Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (5)Наукова періодика України (19)
Пошуковий запит: (<.>A=Москалець О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 19
Представлено документи з 1 до 19
1.

Парахонський Б. О. 
Стратегічні інтереси України в країнах Чорноморського регіону та проблеми національної безпеки / Б. О. Парахонський, М. М. Гончар, В. Л. Кузнєцов, В. О. Маляров, О. Я. Маначинський, О. П. Москалець; Адмін. Президента України, Нац. ін-т стратег. дослідж. - К., 2001. - 134 c. - (Сер. "Зовнішньополіт. стратегії"; Вип. 7). - укp.

Висвітлено стратегічні інтереси України щодо Чорноморського регіону. Проаналізовано політику Росії, зокрема, її геостратегічну позицію. Розв'язано проблеми економічного співробітництва країн Європейського Союзу. Обговорено питання безпеки та політичної стабільності регіону, зокрема, кримськотатарські, Придністровського врегулювання, конфліктів Кавказького регіону та Балкан. Визначено стратегію зовнішньої політики України у Чорноморському та Близькосхідному регіонах.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР7)0

Шифр НБУВ: ВС35951 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Москалець О.  
Голос корифея українського співу ХХ століття (нові видання альбомів із записами Бориса Гмирі) / О. Москалець // Нар. творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - С. 106-107. - укp.

Наведено відомості про зміст компакт-дисків із записами голосу українського співака Б.Гмирі, які загалом містять 65 творів: українські народні пісні й романси з різним супроводом. Підкреслено, що співак доніс до слухача глибинну музикальність і красу української пісні в первісному вигляді, розкрив безсмертну душу української нації.

Приведены сведения о содержании компакт-дисков с записями голоса украинского певца Б.Гмыри, которые в общем содержат 65 произведений: украинские народные песни и романсы с разным сопровождением. Подчёркнуто, что певец донёс до слушателя глубинную музыкальность и красоту украинской песни в первобытном виде, раскрыл бессмертную душу украинской нации.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ314-73(4Укр)6-83

Шифр НБУВ: Ж27482 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Москалець О.  
Київ і Україна у житті Наталії Єрмоленко-Южиної / О. Москалець // Київ. старовина. - 2006. - № 2. - С. 148-158. - Бібліогр.: с. 158. - укp.

Висвітлено життєвий і творчий шлях Н.Єрмоленко-Южиної (справжнє прізвище Плуговська) - одного з корифеїв російської оперної сцени, киянки за походженням, яка завжди була пропагандисткою українського концертного репертуару, брала активну участь у діяльності українського музично-драматичного товариства "Кобзар". Наведено відомості про її родину, їх місце проживання у Києві.

Освещен жизненный и творческий путь Н.Ермоленко-Южиной (настоящая фамилия Плуговская) - одного из корифеев российской оперной сцены, киевлянки по происхождению, которая всегда была пропагандисткой украинского концертного репертуара, принимала активное участие в деятельности украинского музыкально-драматического общества "Кобзарь". Представлены сведения о ее семье, их месте жительства в Киеве.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР-2К)6-8 + Щ335.3(4РОС)6-83 + Щ313(4УКР)6-29

Шифр НБУВ: Ж14441 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Мечев Д. С. 
Гормони та пухлинні маркери: клініко-методичні аспекти : навч. посіб. / Д. С. Мечев, О. І. Москалець, О. С. Бондарчук, О. І. Солодянникова, О. В. Щербіна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика, Київ. міська онкол. лікарня, Ін-т онкології АМН України. - К. : Медицина України, 2007. - 96 c. - Бібліогр.: с. 94. - укp.

Висвітлено питання проведення радіоімунохімічних методів дослідження. Розглянуто аспекти клінічного застосування визначення гормонів, пухлинних маркерів та інших біологічно активних речовин. Увагу приділено особливостям роботи з імунодіагностичними наборами, лабораторній діагностиці пухлинних маркерів, проблемам підготовки пацієнта до проведення лабораторних досліджень.

Освещены вопросы проведения радиоиммунохимических методов исследования. Рассмотрены аспекты клинического применения определения гормонов, опухолевых маркеров и других биологически активных веществ. Уделено внимание особенностям работы с иммунодиагностическими наборами, лабораторной диагностике опухолевых маркеров, проблемам подготовки пациента к проведению лабораторных исследований.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р345 я73 + Р364 я73

Шифр НБУВ: ВА717949 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Бондарук О. С. 
Механізми радіопротекторної дії: теоретичні та експериментальні аспекти (огляд літератури) / О. С. Бондарук, О. І. Москалець // Журн. Акад. мед. наук України. - 2003. - 9, № 2. - С. 262-277. - Бібліогр.: 50 назв. - укp.

Висвітлено теоретичні аспекти механізму дії різних радіопротекторів, представлено експериментальні дані ряду препаратів. Переважна більшість відомих радіопротекторів впливає на киснезалежну компоненту радіаційних уражень або взаємодіючи з вільними радикалами (тіолові сполуки, нітроксиди), або шляхом розвитку гіпоксії (адреноміметики). Крім того, тіолові сполуки можуть оборотно взаємодіяти із субстратом, що захищається (коферменти, нуклеїнові кислоти), з утворенням гетероциклічних ядер. У зв'язку з тим, що модифікація радіочутливості клітин та організму в цілому хімічними протекторами залежить від усунення ними киснезалежної компоненти ураження, рівень захисту не може перевищувати радіосенсибілізуючу дію кисню, тому значення фактора зменшення дози не перевищують 2 - 3.


Ключ. слова: радіопротектори, тіолові сполуки, киснезалежна компонента радіаційних уражень
Індекс рубрикатора НБУВ: Р281.797-29

Шифр НБУВ: Ж14793 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Бондарук О. С. 
Сучасний стан та перспективи застосування радіопротекторів у клінічній практиці / О. С. Бондарук, О. І. Москалець // Лікар. справа. - 2003. - № 7. - С. 3-12. - Бібліогр.: 55 назв. - укp.

Освещены теоретические аспекты действия радиопротекторов. Представлены экспериментальные и клинические данные о ряде препаратов. Наиболее эффективными радиопротекторами в настоящее время остаются сульфгидрильные соединения. Однако существуют две основные проблемы при их использовании: токсичность и короткий период действия. Единственным препаратом, который в настоящее время широко испытывается в клинике при проведении цитостатической терапии, является амифостин. По данным ряда исследований, препарат положительно зарекомендовал себя в первую очередь как средство уменьшения ксеростомии при лечении опухолей области головы и шеи. Кроме того, защитные свойства выявлены у других классов химических веществ, обладающих различными механизмами действия, например нитроксиды и адреномиметики. Они существенно повышают степень защиты у грызунов, демонстрируя при этом умеренную токсичность, однако возможность их использования у людей остается сомнительной.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р281.794-29

Шифр НБУВ: Жс20661 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Щербіна О. В. 
Роль простатичного специфічного антигена в прогнозуванні екстракапсулярного поширення та метастазування раку передміхурової залози / О. В. Щербіна, О. І. Москалець, С. С. Замятін // Укр. радіол. журн. - 2007. - 15, № 2. - С. 280-281. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р569.696.2

Шифр НБУВ: Ж14579 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Москалець О. О. 
Навчання студентів-філологів письма англійською мовою з використанням комп'ютерних технологій : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. О. Москалець; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2009. - 22 c. - укp.

Теоретично обгрунтовано та розроблено методику навчання першокурсників педагогічного ВНЗ практичного письма у жанрі приватного листа (ПЛ) з використанням комп'ютерної навчальної програми (КНП). Розкрито зміст і особливості навчання на певному етапі. Досліджено потенціал КНП у забезпеченні методичної підтримки самостійної роботи студентів. Проведено відбір та моделювання типових ситуацій між представниками української та англомовної культур засобами ПЛ. Теоретично обгрунтовано та розроблено підсистему вправ для навчання практичному письму (ПП) у жанрі ПЛ з використанням КНП. Описано процес відбору та створення алгоритмів вправ КНП "Impruve Your Writing". Розглянуто два варіанти моделі навчання ПП на базі розробленої підсистеми. За результатами проведеного експериментального навчання підтверджно ефективність запропонованої методики. Сформульовано методичні рекомендації щодо організації навчання ПП у жанрі ПЛ з використанням КНП "Improve Your Writing".


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш143.21-913.33

Шифр НБУВ: РА366916 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Шутко М. О. 
Побудова сплайн-функцій п'ятого степеня / М. О. Шутко, В. М. Шутко, О. Ф. Москалець // Електроніка та системи упр. - 2009. - № 4. - С. 19-23. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Розглянуто загальний метод побудови сплайнів п'ятого та третього порядків за допомогою методу найменших квадратів. Виконано програму мовою відомого математичного пакета MatLab.


Індекс рубрикатора НБУВ: В192.142

Шифр НБУВ: Ж72727 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Щербіна О. В. 
Перший вітчизняний клінічний досвід ПЕТ/КТ / О. В. Щербіна, Я. В. Кметюк, О. І. Москалець, Г. В. Рабош // Укр. радіол. журн. - 2012. - 20, № 3. - С. 341-342. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Рассмотрена роль комбинированных диагностических исследований ПЭТ/КТ в онкологической практике. Приведены первые результаты собственных исследований, показания для проведения ПЭТ/КТ с <^>18F-фтордезоксиглюкозой в онкологической практике.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р56-436

Шифр НБУВ: Ж14579 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Мечев Д. С. 
Радіоімунологічний аналіз в клінічній практиці : навч. посіб. / Д. С. Мечев, О. І. Москалець, О. С. Бондарук, О. В. Щербіна, Н. М. Старчак; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Клін. лікарня "Феофанія", Наук.-практ. підприємство "МТМ". - Київ : Медицина України, 2014. - 101 c. - Бібліогр.: с. 99-100 - укp.

Викладено основи радіоімунохімічних методів дослідження, особливості роботи з радіоімунодіагностичними наборами. Наведено загальні рекомендації з підготовки пацієнта до проведення лабораторних досліджень, показано особливості дослідження окремих гормонів і пухлинних маркерів. Надано відомості про забір крові, приготування, зберігання та транспортування сироватки. Розглянуто різні аспекти клінічного застосування визначених гормонів, пухлинних маркерів та інших біологічно активних речовин.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р364 я73-1

Шифр НБУВ: ВА782574 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Щербіна О. В. 
ПЕТ-КТ в Україні: перший досвід / О. В. Щербіна, Я. В. Кметюк, О. І. Москалець, А. В. Ашихмін, Г. В. Рабош // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2013. - Вип. 22, кн. 1. - С. 365-369. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Провідна роль в діагностиці онкологічної патології належить радіологічним методам діагностики, серед яких - і методи ядерної медицини - ОФЕКТ і ПЕТ. Мета роботи - аналіз можливостей ПЕТ-КТ дослідження з <$Enothing sup 18 roman F>-фтордезоксіглюкозою в клінічній практиці. Здійснено ПЕТ-КТ дослідження з <$Enothing sup 18 roman F>-фтордезоксіглюкозою у 654 пацієнтів з онкологічною патологією. ПЕТ-КТ дослідження з <$Enothing sup 18 roman F>-фтордезоксіглюкозою допомогли оцінити розповсюдженість пухлинного процесу та виявити регіонарні та віддалені метастази. За даними ПЕТ-КТ досліджень визначали подальшу тактику лікування, формували поля опромінення. Висновки: ПЕТ-КТ з <$Enothing sup 18 roman F>-фтордезоксіглюкозою - високоінформативне дослідження в онкологічній практиці. Необхідне впровадження ПЕТ-КТ з <$Enothing sup 18 roman F>-фтордезоксіглюкозою в клінічну практику, оптимізація протоколів діагностики пухлин та метастазів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р56-436

Шифр НБУВ: Ж70307 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Москалець О. В. 
Біобібліографічні джерела для вивчення біографій українських музикантів / О. В. Москалець // Укр. біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 252-259. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ313(4УКР)-8

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

14.

Москалець О. В. 
Ксенія Держинська: від київських коренів до московських тріумфів / О. В. Москалець // Укр. біографістика. - 2009. - Вип. 5. - С. 84-91. - укp. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ317.41(4УКР)5-8 Держинська К.

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Москалець О. В. 
Федір Шаляпін в Україні: окремі аспекти біографії співака / О. В. Москалець // Укр. біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 169-186. - укp. - рус.

Досліджено подробиці перебування славетного російського оперного співака Ф. І. Шаляпіна в містах теперішньої України. Прослідковано всі його виступи в оперних виставах та концертах, приїзди на відпочинок тощо, а також пов’язані з цим віхи біографії співака. Виправлено деякі неточності, які траплялися в попередній науковій літературі з цього питання. З'ясовано внесок молодого Ф. І. Шаляпіна в справу популяризації українського музично-театрального та пісенного репертуару.

Research is devoted to the details of slaying of famous Russian opera singer Fedor Ivanovich Shaliapin in the cities of contemporary Ukraine. Author traces all his opera and concert performances, holiday visits etc. and their meaning in the biography of the singer. Some errors of earlier scientific literature are corrected. The article emphasizes the contribution of Shaliapin in the popularization of Ukrainian musical theatre and song repertoire.

Исследованы подробности пребывания прославленного российского баса Ф. И. Шаляпина на территории современной Украины. Прослежены все его выступления в оперных спектаклях и концертах, приезды на отдых и т.д., а также связанные с этим вехи биографии певца. Исправлены неточности, которые ранее встречались в научной литературе по этому вопросу. Выяснен вклад молодого Ф. И. Шаляпина в дело популяризации украинского музыкально-драматического и песенного репертуара.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ313(4РОС)5-8 Шаляпін Ф.

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Москалець О. В. 
Щоденники Бориса Гмирі — дзеркало епохи / О. В. Москалець // Укр. біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. . – Х. : Фоліо, 2010. – 880 с. : іл. - укp. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ317.41(4УКР)6-8 Гмиря Б.

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

17.

Щербіна О. В. 
ПЕТ/КТ: стадіювання лімфом та оцінка ефективності лікування / О. В. Щербіна, Я. В. Кметюк, О. І. Москалець, О. С. Бондарук, А. В. Ашихмін // Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2014. - Вип. 23, кн. 1. - С. 224-228. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Провідна роль в стадіюванні лімфом належить радіологічним методам діагностики, серед яких - методи ядерної медицини - ОФЕКТ і ПЕТ. Мета роботи - аналіз можливостей ПЕТ/КТ дослідження у хворих на лімфоми з застосуванням методів: ПЕТ/КТ дослідження з 18F-фтордезоксіглюкозою у 669 хворих на лімфоми. ПЕТ/КТ дослідження з 18F-фтордезоксіглюкозою допомогли оцінити розповсюдженість процесу. За даними ПЕТ/КТ досліджень визначали подальшу тактику лікування, оцінювали ефективність лікування. Висновки: ПЕТ/КТ дослідження з 18F-фтордезоксіглюкозою - високоінформативне дослідження у хворих на лімфоми. Необхідне впровадження ПЕТ/КТ в клінічну практику, оптимізація протоколів діагностики.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р569.41-5

Шифр НБУВ: Ж70307 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Кметюк Я. В. 
Позитронно-емісійна томографія в діагностиці злоякісних лімфом / Я. В. Кметюк, О. І. Москалець, А. В. Ашихмін, О. В. Щербіна // Укр. радіол. журн.. - 2013. - 21, № 3. - С. 315-317. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.

Проведено ПЕТ/КТ-дослідження у 520 хворих із різними типами злоякісних лімфом, з них 230 хворих із лімфомами Годжкіна і 290 - з негоджкінськими лімфомами. Наведено результати власних досліджень. Визначено семіотику різних типів лімфом на різних стадіях захворювання.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р569.413-436

Шифр НБУВ: Ж14579 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

19.

Ашихмін А. В. 
Застосування ПЕТ/КТ для стадіювання, контролю ефективності лікування, діагностики рецидивів у хворих на колоректальний рак / А. В. Ашихмін, Я. В. Кметюк, О. І. Москалець, О. В. Щербіна // Укр. радіол. журн.. - 2014. - 22, № 3. - С. 57-59. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Мета роботи - оцінити доцільність та ефективність використання даних позитронноемісійної та комп'ютерної томографії (ПЕТ/КТ) для стадіювання хворих на колоректальний рак до початку лікування, контролю ефективності лікування, пошуку рецидиву. У дослідженні застосовано циклотрон Siemens Eclipse RDS; радіофармпрепарат - 18F-фтордезоксиглюкоза; ПЕТ/КТ сканер Siemens Biograph 64. Проведено ретроспективний аналіз власних даних ПЕТ/КТ за певний період. Обстежено 204 пацієнти. Використання ПЕТ/КТ з 18F-фтордезоксиглюкозою визнано ефективним: з метою стадіювання та корегування плану лікування, особливо, у випадку сумнівних даних щодо метастазів у лімфатичні вузли та/чи печінку; для діагностики рецидиву за зростання рівня PEA; за рестадіювання після лікування з метою локальної радикальної операції, видалення метастазів; під час оцінки змін у зоні операції після лікування за недостатньої інформативності інших методів візуалізації.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р569.433.3-5

Шифр НБУВ: Ж14579 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського