Наукова періодика України Педагогіка і психологія професійної освіти


Брославська Л. 
Особистісно-діяльнісний підхід у викладанні англійської граматики / Л. Брославська, С. Мащенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2013. - № 3. - С. 105-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_3_13
Розглянуто можливості використання особистісно-діяльнісного підходу під час закріплення знань на прикладі теми “Теперішній тривалий час в англійській мові” на першому курсі факультету іноземних мов. Наведено типи завдань п’яти рівнів складності. Проаналізовано результати виконання завдань студентами з різними рівнями знання англійської мови. Констатовано певну закономірність у виборі завдань студентами, де найменший рівень складності завдання вимагав знань з шкільного курсу вивчення англійської мови і відповідно кожний наступний рівень завдань орієнтований на знання форм часу, типів речень, відтворення необхідної форми дієслова тощо. Обговорення виконаних завдань мало на меті мінімізувати страх помилок під час виступів та оптимізації умінь і навичок у студентів під час роботи в групі.Рассмотрены возможности использования личностно-деятельностного подхода при закреплении знаний на примере темы "Настоящее время в английском языке" на первом курсе факультета иностранных языков. Приведены типы задач пяти уровней сложности. Проанализированы результаты выполнения этих задач студентами с разными уровнями знания английского языка. Констатирована определенная закономерность в выборе заданий студентами, где наименьший уровень сложности задачи требовал знаний из школьного курса изучения английского языка и соответственно каждый следующий уровень задач ориентирован на знания форм времени, типов предложений, воспроизведения необходимой формы глагола и т. Обсуждение выполненных заданий имело целью минимизировать страх ошибок во время выступлений и оптимизации умений и навыков у студентов во время работы в группе.The possibilities of the use of student- active approach in the consolidation of knowledge on the example of the theme of "Present Continuous in English" in the first year of the Faculty of Foreign Languages. Shows the types of tasks five levels of difficulty. The results of these tasks by students with different levels of English proficiency. Ascertained a pattern in the choice of tasks the students, where the lowest level of complexity of tasks required knowledge of the school course of study in English and under each successive level of task-oriented knowledge in forms of time, types of sentences, play the desired verb forms and so on.
  Повний текст PDF - 310.096 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Брославська Л.
 • Мащенко С.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Брославська Л. Особистісно-діяльнісний підхід у викладанні англійської граматики / Л. Брославська, С. Мащенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2013. - № 3. - С. 105-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_3_13.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського