Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (6790)Журнали та продовжувані видання (13626)Автореферати дисертацій (231)Наукова періодика України (53)Тематичний навігатор (1)
Пошуковий запит: (<.>U=Б$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3417
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Mitropol'sky Yu. A. 
Free and non-local boundary problems in metallurgy, medicine, ecology and materials science. Mathematical models and constructive methods solution = Задачі з вільними межами та нелокальні задачі в проблемах металургії, медицини, екології та фізики металів : Cycle of paper / Yu. A. Mitropol'sky, A. A. Berezovsky; Nat. Acad. of Sciences of Ukraine. Inst. of Mathematics. - Kyiv, 2000. - 265 p. c. - англ.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1в641.0 + В378в41.0 + Р.с21 + К3с11

Рубрики:

Шифр НБУВ: ІВ198625 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Станкевич П. П. 
IBase. Описание и руководство пользователя / П. П. Станкевич. - Х. : Торнадо, 1999. - 190 c. - рус.

Представлены описание и руководство пользователя компьютерной программы IBase, предназначенной для использования в системе региональных и местных органов Минэкобезопасности при планировании и оценке долго- и среднесрочных водоохранных программ, в частности, при реализации заданий "Национальной программы экологического оздоровления бассейна Днепра и улучшения качества питьевой воды".


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1 с51 + З970.829-018.1 IBase + Д222,8с181

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС33686 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

III Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю "Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій", 23 - 26 жовт. 2000 р. : Зб. тез доп. / ред.: А. П. Огурцов; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т, "Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій", Всеукраїнська науково- методична конференція з міжнародною участю (3; 2000). - Дніпродзержинськ, 2000. - 230 c. - укp.

Розглянуто питання методології викладання екологічних дисциплін у вузах та шляхи її покращення. Особливу увагу приділено проблемі екології у промислових регіонах і шляхам її вирішення. Досліджено сучасні проблеми використання відходів содового виробництва. Наведено сучасні методи зменшення забруднення навколишнього середовища автомобільним транспортом, проведення інвентаризації зелених насаджень і паспортизації озеленених територій. Охарактеризовано екологію як чинник сталого розвитку суспільства. Визначено економічні, законодавчі та правові шляхи охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Розглянуто проблеми екологічної та радіаційної безпеки. Проаналізовано економічні та екологічні чинники використання полімерів як вторинної сировини, питання регулювання викидів в атмосферу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1 я431(0) + У9(4УКР)28 я431

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА605240 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

III Конференція Соросівських Учителів, 13-14 груд. 1997 р. : Зб. доп. Ч. 1 / Міжнар. фонд "Відродження", Конференція Соросівських Учителів (3; 1997; Київ). - К., 1998. - 554 c. - укp.

Розглядаються питання охорони довкілля в контексті біологічної освіти на порозі XXI століття, екологічні ризики і моніторинг біорізноманітності, реалізація принципу розвиваючого навчання при вивченні біології, а також інноваційні прийоми креативного розвитку учнів на уроках біології. Висвітлюються особливості управління розумовою діяльністю учнів на уроках математики, використання навчальних психотренінгів для розвитку математичних здібностей школярів, алгоритмічний підхід до викладання геометрії на підготовчих курсах навчального закладу. Повідомляється про інтеграцію природничих наук і деякі недоліки традиційного викладання фізики, аналізуються проблемні задачі з хімії та їх роль у вихованні творчого мислення учнів, елементи модульно-розвиваючого навчання і рейтингової оцінки знань при вивченні хімії в середній школі тощо.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б.р(4Укр)21 я431 + В.р(4Укр)21 я431

Рубрики:

Шифр НБУВ: В342606 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

5.

III Конференція Соросівських Учителів, 13-14 груд. 1997 р. : Зб. доп. Ч. 2 / Міжнар. фонд "Відродження", Конференція Соросівських Учителів (3; 1997; Київ). - К., 1998. - 359 c. - укp.

Розглядаються загальні проблеми шкільної освіти, гуманітарні та екологічні аспекти викладання природничо-математичних дисциплін в середній школі, нові форми і методи навчання. Висвітлюються особливості диференціації та індивідуалізації навчання, специфіка роботи з обдарованими дітьми, досвід роботи шкіл з поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін. Аналізуються проблеми активізації пізнавальної діяльності школярів, експериментальні роботи як засіб розумового розвитку учнів, проблеми підготовки школярів до міжнародних олімпіад по хімії. Повідомляється про створення інтегровано-узгоджених програм з фізики, математики, астрономії та інформатики, про форми активізації самостійної роботи учнів на уроках математики та фізики. Характеризується рейтингова система оцінювання знань, колективні форми роботи на уроках хімії та біології тощо.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б.р(4Укр)21 я431 + В.р(4Укр)21 я431

Рубрики:

Шифр НБУВ: В342606 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

6.

Автоматика-2000 : Пр. Міжнар. конф. з упр., Львів, 11 - 15 верес. 2000 р.: В 7 т. Т. 5. Управління аерокосмічними та іншими рухомими об'єктами. Управління в природних, соціальних та економічних системах. Управління в економічних системах та спеціальних регіональних економічних зонах / ред.: В. Кунцевич; Укр. Асоц. з автомат. упр. - Л. : Держ. НДІ інформ. інфраструктури, 2000. - 242 c. - укp.

Розглянуто проблеми управління аерокосмічними та іншими рухомими об'єктами, управління в природних, соціальних та економічних системах, а також в економічних системах і спеціальних регіональних економічних зонах. Запропоновано підхід до визначення параметрів автоколивань нелінійних нестаціонарних систем управління рухом літальних апаратів, метод побудови зображень біофізичних процесів, що відбуваються в біологічних макромолекулах.


Індекс рубрикатора НБУВ: З965 я431(0) + У. в611.2 я431(0) + Б. я431(0)

Рубрики:

Шифр НБУВ: С10115 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Актуальні питання комплексної освіти у спеціалізованих середніх навчальних закладах з підвищеними вимогами до вивчення природничо-математичних дисциплін : Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Рішельєв. читання", 23 - 27 верес. 1999 р., м.Одеса / ред.: В. А. Сминтина; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О. : АстроПринт, 1999. - 272 c. - укp.

Висвітлено сучасний стан проблем науково-методичного та організаційного забезпечення навчального процесу, позакласної роботи у середніх навчальних закладах природничо-математичного профілю, пошуку та впровадження новітніх технологій роботи з обдарованою молоддю, а також проведення наукових змагань школярів.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б.р(4Укр)21 я431(4Укр) + Ч34(4УКР)4 я431(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА594080 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Агарков В. И. 
Атлас гигиенических характеристик окружающей среды Донецкой области / В. И. Агарков, С. В. Грищенко, В. П. Грищенко; Донец. гос. мед. ун-т им. М.Горького. - Донецк, 2001. - 140 c. - Библиогр.: 15 назв. - рус.

Изучены закономерности пространственно-временного распределения факторов окружающей среды на территории Донецкой области. Предложена серия карт, отражающих характер и интенсивность загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и пищевых продуктов, произведенных из местного сырья, на различных административных территориях области. На основе сопряженного медико-картографического анализа, с применением интегральных показателей сделана комплексная гигиеническая оценка условий проживания населения в Центральном Донбассе.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(4УКР),0я28 + Б1(4УКР5)я28

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА606349 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Безопасность жизнедеятельности : Конспект лекций для студ. всех спец. днев. и заоч. отд-ний / сост.: Л. В. Дементий, А. П. Авдеенко; Донбас. гос. машиностроит. акад. - Краматорск, 1998. - 107 c. - Библиогр.: 6 назв. - рус.

Пособие включает следующие темы: актуальность проблем безопасности жизнедеятельности; среда обитания человека; основные положения теории риска; характеристика человека как элемента системы "человек - среда обитания"; основы обеспечения безопасности деятельности; чрезвычайные ситуации.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1 с5 я73-2

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА585729 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Лапін В. М. 
Безпека життєдіяльності людини : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Лапін; Нац. банк України. - 4-е вид., випр. - Л. : ЛБІ НБУ; К.: Знання, 2001. - 183 c. - Бібліогр.: 33 назв. - укp.

Висвітлено проблеми екологічної техногенної безпеки за умов науково-технічного прогресу. Наведено дані щодо стану навколишнього середовища: атмосферного повітря, літосфери, гідросфери, їх впливу на здоров'я людей. Надано практичні поради стосовно захисту населення за умов надзвичайних ситуацій: стихійного лиха, аварій, катастроф, екстремальних транспортних та криміногенних ситуацій. Особливу увагу приділено захисту населення за умов радіаційного та хімічного забруднення у випадках аварій на атомних електростанціях, хімічно небезпечних об'єктах і застосування зброї масового ураження, під час надання першої медичної допомоги та взаємодопомозі у разі ураження і травм.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1 я73-1 + Р12 я73 + Р36 я73 + Ц69,8(4УКР)-53 я73 + А734 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА607585 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Борейко В. Е. 
Введение в природоохранную эстетику = Introduction into natural conservation esthetics / В. Е. Борейко; Киев. экол.-культ. центр. - 2-е изд., доп. - К., 1999. - 128 c. - (Охрана дикой природы; Вып.14). - Библиогр.: 207 назв. - рус.

Рассмотрены философские, юридические, педагогические, культурологические, рекреационные и другие направления природоохранной эстетики. Проанализирована красота природы как одна из мотиваций природоохраны, как неосознанная ценность, как исцеление, спасение и моральное очищение. Описана красота природы окультуренных ландшафтов, диких видов живой природы. Исследована роль красоты природы в воспитании детей и формировании духовности.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1 в2|Ю8

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА594066 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Кораблева А. И. 
Введение в экологическую экспертизу / А. И. Кораблева, Л. Г. Чесанов, Л. С. Савин. - Д. : Поліграфіст, 2000. - 144 c. - Библиогр.: с. 106-108 - рус.

Рассмотрены основные задачи и принципы экологической экспертизы (ЭЭ) проектов, направления и виды ЭЭ (государственная, общественная, экологическое аудирование). Представлен пакет документов, необходимых для проведения ЭЭ. Особое внимание уделено показателям и нормативам, используемым в экспертных оценках экологической эффективности хозяйственной деятельности, в частности, в промышленности, сельском хозяйстве, автотранспорте, авиации, энергетике и т.д.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1 с7 я86 + У9(4УКР)283.4 + У9(4УКР)289

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА545473 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Лавейкіна Є. С. 
Вдосконалення механізму формування регіональних систем екологічної безпеки / Є. С. Лавейкіна; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 1999. - 42 c. - укp.

Розглянуто проблеми екологічної безпеки в Україні, причини та наслідки, які призводять до загострення екологічного стану. Значну увагу приділено формуванню системи державного управління у сфері екологічної безпеки, яка має бути дієвим засобом запобігання та ліквідації негативних природно-техногенних явищ.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1 е(4УКР) + У9(4УКР)28

Рубрики:

Шифр НБУВ: Р88377 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Форми і методи екологічної освіти в Україні", 29 - 30 вересня 1998 р. : Зб. тез, доп. та виступів / упоряд.: С. К. Черних, А. Є. Вербін; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, "Форми і методи екологічної освіти в Україні". Всеукраїнська науково- практична конференція (Луганськ, 1998). - Луганськ, 1998. - 96 c. - укp.

Проаналізовано роль екологічної освіти у діяльності заповідників і національних природних парків, шляхи підвищення ефективності еколого-просвітньої роботи серед молоді. Особливу увагу приділено формам і методам екологічного виховання молоді у різних регіонах України, зокрема, на Черкащині, Рівненщині, Вінничині, Львівщині, Харківщині, у Луганську.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1 р(4Укр) я431(4Укр) + Ч311.352.27 я431(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА596646 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Дьомкін В. О. 
Вступ до екологічної політики : Навч. посіб. для студ. і асп. вищ. навч. закл. / В. О. Дьомкін; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : Тандем, 2000. - 194 c. - Бібліогр.: 51 назв. - укp.

Подано базові знання щодо адміністративних та нормативних підвалин здійснення екологічної політики на національному, регіональному і глобальному рівнях, принципів екологічної політики та інструментів і засобів досягнення екологічних цілей. Проаналізовано адміністративну структуру та розподіл обов'язків у галузі природокористування в Україні, екологічне законодавство та шляхи забезпечення його дотримання, структуру, принципи застосування міжнародного екологічного законодавства та засоби забезпечення його виконання, діяльність міждержавних екологічних організацій та фондів, неурядових екологічних організацій, законодавче регулювання участі громадськості в процесі прийняття екологічних рішень. Детальну увагу приділено розгляду й аналізу принципів планування екологічної політики, застосування планувальних, регулюючих та економічних інструментів екологічної політики, засобам, механізмам і схемам фінансування та виконання екологічних програм і заходів. Висвітлено домінуючі тенденції глобальної та європейської екологічної політики й особливості державної екологічної політики в Україні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1,0 + У528 + У9(4УКР)28

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА599682 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Вісник Черкаського університету. Вип. 1 / ред.: А. М. Гусак; Черкас. держ. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Черкаси, 1997. - 160 с. - (Природн. науки). - рус.

Розглядаються проблеми математики та природничих наук. Аналізуються багатозначні відображення комбінованої структури в задачах негладкої умовної оптимізації, диференціальні інваріанти другого порядку підалгебр підпрямої суми розширених алгебр Евкліда, множинність рівнянь, які мають своїм рішенням золотий переріз, та їх взаємозв'язок з гіперболічною тригонометрією Фібоначчі. Описуються методи сплайн-апроксимації при обробці дифузійних даних, нові напрямки реакції Меєрвейна, електрохімічне виділення водню на гострійних структурах металу. Досліджується вікова динаміка властивостей основних нервових процесів у спортсменів та неспортсменів, онтогенез взаємозв'язків властивостей основних нервових процесів з сенсомоторними характеристиками у студентів та ін.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б.я54(4УКР)34 + В.я54(4УКР)34

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69408 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

17.

Шнюков Є. Ф. 
Геологічне середовище антропогенної екосистеми : Спроба оцінки і формулювання пробл. на прикл. Криворіжжя / Є. Ф. Шнюков, Г. М. Малахов, М. Г. Сметана, І. М. Малахов, Л. М. Могилевський, В. О. Храмцов, Й. Д. Маяков, Л. О. Кривошей, О. М. Сметана, Н. М. Сметана; ред.: Є. Ф. Шнюков; НАН України. Від-ня мор. геології та осадк. рудоутворення. - Кривий Ріг : Октан-Принт, 2001. - 96 c. - укp.

Проаналізовано геологічний фактор антропогенної екосистеми. Надано екологічну оцінку стану геологічного середовища. Визначено пріоритетні напрямки стабілізації антропогенної екосистеми Кривбасу. Досліджено рослинний покрив техногенних ландшафтів. Висвітлено стан та методи забезпечення радонової безпеки в оселях Кривбасу. Описано структурну організацію угруповань наземної мезофауни як показник рівня антропогенного навантаження.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1(4УКР-4ДНІ)в2:Д + Д829(45УКР5-4ДНІ)0

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА607946 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Геологія. Географія. Екологія / ред.: К. А. Нємець. - Х. : Основа, 1998. - 226 с. - (Вісн. Харк. ун-ту; N 402). - укp. - рус.

Розглядаються питання раціонального використання та охорони природного середовища, наводяться результати досліджень у галузі екології, геохімії, гідрогеології, географії, екології, соціальної та економічної географії. Аналізуються проблеми та перспективи використання ресурсів вторинної мінеральної сировини в Україні, уніфікована система характеристик, показників та умовних позначень для екологічно-природоохоронного картографування, проблеми інтеграції України в світовий ринок продовольства та сільськогосподарської продукції, ландшафтно-екологічні дослідження під час організації мережі спостережень за хімічними елементами. Повідомляється про досвід втілення єдиної системи безперервної екологічної освіти та виховання у позашкільних навчальних закладах. Ряд статей присвячено 125-річчю від дня народження видатного геолога і палеонтолога Д.М.Соболєва.


Індекс рубрикатора НБУВ: Д3/5я54(45УКР) + Д8,0я54(45УКР) + Б1я54(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж29137 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Тимченко О. І. 
Гігієна довкілля: політика, практика, перспективи / О. І. Тимченко, А. М. Сердюк, О. І. Турос. - К., 2000. - 126 c. - укp.

Розглянуто деякі питання, пов'язані з негативним впливом антропогенного забруднення довкілля на здоров'я населення. Висвітлено етапи розвитку політики (європейської та державної), процес зростання ролі громадськості України у вирішенні екологічних проблем. Виділено основні риси методології оцінки дії факторів середовища, запропоновано методику виміру впливу хімічного забруднення повітря та радіаційного чинника на здоров'я населення.


Індекс рубрикатора НБУВ: Б1(4УКР),021 + А734 + Р121.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА603481 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Дидактики дисциплін природознавчо-математичної та технологічної освітніх галузей / ред.: О. В. Сергєєв. - Кам'янець-Подільський, 2000. - 223 с. - (Зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер.: пед.; Вип. 6). - укp.

Розглянуто дидактичні можливості гіпертекстових середовищ, акмеологічну технологію ігрового навчання у системі підготовки вчителя фізики. Запропоновано до огляду концептуальні засади побудови та вивчення курсу безпеки життєдіяльності у 12-річній середній школі. Висвітлено проблеми самоосвітньої діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Всебічно досліджено досягнення вітчизняної науки у галузі електромагнетизму та електротехніки наприкінці XIX ст. Окремі розділи присвячено інтегрованим урокам у шкільній практиці, створенню проблемної ситуації засобами інформаційних технологій.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч30я54(4Укр)3 + Б.р(4Укр)2-38я54

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж68849/пед. Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського