Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Бєлоус А. Ю. 
Щодо питання джерельної бази з проблеми допрофесійної підготовки іноземних студентів вищих медичних закладів України (культурологічний аспект) / А. Ю. Бєлоус // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_13
Подано аналіз наявної джерельної бази з проблем допрофесійної підготовки іноземних студентів ВНЗ України. З’ясовано досить незначну кількість робіт українських учених, які досліджували окремі питання цієї проблеми. На прикладі медичних ВНЗ установлено, що перспективними напрямами дослідження повинні стати такі, що враховують положення реформи охорони здоров’я та сучасні освітянські трансформації. Особливу увагу приділено розгляду культурно-історичного аспекту, який визначено основою налагодження професійно спрямованої взаємодії між представниками різних ареалів культур. У цьому аспекті автор спирається на загальноприйняту в гуманітарних науках класифікацію ареалів культур у термінології «Схід» і «Захід».Проанализирована источниковая база по проблеме допрофессиональной подготовки иностранных студентов ВУЗ Украины. Выявлено довольно незначительное количество работ украинских ученых, которые исследовали отдельные вопросы этой проблемы. На примере медицинских ВУЗ установлено, что перспективными направлениями исследования должны стать те, которые опираются на положения реформы охраны здоровья и современные трансформации в образовании. Особое внимание уделено рассмотрению культурно-исторического аспекта, который определен основой установления профессионально направленного взаимодействия между представителями разных ареалов культур. В этом аспекте автор опирается на общепринятую в гуманитарных науках классификацию ареалов культур в терминологии «Восход» и «Запад».In the article the analysis of the available source basis on the problem of pre professional training of foreign students in the Ukraine’s higher educational establishments is given. Quite a small number of works of Ukrainian scientists, who researched some questions of this problem is revealed. By the example of medical higher institutes it is determined that perspective directions of research might be those directions that rely on the positions of reform about health protection and modern transformations in education. Special attention is given to consideration of the cultural-historical aspect, which is defined as a basis for establishment of professional interaction between representatives of different areals of cultures. In this aspect the author relies on the classification of cultural areals in terminology of «the East» and «the West», which is generally accepted in humanities. The conclusions of the article may be considered as the tasks for the further researches in this sphere.
  Повний текст PDF - 287.426 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Бєлоус А.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Бєлоус А. Ю. Щодо питання джерельної бази з проблеми допрофесійної підготовки іноземних студентів вищих медичних закладів України (культурологічний аспект) / А. Ю. Бєлоус // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 54-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_13.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського