Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (4)Наукова періодика України (16)
Пошуковий запит: (<.>A=Семенко А$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 13
Представлено документи з 1 до 13
1.

Семенко А. І. 
Сучасний стан створення безпровідних телекомунікаційних систем / А. І. Семенко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2009. - № 645. - С. 56-67. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.

Здійснено стислий огляд сучасного стану створення безпровідних телекомунікаційних систем. Охарактеризовано теоретичні аспекти створення систем. Наведено характеристики сучасних систем та основних електронних компонетів, що визначають параметри систем. Відзначено перспективні напрямки подальшого вдосконалення систем.


Індекс рубрикатора НБУВ: З884.16

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29409/А Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Семенко А. И. 
Расчет автокорреляционной функции цифровых сигналов с использованием матричных макроопераций системы MatLab / А. И. Семенко, И. В. Мельник // Электрон. моделирование. - 2013. - 35, № 2. - С. 55-66. - Библиогр.: 10 назв. - рус.

Приведены математические модели цифровых квазипериодических сигналов, позволяющие описывать их с помощью матричных макроопераций. Основным средством для формирования математических моделей сигналов являются арифметико-логические выражения. С помощью разработанных средств моделирования рассчитаны автокорреляционные функции для цифровых сигналов различной формы. Функции обработки цифровых сигналов реализованы с использованием средств матричного программирования системы MatLab.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.60

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14163 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Семенко А. І. 
Потужність передавача в безпроводовій телекомунікаційній системі, необхідна для заданої помилки прийому сигналу / А. І. Семенко, Г. О. Гринкевич // Вісн. Держ. ун-ту інформ.-комунікац. технологій. - 2013. - № 2. - С. 5-9. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Розроблено математичну модель безпроводової телекомунікаційної системи, яка дозволяє визначити потужність передавача, необхідну для одержання заданої ймовірності помилки прийому сигналу у разі врахування всіх параметрів системи з багатопозиційною маніпуляцією сигналу МPSK за умов М = 2, 4, 8, 16, 32, 64. Визначено взаємну залежність інформаційно-енергетичного критерію з ймовірністю помилки прийому та кількості позицій сигналу.


Індекс рубрикатора НБУВ: З848

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25101 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

4.

Лунтовський А. О. 
Мультисервісні мобільні платформи : монографія / А. О. Лунтовський, М. В. Захарченко, А. І. Семенко; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ : Задруга, 2014. - 212 c. - Бібліогр.: с. 205-212 - укp.

Запропоновано огляд способів інтеграції різноманітних типів мереж на основі all-IP FMC. Проаналізовано особливості створення та функціонування мультисервісних мобільних платформ у їх провайдерській та клієнтській частинах. Розглянуто сучасні технології розробки сервісів мультисервісних платформ і проблеми інформаційної безпеки у конвергентних мережах та їх архітектурних компонентах. Наведено приклади реалізації систем і сервісів, а також основні характеристики практичних мультисервісних платформ.


Індекс рубрикатора НБУВ: З884.16 + З970.31

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА785478 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Семенко А. І. 
Особливості планування радіорелейних систем у мережах мобільного зв'язку / А. І. Семенко, А. А. Шокотько // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2014. - № 796. - С. 113-118. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Показано актуальність використання радіорелейних систем у мережах мобільного зв'язку, які надають змогу створювати розгалужену мережу доступу з великою пропускною здатністю та з достатньо гнучкою для зміни топологією без великих втрат коштів і часу. Зазначено, що ефективна робота радіорелейних мереж досягається технічно правильним плануванням обладнання, частот, ємностей прольотів та їх параметрів, забезпеченням прямої видимості прольоту, стійкості конструкції до вітрових навантажень, стабільності електроживлення, мінімальних завад через інтерференцію сигналів у мережі. Зазначено щодо здатності радіорелейного обладнання працювати в гібридному режимі з одночасним використанням стандартів PDH/SDH спільно з IP пакетами та цим досягати універсального рішення для передавання даних на рівні доступу мобільних мереж.


Індекс рубрикатора НБУВ: З884.16

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29409/А Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

6.

Семенко А. И. 
Инженерный подход к определению пропускной способности телекоммуникационных систем при наличии помех / А. И. Семенко, С. В. Хомич, Е. А. Домрачева, Ю. В. Белова // Наук. зап. Укр. н.-д. ін-ту зв'язку. - 2014. - № 2. - С. 10-15. - Библиогр.: 10 назв. - рус.

Рассмотрены практические аспекты определения пропускной способности телекоммуникационных систем при наличии помех. Показано, то пропускная способность нестационарного канала может быть представлена с использованием двух его состояний. Предлагается осуществлять оценку влияния каждого состояния на пропускную способность через функцию потерь и удельный вес каждого из состояний. На основе анализа полученных експериментально характеристик помех определена модель нестационарного коммутированного канала, которая описывает вероятностные характеристики помех для двух состояний. Проведена оценка потерь пропускной способности с учётом стационарного и нестационарного характера помех в каналах связи при частотной манипуляции сигнала.


Індекс рубрикатора НБУВ: З88-016 + З970.33-016

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж73337 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

7.

Лунтовский А. О. 
Использование технологии SMART GRID для повышения эффективности энергосетей / А. О. Лунтовский, А. И. Семенко, С. В. Губанков // Наук. зап. Укр. н.-д. ін-ту зв'язку. - 2014. - № 2. - С. 21-26. - Библиогр.: 8 назв. - рус.

Показаны особенности применения технологии SMART GRID в современных энергосетях. Описаны взможносги потребителей и владельцев энергосетей оптимально планировать и формировать затраты на эксплуатацию и развитие генерирующих и распределительных сетей. Приведена концептуальную модель системы SMART GRID, осуществляющей постоянный мониторинг состояния всех участников сети посредством интеллектуальных счетчиков. Интеллектуальные счетчики детально определяют показатели потребления, позволяют измерять параметры импульсных перенапряжений и гармонических искажений, что позволяет диагностировать проблемы качества электроэнергии. Показана необходимость использования технологии SMART GRID для повышения эффективности функционирования энергосетей, повышения их безопасности, снижения энергозатрат и уменьшения влияния энергосистем на экологию среды.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.31

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж73337 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

8.

Семенко А. И. 
Оценка пропускной способности телекоммуникационных систем / А. И. Семенко, С. В. Хомич // Телекомунікац. та інформ. технології. - 2014. - № 1. - С. 39-43. - Библиогр.: 9 назв. - рус.

Получены формулы для четкого определения скорости передачи дискретных амплитудно-манипулированных видеосигналов через кабельную медную пару, а также амплитудно-манипулированных и фазоманипулированных радиосигналов через кабельную медную пару, волоконно-оптическую линию и радиоканал. Использование данных формул приемлемо при условии пренебрежения шумами в канале, когда отношение сигнал/шум составляет 10 дБ и более. Отмечено, что под воздействием помех реальная пропускная способность телекоммуникационной системы уменьшается из-за потери части количества информации, вызванной неопределенностью полученного приемником сообщения от источника.


Індекс рубрикатора НБУВ: З88 + З970.33

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25101 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

9.

Семенко А. И. 
Создание модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда для телекоммуникационных систем с кодовым разделением каналов / А. И. Семенко, Н. И. Бокла // Телекомунікац. та інформ. технології. - 2014. - № 3. - С. 10-14. - Библиогр.: 9 назв. - рус.

Предложен метод образования модифицированных псевдослучайных последовательностей (ПСП) Голда для построения телекоммуникационных систем с кодовым разделением каналов, позволяющий использовать в системах М-позиционные сигналы. Показано, что применение модифицированных ПСП Голда позволяет уменьшить необходимую полосу пропускания радиоканала при данном количестве кодированных каналов или увеличить количество кодированных каналов при данной полосе пропускания радиоканала. Разработанный графический интерфейс пользователя позволяет автоматически отбирать и отбрасывать реализации модифицированных ПСП Голда по заданному уровню боковых лепестков взаимокорреляционых функций.


Індекс рубрикатора НБУВ: З88-012 + З970.3-012

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25101 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

10.

Попов В. І. 
Англо-російсько-український словник : [в 2 т.]. Т. 1. Акроніми та скорочення у сфері телекомунікаційних та інформаційних технологій (більше 15 000 скорочень). [A - N] / В. І. Попов, А. І. Семенко, А. О. Лунтовський ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2015. - 367 c. - Бібліогр.: с. 7-9 - укp. - рус. - англ.

Наведено в алфавітному порядку від А до N акроніми та скорочення з таких галузей знань: електроніка, лінії зв'язку (кабельні, зокрема волоконно-оптичні лінії), телекомунікації та радіозв'язок (зокрема стільниковий, супутниковий і радіорелейний зв'язок), мережі (локальні, міські, корпоративні, глобальні, повністю оптичні мережі), а також їх сервіси, сучасні технології передачі та мультиплексування сигналів (PDH, SDH, ATM тощо).


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш12-434:З + З970.3 я21 + З970.4 я21

Рубрики:

Шифр НБУВ: В355671/1 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Попов В. І. 
Англо-російсько-український словник : [в 2 т.]. Т. 2. Акроніми та скорочення у сфері телекомунікаційних та інформаційних технологій (більше 15 000 скорочень). [О - Z] / В. І. Попов, А. І. Семенко; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2015. - 382 c. - укp. - рус. - англ.

Наведено в алфавітному порядку від O до Z акроніми та скорочення з галузі телекомунікацій та інформаційних технологій з метою запобігання небезпеки засмічення мови "жаргонізмами" та для адекватного перекладу з дотриманням міжнародних стандартів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш12-434:З + З970.3 я21 + З970.4 я21

Рубрики:

Шифр НБУВ: В355671/2 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Воронкова Ю. 
Вікові зміни активності лактатдегідрогенази та гамма-глутамілтранспептидази у нирках монгольської піщанки / Ю. Воронкова, В. Жованник, А. Семенко, Г. Ушакова // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.. - 2016. - Вип. 73. - С. 357. - укp.

Одержані дані вказують на вірогідне збільшення активності ЛДГ та ГТП у нирках монгольської піщанки після другого року життя, що негативно впливає на функціональну активність даного органа.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е60*735.11*334.6

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж28852/б. Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

13.

Богдан К. С. 
Автоматическое управление процессом заполнения литейных форм при литье под низким электромагнитным давлением / К. С. Богдан, В. Н. Фикссен, А. Ю. Семенко, М. С. Горюк // Процессы литья. - 2017. - № 5. - С. 48-55. - Библиогр.: 13 назв. - рус.

Представлена магнитодинамическая установка для литья алюминиевых расплавов под низким электромагнитным давлением, оснащенная новыми устройствами для измерения уровня расплава в тигле и электромагнитного давления в процессе заполнения литейной формы. Описана структурно-функциональная схема установки, построенная с использованием современных средств микропроцессорной техники и обеспечивающая оптимальный режим заполнения формы в соответствии с требованиями технологического процесса. Показаны преимущества этой установки в сравнении с существующими и перспективы ее применения при производстве литых заготовок.


Індекс рубрикатора НБУВ: К616.320.5

Шифр НБУВ: Ж14475 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського