Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000078076<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Багай Н. О. 
Аграрне право України : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Багай, Л. О. Бондар, В. К. Гуревський, А. В. Луняченко, О. М. Пащенко; ред.: О. О. Погрібний; Одес. юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ. - К. : Істина, 2005. - 445 c. - укp.

Охарактеризовано предмет, метод, принципи та систему аграрного права, висвітлено історію його формування та розвитку. Розглянуто основні напрями аграрно-правових наукових досліджень на сучасному етапі, наведено відомості про визначних вітчизняних учених-юристів і показано їх внесок у розвиток аграрного права України. Розкрито джерела виникнення системи правових норм, що регулює аграрні відносини у сфері господарської діяльності фермерських та особистих селянських господарств, а також інших сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Докладно розглянуто умови та порядок створення та функціонування суб'єктів аграрних правовідносин, висвітлено правові засади державної регулятивної діяльності у сільському господарстві. Розглянуто питання організаційно-правового забезпечення соціального розвитку села, встановлено відповідальність за порушення аграрного законодавства. Охарактеризовано правовий режим земель сільськогосподарського призначення, розкрито умови та порядок набуття та користування земельними ділянками, проаналізовано особливості реалізації земельних прав і обмеження прав на землю. Розроблено класифікацію договірних зобов'язань у сільському господарстві, розглянуто договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Визначено права, обов'язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції.

Охарактеризованы предмет, метод, принципы и система аграрного права, освещена история его формирования и развития. Рассмотрены основные направления аграрно-правовых научных исследований на современном этапе, приведены сведения о выдающихся отечественных ученых-юристах и показан их вклад в развитие аграрного права Украины. Раскрыты источники возникновения системы правовых норм, регулирующей аграрные отношения в сфере хозяйственной деятельности фермерских и личных крестьянских хозяйств, а также других сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. Детально рассмотрены условия и порядок создания и функционирования субъектов аграрных правоотношений, освещены правовые основы государственной регулятивной деятельности в сельском хозяйстве. Рассмотрены вопросы организационно-правового обеспечения социального развития села, установлена ответственность за нарушения аграрного законодательства. Охарактеризован правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, раскрыты условия и порядок приобретения и использования земельных наделов, проанализированы особенности реализации земельных прав и их ограничения. Разработана классификация договорных обязательств в сельском хозяйстве, рассмотрены договоры на выполнение научно-исследовательских, исследовательско-конструкторских и технологических работ. Установлены права, обязанности и ответственность производителей, поставщиков и продавцов по обеспечению качества и безопасности сельскохозяйственной продукции.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)12 я7

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА669038 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського