Наукова періодика України Довкілля та здоров'я


Капранов С. В. 
Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на показатели периферической крови у школьников старших классов промышленного города / С. В. Капранов, Ю. С. Капранова, Я. В. Сумык, Е. В. Новак, Д. В. Тарабцев // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 29-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_7
Зазначено, що під впливом діяльності великих підприємств чорної металургії та коксохімії в атмосферному повітрі на відстані до 3 км від виробництв формуються рівні забруднення атмосфери компонентами викидів вказаних підприємств (оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, фенолу і аміаку) більш високі в порівнянні з територією, видаленою за межі 3 км від стаціонарних джерел. Вплив техногенного середовища життєдіяльності (в першу чергу забрудників атмосферного повітря компонентами викидів підприємств чорної металургії і коксохімії) на фізичний розвиток учнів середніх загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, характеризується активізацією у них ростових процесів, зниженням маси тіла, гальмуванням розвитку кола грудної клітки і порушенням оптимального співвідношення параметрів довжини і маси тіла, кола грудної клітки, тобто гармонійності розвитку. Це виявляється у збільшенні питомої ваги дітей і підлітків з високим ростом, низькими масою тіла і колом грудної клітки, а також дисгармонійно розвинених. У школярів дисгармонійність фізичного розвитку виявляється за рахунок дефіциту маси тіла і кола грудної клітки. З метою покращання фізичного розвитку і інших показників здоров'я дитячого населення розроблено комплекс заходів, спрямованих на відвертання або послаблення впливу на організм дітей чинників ризику і одночасно активізацію чинників антиризику.Отмечено, что под влиянием деятельности крупных предприятий черной металлургии и коксохимии в атмосферном воздухе на расстоянии до 3 км от производств формируются уровни загрязнения атмосферы компонентами выбросов указанных предприятий (оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, фенола и аммиака) более высокие по сравнению с территорией, удаленной за пределы 3 км от стационарных источников. Влияние техногенной среды жизнедеятельности (в первую очередь загрязнителей атмосферного воздуха компонентами выбросов предприятий черной металлургии и коксохимии) на физическое развитие учащихся средних общеобразовательных и специализированных школ характеризуется активизацией у них ростовых процессов, снижением массы тела, торможением развития окружности грудной клетки и нарушением оптимального соотношения параметров длины и массы тела, окружности грудной клетки, то есть гармоничности развития. Это проявляется в увеличении удельного веса детей и подростков с высоким ростом, низкими массой тела и окружностью грудной клетки, а также дисгармонично развитых. У школьников дисгармоничность физического развития проявляется за счет дефицита массы тела и окружности грудной клетки. С целью лучшения физического развития и других показателей здоровья детского населения разработан комплекс мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление влияния на организм детей факторов риска и одновременно активизацию факторов антириска.
  Повний текст PDF - 361.475 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Капранов С.
 • Капранова Ю.
 • Сумык Я.
 • Новак Е.
 • Тарабцев Д.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Капранов С. В. Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на показатели периферической крови у школьников старших классов промышленного города / С. В. Капранов, Ю. С. Капранова, Я. В. Сумык, Е. В. Новак, Д. В. Тарабцев // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 29-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_7.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Капранов Сергій Володимирович (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського