Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Желанова В. 
Сутність професійного контексту майбутнього вчителя початкових класів / В. Желанова // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_18
Розглянуто феномен професійного контексту майбутнього вчителя початкових класів, його семантичний складник – поняття "контекст" й сферу реалізації – контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів. Акцентовано увагу на міждисциплінарних витоках та інтеграційній природі поняття "контекст". З’ясовано, що лінгвістичне, філософське, психологічне трактування контексту акумулюється в його педагогічній інтерпретації, яка пов’язана з феноменом професійного контексту. Доведено, що професійний контекст є сукупністю внутрішнього та зовнішнього контексту. При цьому внутрішній трактується автором як професійно-особистісний контекст, що відбиває якості, що притаманні вчителю початкових класів як представнику певної професії, а саме: мотивацію, рефлексивну компетентність, смисли, професійну суб’єктність. Зовнішній контекст – як соціальний, пов’язаний із соціокультурними, просторо-часовими, праксіологічними, комунікативними характеристиками професійної діяльності. Виходячи з цього, внутрішній професійний контекст містить мотиваційно-стимулювальний, рефлексивно-формувальний, смислоутворювальний, суб’єктно-формувальний типи контексу; зовнішній–комунікативно-формувальний.Рассмотрен феномен профессионального контекста будущего учителя начальных классов, его семантическая составляющая - понятие "контекст" и сферу реализации - контекстное обучение будущего учителя начальных классов. Акцентировано внимание на междисциплинарных истоках и интеграционной природе понятия "контекст". Выяснено, что лингвистическая, философская, психологическая трактовки контекста аккумулируюется в его педагогической интерпретации, которая связана с феноменом профессионального контекста. Доказано, что профессиональный контекст представляет собой совокупность внутреннего и внешнего контекста. При этом внутренний, трактуется автором как профессионально-личностный контекст, отражает качества, которые присущи учителю начальных классов как представителю определенной профессии, а именно: мотивацию, рефлексивной компетентность, смыслы, профессиональную субъектность. Внешний контекст - как социальный, связанный с социокультурными, пространственно-временными, праксиологического, коммуникативными характеристиками профессиональной деятельности.In the article the phenomenon of the professional context of the future primary school teacher and its semantic constituent – the notion «context» and its sphere of realization – contextual teaching of the future primary school teacher are examined. The attention is paid to the inter-discipline sources and integral nature of the notion «context». It is found out that the linguistic, philosophical and psychological interpretation of the context is accumulated in its pedagogical interpretation which is connected with the phenomenon of professional context.
  Повний текст PDF - 275.869 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Желанова В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Желанова В. Сутність професійного контексту майбутнього вчителя початкових класів / В. Желанова // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_18.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Желанова Вікторія В'ячеславівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського