Наукова періодика України Неперервна професійна освіта: теорія і практика


Кульбашна Я. 
Професійна майстерність викладача як основа формування професійної компетентності майбутніх стоматологів / Я. Кульбашна // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2014. - Вип. 1-2. - С. 48-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_1-2_11
Розглянуто модель формування професійної компетентності майбутніх стоматологів. Охарактеризовано сприйняття майбутніми стоматологами понять "компетентність" і "професійна компетентність". На основі результатів дослідження (230 студентів п'ятого курсу стоматологічного факультету НМУ ім. О. Богомольця) щодо сприйняття загальних і спеціальних компетентностей виявлено, що найменш значимими для студентів є діалого-комунікаційні, творчо-інноваційні і частина ціннісно-орієнтаційних компетентностей, покладених в основу формування особистості майбутнього фахівця і формування міжнародної професійної компетентності. Засвідчено, що некомпетентність викладачів посідає друге місце серед перешкод на шляху опанування професійною компетентністю і відповідає переконанням 29,7 - 62,0 % опитаних. Отже, за оцінкою майбутніх стоматологів, рівень професійної майстерності викладачів потребує підвищення. Рассмотрена модель формирования профессиональной компетентности будущих стоматологов. Охарактеризованы восприятия будущими стоматологами понятий "компетентность" и "профессиональная компетентность". На основании результатов исследования (230 студентов пятого курса стоматологического факультета НМУ им.О. Богомольца) относительно восприятия общих и специальных компетенций выявлено, что наименее значимыми для студентов являются диалого-коммуникационные, творчески-инновационные и часть ценностно-ориентационных компетенций, которые положены в основу формирования личности будущего специалиста и формирования международной профессиональной компетентности. Засвидетельствовано, что некомпетентность преподавателей занимает второе место среди препятствий на пути овладения профессиональной компетентностью и отвечает убеждению 29,7 -62,0 % опрошенных. Таким образом, по оценке будущих стоматологов, уровень профессионального мастерства преподавателей требует существенного повышения. The article considers the importance of professional skills and personal qualities of teachers for solving main educational problems in the professional competence formation of future dentists. In determining the tasks for each stage of the process according to modern education competency approach is proposed to use structural component model that reflects the development of professional competence of future dentists. With this model implies that the teachers activities should be guided by the idea of a future dental professional competence forming as required 5 – 7 of the National Qualifications Framework. As the basic concept in modern education “professional competence” is declared.
  Повний текст PDF - 712.936 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Кульбашна Я.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Кульбашна Я. Професійна майстерність викладача як основа формування професійної компетентності майбутніх стоматологів / Я. Кульбашна // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2014. - Вип. 1-2. - С. 48-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2014_1-2_11.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Кульбашна Ярослава Аркадіївна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського