Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (3304)Журнали та продовжувані видання (90)Автореферати дисертацій (21)
Пошуковий запит: (<.>U=Щ143$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 260
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Володимир Сидорук. 1925 - 1997. Повернення майстра : Альб. / упоряд.: Ю. В. Белічко, А. А. Яненко. - К. : Криниця, 2001. - 118 c. - укp.

Висвітлено життєвий і творчий шлях Володимира Сидорука - українського живописця, театрального художника і графіка.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4УКР)6-8 Сидорук В.

Рубрики:

Шифр НБУВ: СО24295 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Александрович В.  
Західноукраїнські малярі ХVІ століття. Шляхи розвитку професійного середовища / В. Александрович; Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича НАН України. - Л., 2000. - 309 c. - (Студії з історії укр. мистец.; Т. 3). - Бібліогр.: с. 251-278. - укp.

На підставі джерельних матеріалів із залученням пам'яток проаналізовано розвиток українських професійних середовищ Перемишля та Львова, розглянуто мережу осередків українського малярства, поширення майстрів європейської культурно-історичної орієнтації на західноукраїнських землях. Досліджено активність професійного середовища в історичному розвитку у контексті глибоких змін в еволюції тогочасного українського суспільства. Наведено покажчики власних імен, географічних назв і пам'яток.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4УКР)33

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА604845 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Коваленко А. И. 
Иван Мясоедов - художник Серебряного века / А. И. Коваленко. - Севастополь : Мир, 1998. - 202 c. - Библиогр.: с. 163-168 - рус.

Проведено научное исследование творчества одного из интереснейших художников конца XIX - начала XX вв. И.Г.Мясоедова (1881 - 1953 гг.), чье имя долгие годы оставалось забытым и малоисследованным. Эмигрант с 1921 г., И.Г.Мясоедов получил мировое признание Западной Европы, где более известен как Евгений Зотов. В его творчестве нашли отражение все веяния эпохи - от позднего варианта стиля модерн до национальной романтики украинского народа, античной и христианской мифологии. Рассмотрены картины и этюды И.Г.Мясоедова на широком фоне художественной жизни Украины, России и ряда европейских государств.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4РОС)6-8 Мясоедов И.

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА597587 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Жаборюк А. А. 
Малярська творчість Тараса Шевченка / А. А. Жаборюк. - О. : Астропринт, 2000. - 120 c. - Бібліогр.: 100 назв. - укp.

Розглянуто основні етапи мистецької творчості Т.Г.Шевченка - видатного митця, основоположника українського реалістичного образотворчого мистецтва. Проаналізовано найвизначніші малярські та графічні твори портретного, пейзажного, побутового та історичного жанрів. Всебічно досліджено еволюцію ідейно-естетичних поглядів художника.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4УКР)5-8 Шевченко Т.Г. + Щ153(4УКР)5-8 Шевченко Т.Г.

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА608110 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Н. К. Рерих и его современники. Коллекции и коллекционеры : Сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., Одесса, 16 - 18 мая 2000 г. / ред.: Е. П. Яковлева; сост.: Е. Г. Петренко, Е. П. Яковлева; Одес. ком. пакта культуры и мира им. Н.К.Рериха. - О. : Астропринт, 2001. - 244 c. - рус.

Рассмотрено творчество Н.К.Рериха и его взаимоотношения с современниками - князем П.А.Путятиным и художественным критиком С.К.Маковским. Детально проанализирована жизнь и деятельность известных художников А.В.Руманова, Р.Г.Судковского и В.В.Верещагина. Освещена история создания и комплектования художественных музеев Одессы, Днепропетровска, Севастополя, Бердянска, Нальчика, а также Николаева.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4РОС)6-8Рерих Н. + Щ101.3(4РОС)я431(0)

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА606801 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Скалацкий К. Г. 
Проблемы историков искусств на фоне творчества братьев ван Эйк / К. Г. Скалацкий. - Полтава : ВЦ "Археология", 2000. - 58 c. - рус.

Проанализированы проблемы творчества выдающихся мастеров нидерландской живописи первой половины ХV в. - Хуберта и Яна ван Эйков. Рассмотрены вопросы атрибуции портрета четы Арнольфини работы Яна ван Эйка в Лондонской национальной галерее и создания Гентского алтаря.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4Нід)43-8 Ван Эйк + Щ147.53(4Нід)43

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА601982 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Реалізм та соціалістичний реалізм в українському живопису радянського часу: Історія, колекція, експеримент / упоряд.: Ю. Манійчук. - К. : "LK Maker", 1998. - 319 c. - укp.

Висвітлюються характерні риси та особливості живопису України радянського періоду. Розглядаються проблеми співвідношення реалізму з ідеологізованим соцреалізмом, а також представлена повна колекція полотен українських митців 1950-1980-х рр., які належать до класики соціалістичного реалізму. В даній колекції представлено всі напрями і жанри - від великих тематичних полотен, портретів, які розкривають ідейний напрям живопису цього періоду, до ліричних пейзажів і натюрмортів. Наведено короткі біографічні відомості про художників, які працювали у цьому напрямку, - М.Антончика, В.Богданова, Г.Волошина, В.Єфименка, О.Горбенка, Т.Яблонської, М.Кривенка та ін.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4УКР)6-227

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС33058 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Петрова О. М. 
"Трагедійний абсурдизм" у живописі Любомира Медвідя / О. М. Петрова // Наук. зап. НаУКМА. Теорія та історія культури. - 2000. - Т. 18. - С. 104-107. - укp.

Проаналізовано творчість відомого українського художника на засадах постмодерністської парадигми з типовими ознаками неокласичного мислення: сюрреалістичної свідомості, опори на критерії неусвідомленого ірреального, недомовленості та іншого. Висвітлено походження образу "людини-страждальця" - центрального персонажу Л.Медвідя.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4Укр)6-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69184 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Силантьева В. И. 
Художественное мышление переходного времени (литература и живопись): А.П.Чехов, И.И.Левитан, В.А.Серов, К.А.Коровин / В. И. Силантьева. - О. : АстроПринт, 2000. - 351 c. - Библиогр.: с.328-339 - рус.

Наведено результати комплексного дослідження творів мистецтв: літератури та живопису. Детально проаналізовано творчість А.П.Чехова та його сучасників - митців, естетичні погляди яких збігалися з поглядами письменника.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4РОС)5-4 Чехов А.П. 80 + Ю812.2 + Ю8 г(4РОС)5 + Щ143(4РОС)5

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА604994 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Барабаш Ю.  
"Художник петербурзький!" Гоголь і Шевченко: в єдиній художній простороні / Ю. Барабаш // Київ. старовина. - 2001. - № 1. - С. 144-155. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4Рос)5-4.418.3 + Щ143(4Укр)5-8 + Ш5(4Укр)5-4.418.3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14441 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Евтушенко С. В. 
Вездесущий Лазарь, или генеалогический аргумент / С. В. Евтушенко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 4. - С. 37-43. - Библиогр.: 10 назв. - рус.

Сформульовано та аргументовано концепцію верифікації раніше висунутих атрибуційних припущень, які стосуються раритетів, що представляють традицію художнього примітива у контексті староукраїнського живопису.

Сформулирована и аргументирована принципиальная концепция верификации ранее выдвинутых атрибуционных предположений, касающихся раритетов, представляющих традицию художественного примитива в контексте староукраинской живописи.

The verification's basic concept of attribution's assumptions, which were put forward concerning rarities, which are representing an art primitive's tradition in old Ukrainian painting's context, is formulated, and this concept is given reason.


Ключ. слова: генеалогия, атрибуция, примитив
Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4УКР)4-3 + Щ101.12

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71480 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Володимир Овсійчук : Біобібліогр. покажч. / ред.: С. О. Черепанова. - Л. : Каменяр, 2004. - 136 c. - (Сер. бібліогр. та біобібліогр. покажч. / НАН України. Ін-т народознав.). - укp.

Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність В.Овсійчука - відомого українського ученого, доктора мистецтвознавства, професора, завідувача відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України, лауреата Національної премії України ім. Т.Шевченка та академічної премії ім. І.Франка, члена-кореспондента Академії мистецтв України. Наведено перелік публікацій про вченого.

Освещены жизненный путь, научная и педагогическая деятельность В.Овсийчука - известного украинского ученого, профессора, заведующего отделом искусствоведения Института народоведения НАН Украины, лауреата Национальной премии Украины им. Т.Шевченка и академической премии им. И.Франка, члена-корреспондента Академии искусств Украины. Приведен перечень публикаций об ученом.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ10г(4УКР)6дОвсійчукВ.я1 + Щ143(4УКР)6-8Овсійчук В.

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА657825 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Евтушенко С. В. 
"Всех скорбящих радость": старосольская версия / С. В. Евтушенко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 1. - С. 201-207. - Библиогр.: 7 назв. - рус.

Викладено результати аналітичної атрибуції унікальної пам'ятки давньоукраїнського мистецтва XVII ст., яка є оригінальним сполученням пізньокультового та ранньосвітського живопису в контексті традицій художнього примітива.

Изложены результаты аналитической атрибуции уникального памятника староукраинского искусства XVII ст., представляющего собой оригинальное сочетание позднекультовой и раннесветской живописи в духе традиций художественного примитива.

The analytical attribution's results of unique monument of xvii century's old-ukrainian art representing an original combination of late cult painting and of early secular painting in spirit of primitive art's traditions, are stated.


Ключ. слова: "покров", атрибуция, примитив
Індекс рубрикатора НБУВ: Щ101.12 + Щ143(4УКР)4-2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71480 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Димитрій (Ярема, патріарх) 
Іконопис Західної України ХІІ - ХV ст. : Моногр. Кн. 1 / Димитрій (Ярема, патріарх). - Л. : Друк. куншти, 2005. - 508 c. - Библиогр.: с. 469-494 - укp.

На підставі узагальнення результатів дослідження західноукраїнських ікон охарактеризовано ікони Західної України ХІІ - ХV ст., що збереглися в музеях і приватних колекціях України, Польщі, Словаччини, Росії, Німеччини. Проаналізовано діяльність іконописних шкіл (київської, перемишльської, волинської), викладено гіпотезу про їх вплив на формування північної іконописної школи. Висвітлено основні положення богословської програми, особливості конструкції іконостаса даного періоду.

На основании обобщения результатов исследования западноукраинских икон охарактеризованы иконы Западной Украины XII - XV ст., сохранившиеся в музеях и частных коллекциях Украины, Польши, Словакии, России, Германии. Проанализирована деятельность иконописных школ (киевской, перемышльской, волынской), изложена гипотеза об их влиянии на формирование северной иконописной школы. Освещены основные положения богословской программы, особенности конструкции иконостаса данного периода.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ146.563(4УКР33)4 + Щ143(4УКР33)4-465.6 + Э370.9(4УКР33)-575.1 + Э372-575.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: С10525 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Деревянко А. Ю. 
Коллекция произведений станковой масляной живописи Сергея Ивановича Васильковского в собрании Харьковского художественного музея / А. Ю. Деревянко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 4. - С. 15-21. - Библиогр.: 3 назв. - рус.

Наведено відомості про колекцію творів С.І. Васильківского в збірці Харківського художнього музею.

Приведены сведения о коллекции произведений С.И. Васильковского в собрании Харьковского художественного музея.

In article the data of a collection of paintings of S.Vasilkovskyi in collection of the Kharkov art museum are resulted.


Ключ. слова: коллекция, собрание, С.И. Васильковский, живопись, ХХМ
Індекс рубрикатора НБУВ: Щ101.3-2(4УКР-2ХАР)2 + Щ143(4УКР)5-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71480 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Золотухина Н.  
Крым в творчестве художников конца XIX века / Н. Золотухина // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 4. - С. 52-61. - Библиогр.: 5 назв. - рус.

Проаналізовано кримську тематику в творчості російських художників кінця ХІХ - початку ХХ ст.: М. Левітана, А.Куінджі, М.Латрі. Розглянуто різні аспекти живописної манери художників, які відрізняються оригінальністю підходів до образного відображення кримського пейзажу. Звернуто увагу на такі категорії, як композиція, колорит, колір, світло тощо, зважаючи на особливості палітри М.Левітана, А.Куінджі, М.Латрі.

Проанализирована крымская тематика в творчестве российских художников конца XIX - начала XX вв: М.Левитана, А.Куинджи, М.Латри. Рассмотрены различные аспекты живописной манеры художников, отличающихся оригинальностью подходов к образному отражению крымского пейзажа. Обращено внимание на такие категории, как композиция, колорит, цвет, свет и другие, обуславливающие особенности палитры М.Левитана, А.Куинджи, М.Латри.

In the article the analysis of the Crimean subjects in the works of the Russian painters of the end of the XIX - the beginning of the XX centuries: M.Levitan, A.Kuindji, M.Latri is done. The different aspects of the pictorial manner of the painters that distinguish by the originality of the figurative reflection of the Crimean scenery are considered. The author turns to the categories such us composition, colouring, light, colour and other that condition the peculiarities of the palette of M.Levitan,A.Kuindji and M.Latri.


Ключ. слова: крымский пейзаж, композиция, колорит, творческий метод
Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4РОС)53-390(4УКР-6КРМ) + Щ147.63(4РОС)53-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71480 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Евтушенко С. В. 
Новое о "Покрове" из Нови Сонч / С. В. Евтушенко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2004. - № 8. - С. 126-132. - Библиогр.: 10 назв. - рус.

Рассмотрена проблематика, связанная с атрибуцией уникального памятника украинской живописи начала XVIII ст., хранящегося в одном из польских музеев и представляющего собой характерный образчик художественного примитива.

The problematics connected with attribution of the early XVIII century's Ukrainian painting's unique monument, which is an art primitive's characteristic example and which is stored in one of the Polish museums, is considered.


Ключ. слова: "Покров", атрибуция, примитив
Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4УКР)4-2 + Щ101.3(4ПОЛ) + Щ101.12

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71480 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Михайлова Р.  
Нотатки з виставки "Козак Мамай" у Національному художньому музеї України / Р. Михайлова // Нар. творчість та етнографія. - 2005. - № 2. - С. 113-121. - Бібліогр.: с. 120-121. - укp.

Розглянуто особливості самобутніх картин героїко-епічного жанру, відомих під загальною назвою "Козак Мамай", спрямованих на історико-філософські узагальнення громадських подій та життєвих ситуацій. Викладено питання походження головного героя картин, розкрито причини перетворення колись негативного образу кочівника-поневолювача на позитивний і надання його імені ореолу геройства. Висвітлено глибинну символіку зображень козака, дуба, коня і бандури, а також композиційні прийоми побудови картин.

Рассмотрены особенности самобытных картин героико-эпического жанра, известных под общим названием "Казак Мамай", направленных на историко-философские обобщения общественных событий и жизненных ситуаций. Изложены вопросы происхождения главного героя картин, раскрыты причины превращения когда-то отрицательного образа кочевника-поработителя на положительный и предоставления его имени ореола геройства. Освещена глубинная символика изображений казака, дуба, коня и бандуры, а также композиционные приемы построения картин.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т52(23=УКР)-7 + Щ143(4УКР)0-32

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж27482 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Кишкурно Е. П. 
Об определении подлинности этюда приписываемого С. Васильковскому / Е. П. Кишкурно // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 2. - С. 11-18. - Библиогр.: 5 назв. - рус.

Розглянуто проблему експертної оцінки твору станкового олійного живопису, що приписувався С. Васильківському.

Рассмотрена проблема экспертизы произведения станковой масляной живописи на фанере, приписываемой С. Васильковскому.

In this article author examination the problem of attribution of "Crimean landscape" oil painting on plywood, that was wrongly attributed to S. Vasilkovsky.


Ключ. слова: экспертиза, авторство, подлинность, подделка
Індекс рубрикатора НБУВ: Щ143(4УКР)5-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71480 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Герій О. О. 
Орнамент каплиці церкви Пресвятого серця Христового у Жовкві / О. О. Герій // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2005. - № 1. - С. 120-126. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Відзначено, що орнамент в оздобленні українських церков відіграє важливу естетичну та символічну роль. Проаналізовано вплив теорій модерну, який став причиною нового осмислення та інтерпретації художньо-функціональних особливостей орнаменту в храмі. Підкреслено, що в орнаментальних композиціях Ю.Буцманюка в каплиці Жовківської церкви відобразились як здобутки в цій царині його вчителів, так і його власний непересічний талант.

Отмечено, что орнамент в декорировании украинских церквей играет важную эстетическую и символическую роль. Проанализировано влияние теорий модерна, явившееся причиной нового осмысления и интерпретаций художественно-функциональных особенностей орнамента в храме. Подчеркнуто, что в орнаментальных композициях Ю.Буцманюка в часовне Жовкивской церкви отразились как достижения в этой области его учителей, так и его собственный незаурядный талант.

The ornamental patterns plays the important aesthetic and symbolic role in the decoration of the ukrainian churches. The influence of the theory of the modernism caused the new interpretation of the artistic and functional peculiarities of the ornamental patterns in the templ. Teacher's achievements and his oun talant both were reflected in the ornamental compositions by J.Butsmaniuk in the Zhovkva churche's Chapel.


Ключ. слова: Ю.Буцманюк, сакральне мистецтво, орнамент, модерн
Індекс рубрикатора НБУВ: Щ124.3(4УКР) + Щ146.13(4УКР) + Щ143(4УКР)6-8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж71480 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського