Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Регейло І. Ю. 
Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – початку ХХІ століття: історіографічні аспекти / І. Ю. Регейло // Педагогічний дискурс. - 2010. - Вип. 7. - С. 189-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2010_7_44
Вивчено процес підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у 1920-ті рр. в УРСР за умов запровадження української моделі вищої школи. Проаналізовано особливості державно-партійного керівництва підготовки кадрів вищої кваліфікації в УРСР. Наведено статистичні відомості про аспірантів. Розглянуто нормативно-правову і методичну базу формування аспірантських студій при науково-дослідних кафедрах та у ВНЗ. Висвітлено тенденції, властиві для підготовки кадрів вищої кваліфікації у 1920-ті рр. Обумовлено доцільність вказаних хронологічних рамок виходячи з того, що впродовж зазначеного періоду було закладено підвалини державно-партійного керівництва у підготовці кадрів вищої кваліфікації, як правлячої ідеології, що тривала понад 60 років у Радянській Україні. Акцентовано увагу на тому, що у 1920 р. минулого століття в Україні були закладені підвалини української моделі підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, яка відрізнялася від російської галузевою схемою та структурою, мала власну управлінську вертикаль. Функціонально та організаційно вона була радянською з посиленою ідеологізацією освітньо-духовного життя суспільства, відтак принципи самоуправління зумовили й відповідний статус республіканської номенклатури. На підставі теоретичних досліджень зроблено висновок, що організація навчального процесу у вищій школі ускладнювалася гострою нестачею викладацького персоналу, особливо професорів, їх суттєвим скороченням через події війни та революції. Изучен процесс подготовки научных и научно-педагогических кадров в 1920-е гг. в СССР в условиях внедрения украинской модели высшей школы. Проанализированы особенности государственно-партийного руководства подготовки кадров высшей квалификации в СССР. Приведены статистические сведения об аспирантах. Рассмотрены нормативно-правовая и методическая базы формирования аспирантских исследований при научно-исследовательских кафедрах и в ВУЗ. Освещены тенденции, которые характерны для подготовки кадров высшей квалификации в 1920-е гг. Обусловлена целесообразность указанных хронологических рамок исходя из того, что в течение указанного периода были заложены основы государственно-партийного руководства в подготовке кадров высшей квалификации, как правящей идеологии, которая длилась более 60 лет в Советской Украине. Акцентировано внимание на том, что в 1920 г. в Украине были заложены основы украинской модели подготовки научных и научно-педагогических кадров, которая отличалась от российской отраслевой схемы и структуры, имела собственную управленческую вертикаль. Функционально и организационно она была советской с усиленной идеологизацией образовательно-духовной жизни общества, поэтому принципы самоуправления обусловили и соответствующий статус республиканской номенклатуры. На основании теоретических исследований сделан вывод, что организация учебного процесса в высшей школе осложнялась острой нехваткой преподавательского персонала, особенно профессоров, их существенным сокращением из-за событий войны и революции.Studied the process of scientific and scientific-pedagogical personnel in the 1920s in the Soviet Union under the introduction of Ukrainian model of higher education. Analyzed features state- party leadership training highly qualified personnel in the USSR. Shows statistical information about graduate students. Examined the legal and methodological basis of formation of graduate studies at research departments and universities. Lit trends that characterize the training of highly qualified personnel in the 20s of the last century . Due to the expediency of this chronological framework based on the fact that during this period laid the foundations of state- party leadership in the preparation of highly qualified, as the ruling ideology , which lasted more than 60 years in Soviet Ukraine. The attention is focused on the fact that in 1920 the last century in Ukraine were laid the foundation of the Ukrainian model of scientific and scientific-pedagogical personnel, which differ from the scheme and structure of the industry, had its own management structure. Functionally and organizationally it was reinforced with the Soviet ideology in the educational and spiritual life of society, so the principles of self-government and led to the corresponding status of the national nomenclature. On the basis of theoretical studies concluded that the organization of the educational process in higher education complicated acute shortage of teaching staff, especially professors, their significant decline because of the events of war and revolution.
  Повний текст PDF - 269.613 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Регейло І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Регейло І. Ю. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – початку ХХІ століття: історіографічні аспекти / І. Ю. Регейло // Педагогічний дискурс. - 2010. - Вип. 7. - С. 189-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2010_7_44.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Регейло Ірина Юріївна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського