Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Василенко Л. 
Концептуальні основи гедоністичного спрямування вокальної підготовки студентів-музикантів / Л. Василенко // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 14-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_4
Розроблено й обгрунтовано концептуальні основи, на яких грунтується механізм гедоністичного спрямування вокальної підготовки студентів-музикантів у педагогічних університетах. Це безпосередньо пов’язано із ідеями холізму, аксіологізму й еутимності. Застосування ідеї холізму дозволяє визначити шляхи організації вокального навчання з позиції забезпечення цілісності особистості студентів, яку розглянуто як багатогранний феномен, здатний до розвитку і який включає динамічне різноманіття духовного, психологічного, розумового та фізіологічного аспектів людської сутності. При цьому процес вокальної підготовки характеризується не стільки еволюційними (кількісними) змінами, скільки емерджентними (якісними) зрушеннями у фаховому розвитку студентів. Зазначена закономірність діє за рахунок певних детермінант, роль яких виконує гедоністичний фон особистісних переживань майбутніх фахівців. Згідно з ідеєю аксіологізму у процесі вокальної підготовки студентів відбувається усвідомлення ціннісної значущості гедоністичних переживань (задоволення, насолода, радість, інтерес, бажання, хотіння, захоплення, щастя тощо), які виступають критерієм вдоволення потреб студентів (у навчанні, самопізнанні, творчості, у досягненні психофізіологічної гармонії, у спілкуванні тощо), а також регулятором їх мотиваційної сфери; стимулятором активності творчої діяльності. Разработаны и обоснованы концептуальные основы, на которых основан механизм гуманистической направленности вокальной подготовки студентов-музыкантов в педагогических университетах. Это непосредственно связано с идеями холизма, аксиологизма и аутентичности. Применение идеи холизма позволяет определить пути организации вокального обучения с позиции обеспечения целостности личности студентов, рассмотренную как многогранный феномен, способный к развитию и включающий динамическое многообразие духовного, психологического, умственного и физиологического аспектов человеческой сущности. При этом процесс вокальной подготовки характеризуется не столько эволюционными (количественными) изменениями, сколько эмерджентными (качественными) сдвигами в профессиональном развитии студентов. Данная закономерность действует за счет определенных детерминант, роль которых выполняет гедонистический фон личностных переживаний будущих специалистов. Согласно идее аксиологизма в процессе вокальной подготовки студентов происходит осознание ими ценностной значимости гедонистических переживаний (удовольствие, наслаждение, радость, интерес, желание, хотение, восторга, счастья и т.п.), выступающих критерием удовлетворения потребностей студентов (в обучении, самопознании, творчестве).The problem of the article is to develop and validate the conceptual foundations that underlie the mechanism of hedonistic directions of music students’ vocal training in pedagogical universities. This relates directly to the ideas of holism, axiology and eutimnity. Implementation of the idea of holism identifies ways of the organization of vocal training from the point of view of ensuring the integrity of personality of students, which is seen as a multidimensional phenomenon, able for development and which incorporates dynamic variety of spiritual, psychological, mental and physiological aspects of human nature. The process of vocal training has less to do with evolutionary (quantitative) changes, but with emergentism (qualitative) changes in the professional development of students.
  Повний текст PDF - 297.475 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Василенко Л.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Василенко Л. Концептуальні основи гедоністичного спрямування вокальної підготовки студентів-музикантів / Л. Василенко // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 14-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_4.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Василенко Людмила Михайлівна (педагогічні науки)
 • Василенко Леся Ярославівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського