Наукова періодика України Інформаційні технології і засоби навчання


Кропочева Н. М. 
Відображення публікацій з питань загальної середньої освіти в реферативній БД "Україніка наукова" / Н. М. Кропочева // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 44, вип. 6. - С. 157-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_44_6_17
Проаналізовано масив авторефератів дисертацій з питань загальної середньої освіти і виховання; розглянуто динаміку досліджуваних об’єктів за видовими, тематичними, хронологічними та географічними ознаками за 1998 – 2012 рр. (за матеріалами реферативної бази даних «Україніка наукова»). Досліджено реферативну інформацію щодо захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук за такими критеріями: належність до певної наукової галузі, наукова спеціальність, місце захисту. Обгрунтовано тезу щодо наявності кореляційних зв’язків показників кількості авторефератів дисертацій і регіональної належності публікацій, які в більшості випадків були підготовлені у великих адміністративних, наукових і культурних центрах України. Наведено кількісні характеристики досліджуваних інформаційних ресурсів, зокрема згруповано й охарактеризовано науково-дослідні установи НАПН і МОН України за кількістю авторефератів, встановлено взаємозв’язки між хронологічними і географічними ознаками досліджуваних об’єктів.Проанализирован массив авторефератов диссертаций по вопросам общего среднего образования и воспитания; рассмотрена динамика исследуемых объектов по видовым, хронологическим и географическим признакам за период 1998 – 2012 гг. (по материалам реферативнойбазы данных «Украиника наукова»). Исследована реферативная информация по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по следующим критериям: принадлежность к определенной научной области, научная специальность, место защиты. Обоснован тезис о наличии корреляционных связей количества авторефератов диссертаций и региональной принадлежности публикаций, которые в большинстве случаев были подготовлены в крупных административных, научных и культурных центрах Украины. Приведены количественные характеристики исследуемых информационных ресурсов, в том числе охарактеризованы и сгруппированы научно-исследовательские учреждения АПН и МОН Украины по количеству авторефератов, установлены взаимосвязи между географическими и тематическими признаками исследуемых объектов.In the article there are analyzed the abstracts of theses on general secondary education and training. The dynamics of the objects on the species, thematic, chronological and geographical features in the period 1998-2012 (based on abstract database "Ukrainika scientific") is analyzed. It was researched abstract information on defending the thesis for a candidate and doctorate degree on the following criteria: membership of a particular scientific field, the scientific profession, place of protection.Thesis is grounded on the presence of correlations number of abstracts of dissertations and regional association publications, most of which were produced in large administrative, scientific and cultural centers of Ukraine.
  Повний текст PDF - 292.345 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Кропочева Н.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Кропочева Н. М. Відображення публікацій з питань загальної середньої освіти в реферативній БД "Україніка наукова" / Н. М. Кропочева // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 44, вип. 6. - С. 157-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_44_6_17.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського