Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (7)Журнали та продовжувані видання (3)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (25)
Пошуковий запит: (<.>A=Пасько І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 22
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Пасько І. Т. 
Громадянське суспільство і національна ідея: Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси / І. Т. Пасько, Я. І. Пасько; НАН України. Центр гуманіт. освіти. - Донецьк : Схід. вид. дім, 1999. - 184 c. - укp.

Зроблено спробу дослідження європейського контексту, на тлі якого розгортається українська національна та громадянська історія. Здійснено порівняльно-історичний соціально-філософський аналіз розвитку громадянської і національної ідеї та форми їх історичного втілення - громадянського суспільства (від греко-римського світу, християнського середньовіччя до епохи Відродження, Нового часу та сучасних громадянських реалій) - в європейській та українській історії, а також виявлено на підставі цього зіставлення перспективи і контури формування громадянського суспільства й української нації.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ф036

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА593360 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка / ред.: І. Пасько. - Донецьк : Сх. вид. дім, 2008. - 271 с. - (Філос., сусп-во, педагогіка; Т. 24). - укp.

Розглянуто проблему формування духовної культури студентів. Визначено релігійні складові формування модерної ідентичності, релігійно-світоглядні передумови виникнення європейських націй. Проаналізовано особливості верифікації культуротворчого буття в історії філософії до середини XVIII ст. Висвітлено тенденції розвитку релігії та державно-церковних відносин на Донеччині в сучасний період.

Рассмотрена проблема формирования духовной культуры студентов. Определены религиозные слагаемые формирования модерной идентичности, религиозно-мировоззренческие предпосылки возникновения европейских наций. Проанализированы особенности верификации культуротворческого бытия в истории философии до середины XVIII ст. Освещены тенденции развития религии и государственно-церковных отношений в Донецком регионе в современный период.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч111.161.2

Шифр НБУВ: Ж71195 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Кузнецов О. О. 
Алгебричний метод декодування лінійних блокових кодів на алгебричних кривих у <$E bold P sup 3> / О. О. Кузнецов, І. В. Пасько // Системи озброєння і військ. техніка. - 2006. - Вип. 3. - С. 69-72. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Розглянуто лінійні блокові коди, побудовані на алгебричних кривих (алгебро-геометричні коди (АМК)) у проективному просторі <$E P sup n>. Досліджено задачу декодування АМК. Запропоновано алгебричний метод декодування кодів на кривих у <$E P sup 3>.


Ключ. слова: алгебро-геометричний код, декодування, алгебрична крива
Індекс рубрикатора НБУВ: З811.41

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25328 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Пасько І. В. 
Методи побудови лінійних блокових кодів з покращеними властивостями для підвищення завадостійкості передачі дискретних повідомлень : автореф. дис... канд. техн. наук / І. В. Пасько; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х., 2008. - 19 c. - укp.

Розроблено методи й алгорими побудови лінійних блокових кодів з покращаними властивостями з метою підвищення завадостійкості передачі дискретних повідомлень. Створено метод, алгоритми та структурні схеми кодування та декодування алгеброгеометричними кодами на просторових кривих. Встановлено, що формування кодових слів реалізується із застосуванням елементарних арифметичних операцій з елементами скінченного поля. З'ясовано, що ступінь складності алгебричного декодування запропонованим методом зростає поліноміально залежно від виправляючої здатності коду. На підставі дослідження завадостійкості передачі дискретних повідомлень встановлено, що за фіксованої потужності алфавіту символів і довжини застосування алгеброгеометричних кодів на просторових кривих можна одержати енергетичну перевагу від кодування 0,5 - 0,8 дБ у порівнянні з недвійковими кодами БЧХ.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.60-014

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА357614 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Білокобильський О.  
Вісник факультету філософії і релігієзнавства : зб. наук. пр. / О. Білокобильський, І. Пасько, І. Луковенко, І. Папаяні, С. Гераськов, Р. Халіков, І. Козловський, А. Пархоменко, С. Ісмагілов, Л. Рощина; Держ. ун-т інф-ки і штуч. інтелекту. - Донецьк : Сх. вид. дім, 2011. - 112 c. - укp. - рус.

Розкрито феномен християнства, проблеми визначення соціології релігії. Проведено наративний аналіз конструювання релігійної ідентичності на особистісному рівні в автобіографічному творі А. Фроссара "Бог існує, я його зустрів". Розглянуто проблему інтерпретації сакрального в релігієзнавчому дискурсі. Визначено раціональне в релігії як предмет філософського релігієзнавства. Висвітлено релігійний і секулярний аспекти семантичних спектрів містики та містицизму, практичні аспекти діяльності державних та громадських органів антирелігійної пропаганди у 1920-х рр. Вивчено вплив церковного розколу на формування мережі православних духовних освітніх установ України.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю215 я43 + Э2 я43

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА742306 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Никула Т. Д. 
Терапія артеріальної гіпертензії препаратом Ко-Диротон - фіксованою комбінацією лізиноприлу та гідрохлоротіазиду / Т. Д. Никула, Т. Г. Осташевська, О. В. Карпенко, С. С. Кисіль, Л. В. Росяєва, І. В. Пасько // Укр. мед. часоп. - 2011. - № 1. - С. 51-53. - Бібліогр.: с. 53. - укp.

Наведено результати лікування 32 пацієнтів з м'якою та помірною артеріальною гіпертензією індивідуально підібраними дозами препарату Ко-Диротон ("Ріхтер Гедеон", Угорщина), що свідчать про його високу клінічну ефективність та безпеку застосування у цієї категорії хворих. Цільовий рівень артеріального тиску досягався протягом 1-го тижня лікування у 78 % обстежених, а 6-місячна терапія сприяла покращанню показників структурно-функціонального стану серця та внутрішньосерцевої гемодинаміки, забезпечувала м'який і стійкий гіпотензивний ефект зі збереженням добового ритму артеріального тиску з перекриванням його небезпечних перепадів у ранкові години.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р410.030-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15767 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

7.

Пасько І. В. 
Методика дослідження інформаційних процесів в системі управління ракетних військ і артилерії / І. В. Пасько // Системи озброєння і військ. техніка. - 2011. - Вип. 1. - С. 47-50. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Розглянуто основні підходи, які доцільно застосовувати у ході моделювання інформаційних процесів в автоматизованій системі управління ракетних військ та артилерії та розробки методики оптимального розподілу інформації в розподіленій базі даних автоматизованої інформаційної системи артилерійського штабу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц50(4УКР)-510 ф + Ц54(4УКР)-510 ф

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25328 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

8.

Грабчак В. І. 
Схеми захисту інформації Мак-Елліса з алгеброгеометричними кодами на просторових кривих / В. І. Грабчак, І. В. Пасько // Системи оброб. інформації. - 2011. - Вип. 4. - С. 151-157. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Досліджено питання побудови кодових схем захисту інформації доказової стійкості Мак-Елліса з використанням алгеброгеометричних кодів на просторових кривих, що задаються у проективному просторі Р<^>3 сумісними рішеннями сукупності двох однорідних рівнянь від чотирьох змінних, застосування яких дозволить інтегровано забезпечити достовірність і конфіденційність інформації у телекомунікаційних системах. Наведено приклад їх практичної реалізації.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.40

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70474 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

9.

Пасько І. В. 
Апаратна реалізація алгоритму алгебраїчного декодування алгеброгеометричних кодів на просторових кривих / І. В. Пасько // Системи упр., навігації та зв'язку. - 2011. - Вип. 2. - С. 139-141. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Запропоновано апаратну реалізацію алгоритму декодування алгеброгеометричних кодів на просторових кривих, що задаються в проективному просторі Р<^>3. Показано, що розроблена структурна схема дозволяє практично реалізувати алгоритм алгебричного декодування алгеброгеометричними кодами на просторових кривих як у програмному, так і апаратному виді.


Індекс рубрикатора НБУВ: З811.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж73223 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Пасько І. 
Україна: народ, влада, опозиція - контроверзи екзистенції / І. Пасько // Освіта і упр.. - 2006. - 9, № 3. - С. 73-78. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Проаналізовано співвідношення європейської та євразійської цивілізаційної парадигми в сучасних соціально-політичних процесах України. Звернено увагу на детермінацію політичних уподобань народу архетипами колективного несвідомого. Акцентуються деякі контроверзійні моменти сучасного громадянського процесу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю951.082

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15566 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Пасько І. В. 
Рукописна та друкована україніка в межах і за межами України: сучасні тенденції та проблема формування інформаційних ресурсів / І. В. Пасько // Укр. біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 230-237. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч611.5 с51 + Ч611.6 с51

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

12.

Пасько І. В. 
Поетична творчість Михайла Ореста в контексті модернізму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. В. Пасько; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2014. - 18 c. - укp.

Досліджено поетичну творчість поета Михайла Ореста (Зерова) в контексті модернізму. Виявлено, що ця проблема не знайшла належного висвітлення в літературознавстві, незважаючи на наявність ряду грунтовних праць, присвячених творчості поета. Поезію Михайла Ореста розглянуто як таку, що має ознаки літератури "високого модернізму". Для розкриття цієї тези творчість поета досліджено в двох аспектах - на рівні виявленої в ній моделі світу та з погляду інтертекстуальності як ознаки модерністського інтелектуалізму й елітарності спадщини поета. Визначено темпоральний і просторовий виміри моделі світу в поезії Михайла Ореста, її складові (словоцентричність, опозиція природа - суспільство як передумова катастрофізму світу, риси модернізму в ній) у контексті "високого" модернізму. Проаналізовано функціональність інтертекстуальних елементів, наявних у його творчості, зокрема епіграфа й "вічних" образів, відповідних до неокласичної концепції "консервативної модернізації" літератури. На змістовому та формальному рівнях охарактеризовано орієнталізм у творчості Михайла Ореста як ознаку модерністського інтелектуалізму його поезії.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4НІМ=411.4)6-4 Орест Михайло 535 + Ш5(411.4=4НІМ)6-4 Орест Михайло 535

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА409975 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Пасько І. В. 
Аналіз критеріїв та показників вибору ансамблів дискретних сигналів для радіосистем управління з множинним доступом / І. В. Пасько, В. М. Сай // Системи упр., навігації та зв'язку. - 2012. - Вип. 1, т. 2. - С. 264-267. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Проаналізовано вимоги, що висуваються до сучасних систем військового зв'язку, а також критерії та показники вибору ансамблів дискретних сигналів для побудови широкополосних шумоподібних радіосистем управління з реалізацією множинного доступу за технологією кодового розподілу каналів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц571.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж73223 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Пасько І. В. 
Витоки військово-медичної освіти в Україні: архівні студії / І. В. Пасько // Військ. медицина України. - 2002. - 2, № 4. - С. 73-78. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

На основі архівних документів і сучасної вітчизняної бібліографії розглянуто та науково обгрунтовано генезис вищої військово-медичної освіти в Україні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р89г(4Укр)р3

Шифр НБУВ: Ж23657 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Пасько І. В. 
Історико-медичні аспекти формування наукової школи академіка Д. К. Заболотного: до 75-річчя від дня смерті ученого / І. В. Пасько // Військ. медицина України. - 2003. - 3, № 3/4. - С. 168-173. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

На підставі архівних матеріалів і даних найновішої історико-медичної літератури висвітлено основні етапи формування та визначено особливості розвитку наукової мікробіологічної й епідеміологічної школи академіка Д. К. Заболотного. Надано стислий аналіз пріоритетних напрямків наукових досліджень ученого в одеський, петербурзький і київський періоди його життєдіяльності. Підкреслено його роль у вихованні цілої плеяди інфекціоністів для військово-медичної епідеміологічної служби.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р264д

Шифр НБУВ: Ж23657 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Пасько І. В. 
Український Гельмгольц (До 130-річчя від дня народження академіка Василя Чаговця) / І. В. Пасько // Військ. медицина України. - 2002. - 2, № 3. - С. 84-88. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Статтю присвячено 130-річчю від дня народження академіка В. Ю. Чаговця, висвітлено його конкретну роль у становленні та розвитку світової і вітчизняної електрофізіології. Пріоритетність наукових відкриттів В. Ю. Чаговця, зокрема його іонної теорії збудження, розглянуто в контексті досягнень у галузі експериментальної електрофізіології з середини XVIII до середини XX ст. Введено у науковий обіг маловідомі дані його біографії.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р89д(4Укр)

Шифр НБУВ: Ж23657 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Пасько І. В. 
Морально-етичні аспекти наукової школи академіка Ф. Г. Яновського / І. В. Пасько // Військ. медицина України. - 2004. - 4, № 4. - С. 94-97. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Роботу присвячено 145-й річниці від дня народження академіка ВУАН Ф. Г. Яновського (12(24).6.1860 - 8.7.1928), видатного терапевта, одного з засновників української терапевтичної школи. Професійну діяльність Яновського розглянуто на основі даних раритетних і сучасних історико-медичних видань та в контексті розвитку терапевтичної науки кінця XIX - першої третини XX ст.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)р3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23657 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Пасько І. В. 
Дослідження енергетичної ефективності лінійних блокових кодів з покращеними властивостями / І. В. Пасько, О. В. Щенякін // Системи оброб. інформації. - 2014. - Вип. 2. - С. 134-136. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Досліджено енергетичну ефективність передачі дискретних повідомлень М-ми ортогональними сигналами під час застосування алгеброгеометричних кодів на просторових кривих. Оцінено енергетичний виграш алгеброгеометричного кодування.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.32-014

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70474 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

19.

Пасько І. В. 
Методичний підхід до прогнозування зміни технічного стану інженерних боєприпасів / І. В. Пасько, В. М. Сай // Системи озброєння і військ. техніка. - 2015. - № 1. - С. 46-49. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Запропоновано удосконалений методичний підхід щодо визначення перспектив зміни стану інженерних боєприпасів, який дає можливість спрогнозувати зміни технічного стану інженерних боєприпасів, які перебувають на озброєнні інженерних військ Збройних сил України.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц561.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25328 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

20.

Пасько І. В. 
Підвищення ефективності вогневого ураження високоманеврених артилерійських підрозділів / І. В. Пасько, О. М. Мелешко // Системи озброєння і військ. техніка. - 2016. - № 1. - С. 59-61. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Розглянуто ефективність вогневого ураження високоманеврених взводів самохідних гармат, РСЗВ та мінометів вогнем артилерійських підрозділів та перспективні шляхи її підвищення.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц53(4УКР)21-54 + Ц54(4УКР)-521

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25328 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського