Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (20)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (17)
Пошуковий запит: (<.>A=Старовойтенко І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 23
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Листи Євгена Чикаленка з еміграції до Сергія Єфремова (1923 - 1928 рр.) / ред.: П. С. Сохань; упоряд.: І. Старовойтенко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 2003. - 107 c. - укp.

Представлено матеріали про життєвий і творчий шлях відомого громадського діяча, активного учасника українського руху за національне відродження початку XX ст., мецената, землевласника-новатора, популяризатора агрономічних знань рідною мовою, мемуариста Є.Х.Чикаленка (1861 - 1929). Наведено біографічні відомості про С.О.Єфремова - популярного публіциста початку XX ст., видавця, ученого та академіка ВУАН. Викладено листи Є.Х.Чикаленка до С.О.Єфремова у період з 1904 до 1917 рр., до кожного з яких здійснено археографічний опис оригіналу. Відзначено особливе значення листів Є.Х.Чикаленка з еміграції як джерела інформації про діяльність українських емігрантів за кордоном. Наведено іменний анатований покажчик.

Представлены материалы о жизни и творчестве известного общественого деятеля, активного участника украинского движения за национальное возрождение начала XX ст., мецената, землевладельца-новатора, популяризатора агрономических знаний на родном языке, мемуариста Е.Х.Чикаленко (1861 - 1929). Изложены биографические сведения о С.А.Ефремове - популярном публицисте начала XX cт., издателе, ученом и академике ВУАН. Представлены письма Е.Х.Чикаленко к С.А.Ефремову периода 1904 - 1917 гг., к каждому из которых приведено археографическое описание оригинала. Отмечено особое значение писем Е.Х.Чикаленка из эмиграции как источника информации о деятельности украинских эмигрантов за рубежом. Приведен именной аннотированный указатель.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т212.1(4УКР) + Ш4 г(4УКР)6 д Єфремов,С.О., 01

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА663770 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Старовойтенко І.  
Натхненний трудівник на ниві національного відродження України (народознавчі сюжети у мемуарній та епістолярній спадщині Євгена Чикаленка) / І. Старовойтенко // Нар. творчість та етнографія. - 2005. - № 1. - С. 21-32. - Бібліогр.: с. 32. - укp.

Висвітлено сторінки життя та діяльності Є.Чикаленка - активного учасника українського руху початку ХХ ст., громадсько-політичного діяча, мецената, фундатора української преси, показано його тісний зв'язок з культурою та менталітетом українського народу. Проаналізовано народознавчі сюжети з опублікованої та рукописної спадщини Є.Чикаленка.

Освещены страницы жизни и деятельности Е.Чикаленко - активного участника украинского движения начала ХХ ст., общественно-политического деятеля, мецената, фундатора украинской прессы, показана его тесная связь с культурой и менталитетом украинского народа. Проанализированы народоведческие сюжеты из опубликованного и рукописного наследия Е.Чикаленко.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)61-8

Шифр НБУВ: Ж27482 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Старовойтенко І.  
Повний "Кобзар" Т.Шевченка (1907 - 1908) у листуванні П.Стебницького з Є.Чикаленком / І. Старовойтенко // Слово і час. - 2008. - № 3. - С. 17-25. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж27444 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Старовойтенко І. М. 
З епістолярної спадщини Євгена Чикаленка: листування із Сергієм Єфремовим / І. М. Старовойтенко // Укр. іст. журн. - 2004. - № 3. - С. 47-61. - укp.

Досліджено тривале й інформативно цінне листування відомих постатей української історії початку XX ст. - Є. Х. Чикаленка (1861 - 1929) та С. О. Єфремова (1876 - 1939). Відображено регулярність їх епістолярних контактів, кількість поштових відправлень за роками, відзначено особливості листування до 1917 р. і 1920-х рр., виділено в ньому провідні теми й сюжети та проаналізовано їх.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)61,013

Шифр НБУВ: Ж27630 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Старовойтенко І. М. 
Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка / І. М. Старовойтенко // Укр. іст. журн. - 2007. - № 1. - С. 104-117. - укp.

Досліджено духовне життя України кінця XIX - початку XX ст. за листуванням Є. Х. Чикаленка - відомого громадсько-політичного та культурного діяча. Епістолярні джерела відобразили участь у численних громадських заходах як Є. Чикаленка, так і його відомих сучасників, а також їх оцінки й осмислення подій, які становили зміст українського національного руху зазначеного періоду.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)5-45

Шифр НБУВ: Ж27630 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Старовойтенко І. М. 
"Історія України-Русі" М. Аркаса у світлі відгуків та рецензій початку XX ст. / І. М. Старовойтенко // Укр. іст. журн. - 2009. - № 1. - С. 102-116. - укp.

Систематизовано і досліджено комплекс рецензій та відгуків на одну з найпопулярніших праць з української історії поч. XX ст. - "Історію України-Русі" М. Аркаса (1908 р.). Їх авторами були як історики (М. Грушевський, В. Липинський, С. Томашівський, Д. Дорошенко, Б. Барвінський), так і публіцисти. Рецензії було опубліковано в газетах "Діло", "Рада", "Руслан", "Киевские вести", "Николаевский курьер" та "Літературно-науковому віснику". У них відобразилися різні оцінки зазначеної праці, від позитивних з окремими зауваженнями до відверто негативних, висловлених науковою критикою в особі М. Грушевського. Її мотиви допоможуть з'ясувати як самі рецензії й дискусії навколо них, так і залучений до дослідження епістолярій.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР) я173

Шифр НБУВ: Ж27630 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

7.

Старовойтенко І. М. 
Листування Євгена Чикаленка як історичне джерело : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.06 / І. М. Старовойтенко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 2004. - 20 c. - укp.

Вперше проведено комплексне дослідження епістолярної спадщини відомого громадсько-політичного діяча кінця XIX - початку XX ст., мецената та мемуариста Євгена Чикаленка (1861 - 1929). Зазначено, що переважну більшість даних історичних джерел репрезентовано вперше. Проведено їх видову ситематизацію, встановлено особливості епістолярного стилю кореспондентів. Здійснено археографічний аналіз досліджуваних листів, проведено тематичну диференціацію їх змісту за проблемно-хронологічним принципом, виділено домінуючі теми та сюжети, серед яких: події громадсько-культурного та політичного життя кінця XIX - початку 1920-х рр., їх інтерпретація сучасниками; видавничі проблеми, зокрема пов'язані з виданням "Громадської думки" (1906) та "Ради" (1906 - 1914); публіцистична, журналістська діяльність кореспондентів, написання мемуарів і проблеми їх видання в еміграції. Висвітлено відображення науково-літературної та публіцистичної діяльності Є.Чикаленка та його кореспондентів, виокремлено літературно-критичні сюжети у листуванні з письменниками. Визначено унікальність просопографічної інформації у листах Є.Чикаленка, систематизовано біографічні дані про його адресатів та кореспондентів. Зроблено висновок, що листування Є.Чикаленка є цінним джерелом для всебічного дослідження важливих історичних сюжетів.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т211(4УКР)52 + Т3(4УКР)61-8 Чикаленко

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА332101 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Громадська думка. Щоденна політична, економічна і літературна газета, 1905 - 1906 : анот. сист. покажч. / упоряд.: І. М. Старовойтенко, Ю. С. Горбач, Л. І. Кузьменко; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К. : Темпора, 2011. - 452 c. - укp.

Розкрито повний зміст першої щоденної української газети Наддніпрянщини "Громадська думка", яка виходила в Києві з 31 травня 1905 р. до 18 серпня 1906 р. Описано історію її видавничого життя та наведено відомості про авторів. Висвітлено передові статті, офіційні повідомлення, твори публіцистичного та художнього характеру. Подано відомості про відомі особистості, огляди матеріалів періодичних видань, хроніку подій в Україні, рекламні оголошення та оповістки.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч612.3(4УКР)5-71

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС52198 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Євген Чикаленко, Андрій Ніковський. Листування. 1908 - 1921 роки / уклад.: Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : Темпора, 2010. - 447 c. - укp.

Подано листування укранських громадсько-політичних та культурних діячів доби українського націєтворення та національно-визвольної революції 1917 - 1921 рр. - Є. Чикаленка (1861 - 1929) та А. Ніковського (1885 - 1942). Висвітлено період 1908 - 1921 рр., в якому відображено українську громадську діяльність в Одесі та Києві, історію щоденної газети "Рада" (1906 - 1914), яку редагував А. Ніковський в 1912 - 1914 рр., що подавав відомості видавцю газети Є. Чикаленку про редакційну діяльність: співробітників, тематичний курс, власну тактику ведення газети, обставини її закриття влітку 1914 р. Увагу приділено питанням відродження українського щоденника "Нова рада" у 1917 р. та участі у даному процесі редактора А. Ніковського, розвитку революційного процесу в Києві та на периферії.

Представлена переписка украинских общественно-политических и культурных деятелей эпохи украинского нациеобразования и национально-освободительной революции 1917 - 1921 гг. - Е. Чикаленко (1861 - 1929) и А. Никовского (1885 - 1942). Освещены период 1908 - 1921 гг., в котором отражена украинская общественная деятельность в Одессе и Киеве, история ежедневной газеты "Рада" (1906 - 1914), которую редактировал А. Никовский в 1912 - 1914 гг., представляющий сведения издателю газеты Е. Чикаленко о редакционной деятельности: сотрудниках, тематическом курсе, собственной тактике ведения газеты, обстоятельствах её закрытия летом 1914 г. Внимание уделено вопросам возрождения украинского дневника "Новая рада" в 1917 г. и участия в данном процессе редактора А. Никовского, развития революционного процесса в Киеве и на периферии.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)61-8Чикаленко,Є. + Т3(4УКР)61-8Ніковський,А. + Ч612.3(4УКР)61-51 + Ш4г(4УКР)6дНіковський,А.,01

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС50239 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Старовойтенко І.  
Євген Чикаленко: людина на тлі епохи : монографія / І. Старовойтенко; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К. : Темпора, 2009. - 544 c. - укp.

Охарактеризовано постать Є. Чикаленка (1861 - 1929) - подвижника української національної ідеї кінця ХІХ - початку ХХ ст. Проаналізовано громадсько-культурну, видавничу, благодійну, публіцистичну діяльність діяча та плеяди його "духовних родичів" у контексті українського життя кінця ХІХ - початку ХХ ст. Увагу приділено заснуванню ним щоденної української газети у Наддніпрянській Україні. На підставі листування Є. Чикаленка, його мемуарної та публіцистичної спадщини показано роль і місце відомих людей у доленосних подіях української революції та державотворення 1917 - 1920 рр.

Охарактеризована личность Е. Чикаленко (1861 - 1929) - подвижника украинской национальной идеи конца ХІХ - начала ХХ вв. Проанализирована общественно-культурная, издательская, благотворительная, публицистическая деятельность историка и плеяды его "духовных родственников" в контексте украинской жизни конца ХІХ - начала ХХ вв. Внимание уделено основанию им ежедневной украинской газеты в Надднепрянской Украине. На основе переписки Е. Чикаленко, его мемуарного и публицистического наследия показаны роль и место известных людей в судьбоносных событиях украинской революции и построения государства 1917 - 1920 гг.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)52-8 Чикаленко Е. + Ш5(4УКР)5-4 Чикаленко Є.Х. 4,0

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС48547 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

"Історія України-Русі" у листуванні Миколи Аркаса з Василем Доманицьким. 1906 - 1909 рр. / ред.: Ю. Олійник; упоряд.: І. Старовойтенко; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К. : Темпора, 2009. - 343 c. - укp.

Вперше надруковано корпус взаємного листування автора відомої науково-популярної праці початку XX ст. "Історія України-Русі" М. Аркаса з її редактором-літературознавцем і публіцистом В. Доманицьким. Зазначено, що у листах детально відображений видавничий процес, який відбувається у Петербурзі під доглядом В. Доманицького, зафіксований час появи книжки, схвальні та критичні відгуки на неї.

Впервые напечатан корпус взаимной переписки автора известного научно-популярного труда начала XX в. "История Украины-Руси" М. Аркаса с ее редактором-литературоведом и публицистом В. Доманицким. Отмечено, что в письмах детально отображен издательский процесс, который происходит в Петербурге под досмотром В. Доманицкого, зафиксированы время появления книжки, одобрительные и критические отзывы о ней.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)52,013

Шифр НБУВ: ВС49791 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Старовойтенко І. 
Епістолярна та мемуарна спадщина Є.Х.Чикаленка на сторінках "Українського історика" / І. Старовойтенко // Бібл. вісн.. - 2004. - № 1. - С. 45-49. - укp.

Наведено історіографічний огляд використаної та опублікованої на сторінках часопису "Український історик" епістолярної та мемуарної спадщини відомого громадського діяча кінця ХІХ - початку ХХ ст., видавця, мемуариста, доброчинника Є.Х.Чикаленка. Проаналізовано листування 1920-х рр. до нього в еміграцію з України вченого-літературознавця, академіка ВУАН, його близького приятеля С.Єфремова. З'ясовано обставини життя та діяльності С.Єфремова за умов радянської дійсності.

Приведен историографический обзор использованной и опубликованной на страницах журнала "Украинский историк" эпистолярного и мемуарного наследия исзвестного общественного деятеля конца ХІХ - начала ХХ ст., издателя, мемуариста, благотворителя Е.Х.Чикаленко. Проанализирована переписка 1920-х гг. к нему в эмиграцию с Украины ученого-литературоведа, академика ВУАН, близкого приятеля С.Ефремова. Выяснены обстоятельства жизни и деятельности С.Ефремова в условиях советской действительности.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4Укр)61-8

Шифр НБУВ: Ж14595 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

13.

Старовойтенко І. 
Володимир Леонтович і перша щоденна українська газета "Громадська думка" (1905 - 1906) та її наступниця "Рада" (1906 - 1914) / І. Старовойтенко // Бібл. вісн.. - 2007. - № 2. - С. 34-38. - укp.

Розглянуто особливості публіцистичного стилю В.Леонтовича, чисельність його статей, їх різножанровість, тематична актуальність. Підкреслено, що темами публіцистичних нарисів В.Леонтовича стали національне питання та український рух, а також питання українського культурно-літературного життя.

Рассмотрены особенности публицистического стиля В.Леонтовича, количество его статей, их разножанровость, тематическая актуальность. Подчеркнуто, что темами публицистических очерков В.Леонтовича стали национальный вопрос и украинское движение, а также вопрос украинской культурно-литературной жизни.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч612.3(4УКР)53-51 + Ш5(4УКР)5-4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14595 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

14.

Старовойтенко І. 
Листи Євгена Чикаленка як джерело дослідження його видавничої діяльності / І. Старовойтенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2005. - Вип. 14. - С. 847-859. - Бібліогр.: 29 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)61-8

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Старовойтенко І. 
Листування Євгена Чикаленка як джерело дослідження біографій громадсько-культурних діячів кінця XIX - початку XX ст. / І. Старовойтенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2006. - Вип. 16. - С. 558-575. - Бібліогр.: с. 573-575 - укp.

Проведено джерелознавчий аналіз біографій, які висвітлено у листуванні громадсько-культурного діяча, фундатора та видавця щоденної української газети, активного учасника національного відродження Є.Х.Чикаленка (1861 - 1929 рр.). Він листувався впродовж усього свого життя з відомими сучасними - громадськими діячами, політиками, письменниками, науковцями, артистами. Це листування мало характер переважно приятельський, і, крім сюжетів громадського значення, містило цінну, іноді унікальну, біографічну інформацію про відомих кореспондентів, які фіксували у листах основні новини приватного життя та громадської діяльності. Цими відомостями можна доповнити біографії відомих діячів і відтворити факти життєпису маловідомих, але талановитих діячів української історії та культури.

Проведен искусствоведческий анализ биографий, которые освещены в письмах общественно-культурного деятеля, фундатора и издателя ежедневной газеты, активного участника национального возрождения Е.Х.Чикаленко (1861 - 1929 гг.). Он переписывался на протяжении всей жизни с известными современниками - обществеными деятелями, политиками, писателями, учеными, артистами. Эта переписка носила в основном приятельский характер, и, кроме сюжетов общественного значения, содержала ценную, иногда уникальную, биографическую информацию об известных корреспондентах, которые фиксировали в письмах основные новости частной жизни и гражданской деятельности. Этими сведениями можно дополнить биографии известных деятелей и воссоздать факты жизнеописания малоизвестных, но талантливых деятелей украинской истории и культуры.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)5-8,013 + Т3(4УКР)61-8,013

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) : [монографія] / Н. Миронець, В. Піскун, І. Старовойтенко, А. Борець, Л. Буряк; ред.: О. О. Маврін, Д. В. Бурім, В. А. Брехуненко; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - Київ, 2013. - 249, [13] c. - укp.

Уперше в українській історіографії досліджено постать П. Я. Стебницького, українського громадського та політичного діяча, видавця, публіциста, благодійника. Проаналізовано його культурно-просвітницьку діяльність у Петербурзі. Приділено увагу участі П. Я. Стебницького в Українській революції та останнім рокам життя в більшовицькій УСРР. Розглянуто постать М. Драгоманова як "значуще інше" в публіцистичній спадщині П. Я. Стебницького (1900 - 1920-ті рр.). Показано взаємини публіциста з такими однодумцями: Д. Л. Мордовець, Є. Чикаленко, А. Ніковським та іншими. Охарактеризовано особовий архівний фонд П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)5-8 Стебницький, П. я43 + Ф1(4УКР)508 Стебницький, П. я43

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА783320 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Старовойтенко І. В. 
Просопографічний портрет особистості у контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень / І. В. Старовойтенко // Укр. біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 50-66. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т213

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

18.

Старовойтенко І. В. 
Родина Чикаленків у громадсько-культурному житті України / І. В. Старовойтенко // Укр. біографістика. - 2010. - Вип. 7. - С. 263-278. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т214.1(4УКР) + Т3(4УКР)6-7

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

19.

Старовойтенко І. М. 
Листи Д. Мордовця до Є. Чикаленка (1896 – 1898 рр.) / І. М. Старовойтенко // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2003. - Вип. 8. - С. 255–272. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-4 Мордовець Д. 16

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

20.

Старовойтенко І. М. 
Лист прихильника та популяризатора газети "Рада" Л. Жебуньова до її видавця Є. Чикаленка / І. М. Старовойтенко // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. - 2004. - Вип. 9. - С. 265–277. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч612.3(4УКР)5-51

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68592 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського