Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (20)Автореферати дисертацій (2)Наукова періодика України (49)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Манько О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 29
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Лісовий Михайло Павлович : Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1959 - 1999 рр. / ред.: М. С. Слободяник; упоряд.: О. В. Манько; УААН. Центр. наук. с.-г. б-ка. - К. : Аграр. наука, 1999. - 62 c. - (Академіки Укр. акад. аграр. наук). - укp.

Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну та науково-організаційну діяльність М.П.Лісового - академіка УААН, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, відомого вченого в галузі захисту рослин, автора фундаментальних та прикладних досліджень з імунітету рослин до хвороб, створення стійких проти збудників хвороб сортів і гібридів сільськогосподарських культур, розробки екологічно безпечних засобів захисту рослин.


Індекс рубрикатора НБУВ: П4 д(4УКР)А/Я Лісовий, М.П. + П47 я1

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА598040 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Перспективи демократичного соціалізму в контексті загальноєвропейських і світових тенденцій : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., 17 - 18 жовт. 2008 р., Київ / ред.: О. Є. Манько; Соц. партія України, Громад. рада освітян і науковців України, "Перспективи демократичного соціалізму в контексті загальноєвропейських і світових тенденцій", міжнародна науково-теоретична конференція (2008+ Київ). - К. : СПУ, 2008. - 212 c. - укp.

Висвітлено місце соціалізації у теорії та практиці лівих і лівоцентристських партій. Викладено деякі аспекти єднання лівих сил, іміджеві аспекти демократичного соціалізму за сучасних умов. Проаналізовано ідеї Г.С. Сковороди та проблеми розвитку українського суспільства. Увагу приділено формуванню ціннісних орієнтацій студентської молоді. Обгрунтовано необхідність системної державної молодіжної політики в Україні. Розкрито соціальну та суспільно-політичну роль Української греко-католицької церкви у працях С. Томашівського.

Освещено место социализации в теории и практике левых и левоцентристских партий. Изложены некоторые аспекты объединения левых сил, имиджевые аспекты демократического социализма в современных условиях. Проанализированы идеи Г.С. Сковороды и проблемы развития украинского общества. Внимание уделено формированию ценностных ориентиров студенческой молодежи. Обоснована необходимость системной государственной молодежной политики в Украине. Раскрыта социальная и общественно-политическая роль Украинской греко-католической церкви в трудах С.Томашевского.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ф69(4УКР)28'4

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА703504 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Манько О. В. 
Висічний інструмент (проблема виготовлення в Україні) / О. В. Манько, В. А. Сторощук // Упаковка. - 2005. - № 4. - С. 28-30. - Бібліогр.: 2 назв. - укp.

Зазначено, що на кафедрі Технології матеріалів і поліграфічного машинобудування Української академії друкарства розроблено нову технологію виготовлення висічних лінійок, що будується на фрикційно-зміцнювальній обробці матеріалу. Результати випробувань лінійок, виготовлених за такою технологією, підтверджують їх конкурентоспроможність у порівнянні з кращими світовими зразками.


Індекс рубрикатора НБУВ: К728.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15241 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Манько О. А. 
Ефективність використання плідників, оцінених за власною продуктивністю / О. А. Манько // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2006. - № 3. - С. 151-152. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Встановлено, що використання кнурів-плідників, оцінених за власною продуктивністю і віднесених до рангу поліпшувачів, позитивно впливає на підвищення відгодівельних та м'ясних якостей потомства.


Індекс рубрикатора НБУВ: П65-344

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69944 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Манько О. В. 
Зношування паперорізальних інструментів / О. В. Манько, В. А. Сторощук, Ю. Б. Стецько // Упаковка. - 2008. - № 3. - С. 64-65. - укp.

Забезпечення встановлених вимог до точності геометричних розмірів і якості зрізу виробів після механічної обробки різанням, перш за все, залежить від якості виготовлення та стійкості різального інструмента. Наведено результати експериментальних досліджень паперорізальних ножів, виготовлених зі сталі різних марок. Встановлено, що різальна смужка і бічні грані ножів зазнають ударних навантажень та абразивної дії частинок наповнювачів, які входять в структуру паперу та картону. Сформульовано задачу щодо пошуку ефективних методів підвищення міцності і зносостійкості інструмента.


Індекс рубрикатора НБУВ: М899.2-5 + Л779.06-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15241 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Манько О. В. 
Дослідження зносостійкості паперорізальних ножів, зміцнених методом фрикційно-зміцнювальної обробки (ФРЗО) / О. В. Манько, В. А. Сторощук // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2008. - № 613. - С. 38-45. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Розглянуто застосування фрикційно-зміцнювальної обробки для збільшення періоду стійкості клинового паперорізального інструмента (поліграфічного ножа).


Індекс рубрикатора НБУВ: М880.12-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29409/А Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Манько О. А. 
Ефективність використання оцінених за фенотипом і генотипом свиней та виявлення їх препотентності : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / О. А. Манько; УААН, Ін-т свинарства ім. О.В.Квасницького УААН. - Полтава, 2009. - 20 c. - укp.

Вивчено питання комплексного оцінювання плідників і ефективності використання різних внутрішньопородних поєднань кнурів і свиноматок великої білої породи, проранжованих за категоріями (покращувачей, нейтральних, погіршувачей), впливу поєднань на репродуктивні, відгодівельні та м'ясні якості нащадків, а також виявлення та розрахунку явища препотентності у кнурів-плідників. Одержано дані щодо доцільності проведення комплексного оцінювання кнурів та їх ранжування за відповідними категоріями, а також дані репродуктивних якостей свиноматок, інтенсивності росту, відгодівельних, забійних якостей, деяких біохімічних показників м'язової та жирової тканин. Визначено показники рівномірності та напруги росту. Обгрунтовано доцільність їх застосування як додаткових критеріїв селекції на підвищення репродуктивних, відгодівельних і м'ясних якостей свиней.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: П65-37

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА363235 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Манько О. А. 
Ризоманія цукрових буряків - селекція на стійкість : Автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / О. А. Манько; Ін-т цукр. буряків УААН. - Умань, 2003. - 24 c. - укp.

Розкрито особливості генетичного контролю стійкості цукрових буряків до ураження вірусом некротичного пожовтіння жилок листків, збудника ризоманії. Установлено взаємозв'язок прояву генів стійкості до ризоманії з генами господарсько-цінних ознак у спільних генотипах. Розроблено схему інтрогресії гену Rz від інтродукованих ліній-донорів C-48 та C-50 у генотипи вітчизняних компонентів гетерозисних гібридів. Створені вихідні селекційні матеріали цукрових буряків стійкі до ризоманії та листових хвороб на базі вітчизняного генофонду.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: П215.2-317

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА325973 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Манько О. О. 
Розробка генераторів та фільтрів надвисокочастотного діапазону з діелектричними резонаторами : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.13 / О. О. Манько; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. - К., 2005. - 19 c. - укp.

Розроблено нові типи радіотехнічних НВЧ пристроїв з використанням діодів Ганна та діелектричних резонаторів. Розглянуто принципи настроювання генераторів з електронним перестроюванням частоти у режим синхронізації для створення оптимального алгоритму настроювання та розробки способу вимірювання частотно-модульованих шумів генераторів Ганна з електронним перестроюванням частоти. Запропоновано метод настроювання напівпровідникових синхронізованих НВЧ генераторів у центр смуги синхронізації, що дозволяє мінімізувати рівень частотних шумів вихідного сигналу. Розроблено конструкцію широкосмугового пасивного захисного пристрою для вхідних кіл приймачів НВЧ діапазону.


Індекс рубрикатора НБУВ: З845.74 + З848-041.7

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА339247 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Ракушев М. Ю. 
Спосіб розрахунку ймовірності накриття району спостереження полем зору бортової апаратури космічних апаратів оптико-електронного спостереження / М. Ю. Ракушев, О. В. Манько, А. А. Завада // Системи упр., навігації та зв'язку. - 2011. - Вип. 1. - С. 120-124. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Запропоновано спосіб апріорної оцінки ймовірності накриття району спостереження полем зору бортової оптичної апаратури космічних апаратів оптико-електронного спостереження, що враховує похибки прогнозу параметрів руху та похибки управління кутовим рухом космічних апаратів. Визначено оцінки, які пропонується використовувати в процесі оперативного планування при координатно-часових методах управління польотом перспективних космічних апаратів оптико-електронного спостереження.


Індекс рубрикатора НБУВ: О671-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж73223 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Манько О. В. 
Проблеми неперервної освіти в діяльності ЮНЕСКО / О. В. Манько // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол.. - 2008. - № 3. - С. 80-84. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Визначено роль неперервної освіти у розвитку особистості та суспільства. Проаналізовано еволюцію розуміння сутності неперервної освіти. Розглянуто основні документи ЮНЕСКО й інших міжнародних організацій з проблем неперервної освіти.

Раскрыта роль непрерывного образования в развитии личности и общества. Проанализирована эволюция понимания сущности непрерывного образования. Рассмотрены основные документы ЮНЕСКО и других международных организаций по проблемам непрерывного образования.

The role of continuous education in the person and society development is considered. The evolution of understanding of the essence of continuous education is analyzed. The basic documents of UNESCO and other international organizations on problems of continuous education are given.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч311.207 + Ч30е(0)л51

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Чалый В. Т. 
Износостойкие алмазосодержащие композиты и инструменты из них на фторопластовой основе с механохимической активацией хонингования и шлифования титановых сплавов / В. Т. Чалый, О. В. Манько, А. Г. Лубнин // Інструмент. світ. - 2007. - № 3. - С. 7-11. - Библиогр.: 4 назв. - рус.

Установлены закономерности механохимического влияния химически активных компонентов в составе алмазосодержащих суспензий и фторопластовых композитов на интенсификацию процессов хонингования и шлифования титановых сплавов.


Індекс рубрикатора НБУВ: К637-1

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16228 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Стецьків О. П. 
До питання розробки зміцнюючих покриттів на залізовуглецевих сплавах методом КЗО / О. П. Стецьків, А. Є. Стецько, О. В. Манько; Укр. акад. друкарства // Наук. зап.. - 2002. - № 5. - С. 3-8. - укp.

Надано дослідження розподілу дифузійних елементів у зміцненому шарі після комбінованої зміцнювальної обробки та певні закономірності формування дифузійного шару.


Індекс рубрикатора НБУВ: К222.043

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70173 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Манько О. О. 
Принципи числового моделювання оптичних рефлектограм та шумових властивостей оптичних трактів / О. О. Манько // Наук. зап. Укр. н.-д. ін-ту зв'язку. - 2013. - № 1. - С. 112-117. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Розглянуто принципи числового моделювання оптичних рефлектограм на базі статистичних методів розрахунку. Запропоновано методи розрахунку шумових властивостей оптичних трактів. Визначено співвідношення сигнал - шум в лінії залежно від параметрів оптичного волокна.


Індекс рубрикатора НБУВ: З889.8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж73337 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

15.

Манько О. О. 
Рівняння збуреного стану осердя оптичного волокна мереж доступу / О. О. Манько, О. М. Скубак // Наук. зап. Укр. н.-д. ін-ту зв'язку. - 2013. - № 3. - С. 29-34. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Розглянуто оптичні волокна мереж доступу. На підставі результатів аналізу показано, що на сучасному етапі найбільш перспективними вважаються мережі FTTH. В даних мережах застосовано оптичні кабелі з осердям стрічкового типу. Дані осердя є закрученими. Для дослідження поведінки таких осердь під дією зовнішніх механічних факторів можна застосовувати теорію закручених стрижнів. На основі цієї теорії одержано рівняння збуреного руху. Ці рівняння дозволяють дослідити механізм втрати стійкості осердя під дією стискаючих зусиль.


Індекс рубрикатора НБУВ: З889.8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж73337 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

16.

Манько О. О. 
Моделювання спектральної залежності втрат на вигинах волокон осердя оптичного кабелю мереж доступу / О. О. Манько // Наук. зап. Укр. н.-д. ін-ту зв'язку. - 2013. - № 4. - С. 5-10. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Розглянуто оптичні кабелі мереж доступу. Внаслідок скрутки осердя кабелю стрічкового типу мають місце вигини оптичних волокон. Запропоновано метод розрахунку втрат на вигині оптичного волокна залежно від радіусу вигину, довжини хвилі та типового складу оптичного скла серцевини та оболонки, що дозволяє визначити діапазон конструктивних параметрів оптичного кабелю, який задовольняє вимоги до оптичних характеристик кабелю, а також діапазон довжин хвиль, в якому ці вимоги виконуються. З використанням запропонованого методу проведено розрахунки втрат на вигині волокна в межах діапазону хвиль, що включає усі вікна прозорості, для різних радіусів вигину та складів скла серцевини та оболонки волокна.


Індекс рубрикатора НБУВ: З889.8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж73337 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

17.

Манько О. О. 
Поляризаційна модова дисперсія та її вплив на режим передачі оптичних кабелів мереж доступу / О. О. Манько // Вісн. Держ. ун-ту інформ.-комунікац. технологій. - 2013. - № 4. - С. 13-19. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Розглянуто питання появи поляризаційної модової дисперсії (ПМД). Проаналізовано основні стани поляризації та описано явище диференціальної групової затримки (ДГЗ). Розглянуто величину ПМД як усереднене значення ДГЗ та різні методи усереднення. Описано вплив ПМД на системи передавання та наведено принцип її вимірювання.


Індекс рубрикатора НБУВ: З889.8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25101 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

18.

Манько О. О. 
Створення ефективних пристроїв оптичного зв'язку та методів їх дослідження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.20 / О. О. Манько; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. - К., 2013. - 35 c. - укp.

Присвячено новим типам пасивних пристроїв оптичного зв’язку та дослідженню їх характеристик на основі розроблених в роботі статистичних принципів розрахунку, що використовують положення квантової електродинаміки. Досліджено конструкції фільтрів на багатошарових структурах та оптичних пристроїв на основі ефекту розсіяння світла та на кільцевих оптичних резонаторах. Розроблено спектрально-селективні пристрої, що використовують вигини волоконних світловодів. Розроблено, та досліджено нові конструкції волоконно-оптичного атенюатора, які відрізняються практично нульовими початковими та зворотними втратами. Показано можливість створення пристрою для демультиплексування, що використовує ефект розсіювання світла, розраховано його параметри та розглянуто принципи їх покращання. Запропоновано пристрої на кільцевих оптичних резонаторах для попереднього де мультиплексування групового сигналу та підвищення співвідношення сигнал-шум в лінії. Показано можливість використання багатошарових структур для розділення оптичних каналів та шляхи покращання їх дисперсійних характеристик. Запропоновано пасивні оптичні пристрої для захисту інформації в лінійному оптичному тракті. Розроблено принципи моніторингу оптичної лінії з використанням металевих елементів оптичного кабелю. Запропоновано принципи вибору параметрів елементів побудови лінійного оптичного тракту з метою підвищення співвідношення сигнал-шум. Розроблено метод моніторингу температурного режиму волоконно-оптичної лінії зв’язку. Запропоновано принципи щодо вибору конструктивних параметрів ОК мереж доступу які дозволяють поєднати потрібні механічні характеристики з високою інформаційно-пропускною здатністю за дотримання рівня втрат в заданих межах.


Індекс рубрикатора НБУВ: З889.8-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА400265 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Манько О. Є. 
Конституційно-правові основи форми державного правління в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. Є. Манько; Ін-т законодавства ВР України. - К., 2012. - 16 c. - укp.

Досліджено конституційно-правові основи форми державного правління (ДП) в Україні. Визначено поняття форми ДП, її різновиди, критерії класифікації та головні правові ознаки монархій та республік з парламентською, президентською й змішаною формами ДП. Розкрито історичний розвиток і становлення форми ДП в Україні. Проаналізовано конституції усіх європейських країн, визначено форми ДП країн Європи за головними конституційно-правовими ознаками. Вивчено реалізацію принципу поділу державної влади за різними формами ДП. Досліджено рекомендації ДП в Україні. Узагальнено правові позиції Конституційного Суду, що викладені в рішеннях вищезазначеного органу конституційної юрисдикції щодо встановлення повноважень Президента України та Верховної Ради України виключно Конституцією України. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення форми ДП в Україні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х809(4УКР)6 + Х001.31

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА388443 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Манько О. В. 
Екологічні критерії доцільності застосування хімічних засобів боротьби з павутинними кліщами в садах / О. В. Манько // Вісн. аграр. науки. - 1999. - № 10. - С. 33-36. - укp.

Визначено критерії застосування хімічних засобів боротьби з кліщами в садах за різного співвідношення шкідливих і хижих кліщів.


Індекс рубрикатора НБУВ: П491.506

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14378 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського