Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2000)Журнали та продовжувані видання (253)Реферативна база даних (1309)Наукова періодика України (3)
Пошуковий запит: (<.>U=Х819(4УКР)011.2$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 269
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Берегой Т.А. 
Агентство регіонального розвитку як механізм управління розвитком регіону на засадах демократичного врядування: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Т.А. Берегой ; Одес. рег. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — О., 2008. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано роль агентств регіонального розвитку у процесі формування інституційної інфраструктури управління розвитком регіону на засадах демократичного врядування. Доведено, що вдосконалення інституційної інфраструктури управління даним розвитком шляхом залучення до її складу агентств регіонального розвитку забезпечить ефективну реалізацію регіональної політики, підвищить дієвість і результативність процесу управління розвитку регіону. За результатами дослідження розроблено теоретичну модель механізму такого управління на засадах демократичного врядування з залученням агентств регіонального розвитку, запропоновано "Стратегічний план становлення агентств регіонального розвитку" та розроблено проект нормативно-правового акту "Про діяльність агентства регіонального розвитку", що надасть належного статусу цим структурам. На підставі резутатів дослідження діяльності "Агентства регіонального розвитку в Одеській області" виявлено фактори стримування його становлення та сформульовано практичні рекомендації щодо підвищення його функціонування.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-91 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

2.

Астапова Т. О. 
Адаптація зарубіжного досвіду реформування діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Т. О. Астапова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. — укp.

Розглянуто нові підходи та технології організації взаємодії органів місцевого самоврядування в Україні, на підставі сучасних організаційно-правових можливостей та використання кращого закордонного досвіду ефективного управління на місцевому рівні. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку місцевого самоврядування, визначено його особливості як інституту громадянського суспільства, а також сучасні моделі місцевого самоврядування розвинених країн світу та можливості їх запровадження в Україні. Визначено специфіку послуг, які можуть надаватися органами місцевого самоврядування за умов демократизації суспільних відносин і особливості використання сучасних інформаційних технологій для організації взаємодії органів місцевого самоврядування та населення. Узагальнено зарубіжний досвід щодо залучення громадян до управління територіями та досліджено особливості українського законодавства щодо забезпечення права громадян на участь в управлінні на місцевому рівні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-95 + Х819(4/8)011.2 ф
Шифр НБУВ: РА376101 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

3.

Щерба А. В. 
Адміністративні процедури в органах місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Щерба ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — укp.

Висвітлено теоретичні та практичні проблеми здійснення адміністративних процедур в органах місцевого самоврядування (ОМС) в Україні. Доведено існування окремого інституту адміністративного права - інституту адміністративної процедури. Вперше сформульовано визначення адміністративної процедури в ОМС як урегульованої нормами адміністративно-процесуального права діяльності ОМС у межах повноважень, визначених чинним законодавством, спрямованої на реалізацію норм адміністративного матеріального права, а також матеріально-правових норм інших галузей права у процесів вирішення конкретних справ щодо забезпечення прав, свобод, законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Виокремлено й охарактеризовано окремі стадії адміністративних процедур в ОМС. Увагу приділено юридичним гарантіям законності здійснення адміністративних процедур в ОМС. Висвітлено напрями вдосконалення чинного законодавства України, яке регулює здійснення адміністративних процедур в ОМС.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-91
Шифр НБУВ: РА380924 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

4.

Тісногуз 
Адміністративно-правове забезпечення децентралізації в управлінні суспільними справами на місцевому рівні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Вікторія Василівна Тісногуз ; Національний ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2008. — 20 с. — укp.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-91
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

5.

Ковалевська О.П. 
Адміністративно-правове забезпечення функціонування інституту комунальної власності в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.П. Ковалевська ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Досліджено напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення функціонування інституту комунальної власності (КВ) на основі аналізу нормативно-правової бази України та узагальнення правозастосовної практики у сфері комунального господарства. Проаналізовано генезис формування інституту КВ як економічної основи місцевого самоврядування. Уточнено сутність адміністративно-правового забезпечення функціонування інституту. Визначено специфіку адміністративних правовідносин у сфері КВ, яка проявляється у комплексності та явному балансуванні на межі публічного та приватного права. Проаналізовано нормативно-правові акти щодо набуття та припинення права КВ. Обгрунтовано необхідність законодавчого визначення правового режиму майна спільної власності територіальних громад для формування сприятливих умов його використання, а також наголошено на необхідності прийняття Закону України "Про особливості приватизації комунального майна". Наведено пропозиції щодо забезпечення виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень і забезпечення населення послугами мінімальних соціальних потреб.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-94 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

6.

Литвин І.І. 
Адміністративно-правове регулювання взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І.І. Литвин ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 19 с. — укp.

Проведено комплексне теоретико-прикладне дослідження взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення. Досліджено етапи становлення публічної влади на місцевому рівні у контексті їх взаємодії. Визначено сутність управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, обгрунтовано теоретичні засади їх взаємодії. Доведено необхідність наукового дослідження змісту управлінської діяльності органів виконавчої влади на місцевому рівні у контексті взаємодії з органами місцевого самоврядування. Проаналізовано стан реалізації та перспективи розвитку інституту делегованих повноважень в Україні. Делегування повноважень розглянуто як один із способів встановлення компетенції місцевих органів влади, що є важливим правовим інститутом децентралізації публічної влади.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-91 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

7.

Кравчук О.О. 
Адміністративно-правове регулювання комунального управління: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.О. Кравчук ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Визначено суть, особливості комунального управління та його адміністративно-правове регулювання. Розроблено науково обгрунтовані пропозиції щодо перспективних шляхів підвищення ефективності цього виду публічного управління та якості його правового регулювання. Запропоновано визначення механізму адміністративно-правового регулювання даного управління, його органів, об'єктів соціальної інфраструктури. Обгрунтовано та сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності здійснення комунального управління у населених пунктах України та вдосконалення його адміністративно-правового регулювання.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)128 + Х819(4УКР)011.2-94 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

8.

Лата Н.Ф. 
Адміністративно-правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н.Ф. Лата ; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 18 с. — укp.

Проведено дослідження нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, обгрунтовано її принципи та значення. Проаналізовано теоретичні аспекти формування та розвитку законодавства України у сфері нормотворчої діяльності органів виконавчої влади та розроблено пропозиції щодо його удосконалення. Досліджено особливості адміністративно-правового регулювання основних видів нормативно-правових актів органів виконавчої влади, визначено суб'єкти підзаконного нормотворення, встановлено їх компетенцію. Розроблено систему спеціальних вимог щодо нормотворчості органів виконавчої влади. Запропоновано нові терміни адміністративного нормотворення. Визначено шляхи удосконалення техніки й основних етапів нормотворчого процесу. Теоретично обгрунтовано необхідність впровадження відповідальності за правові порушення у сфері нормотворення. На підставі аналізу чинного законодавства та одержаних результатів наукового дослідження розроблено пропозиції щодо удосконалення інституту адміністративної нормотворчості органів виконавчої влади.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-91 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

9.

Павлович-Сенета Я. П. 
Адміністративно-правове регулювання територіального устрою в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Я. П. Павлович-Сенета ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. — 16 с. — укp.

Проаналізовано основні етапи становлення територіального устрою. Розкрито сучасний стан і перспективи розвитку системи адміністративно-територіальних одиниць. Досліджено особливості нормативного забезпечення й адміністративно-правовий статус населених пунктів. Запропоновано визначальні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання територіального устрою шляхом наукової розробки його механізму та забезпечення матеріально-фінансової самостійності адміністративно-територіальних одиниць.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х809(4УКР)79 + Х819(4УКР)011.2-91
Шифр НБУВ: РА374631 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

10.

Добкін М.М. 
Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.М. Добкін ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Висвітлено теоретичні та практичні питання реалізації адміністративно-правового статусу виконавчих органів міських рад (ВОМР) і проведено комплексне дослідження сучасного стану адміністративно-правового регулювання їх діяльності. Проаналізовано адміністративно-правові засади діяльності ВОМР, визначено місце органів місцевого самоврядування в системі управління суспільством і державою, описано систему та порядок утворення ВОМР. Розглянуто організацію роботи ВОМР, їх функції та повноваження, визначено шляхи реалізації. Досліджено форми та методи роботи ВОМР. Вивчено підстави та порядок прийняття правових актів ВОМР як важливого засобу їх управлінської діяльності. Визначено шляхи удосконалення адміністративно-правового статусу ВОМР, обгрунтовано доцільність проведення в Україні адміністративно-правової реформи. Розглянуто правові гарантії та відповідальність ВОМР, їх посадових осіб. Наведено рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-правового статусу ВОМР, зокрема, запропоновано відповідні зміни та доповнення до чинних законів, які регламентують діяльність місцевого самоврядування.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.215 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

11.

Журавель Я.В. 
Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Я.В. Журавель ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Комплексно досліджено особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування в Україні. Проаналізовано правові норми, в яких сформульовано визначення ключових понять дослідження (місцевого самоврядування та його представницького органу), наведено пропозиції щодо їх уточнення. Запропоновано розглянути на законодавчому рівні визначення поняття органу місцевого самоврядування. Наведено класифікацію органів місцевого самоврядування, досліджено процес їх формування. Розглянуто актуальні проблеми правового регулювання та реалізації закріпленої за муніципальними органами компетенції, запропоновано класифікацію та визначено особливості методів і форм їх управлінської діяльності. Розроблено комплекс організаційно-правових заходів щодо посилення ролі органів місцевого самоврядування за умов адміністративної, адміністративно-територіальної та політичної реформ в Україні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

12.

Хомишин І. Ю. 
Адміністративно-правові аспекти вдосконалення співпраці ОВС та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення правопорядку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. Ю. Хомишин ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. — 20 с. — укp.

Розкрито теоретико-методологічні аспекти дослідження адміністративно-правових засад організації співробітництва органів внутрішніх справ (ОВС) і органів місцевого самоврядування (ОМС) щодо забезпечення правопорядку. Розглянуто правовий механізм забезпечення правопорядку на місцевому рівні, охарактеризовано правові форми діяльності ОМС в даній сфері. Висвітлено сутність правоохоронної діяльності ОВС на місцевому рівні. Описано форми та методи, а також особливості взаємодії ОВС і ОМС в охороні правопорядку та боротьбі з правопорушеннями.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)112.010.28 + Х819(4УКР)011.2-93
Шифр НБУВ: РА382176 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

13.

Мамочка В.В. 
Адміністративно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В.В. Мамочка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 19 с. — укp.

Проведено узагальнену характеристику окремих складових місцевого самоврядування. Сформульовано поняття адміністративних гарантій місцевого самоврядування й їх системи. Досліджено як загальний прояв цілісної системи гарантій місцевого самоврядування, так і окремих груп принципів місцевого управління. Проаналізовано теоретичні засади, практику застосування та законодавчу регламентацію найбільш вагомих адміністративних гарантій місцевого самоврядування, зокрема, адміністративно-правових і організаційно-правових.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2
Шифр НБУВ: РА372011 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

14.

Хохленко О. М. 
Адміністративно-правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій у сфері освіти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Хохленко ; Акад. упр. МВС України. — К., 2010. — 19 с. — укp.

Розкрито сутність категорії "вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій у сфері освіти". Внесено конкретні пропозиції щодо визначення та подальшого розвитку діяльності управлінь освіти та науки місцевих державних адміністрацій. Вдосконалено поняття адміністративних правовідносин у діяльності місцевих державних адміністрацій, а також напрями розробки адміністративно-правових засад і правозастосовної діяльності місцевих державних адміністрацій у сфері освіти. Запропоновано модель управління якістю освіти, а також адміністративно-правовий механізм модернізації освітньої системи Київщини.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-97 + Х819(4УКР)132
Шифр НБУВ: РА374634 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

15.

Кириченко Ю.М. 
Адміністративно-правові засади діяльності міського голови: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ю.М. Кириченко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 22 с. — укp.

Проведено дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності міського голови. Визначено сутність та структуру адміністративно-правового статусу головної посадової особи територіальної громади міста. Визначено роль та місце міського голови в організації роботи міської ради. Розглянуто питання його взаємодії з органами виконавчої влади та організації роботи з виборцями. Досліджено взаємовідносини міського голови з громадськими організаціями та депутатським корпусом. Обгрунтовано шляхи удосконалення діяльності міського голови. Наведено оцінку адміністративно-правової реформи в Україні, досліджено актуальні проблеми забезпечення законності в діяльності міського голови.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.215 п-9 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

16.

Мельничук М.В. 
Адміністративно-правові засади управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.В. Мельничук ; Ін-т законодавства ВР України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Комплексно проаналізовано систему організаційних відносин, наявних в органах виконавчої влади за умов здійснення державного управління керівниками, що мають статус державних службовців. Розроблено шляхи її вдосконалення. Розглянуто теоретико-методологічні засади управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади, адміністративно-правове регулювання механізму управлінської діяльності в органах виконавчої влади, а також організаційно-правові аспекти вдосконалення даної діяльності. Наведено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законодавства України про державну службу з метою вдосконалення системи формування кадрів органів виконавчої влади.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-91 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

17.

Лучка 
Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Андрій Васильович Лучка ; Тернопільський національний економічний ун-т. — Т., 2009. — 20 с. — укp.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)261.340.68 + Х819(4УКР)011.2-92
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

18.

Скуляк М. В. 
Бюджетний процес на місцевому рівні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Скуляк ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — укp.

Запропоновано дефініції "бюджетний процес на місцевому рівні", "принципи бюджетного процесу на місцевому рівні", "стадії бюджетного процесу на місцевому рівні". Доведено, що, всупереч європейським стандартам, в Україні бюджетний процес на місцевому рівні залежний від процесуальних дій центральних органів влади в частині виконання як делегованих, так і власних повноважень. Встановлено та згруповано групи принципів, властивих бюджетному процесу на місцевому рівні. Вдосконалено визначення "бюджетно-процесуальної норми", "бюджетно-процесуальної діяльності", "фінансового контролю".

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х829(4УКР)1 + Х819(4УКР)011.2-92
Шифр НБУВ: РА373932 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

19.

Гаман Т.В. 
Вдосконалення організаційно-правового механізму інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Т.В. Гаман ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Визначено теоретико-методологічні засади інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій. Охарактеризовано й узагальнено сучасний стан дослідження їх інформаційної діяльності. Розвинуто науково-методологічні засади і складові механізму здійснення інформаційної діяльності, а також організаційно-правові засади цієї діяльності шляхом обгрунтування їх принципів і визначення функцій як складових організаційного механізму державного управління. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення інформаційної діяльності місцевих державних органів. Висвітлено питання стосовно її удосконалення на базі створення інформаційно-аналітичної служби. Визначено передумови створення та функціонування регіональної інформаційно-аналітичної служби. Запропоновано її модель та розкрито перспективи розвитку.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-9 ф + Х849(4УКР)119 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

20.

Лактіонов В.О. 
Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади в регулюванні соціального захисту населення: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / В.О. Лактіонов ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2007. — 20 с. — укp.

Проаналізовано теоретичні засади формування соціальної політики в Україні. Досліджено динаміку та перспективи вирішення проблем зайнятості населення як важливішого показника соціального захисту. Розглянуто форми та методи діяльності органів місцевого самоврядування у сфері соціальної допомоги громадянам. Визначено модель взаємовідносин цих органів з органами державної влади у регулюванні соціального захисту населення. Запропоновано механізми реалізації цих взаємовідносин.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)011.2-97 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського