условий Лесостепи Украины. Проанализирована эффективность развития орошения в процессе неустойчивого природного увлажнения. Рассмотрены вопросы программирования урожайности сельскохозяйственных культур. Изложены методические подходы к экономическому и энергетическому обоснованию уровня урожайности в условиях реформирования сельскохозяйственного производства.


Індекс рубрикатора НБУВ: П147(4УКР) + У9(4УКР)320-55

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА673368 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Ткаченко В. Т. 
Фізичне виховання молодших школярів на шляху відродження національних традицій / В. Т. Ткаченко, О. В. Харченко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 10. - С. 63-65. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Зазначено, що цікавість до проблеми відродження національних традицій у вихованні молоді існувала протягом тривалого часу і не зменшується на сьогодні. Про це свідчить велика кількість досліджень і публікацій, але увага державних інститутів до проблеми зміцнення здоров'я молоді є недостатньою.

Указано, что интерес к проблеме возрождения национальных традиций в процессе воспитания молодежи существовало в течение длительного времени и не уменьшается в наше время, о чем свидетельствует большое количество исследований и публикаций. Однако, со стороны государственных институтов наблюдается недостаточное внимание к проблеме укрепления здоровья молодежи в звеньях системы образования и здравоохранения.

Interest to the problem of revival of national traditions in the process of education of young people with saving of national originality existed during great while and does not diminish in our time, to what testify a plenty of researches and publications. However, from the side of state institutes there is insufficient attention to the problem of strengthening of health of young people in the links of the system of education and health protection.


Ключ. слова: фізичне виховання, школярі, відродження, національні традиції
Індекс рубрикатора НБУВ: Ч421.221.354

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69411 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. 4(11) / ред.: О. В. Харченко. - К., 2008. - 153 с. - укp.

Викладено методику оцінки бойової ефективності розвідувального безпілотного авіаційного комплексу та вибору його оптимального (раціонального) варіанту, синергетичний підхід до побудови автоматизованих систем управління перспективними комплексами озброєння. Описано алгоритм моделювання руху повітряної цілі під час виконання тренувальних польотів на бойове застосування засобів ураження, математичну модель для оцінювання бойової ефективності застосування розвідувальних тактичних безпілотних авіаційних комплексів. Обгрунтовано перспективну систему захисту літальних апаратів від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення. Проведено оцінку бойової ефективності системи безпілотних літальних апаратів різного цільового призначення, побудованих на базі однієї конструкції. Висвітлено перспективи розвитку високоточної зброї.

Изложены методика оценки боевой эффективности разведывательного беспилотного авиационного комплекса и выбора его оптимального (рационального) варианта, синергетический подход к построению автоматизированных систем управления перспективными комплексами вооружения. Описаны алгоритм моделирования движения воздушной цели при выполнении тренировочных полетов на боевое применение средств поражения, математическая модель для оценки боевой эффективности применения разведывательных тактических беспилотных авиационных комплексов. Обоснована перспективная система защиты летательных аппаратов от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения. Проведена оценка боевой эффективности системы беспилотных летательных аппаратов разного целевого назначения, построенных на базе одной конструкции. Освещены перспективы развития высокоточного оружия.


Індекс рубрикатора НБУВ: О5 я54(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж73172 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

20.

Кукоба Т. В. 
Вплив модифікації жирнокислотного складу фосфоліпідів мембран на реакцію ізольованого серця при гострій ішемії - реперфузії / Т. В. Кукоба, О. Є. Кириленко, А. М. Шиш, О. О. Мойбенко, А. В. Коцюруба, О. В. Харченко, О. Є. Петренко // Фізіол. журн. - 2003. - 49, № 5. - С. 63-71. - Бібліогр.: 25 назв. - укp.

Исследовано влияние <$E omega>-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой), содержащихся в препарате "Теком", на жирнокислотный состав фосфолипидов мембран кардиомиоцитов, продукцию эйкозаноидов, свободнорадикальные процессы и функциональную деятельность изолированного сердца крыс в условиях ишемии - реперфузии. Показано, что прибавление <$E omega>-3 ПНЖК к рациону животных в течение 4 недель приводит к изменению жирнокислотного состава фосфолипидов мембран кардиомиоцитов в сторону увеличения их ненасыщенности, уменьшению образования вазоактивных метаболитов арахидоновой кислоты, ингибированию свободнорадикальных процессов. Выявлено кардиопротективное влияние <$E omega>-3 ПНЖК, проявляющееся в антиаритмическом эффекте и улучшении функциональных показателей работы изолированного сердца в условиях ишемии - реперфузии.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.11-29

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж26810 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського