Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (23)Журнали та продовжувані видання (3)Наукова періодика України (70)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Ляшко С$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 105
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Ляшко С. И. 
Моделирование и оптимизация подземного массопереноса / С. И. Ляшко, Д. А. Клюшин, А. С. Тригуб. - К. : Наук. думка, 1998. - 239 c. - Библиогр.: 174 назв. - рус.

Викладено сучасну теорію моделювання і оптимізації процесів переносу речовин грунтовими водами в пористих та тріщинуватопористих середовищах. Для широкого класу задач з метою вивчення оптимальних властивостей отримано і застосовано нерівності з негативними нормами, отримано достатні умови керованості та існування оптимальних керувань в класі узагальнених дій скінченого порядку, побудовано чисельні методи наближеного розв'язання задач підземного масопереносу.


Індекс рубрикатора НБУВ: В253.327 + Д471.1с

Шифр НБУВ: ВА589135 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Ляшко С. И. 
Об управляемости линейных распределенных систем в классах обобщенных воздействий / С. И. Ляшко, В. В. Семенов // Кибернетика и систем. анализ. - 2001. - № 1. - С. 18-42. - Библиогр.: 40 назв. - рус.

Розглянуто деякі методи дослідження керованості лінійних систем з узагальненими керуючими впливами (імпульсне, точкове керування). Основу підходу складають теорія гільбертових оснащень та апріорні нерівності з негативними нормами. Для псевдопараболічних і псевдогіперболічних систем наведено конкретні результати.


Індекс рубрикатора НБУВ: В161.626 + З968.85

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29114 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Ляшко И. И. 
Управление псевдогиперболическими системами с помощью сосредоточенных воздействий / И. И. Ляшко, С. И. Ляшко, В. В. Семенов // Пробл. упр. и информатики. - 2000. - № 5. - С. 30-45. - Библиогр.: 6 назв. - рус.

Розглянуто задачу узагальненого керування системою, описану за допомогою третьої початково-крайової задачі для псевдогіперболічного рівняння. Досліджено узагальнений розв'язок рівняння стану методом апріорних оцінок у негативних нормах і керованість системи, коли керування здійснюється через зосереджені впливи, які задають праві частини з деякого негативного простору.


Індекс рубрикатора НБУВ: З965.95

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж26990 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Грищенко О. Ю. 
Чисельне моделювання процесів релаксаційної газової динаміки : Навч. посіб. / О. Ю. Грищенко, С. І. Ляшко, О. І. Молодцов; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1997. - 222 c. - Бібліогр.: 177 назв. - укp.

Навчальний посібник присвячений чисельному моделюванню процесів релаксаційної газової динаміки і містить фізичну та математичну постановки задачі, чисельні методи їх розв'язування, обгрунтування чисельних алгоритмів в класі лінійних операторів у просторах гладких функцій, питання існування та єдності узагальнених розв'язків у задачах керувань, які виникають у процесі чисельного моделювання. Побудовано чисельні моделі дослідження робочих середовищ газодинамічних лазерів, починаючи з дослідження простіших процесів до дослідження режимів генерації в ГДЛ із селективним збудженням і змішуванням потоків у надзвуковому соплі.


Індекс рубрикатора НБУВ: В253.33 с21

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА585409 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Скопецкий В. В. 
Приближенное решение задачи оптимального управления эллиптическими системами в областях произвольной формы / В. В. Скопецкий, С. И. Ляшко, С. А. Войцеховский // Кибернетика и систем. анализ. - 1999. - № 6. - С. 3-8. - Библиогр.: 5 назв. - рус.

Для розв'язування задачі оптимального керування еліптичними системами в областях довільної форми застосовано комбінацію методу фіктивних областей та методу сіток. Показано, що запропонована різницева схема має порядок точності O(h1/2) в сітковій нормі W21(omega).


Індекс рубрикатора НБУВ: З965-01с11

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29114 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Ляшко И. И. 
Приближенное решение одного класса задач теории оптимального управления в областях произвольной формы / И. И. Ляшко, С. И. Ляшко, С. А. Войцеховский // Кибернетика и систем. анализ. - 2000. - № 1. - С. 138-146. - Библиогр.: 6 назв. - рус.

Для розв'язування задачі оптимального керування еліптичними системами в областях довільної форми застосовано комбінацію методу фіктивних областей та методу сіток. Показано, що запропонована різницева схема має порядок точності O ( h1 / 2 ) в сітковій нормі L2.


Індекс рубрикатора НБУВ: З965.92-01

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29114 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Скопецкий В. В. 
Численное исследование эллиптических систем с разрывными коэффициентами / В. В. Скопецкий, С. И. Ляшко, С. А. Войцеховский // Кибернетика и систем. анализ. - 2000. - № 4. - С. 157-161. - Библиогр.: 4 назв. - рус.

Розглянуто задачу Діріхле для лінійної еліптичної системи другого порядку з розривними коефіцієнтами в прямокутнику OMEGA. Для цієї задачі побудовано різницеву схему, яка має порядок точності O ( hk - 1 / 2 ) в сітковій нормі W21( omega ) за умови, що розв'язок вихідної задачі належить кожній з підобластей, на які розбиває прямокутник крива розриву коефіцієнтів, простору W2k ( OMEGAalpha ), alpha = 1, 2, k = 2, 3.


Індекс рубрикатора НБУВ: В161.626.51-3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29114 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Ляшко С. Н. 
Курганные могильники Днепровского Надпорожья (Ясиноватое, Днепровка, Петро-Михайловка) / С. Н. Ляшко, З. Х. Попандопуло, О. В. Дровосекова; Запорож. гос. ун-т. - Запорожье : Дикое Поле, 2004. - 178 c. - рус.

Представлены результаты многолетних (1978 - 1983 гг.) исследований 49-ти курганов, содержавших 253 погребения различных эпох. Отмечено, что курганы располагались компактными группами возле сел Ясиноватое, Петро-Михайловка и Днепровка Вольнянского района Запорожской области.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т4(237УКР)-431.1 + Т493.11

Рубрики:

Шифр НБУВ: СО26079 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Матеріали до біографій етнологів та народознавців України / уклад.: С. М. Ляшко, С. П. Залозна; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. - К.; Запоріжжя : Дике Поле, 2001. - 174 c. - укp.

На підставі узагальнення даних літературних джерел, енциклопедій, довідників, архівів висвітлено основні етапи життя, наукову та творчу діяльність 430-ти вчених-етнологів і народознавців України, які працювали з середини ХІХ ст. - у 1930-ті рр. Вміщено список їх наукових праць з етнології, народознавства, наведено перелік біографічної літератури.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т5г(23УКР)д.я2 + Ш2г(4УКР)дя2

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА614676 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Ляшко С. І. 
Оптимізація розподілених систем з узагальненим впливом : Навч. посіб. Ч. 1. Загальна теорія / С. І. Ляшко, Д. А. Клюшин, Д. А. Номіровський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 33 c. - укp.

Наведено результати дослідження з теорії оптимального керування лінійними розподіленими системами з нелінійними узагальненими впливами, зокрема імпульсними.

Приведены результаты исследования по теории оптимального управления линейными распределенными системами с нелинейными обобщенными влияниями, в частности импульсными.


Індекс рубрикатора НБУВ: В173я73

Шифр НБУВ: В347096 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Постійна комісія УАН-ВУАН для складання біографічного словника діячів України. 1918-1933 : Док. Матеріали. Дослідж. / упоряд.: С. М. Ляшко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. Ін-т біограф. дослідж. Ін-т рукопису. - К., 2003. - 688 c. - укp.

Наведено нормативно-розпорядчі документи, що визначали основні напрями діяльності Постійної комісії, відомості про співробітників, протоколи, річні звіти, списки прізвищ діячів України, бібліографічні списки, біографічні нотатки, нариси, алфавітні книжки, автобіографії, некрологи, відповіді на запитання анкет. Розглянуто офіційне листування УАН-ВУАН, зокрема, повідомлення з різних питань, витяги з протоколів засідань спільного зібрання, повідомлення про засідання Комісій та відділів УАН-ВУАН, листи з виробничих питань, а також листування з іншими установами.

Представлены нормативно-распорядительные документы, которые определяли основные направления деятельности Постоянной комиссии, данные о сотрудниках, протоколы, годовые отчёты, списки фамилий деятелей Украины, библиографические списки, биографические заметки, очерки, алфавитные книги, автобиографии, некрологи, ответы на вопросы анкет. Рассмотрена официальная переписка УАН-ВУАН, в частности, сообщения с разных вопросов, выписки из протоколов заседаний общего собрания, сообщения о заседаниях Комиссий и отделов УАН-ВУАН, письма с производственных вопросов, а также переписка с другими учреждениями.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш104 г(4УКР) + Я222(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА637229 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Ляшко С. М. 
Біографічна довідкова справа в Україні (60-ті рр. ХІХ- 40-і рр. ХХ ст.) : Нариси історії / С. М. Ляшко; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біограф. дослідж. - Запоріжжя : Дике поле, 2006. - 88 c. - Бібліогр.: с. 72-84. - укp.

Висвітлено процес функціонування та розвитку довідкової біографістики в Україні. Досліджено діяльність біографічного гуртка Антоновича В.Б. (1860-ті рр. - кінець XIX ст.), Постійної комісії для складання Біографічного словника України (1918 - 1933 рр.), редакції Української радянської енциклопедії (1930 - 1934 рр.). Вивчено та проаналізовано напрацювання попередників біографічної справи, що має важливе світоглядне, наукове, джерелознавче значення та сприяє глибшому розумінню змін, що відбулися у ставленні влади, всіх верств населення до історії свого народу.

Освещен процесс функционирования и развития справочной биографистики в Украине. Исследована деятельность биографического кружка Антоновича В.Б. (1860-е гг. - конец XIX в.), Постоянной комиссии для составления Биографического словаря Украины (1918 - 1933 гг.), редакции Украинской советской энциклопедии (1930 - 1934 гг.). Изучены и проанализированы наработки предшественников биографического дела, что имеет важное мировоззренческое, научное, источниковедческое значение и содействуют более глубокому пониманию измений, произошедших в отношении власти, всех слоев населения к истории своего народа.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч755.28г(4УКР)5/6

Шифр НБУВ: ВА678377 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Ляшко С. И. 
Минимальные эллипсоиды и максимальные симплексы в трехмерном евклидовом пространстве / С. И. Ляшко, Б. В. Рублев // Кибернетика и систем. анализ. - 2003. - № 6. - С. 65-70. - Библиогр.: 12 назв. - рус.

Розглянуто проблеми побудови для заданого набору точок еліпсоїда мінімального об'єму, який містить цю множину, а також побудову симплекса найбільшого об'єму, що вписаний в опуклу оболонку заданого набору точок. Наведено властивості вказаних об'єктів, а також зв'язок між ними, який дозволяє покращити ефективність геометричних алгоритмів їх побудови.


Ключ. слова: эллипсоид минимального объема, симплекс максимального объёма, выпуклый многогранник, геометрический алгоритм
Індекс рубрикатора НБУВ: В181

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29144 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Ляшко С. И. 
Обобщенная разрешимость и оптимизация параболических систем в областях с тонкими слабопроницаемыми включениями / С. И. Ляшко, Д. А. Номировский // Кибернетика и систем. анализ. - 2003. - № 5. - С. 131-142. - Библиогр.: 7 назв. - рус.

Розглянуто задачу існування та єдиності узагальненого розв'язку, а також оптимізації параболічної системи в областях з тонкими слабкопроникними включеннями (умови спряження типу неідеального контакту). Дослідження базуються на доведенні для оператора задачі апріорних нерівностей в негативних нормах.


Ключ. слова: параболическая система, включения, оптимизация, обобщенная разрешимость
Індекс рубрикатора НБУВ: В161.626.63

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29144 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Сергиенко И. В. 
Приближенное решение одного класса вариационных эллиптических неравенств второго порядка в областях произвольной формы / И. В. Сергиенко, С. И. Ляшко, С. А. Войцеховский // Кибернетика и систем. анализ. - 2004. - 40, № 4. - С. 27-31. - Библиогр.: 9 назв. - рус.

Зазначено, що за допомогою методів штрафу та фіктивних областей варіаційні еліптичні нерівності другого порядку з обмеженням усередині області наближуються нелінійними крайовими задачами в прямокутнику. Для цих задач побудовано різницеві схеми, порядок точності яких <$E О (h sup {1 "/" 2 } )> в сітковій нормі <$E W sub 2 sup 1 ( omega )>.


Ключ. слова: вариационное неравенство, метод штрафа, метод фиктивных областей, разностная схема, усредняющий оператор
Індекс рубрикатора НБУВ: В192.162.213

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29144 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Ляшко С. И. 
Траекторно-финальная управляемость в гиперболических и псевдогиперболических системах с обобщенными воздействиями / С. И. Ляшко, Д. А. Номировский, Т.И. Сергиенко // Кибернетика и систем. анализ. - 2001. - № 5. - С. 157-166. - Библиогр.: 8 назв. - рус.

На підставі раніше отриманих апріорних нерівностей у негативній нормі розглянуто питання керованості всією траєкторією, а також у кінцевий момент часу - існування оптимального керування (для достатньо загального функціонала якості) гіперболічними та псевдогіперболічними системами з узагальненими впливами (імпульсне, точкове, імпульсно-точкове, рухоме курування тощо).


Індекс рубрикатора НБУВ: З965-016.5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29114 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Ляшко С. И. 
Управляемость и оптимизация систем псевдогиперболического типа / С. И. Ляшко, В. В. Семенов, Т. И. Сергиенко // Кибернетика и систем. анализ. - 2002. - № 4. - С. 124-137. - Библиогр.: 16 назв. - рус.

Досліджено задачі сингулярної оптимізації та керованості систем, що описуються граничними задачами для рівнянь псевдогіперболічного типу. Доведено теореми існування та єдності в некласичних соболівських просторах розв'язків основних граничних задач для псевдогіперболічних рівнянь за широких припущень відносно правих частин. На підставі цих результатів вивчено питання фінальної імпульсно-точкової керованості систем та існування оптимального керування.


Ключ. слова: системы с распределенными параметрами, псевдогиперболические уравнения, априорные оценки, негативные пространства, управляемость, оптимизация
Індекс рубрикатора НБУВ: З965.953-016.5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29114 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Ляшко С. І. 
Проблеми сумісної ідентифікації та оптимізації / С. І. Ляшко // Журн. обчисл. та приклад. математики. - 2004. - № 2. - С. 112. - Бібліогр.: 1 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: З813.4 + З813.7

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23887 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Зуб С. С. 
Про можливості Maple-алгебри для обчислень параметрів надпровідної магнітної левітації / С. С. Зуб, С. І. Ляшко, Д. А. Номіровський // Журн. обчисл. та приклад. математики. - 2004. - № 1. - С. 48-54. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Для надпровідної магнітної левітації досліджено задачу збільшення жорсткості підвіски за рахунок збільшення кількості надпровідних струмонесучих витків. Показано, що надмірне збільшення кількості витків зменшує жорсткість. З використанням системи Maple проведено обчислювальний експеримент, який підтверджує теоретичні розрахунки.


Індекс рубрикатора НБУВ: З973-018.121 + З261.7

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23887 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Ляшко С. І. 
Побудова наближення трикутника максимальної площі та симплексу найбільшого об'єму в тривимірному просторі / С. І. Ляшко, В. В. Рябченко, Б. В. Рубльов // Журн. обчисл. та приклад. математики. - 2004. - № 1. - С. 66-70. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Наведено нові алгоритми побудови наближення трикутника максимальної площі на евклідовій площині та симплексу максимального об'єму у тривимірному евклідовому просторі. Алгоритми мають лінійні характеристики та дозволяють будувати гарне наближення точних елементів, а також дають можливість ефективного знаходження точних максимального трикутника та максимального симплексу.


Індекс рубрикатора НБУВ: В173.115

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж23887 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського