Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Гладкова В. 
Долання катаболе в життєдіяльності фахівця соціономічної сфери / В. Гладкова, С. Пожарський // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_13
Проаналізовано сутність професійної діяльності представників соціономічної сфери. На підставі аналізу досліджень філософів, педагогів, психологів сформульовано актуальність статті та її мету – розкрити сутність катаболе в життєдіяльності фахівця соціономічної сфери та накреслити шляхи його долання. Для розуміння напрямів розвитку зрілої людини виділено моделі (оптимістична, критична, катастрофічна, кризова, трагічна), що характеризують ступені (шляхи) її розвитку (оксамитовий, критичний, катастрофічний, кризовий, трагічний). Розглянуто поняття "акме" і "ката", взаємозалежність та відмінності між ними. Підкреслено важливість використання сучасних наукових розвідок у галузі синергетичної акмеології для особистісно-професійної самореалізації таких фахівців. Для аналізу та вибору траєкторії професійного розвитку та самовдосконалення працівника соціономічної сфери запропоновані моделі цього процесу: штиль, свіжий бриз, поривчастий вітер, попутний вітер, шторм. Для ефективного самовдосконалення та подальшого саморозвитку працівників соціономічного профілю, для успішного долання ними катаболе в своїй життєдіяльності запропоновано створення служби акмесинергетичного забезпечення особистісно-професійного розвитку. Проанализированы сущность профессиональной деятельности представителей социономической сферы. На основании анализа исследований философов, педагогов, психологов сформулированы актуальность статьи и ее цель - раскрыть сущность катаболе в жизнедеятельности специалиста социономической сферы и наметить пути его преодоления. Для понимания направлений развития зрелого человека выделены модели (оптимистичная, критическая, катастрофическая, кризисная, трагическая), характеризующие степени (пути) ее развития (бархатный, ритический, катастрофический, кризисный, трагический). Рассмотрены понятие "акме" и "ката'', взаимозависимость и различия между ними. Подчеркнута важность использования современных научных исследований в области синергетической акмеологии для личностно-профессиональной самореализации таких специалистов. Для анализа и выбора траектории профессионального развития и самосовершенствования работника социономической сферы предложены модели этого процесса: штиль, свежий бриз, порывистый ветер, попутный ветер, шторм. Для эффективного самосовершенствования и дальнейшего саморазвития работников социономичноого профиля, для успешного преодоления ими катаболе в своей жизнедеятельности предлагается создание службы акмесинергетичного обеспечения личностно-профессионального развития.The article analyzes the essence of professional activity of representatives of socionomic sphere. Based on the analysis of studies of philosophers, educators, psychologists, the topicality of the article and its purpose have been formulated – to reveal the essence of catabola in vital activity of the specialist of socionomic sphere and to identify the ways to overcome it. For understanding the directions of development of a mature person the models have been allocated (optimistic, critical, catastrophic crisis, tragic) that characterize the five steps (ways) of its development (velvet, critical, catastrophic, crisis, tragic).
  Повний текст PDF - 488.85 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Гладкова В.
 • Пожарський С.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Гладкова В. Долання катаболе в життєдіяльності фахівця соціономічної сфери / В. Гладкова, С. Пожарський // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_13.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Гладкова Валентина Миколаївна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського