Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (24)Журнали та продовжувані видання (1)Автореферати дисертацій (5)Наукова періодика України (70)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Андрійчук О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 40
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Андрійчук О.  
Євроскепса як невід'ємна складова Європейської Унії / О. Андрійчук // Політ. менеджмент. - 2005. - № 3. - С. 165-168. - укp.

Розглянуто доцільність процесу зближення України з Європейською Унією в інституційному, економічному, соціальному, політичному сенсі. З огляду на два визначальні унійні дискурси - єврооптимізм та євроскепса - перевагу віддано останньому.


Ключ. слова: євроскепса, Європейська Унія
Індекс рубрикатора НБУВ: Ф4(0)64 + Ф4(4УКР)64

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж24488 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Андрійчук О. М. 
Біологічна характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених із агроценозів України : Автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.06 / О. М. Андрійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 19 c. - укp.

Досліджено біологічні властивості ізоляторів фагів, поширених в агроценозах України. Встановлено динаміку чисельності конкуруючих бактеріофагів у природному агроценозі, а також динаміку декількох популяцій фагів антагоністичних до різних бактерій, що одночасно зустрічаються в оточуючому середовищі. У складі білків фагів виявлено загальні антигенні детермінанти, досліджено їх поліпептидний склад. Встановлено, що геноми фагів представлені двонитковою ДНК, яка характеризується відсутністю фрагментованості в структурі. Запропоновано модифікований метод виділення ДНК, який дозволяє швидко та ефективно з отриманих ізоляторів виділяти нуклеїнові кислоти одночасно для великої кількості проб без застосування фенолу. Створено лабораторну колекцію ізоляторів фагів (понад 400 зразків), виділених з агроценозів.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Е324.1

Шифр НБУВ: РА328463 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Андрійчук О. Я. 
Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. Я. Андрійчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003. - 19 c. - укp.

Розглянуто проблему дослідження виховання гуманності студентів медичного коледжу, розвитку їх позитивних загальнолюдських якостей, яка проходить складний шлях теоретичного переосмислення та удосконалення методичних рекомендацій. Висвітлено актуальність вирішення проблеми професійної підготовки студентів медичного коледжу, що реалізується через якісне формування їх гуманістичного світогляду та громадського становлення особистості, яке здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності, реалізацію самовиховання та врахування особливостей інтелектуального розвитку. Розкрито гуманістичні умови оптимізації процесу виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки, зокрема, формування гуманістичних знань, свідоме виконання правил поведінки, гуманного ставлення до оточуючих. Наведено критерії виховання гуманності бакалаврів: пізнавальний, емоційно-ціннісний та практично-діяльний, а також рівні їх патріотичного розвитку - внутрішня та зовнішня ситуативна вихованість. Розроблено методи навчально-пізнавальної діяльності, які забезпечують ефективне засвоєння гуманістичних знань, необхідних у процесі фахової підготовки.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР)р3-34

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА328118 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Андрійчук О. В. 
Процесуальні строки у цивільному процесі України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. В. Андрійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2009. - 19 c. - укp.

Розкрито суть поняття та зміст часових параметрів цивільного судочинства України та запропоновано їх наукову класифікацію. Виокремлено поміж часових параметрів строки цивільного процесу, розкрито їх суть і значення. Запропоновано визначення та класифікацію цивільних процесуальних строків за видами. Наведено визначення понять "розумного строку", "достатнього строку", "перевищення розумних строків", з їх використанням досліджено питання розгляду та вирішення цивільних справ. Проаналізовано порядок перебігу й обчислення цивільних процесуалних строків, виокремлено основні ознаки, притаманні їм. Запропоновано визначення перебігу й обчислення процесуальних строків. Розкрито основні ознаки зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків, наведено їх визначення. Проаналізовано процесуальні строки за Цивільним процесуальним кодексом (ЦПК) України. Встановлено практичну неможливість дотримання більшості встановлених ЦПК України процесуальних строків. Сформульовано пропозиції з удосконалення редакцій статей 102, 123, 129, 131, 133, 135, 151, 153, 154, 157, 201, 202, 294, 297, 325,327, 332, 354, 356 ЦПК України, а також запропоновано доповнити процесуальний закон Главою <$E6 sup 1> "Судові штрафи" Розділу I "Загальні положення".

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х892.19(4УКР)16

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА364224 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Андрійчук О. Л. 
Підгризаючі совки (Noctuidae) на посівах цукрових буряків та контроль їх чисельності в умовах Центрального Лісостепу України : автореф. дис... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / О. Л. Андрійчук; Ін-т захисту рослин УААН. - К., 2009. - 20 c. - укp.

Виявлено 32 види совок, зокрема, серед підгризаючих домінувала озима - 50,3 %, серед листогризучих - с-чорне - 27,4 %. Охарактеризовано особливості динаміки чисельності домінуючих видів підгризувальних совок у посівах цукрових буряків, вплив гідротермічних чинників (середньодобова температура повітря, кількість опадів), хімічних і біологічних засобів захисту культури на розвиток, чисельність та шкідливість фітофагів. Проведено оцінку ефективності дії яйцеїда трихограми та виявлено збудників хвороб гусениць підгризувальних совок. Обгрунтовано ефективність дії ряду сучасних інсектицидів та їх сумішей для зниження чисельності підгризувальних совок до економічно невідчутного рівня. Встановлено економічну ефективність обприскування посівів культури мікробіологічними препаратами. Удосконалено сучасну систему захисту посівів цукрових буряків від підгризувальних совок з урахуванням особливостей цих шкідників.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: П468.672-1 + П491.152

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА366286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Андрійчук О. В. 
Особливості роботи елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону при різних відсотках армування / О. В. Андрійчук // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. - 2009. - № 12. - С. 44-49. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Наведено результати експериментальних досліджень міцності, жорсткості та тріщиностійкості елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону за відсотками армування <$Emu> 1, 5 та 2,5.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н539.94 + Н331.94

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69446 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Березін Б. О. 
Підтримка прийняття рішень при побудові систем довготермінового зберігання інформації / Б. О. Березін, П. Т. Качанов, В. В. Циганок, О. В. Андрійчук // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 145-153. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Наведено підхід до вибору технічних рішень у процесі побудови систем архівного збереження інформації - електронних архівів і бібліотек за допомогою системи підтримки прийняття рішень СОЛОН-2.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч811.46 + Ч736.47

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Андрійчук О. В. 
Робота і розрахунок елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону при повторних навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / О. В. Андрійчук; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2011. - 20 c. - укp.

Досліджено вплив відсотку армування сталевими фібрами на міцність елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетоном (СФБ). Проведено порівняння роботи залізобетонних і СФБ елементів кільцевого перерізу за короткочасних одноразових і повторних навантажень із рівнем 0,6 від руйнівного зусилля. Досліджено вплив повторних навантажень різних рівнів на міцність, тріщиностійкість, напружено-деформативний стан елементів кільцевого перерізу зі СФБ. Одержано нові експериментальні дані роботи елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону за короткочасних одноразових і повторних навантажень. Запропоновано міцність елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону визначати з урахуванням непружних деформацій у стисненій зоні. Описано можливість використання під час розрахунку елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону програмного комплексу ПК Ліра.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Н533.94-028

Шифр НБУВ: РА382220 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Андрійчук О. Я. 
Дослідження артрологічного статусу хворих на гонартроз / О. Я. Андрійчук // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2012. - № 1. - С. 98-101. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Розглянуто сучасні погляди на опитувальники, які застосовуються для оцінки артрологічного статусу хворих на гонартроз, та складові альгофункціонального індексу Лекена. У дослідженні використано дані анкетного опитування 134 хворих на гонартроз II і III рентгенологічних стадій. Наведено дані щодо розподілу хворих залежно від ступеня тяжкості захворювання. Встановлено позитивну динаміку всіх складових артрологічного статусу хворих на гонартроз в результаті проведеного лікування та фізичної реабілітації.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.280.40

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70281 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Циганок В. В. 
Експериментальний аналіз технології експертного оцінювання / В. В. Циганок, П. Т. Качанов, С. В. Каденко, О. В. Андрійчук, Г. А. Гоменюк // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2012. - 14, № 1. - С. 91-100. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Представлено опис і результати експериментального дослідження експертної технології, що створена на базі методу парних порівнянь, в основу якого для більш ефективного одержання інформації покладено надання експертові можливості проводити оцінювання в шкалі, докладність якої адекватно відображає його компетентність у питанні експертизи. Мета роботи - порівняльний аналіз запропонованої технології та наявних, що використовують для експертного оцінювання деяку єдину визначену вербальну шкалу. Результати дослідження, які одержано на підставі суджень експертів, залучених до експертизи, свідчать на користь новоствореної технології.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.41

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

11.

Андрійчук О. Я. 
Ізометричні вправи у фізичній реабілітації гонартрозу / О. Я. Андрійчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2011. - № 2. - С. 75-79. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.

Розглянуто історичні аспекти застосування ізометричних вправ, наведено орієнтовний перелік вправ у разі гонартрозу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.285.4-54

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71868 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

12.

Андрійчук О. Я. 
Лікувальний масаж та самомасаж при гонартрозі / О. Я. Андрійчук // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2011. - № 4. - С. 123-129. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Подано історичні аспекти становлення масажу, внесок учених у його розвиток. Розглянуто питання як загального впливу лікувального масажу на організм людини, так і локальних ефектів при остеоартрозі колінних суглобів залежно від застосованих прийомів масажу. Проаналізовано вплив лікувального масажу та самомасажу на об'єктивні (амплітуда рухів у суглобах, сила м'язів) і суб'єктивні зміни у хворих на гонартроз основної та контрольної груп, залежно від рентгенологічної стадії захворювання. Наведено приклади схем і прийомів лікувального масажу та самомасажу, які рекомендується включати до програми реабілітації хворих на гонартроз.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.285.4-54

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70281 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Андрійчук О. Я. 
Нормативно-правове забезпечення реабілітаційної допомоги / О. Я. Андрійчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2010. - № 3. - С. 51-56. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Проаналізовано документи нормативно-правового забезпечення, що стосуються становлення та сучасного стану реабілітаційної допомоги в Україні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)14

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71868 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

14.

Циганок В. В. 
Урахування компетентності експертів при визначенні групового ранжирування / В. В. Циганок, О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2011. - 13, № 1. - С. 94-105. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

Досліджено питання про доцільність урахування компетентності експертів як джерел інформації у разі групового ординального оцінювання. Шляхом імітації випадкових значень відносної компетентності експертів у складі групи та їх індивідуальних ранжувань (ординальних експертних оцінок) визначено залежність значущості врахування компетентності для двох методів агрегації індивідуальних ранжувань (Борда та Кондорсе) від кількості членів експертної групи та закону розподілу імітованих випадкових ранжувань. Зроблено висновок про нагальну необхідність урахування компетентності в разі ординального оцінювання у складі малих експертних груп.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.413

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Андрійчук О. Я. 
Фізична реабілітація хворих на гонартроз : монографія / О. Я. Андрійчук; МОНМС України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2012. - 342 c. - Бібліогр.: 493 назв - укp.

Розглянуто питання етіології та патогенезу остеоартрозу колінного суглоба. Охарактеризовано функціональний стан опорно-рухової системи хворих на гонартроз. Наведено рекомендації щодо діагностики, медикаментозного та немедикаментозного лікування даної категорії хворих. Розроблено комплексну програму фізичної реабілітації хворих на гонартроз, яка складається з лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, механотерапії, фізіотерапевтичних процедур. Увагу приділено питанням нормативно-правового забезпечення реабілітаційної допомоги хворим на гонартроз.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р418.12-54

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА757192 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Андрійчук О. В. 
Сталефібробетонні безнапірні труби : монографія / О. В. Андрійчук, Є. М. Бабич; Луц. нац. техн. ун-т, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. - 148 c. - Бібліогр.: с. 123-139. - укp.

Проведено дослідження сталефібробетонних безнапірних труб (БТ) за короткочасних одноразових і повторних навантажень, їх оцінюванню та розробку методики розрахунку. Проаналізовано вплив відсотка армування сталевими фібрами на міцність безнапірних труб зі сталефібробетону, вплив повторних навантажень різних рівнів на їх міцність, тріщиностійкість та напружено-деформативний стан. Одержано нові експериментальні дані роботи БТ зі сталефібробетону за короткочасних одноразових і повторних навантаженнях. Запропоновано їх міцність визначати з урахуванням непружних деформацій в стисненій зоні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н533.94-028 + Н776.73

Шифр НБУВ: ВА760603 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Андрійчук О. Я. 
Результати проведення фізичної реабілітації хворих на гонартроз 0 - I рентгенологічної стадії / О. Я. Андрійчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2011. - № 4. - С. 56-63. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Наведено результати порівняльного та лонгітюдного дослідження основних показників функціональної здатності хворих на остеоартроз: індекс маси тіла, больові відчуття, ранкова скутість, амплітуда рухів, сила м'язів. Ці результати є основою для об'єктивної оцінки й порівняння ефективності лікування та реабілітації хворих на гонартроз 0 - I рентгенологічної стадії.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.285.4-54

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71868 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

18.

Андрійчук О. Я. 
Зміна основних симптомів гонартрозу в результаті лікування та реабілітації / О. Я. Андрійчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2012. - № 3. - С. 271-276. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Наведено дані щодо зміни об'єктивних показників функціонування колінних суглобів у хворих на гонартроз у результаті традиційного лікування та запропонованого додаткового курсу реабілітації. Усього в дослідженні взяли участь 596 хворих 0 - III рентгенологічних стадій захворювання. Основою запропонованої програми були засоби фізичної реабілітації. Програма була доповненням до базового лікування, мала комплексний характер з індивідуально підібраною схемою застосування її засобів у поєднанні з освітніми програмами, психологічною підтримкою, дієтотерапією, фізіотерапією. Доведено ефективність запропонованої програми на основі порівняльних даних. Після курсу лікування та фізичної реабілітації індекс Лекена й ступінь тяжкості гонартрозу зменшився на 32 % у хворих КГ і на 53 % - в ОГ I групи, на 31 % у хворих КГ і на 48 % - в представників ОГ II групи, на 32 % у хворих КГ і на 47 % - в ОГ III групи.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.285.4-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71868 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

19.

Андрійчук О. Я. 
Результати реалізації програми фізичної реабілітації хворих на гонартроз II рентгенологічної стадії / О. Я. Андрійчук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2012. - № 1. - С. 59-66. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

На сьогодні немає достатньо ефективних засобів, які б сприяли виліковуванню остеоартрозу. Загальноприйняті медикаментозні засоби допомагають лише симптоматично. Тому актуальними є реалізація комплексної програми фізичної реабілітації із застосуванням різних засобів, щоб призупинити дегенеративно-дистрофічні процеси в суглобах, та подовження періоду ремісії. Завдання дослідження - порівняти динаміку змін основних об'єктивних і суб'єктивних показників стану опорно-рухового апарату в процесі лікування та реабілітації у хворих КГ і ОГ. В експерименті брали участь 132 хворих на остеоартроз колінних суглобів, котрі проходили традиційне лікування, та 137 хворих, яким додатково запропоновано пройти програму фізичної реабілітації. Програма включала лікувальну фізичну культуру, лікувальний масаж, механотерапію, фізіотерапію. Практична перевірка додаткової до традиційного лікування програми фізичної реабілітації хворих на гонартроз II рентгенологічної стадії виявилася дієвою. Про її користь свідчать порівняльні результати динаміки змін основних об'єктивних і суб'єктивних показників стану опорно-рухового апарату в процесі лікування та реабілітації у хворих КГ і ОГ.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р458.285.4-54

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71868 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

20.

Андрійчук О. 
Виховання гуманного ставлення до здоров'я і безпеки життєдіяльності / О. Андрійчук, А. Бляшевська // Пед. пошук. - 2007. - № 3. - С. 76-78. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Привернено увагу до лікарських засобів як до побутового фактора небезпеки. Розкрито методи навчання, які слід використовувати з метою виховання в учнів елементів безпечного застосування лікарських засобів. Рекомендовано під час викладання дисципліни "Основи здоров'я" зробити акцент на можливій небезпеці застосування ліків. Розглянуто принципи навчання й засвоєння знань про здоров'я, безпеку життя та діяльності. Визначено групи (теоретичну, практичну, мотиваційну, узагальнюючу) критеріїв рівня сформованості системи знань у школярів. Охарактеризовано проект програми ООН "Створення безпечного середовища для молоді України" за компонентами: соціальна, політична та економічна безпека.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч421.354.5 + Р11(4УКР)р

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69028 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського