Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (6)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (19)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Бобиль В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.

Бобиль В. В. 
Економічні фактори соціально-класової стратифікації в умовах становлення сучасного ринкового господарства України : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.01.01 / В. В. Бобиль; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Д., 2003. - 20 c. - укp.

Досліджено проблему впливу економічних факторів на соціальну структуру сучасного українського суспільства. Зроблено спробу обгрунтувати положення, що трансформація виробничо-майнових відношень, що відбуваються в країні, призвела до формування та становлення нової класової структури суспільства. На підставі статистичних даних та наукових досліджень доведено, що українське суспільство перебуває під впливом двох головних процесів: тінізації та маргіналізації. Розглянуто складові елементи соціально-класового механізму суспільства: ринок праці (як один з основних факторів утворення нових класів за професійною ознакою); заробітну плату (як головний показник розподілу класів за рівнем доходів); сучасні економічні процеси, що не сприяють розвитку середнього класу та призводить до деструктуризації суспільства; економічні, правові, адміністративні, інституціальні та соціально-психологічні інструменти впливу держави на стратифікаційні процеси. Запропоновано заходи щодо підвищення соціального статусу більшої частини громадян України до рівня представників середнього класу.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: С5*34 + У9(4УКР)24

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА323115 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Бобиль В. В. 
Антикризове управління банківськими ризиками : монографія / В. В. Бобиль; Полтав. держ. аграр. акад. - Д. : Свідлер А. Л., 2012. - 270 c. - Бібліогр.: с. 258-270 - укp.

Проаналізовано проблему управління банківськими ризиками за умов фінансової кризи. Розглянуто систему ризик-менеджменту у взаємозв'язку з корпоративним управлінням та економічною безпекою банку. Досліджено основні інструменти управління фінансовими й операційними ризиками банку. Вдосконалено методику оцінки фінансової стійкості кредитної установи за умов фінансової кризи. Дано характеристику сучасного банківського сектору України. Надано картку ризиків за основними підрозділами банку та розглянуто функціональні завдання структурних підрозділів, які безпосередньо беруть участь у процесі управління ризиками. Запропоновано механізм банківського нагляду на основі оцінки ризиків.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.10-99-97-21

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА759157 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Бобиль В. В. 
Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання / В. В. Бобиль, Д. В. Калашнюк // Проблеми економіки трансп. : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 6. - С. 44-49. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

Досліджено особливості внутрішнього контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту за сучасних умов господарювання. Визначено основні завдання та об'єкти внутрішнього контролю. Розглянуто форми та методи контролю запасів, його напрямки й етапи. Розкрито послідовність виконання внутрішньогосподарського контролю запасів підприємств залізничного транспорту. Виокремлено конкретні процедури, що можуть застосовуватися в окремих напрямках господарської діяльності підприємств залізничного транспорту з метою забезпечення ефективного управління запасами. Здійснено оцінку сучасного стану внутрішньогосподарського контролю запасів і визначено напрямки його вдосконалення.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)372.1-596-218

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж74014 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

4.

Бобиль В. В. 
Розробка елементів управління ринковим ризиком у банках / В. В. Бобиль // Проблеми економіки трансп. : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 6. - С. 83-93. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Розкрито суть ринкового ризику банку. Розглянуто основні елементи управління ринковим ризиком та особливості їх застосування за сучасних умов господарювання. Запропоновано напрямки вдосконалення науково-методичних підходів щодо оцінки й управління ринкового ризику з урахуванням його окремих чинників (валютного, процентного та фондового). Проаналізовано міжнародний досвід управління ринковим ризиком у банках. Наведено план заходів щодо управління ринковим ризиком на випадок кризової ситуації. Розглянуто механізм зонального управління ринковим ризиком.


Індекс рубрикатора НБУВ: У526.210-99-21 + У9(4УКР)262.10-99-21

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж74014 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

5.

Бобиль В. В. 
Обгрунтування інструментів управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи / В. В. Бобиль // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 10. - С. 122-128. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Досліджено непрямі інструменти системи ризик-менеджменту: бенкешуренс, сек'юритизація активів та стрес-тестинг. Розглянуто основні страхові продукти, що запропоновано банками при значних змінах чинників зовнішнього середовища. Розкрито суть понять "сюрвею" та "ВВВ - полісів", що активно використовуються європейськими та американськими банками для зменшення ризиків. Надано характеристику основним учасникам процесу сек'юритизації: банк-оригінатору, гаранту, андерайтеру, SPV-компанії, консалтинговій та рейтинговій компанії, інвесторам. Досліджено механізм зниження відповідних ризиків, які виникають під час проведення сек'юритизації банківських активів. Проаналізовано банківські ризики, за якими здійснюється стрес-тестинг. Представлено ефективні стратегії управління капіталом банку за умов фінансової кризи. Розглянуто управлінський облік як складова механізму управління банківськими ризиками.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.10-99-21

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж72699 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

6.

Бобиль В. В. 
Управління ризиками "хмарних" технологій у системі ризик-менеджменту банку / В. В. Бобиль // Проблеми економіки трансп. : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 7. - С. 29-36. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Досліджено ризики застосування "хмарних" технологій в операційній діяльності банку та надано рекомендації щодо зменшення таких ризиків. Методологічний підхід передбачає розгляд управління банківськими ризиками (у тому числі операційними, що виникли через застосування "хмарних" технологій) як з позицій прийняття банком оптимізаційних управлінських рішень, так і з позицій реалізації цих рішень через організаційну структуру. Виокремлено ризики "хмарних" технологій, досліджено заходи зменшення операційного ризику за його складовими, запропоновано рекомендації щодо нейтралізації технологічного ризику, який виникає через застосування "хмарних" обчислень. Запропоновано науковий підхід щодо управління банківськими ризиками, який, на відміну від існуючого, включає інструменти зменшення негативного впливу застосування "хмарних" технологій в операційній діяльності банку. Використання наданих рекомендацій стосовно управління ризиками "хмарних" технологій підвищує ефективність системи ризик-менеджменту банку.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.10-99-21

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж74014 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

7.

Бобиль В. В. 
Облік у банках : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Бобиль; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 328, [1] c. - Бібліогр.: с. 273-275 - укp.

Розкрито теоретичні та практичні засади бухгалтерського обліку в банках. Висвітлено предмет, принципи, методи та методичні прийоми обліку, технології відображення на бухгалтерських рахунках господарських операцій кредитних установ.


Індекс рубрикатора НБУВ: У052.9(4УКР)226.210 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА795547 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Бобиль В. В. 
Управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / В. В. Бобиль; Терноп. нац. економ. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 36 c. - укp.

Розроблено та науково обгрунтовано концептуальні підходи до управління банківськими ризиками (БР). Розкрито економічну сутність БР. Виокремлено чинники їх виникнення та класифікаційні ознаки. З'ясовано напрями подальшого розвитку інституційної архітектоніки банківського сектору. Запропоновано нові підходи до функціонування перехідного банку. Виокремлено проблемні питання діагностування чинників виникнення фінансових криз і розширено їх додаткові диференційні ознаки. Оновлено концепцію управління БР, яка базується на принципах Базеля - ІІІ. Проаналізовано проблеми розвитку банківського сектору України, сучасний стан фінансової стійкості банківських установ та сформульовано пропозиції щодо напрямів її забезпечення за умов фінансової кризи. Виявлено основні макроекономічні фактори, що впливають на ефективність управління БР та на величину БР. Обгрунтовано перспективи та запропоновано організаційно-економічні засади покращання результативності управління БР, зокрема: удосконалення оцінювання індивідуального кредитного ризику позичальника через впровадження нейронечітких технологій у скорингові моделі банку, використання зонального принципу управління БР, застосування заходів управління операційним ризиком за його складовими, введення процедур банкашуренса та сек'юритизації банківських активів.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.10-99-21

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА416617 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Бобиль В. В. 
Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика / В. В. Бобиль, М. С. Корнілєнко // Проблеми економіки трансп. : зб. наук. пр. - 2015. - Вип. 9. - С. 50-54. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Розкрито суть депозитної діяльності банку, висвітлено особливість депозитної політики банку та шляхів підвищення ефективності управління депозитними операціями. Виявлено основні проблеми, з якими стикаються банки у процесі здійснення ними депозитної діяльності, зокрема: неузгодженість активно-пасивних операцій банків, недостатність ресурсів, що акумулюються банківськими установами для забезпечення наявних фінансових потреб економіки. Окреслено основні шляхи щодо вдосконалення депозитної політики з метою досягнення максимального результату у разі мінімізації витрат. Для розв'язання завдань такого класу запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального розв'язання проблем. Наведено підхід, який розглядає проблему залучення депозитів за умов кризи та її розв'язання шляхом розробки депозитної політики. Проаналізовано динаміку депозитів, залучених депозитними корпораціями, також досліджено депозити резидентів у розрізі секторів економіки. Установлено, що найбільш активним сектором економіки щодо нагромадження грошових коштів на депозитних рахунках є домашні господарства та нефінансові корпорації. Розроблено основні напрямки підвищення ефективності депозитної політики банків. Результатом проведення депозитних операцій є одержання банками та їх клієнтами певних переваг. Так, розміщення грошових коштів у депозити для клієнтів банку надає змогу: одержувати стабільний дохід у національній та іноземній валюті у вигляді відсотка протягом певного часу; збільшувати суму своїх заощаджень за рахунок процентного доходу; мінімізувати ризики втрати коштів тощо. Щодо банків, то залучення тимчасово вільних коштів у депозити сприяє: підвищенню ліквідності банку; збільшенню обсягів активних операцій та формуванню їх ефективної структури; прискоренню безготівкових розрахунків; зменшенню вартості ресурсів у порівнянні з міжбанківськими кредитами. Запропоновано шляхи вдосконалення, підвищення ефективності проведення депозитних операцій вітчизняними банками. Використання наведеного методичного підходу надасть змогу банківським фінансовим установам збільшити кількість депозитних вкладень.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.51

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж74014 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

10.

Бобиль В. В. 
Оцінка потенціалу будівельних підприємств в умовах економічної кризи / В. В. Бобиль, Т. С. Оберемок // Проблеми економіки трансп. : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 11. - С. 45-50. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Удосконалено методичні підходи щодо визначення потенціалу будівельних підприємств за умов економічної кризи. Запропоновано новий підхід до елементного складу потенціалу підприємства та визначення площі "квадрату потенціалу". Наведено методичний підхід до розрахунку площі "квадрату потенціалу". Для більш точного визначення потенціалу будівельних підприємств пропонується використовувати розширене коло показників, які б враховували особливості оцінки підприємств будівельної галузі в умовах економічної кризи. Запропоновано удосконалений методичний підхід для визначення потенціалу будівельних підприємств за умов кризи. Використання наведеного методичного підходу дозволить менеджерам будівельних підприємств приймати ефективні управлінські рішення за умов економічної кризи.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)311-571

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж74014 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

11.

Бобиль В. В. 
Ідентифікація, оцінка, планування та зниження фінансових ризиків за центрами відповідальності банку / В. В. Бобиль // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 13. - С. 121-129. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Розглянуто критерії виокремлення центрів відповідальності в сучасних банках України. Наведено характеристики груп банківських ризиків (фінансові, операційні, функціональні) та видів фінансових ризиків (кредитний, ринковий, ліквідності), які виникають у процесі здійснення активних та пасивних операцій банку. В дослідженні послідовно розглянуто основні етапи управління фінансовими ризиками: ідентифікація, оцінка, планування, зниження. Проведено порівняльний аналіз методів оцінки (стратегічні, експертні, аналітичні, комбіновані) та інструментів зменшення розміру фінансових ризиків (страхування, хеджування, ліміти, диверсифікація, резерви) за центрами відповідальності банку. Розглянуто механізм розподілу ресурсів між центрами відповідальності банку, який також є одним з інструментів управління ринковим ризиком та ризиком ліквідності. Досліджено алгоритм стратегічного і фінансового планування господарської діяльності банку у якості складової управління фінансовими ризиками банку. Обгрунтовано необхідність подальшого удосконалення інструментів та методів ідентифікації, оцінки, планування та зниження фінансових ризиків за центрами відповідальності банку.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.10-93-99

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж72699 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

12.

Бобиль В. В. 
Дослідження закордонного досвіду з питань обліку витрат виробництва та калькулювання продукції / В. В. Бобиль, Г. С. П'ятигорець, Я. В. Зуєва // Проблеми економіки трасп. : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 14. - С. 76-81. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Досліджено сутність витрат у закордонних працях, етапи світового розвитку обліку витрат. Методологічними засадами дослідження еволюції поняття витрат є загальнонаукові й спеціальні методи економічної науки. Використано метод історико-економічного аналізу. Досліджено сутність методів обліку витрат на виробництво та методів калькулювання собівартості продукції за кордоном. Облік витрат займає центральне місце в бухгалтерському обліку, який відіграє важливу роль у системі управління підприємством. Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних учених, монографії, дисертації, автореферати до дисертацій, збірники наукових праць, статті у фахових наукових виданнях. Досліджено історичні передумови появи таких методів калькулювання, як нормативний та стандарт-кост, виділено ключові особливості цих методів. Проаналізовано появу та основні ознаки методу "директ-костинг" та методу SIT. Виділено основну класифікацію витрат. На підставі виконаного дослідження існуючих за кордоном методів обліку витрат виконано їх структуризацію та систематизацію з урахуванням вимог управління. З'ясовано, що наявність різних поглядів щодо сутності витрат спричинена різними підходами до розуміння економічних процесів взагалі й виробництва зокрема. Можна виділити два фундаментальних підходи. Перший базується на розумінні господарського життя з позицій трудової теорії вартості, що передбачає взаємодію в процесі виробництва трьох основних факторів (робочої сили, предметів праці та засобів праці), і відповідну інтерпретацію поняття вартості, її складових та структури. Другий базується на ресурсному розумінні природи господарства, передбачаючи обмеженість усіх видів ресурсів та альтернативність варіантів їх застосування, і відповідно визначає сутність вартості та її складових. Досліджено та проаналізовано систему обліку виітрат світовими науковцями на різних етапах історичного розвитку економічної думки. наведено основні моделі управління витратими, що сформувалися в розрізі історичних етапів розвитку економічної теорії.


Індекс рубрикатора НБУВ: У052.9(0)229.0-148.6

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж74014 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського