Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (8)Журнали та продовжувані видання (1)Автореферати дисертацій (2)Наукова періодика України (4)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Пасько Я$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 6
Представлено документи з 1 до 6
1.

Пасько І. Т. 
Громадянське суспільство і національна ідея: Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси / І. Т. Пасько, Я. І. Пасько; НАН України. Центр гуманіт. освіти. - Донецьк : Схід. вид. дім, 1999. - 184 c. - укp.

Зроблено спробу дослідження європейського контексту, на тлі якого розгортається українська національна та громадянська історія. Здійснено порівняльно-історичний соціально-філософський аналіз розвитку громадянської і національної ідеї та форми їх історичного втілення - громадянського суспільства (від греко-римського світу, християнського середньовіччя до епохи Відродження, Нового часу та сучасних громадянських реалій) - в європейській та українській історії, а також виявлено на підставі цього зіставлення перспективи і контури формування громадянського суспільства й української нації.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ф036

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА593360 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Пасько Я. І. 
Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця versus протистояння : монографія / Я. І. Пасько. - К. : ПАРАПАН, 2008. - 272 c. - Бібліогр.: с. 257-267. - укp.

На підставі комплексного теоретичного та соціально-історичного аналізу розглянуто феномен соціальної держави в контексті громадянського суспільства. Особливу увагу приділено аналізу різних аспектів розвитку соціальної держави з точки зору її укоріненості у соціально-культурних традиціях, сумісності з вимірами справедливості й ефективності. Висвітлено нові християнські горизонти держави добробуту.

На основе комплексного теоретического и социально-исторического анализа рассмотрен феномен социального государства в контексте гражданского общества. Особое внимание уделено анализу разных аспектов развития социального государства с точки зрения ее укорененности в социально-культурных традициях, совместимости с измерениями справедливости и эффективности. Освещены новые христианские горизонты государства благополучия.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ф024 + Ф036 + С5*328.93 + Ю6*667

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА703192 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Пасько Я.  
Феномен соціальної держави в історичній традиції / Я. Пасько // Філософ. думка. - 2007. - № 2. - С. 40-49. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю6*666в03 + Ф024

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж61798 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Пасько Я. І. 
Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення (соціально-філософський аналіз) : Автореф. дис... канд. філос. наук : 09.00.03 / Я. І. Пасько; НАН України. Ін-т філософії ім. Г.Сковороди. - К., 1998. - 16 c. - укp. - рус.

Дисертація присвячена аналізу феномена громадянського суспільства. Предметом дослідження є детермінанти становлення і функціонування громадянського суспільства. На підставі узагальнюючого огляду історії розвитку громадянських ідей та еволюції форм громадянського суспільства від античності до сьогодення встановлюється теоретична сутність та практичне значення цього соціального інституту. Доводиться загальноєвропейський характер громадянських процесів в Україні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю6*333.395.1 + Х001.01 + С5*667.1

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА302015 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Пасько Я. І. 
Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії : автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.03 / Я. І. Пасько; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2008. - 30 c. - укp.

Праналізовано феномен соціальної держави, визначено детермінанти її становлення та функціонування, розглянуто соціально-філософську концептуалізацію й історичні версії. Висвітлено базові теоретичні підходи щодо держави соціальної справедливості, розкрито практичне значення даного владного інституту в Європі й Україні. Досліджено проблематику комплексних прав особи, зокрема, соціальних. Проаналізовано потенціал адаптивності модерної соціальної держави до сучасних глобалізаційних викликів та її спроможність до модернізації. Реконструйовано зміст сучасного розуміння соціальної держави як важливого чинника демократії та свободи, висвітлено різні аспекти розвитку даного владного інституту у контексті його укоріненості в соціально-культурних традиціях, сумісності з вимірами справедливості й ефективності. Виявлено, що незважаючи на теорії щодо зменшення ролі держави на сучасному етапі її значення не лише не послаблюється, але стає ще більш вагомішим. Зроблено висновок про посилення впливу держави на правовий розвиток, інновацій, солідарності та встановлення соціальної справедливості. На підставі огляду теоретичних підходів становлення й еволюції соціальної держави визначено сутність і практичне значення даного інституту влади, в якому вдало поєднано виміри справедливості й ефективності, загального та приватного блага.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ф024 + Ю6*667

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА362271 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Малес Л. В. 
Соціологія міста : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. В. Малес, В. В. Середа, Ю. Г. Сорока, М. О. Соболевська, Я. І. Пасько; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. - 463 c. - укp.

Висвітлено теоретичні засади соціології міста й урбаністики. Розкрито загальні принципи теоретичного осмислення феномену міста. Визначено концептуальні відмінності європейського й азійського міста. Увагу приділено методичним підходам до вивчення міського простору, територіальному та просторовому вимірам міста, соціальним групам громадян, етнорелігійній сегрегації та гендерному структуруванню міста. Наведено інформацію про основні теоретичні моделі міського управління, форми міського самоврядування, теоретичні інтерпретації девіантогенних аспектів організації міського простору.


Індекс рубрикатора НБУВ: С5*424.21 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС50665 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського