Наукова періодика України Нова педагогічна думка


Мороз О. 
Концептуальні умови реалізації принципів наступності в соціалізації дошкільників і молодших школярів / О. Мороз // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 112-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_30
Названо основні психолого-педагогічні умови забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти: реалізація цілісного психічного розвитку на етапах дошкільного та шкільного дитинства, оновлення змісту дошкільної та початкової освіти на принципах розвивального навчання, варіативність підходів до підготовки дошкільників до навчання в школі, взаємодія дошкільних закладів та початкової школи, особистісно-орієнтована парадигма підвищення професійної компетентності педагогів дошкільної та початкової ланок освіти. Зроблено теоретичний аналіз концепта "навчально-виховний комплекс". Виділено основні принципи організації навчально-виховного процесу в навчально-виховних комплексах (НВК): принцип активності учасників та їх дослідницьких позицій, принцип партнерського характеру спілкування та акцентуації мови почуттів, принцип об’єктивації поведінки. Охарактеризовано організаційно-методичні проблеми організації НВП у НВК. Засвідчено доцільність і актуальність проведення психологічного тренінгу з метою вироблення відповідних навичок ділового спілкування та оптимізації системи міжособистісних відносин на етапі адаптації молодших школярів до шкільного життя. Названы основные психолого-педагогические условия обеспечения преемственности между дошкольным и начальным звеньями образования, в частности: реализация целостного психического развития на этапах дошкольного и школьного детства, обновление содержания дошкольного и начального образования на принципах развивающего обучения, вариативность подходов к подготовке дошкольников к обучению в школе, взаимодействие дошкольных учреждений и начальной школы, личностно-ориентированная парадигма повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного и начального звеньев образования. Сделан теоретический анализ концепта "учебно-воспитательный комплекс". Выделены основные принципы организации учебно-воспитательного процесса в учебно-воспитательных комплексах (УВК): принцип активности участников и их исследовательских позиций, принцип партнерского характера общения и акцентуации языка чувств, принцип объективации поведения. Охарактеризованы организационно-методические проблемы организации НВП в УВК. Доказана целесообразность и актуальность проведения психологического тренинга с целью выработки соответствующих навыков делового общения и оптимизации системы межличностных отношений на этапе адаптации младших школьников к школьной жизни.This article discusses the problems of psychological technologies optimize the process of socialization in the transition from lower to higher levels of education.
  Повний текст PDF - 296.355 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Мороз О.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Мороз О. Концептуальні умови реалізації принципів наступності в соціалізації дошкільників і молодших школярів / О. Мороз // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 112-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_30.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського