Наукова періодика України Молодь і ринок


Скотна М. 
Математична освіта дошкільників у Польщі / М. Скотна // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_30
Зосереджено увагу на змісті та напрямках математичної підготовки дошкільників в Польщі в контексті інтеграції системи освітніх послуг в межах Європейського Союзу. Підкреслено, що зміст математичної освіти дошкільників, врахування вікових особливостей в опануванні дітьми практичних дій, математичних зв’язків і закономірностей, наступність у розвитку математичних здібностей є провідними принципами у формуванні математичних уявлень. Констатовано, що дошкільна математична освіта – це пізнання якісних і кількісних зв’язків, а також навчання математичних понять. З’ясовано, що для навчання математики необхідна психічна зрілість, яка передбачає відповідний рівень розумового розвитку, розуміння, яким чином слід рахувати предмети, а також розвиток моторики, зорової та слухової координації. Проаналізовано основні напрямки роботи з формування логіко-математичної компетентності в дітей п’ятирічного віку, які мають на меті створення спеціальної математичної готовності до навчання у першому класі школи. Сосредоточено внимание на содержание и направления математической подготовки дошкольников в Польше в контексте интеграции системы образовательных услуг в пределах Европейского Союза. Подчеркнуто, что содержание математического образования дошкольников, учет возрастных особенностей в овладении детьми практическими действиями, математических связей и закономерностей, преемственность в развитии математических способностей являются ведущими принципами в формировании математических представлений. Констатировано, что дошкольное математическое образование – это познание качественных и количественных связей, а также обучение математическим понятиям. Выяснено, что для обучения математике необходима психическая зрелость, которая предусматривает соответствующий уровень умственного развития, понимание, каким образом следует считать предметы, а также развитие моторики, зрительной и слуховой координации. Проанализированы основные направления работы по формированию логико-математической компетентности у детей пятилетнего возраста, имеющие целью создание специальной математической готовности к обучению в первом классе школы.Focus on the content and direction of mathematical training preschoolers Poland in the context of integration of educational services within the European Union. Emphasized that the content of mathematical education of preschoolers, age-appropriate children in mastering practical actions, mathematical relationships and patterns, continuity in the development of mathematical abilities are the guiding principles in the formation of mathematical concepts. Recorded that preschool mathematics education – is the knowledge of qualitative and quantitative relationships, and learning of mathematical concepts. Found that it is necessary for learning math mental maturity that provides the appropriate level of mental development, understanding how things should be considered, as well as the development of motor skills, visual and auditory coordination. Analyzed the main directions for the formation of logical- mathematical competence in children five years of age, are aimed at creating a special mathematical readiness to learn in the first grade.
  Повний текст PDF - 189.303 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Скотна М.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Скотна М. Математична освіта дошкільників у Польщі / М. Скотна // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_30.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського