Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (4)Журнали та продовжувані видання (5)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (3)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Буніятова І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Представлено документи з 1 до 5
1.

Буніятова І. Р. 
Еволюція гіпотаксису в германських мовах (ІV - ХІІ ст.) : Моногр. / І. Р. Буніятова; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2003. - 328 c. - Бібліогр.: с. 289-324. - укp.

Висвітлено теоретичні проблеми синтаксису германського складного речення в історичному аспекті. Доведено, що реконструкція складнопідрядного зв'язку та виявлення шляхів формування германських мов у найдавніший період їх розвитку грунтується на розумінні дворівневої репрезентації речення, його фізичної та логічної форм. Визначено взаємозв'язок між реалізацією певних структурних моделей речення та специфікою етнокультурних стереотипів давньоукраїнських мовних спільнот.

Освещены теоретические проблемы синтаксиса германского сложного предложения в историческом аспекте. Доказано, что реконструкция сложноподчиненной связи и выявление путей формирования германских языков в древнейший период их развития основывается на понимании двухуровневой репрезентации предложения, его физической и логической форм. Определена взаимосвязь между реализацией определенных структурных моделей предложения и спецификой этнокультурных стереотипов древнеукраинских языковых общностей.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш143-022.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА647483 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Актуальні проблеми філології та перекладознавства : Зб. наук. пр. Вип. 2 / ред.: І. Р. Буніятова; Хмельниц. нац. ун-т, Укр. т-во англ. мови. - Хмельниц., 2006. - 158 с. - укp.

Розглянуто питання лінгвістики, перекладознавства, вивчення зарубіжної літератури і навчання іноземних мов. Висвітлено проблему перекладу іншомовних термінів та їх вплив на формування і розвиток сучасної української термінології. Проаналізовано особливості перекладу фразеологічних одиниць, джерела походження англійських та українських фразеологізмів. Описано функції власних назв у композиційно-смисловій структурі віршованих текстів американської поезії ХХ ст.

Рассмотрены вопросы лингвистики, переводоведения, изучения зарубежной литературы и обучения иностранным языкам. Освещены проблема перевода иностранных терминов и их влияние на формирование и развитие современной украинской терминологии. Проанализированы особенности перевода фразеологических единиц, источники происхождения английских и украинских фразеологизмов. Описаны функции собственных названий в композиционно-смысловой структуре стихотворных текстов американской поэзии ХХ ст.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш.я54(4УКР)3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж73171 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

3.

Вісник Київського національного лінгвістичного університету / ред.: І. Р. Буніятова. - К., 2007. - 153 с. - (Філол.; Т. 10, N 2). - укp.

Проаналізовано структурно-функціональні особливості інфінітива германських мов. Визначено концептуальні домінанти німецької етно- і лінгвокультури. Висвітлено лінгвокогнітивні передумови онтологізації пейзажу в англомовному художньому дискурсі, тенденції засвоєння англіцизмів у сучасній українській мові. Розглянуто формальні варіанти відображення реляційної семантики в системі англійської мови.

Проанализированы структурно-функциональные особенности инфинитива германских языков. Определены концептуальные доминанты немецкой этно- и лингвокультуры. Освещены лингвокогнитивные предпосылки онтологизации пейзажа в англоязычном художественном дискурсе, тенденции усвоения англицизмов в современном украинском языке. Рассмотрены формальные варианты отражения реляционной семантики в системе английского языка.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш1я54(4УКР)3

Шифр НБУВ: Ж69789/філол. Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Буніятова І. Р. 
Становлення складнопідрядного речення в давньогерманських мовах (ІV - ХІІІ ст.) : Автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.02.04 / І. Р. Буніятова; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2004. - 32 c. - укp.

Досліджено загальні тенденції розвитку давньогерманського складнопідрядного реченя й індивідуальні шляхи його становлення в західних, північних і східних мовах, реконструкції прототипу в прагерманській мові. Доведено, що основним витоком гіпотаксису в давньогерманських мовах є паратаксис; сфера дії іншого джерела формування - реінтерпретації одиниць нижчого синтаксичного рівня - обмежена внаслідок слабкої розвиненості віддієслівних імен та їх предикативних характеристик у давньогерманських мовах. Відтворено процес становлення складнопідрядного речення від доісторичної доби до перших пам'яток германської писемності як багатоступінчастий перехід від атрибутивних утворень до відносних речень, оформлених семантично прозорими сполучниками. Встановлено, що поступове ускладнення поверхневої структури простого речення відбувалося за рахунок актуалізації предикативного потенціалу пропозитивних одиниць і введення в поверхневу структуру речення наявних у мові сполучних засобів.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш143-022.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА329965 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Літературний процес: структурно-семіотичні площини : матеріали Всеукр. наук. конф., 6 - 7 квіт. 2012 р., Київ / ред.: О. Є. Бондарева, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2013. - 243 c. - укp. - рус.

Висвітлено проблему становлення філологічної та художньої свідомості в щоденниках О. Гончара. Досліджено творчість Дж. Макдональда в контексті вікторіанської доби. Охарактеризовано нариси Ф. Зубанича на сторінках журналу "Вітчизна". Проаналізовано систему імплікатів позатекстового рівня американських поетичних текстів ХХ ст. Визначено роль рефренної символіки в архітектоніці романів І. Багряного та Дж. Орвелла. Досліджено становлення літературних ієрархій. Увагу приділено фітосемантиці поезій І. Малковича. Охарактеризовано образи дітей в оповіданнях І. Франка.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш4 я431(4УКР)3 + Ш5(0)-3 я431(4УКР)3

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС55243 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського