Наукова періодика України Українська біографістика


Воскобойнікова-Гузєва О. В. 
Біобібліографічна діяльність у стратегії розвитку провідних бібліотек України: аналіз ресурсів відкритого доступу / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Українська біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 197-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2012_9_10
Розглянуто біобібліографічну діяльність як складову інформаційної діяльності провідних бібліотек України, що передбачає вироблення біобібліографічної продукції, скоординоване проведення відповідних біографічних досліджень, формування загальнодоступного національного біобібліографічного ресурсу тощо. Розпочато комплексний розгляд розмаїття біобібліографічної інформації вітчизняних бібліотечно-інформаційних установ, представленої в електронному вигляді у відкритому доступі. Засвідчено, що національними та державними бібліотеками України накопичено вагомий досвід вироблення біобібліографічної продукції та простежується тенденція представлення її в електронній формі як у вигляді окремих спеціалізованих проектів біографічного спрямування, подання окремих видань (бібліографічних та біобібліографічних покажчиків) в електронному вигляді, так і певних частин проектів або інформаційно-аналітичної продукції. Наголошено, що виходячи із завдання консолідованого формування сукупного національного біобібліографічного ресурсу та загальної стратегії розвитку бібліотек, спрямованої на ефективне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і збагачення комплексу мережевих ресурсів відкритого доступу, бажано, щоб така діяльність набувала більш системного та скоординованого характеру.Bio-bibliographic activity is discovered as a component of information activity of leading Ukrainian libraries, which foresees bio-bibliographic output manufacturing, coordinated carrying out of appropriate biographic researches, formation of national public bio-bibliographic resource etc. A complex examination of bio-bibliographic information variety of domestic library and information institutions, represented in publicly available electronic form, is started. It is witnessed that in Ukraine national and state libraries accumulated a significant experience of bio-bibliographic output manufacturing and there is a tendency of its representation in electronic form both as separate specialized biography-oriented projects, presentation of separate publications (bibliographic and bio-bibliographic guides) in electronic form and as particular project parts or information analysis output. It is emphasized that proceeding from the task of consolidated formation of cumulative national bio-bibliographic resource and of general strategy of libraries development, directed to efficient introduction of information and communication technologies and to enrichment of publicly available network resources complex, this activity should better become more systematic and coordinated.Рассмотрено биобиблиографическую деятельность как составляющую информационной деятельности ведущих библиотек Украины, которая предполагает создание биобиблиографической продукции, скоординированное проведение соответствующих биографических исследований, формирование общедоступного национального биобиблиографического ресурса. Проведен комплексный анализ разнообразия биобиблиографической информации отечественных библиотечно-информационных учреждений, представленного в электронном виде в открытом доступе. Засвидетельствовано, что национальными и государственными библиотеками Украины накоплен весомый опыт создания биобиблиографической продукции и прослеживается тенденция представления ее в электронной форме как в виде отдельных специализированных проектов биографической направленности, представления отдельных изданий (библиографических и биобиблиографических указателей) в электронном виде, так и отдельных частей проектов или информационно-аналитической продукции. Подчеркивается, что исходя из задачи консолидированного формирования совокупного национального биобиблиографическго ресурса и общей стратегии развития библиотек, направленной на эффективное внедрение информационно-коммуникативных технологий и обогащение комплекса сетевых ресурсов открытого доступа, желательно, чтобы такая деяльность приобретала более системный и скоординированный характер.
  Повний текст PDF - 645.936 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Воскобойнікова-Гузєва О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Воскобойнікова-Гузєва О. В. Біобібліографічна діяльність у стратегії розвитку провідних бібліотек України: аналіз ресурсів відкритого доступу / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Українська біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 197-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2012_9_10.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна (соціальні комунікації)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського