Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (28)Журнали та продовжувані видання (3)Автореферати дисертацій (2)Наукова періодика України (41)Авторитетний файл імен осіб (2)
Пошуковий запит: (<.>A=Журба М$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 30
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Журба М. А. 
Селянська кооперація радянської України і Міжнародний кооперативний альянс (20-ті рр. XX ст.) / М. А. Журба // Укр. іст. журн. - 2001. - № 2. - С. 61-74. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4Укр)61-205

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж27630 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Журба М. А. 
Греческие школы Крыма в 1920 - 1930-х годах / М. А. Журба, Г. Н. Кондратюк // Культура народов Причерноморья. - 2004. - № 51. - С. 98-102. - Библиогр.: 31 назв. - рус.

Рассмотрены состояние и работа греческих школ в Крымской АССР в межвоенный период. Отмечено, что изучение опыта работы греческих школ в 1920 - 1930-х г. может помочь в выработке целостной концепции развития национального образования в Украине.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР-6КРМ)61-56 + Т3(4УКР=9ГР)61 + Ч424(4УКР)738

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16332 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Журба М. А. 
Шестикутна зірка над полем: Життя і смерть єврейського землеоблаштування в Україні (20 - 30-ті роки ХХ ст.) : Моногр. / М. А. Журба, В. О. Доценко. - К. : "МП Леся", 2005. - 229 c. - Бібліогр.: с. 206 - 229. - укp.

Наведено огляд наукових джерел дослідженння історії створення та функціонування Товариства по землеоблаштуванню єврейських трудящих (ТЗЕТ). Охарактеризовано становище української єврейської громади в 1920-х рр. Проаналізовано історичні передумови та особливості формування ТЗЕТ, розглянуто його організаційну структуру та основні етапи діяльності. Досліджено участь ТЗЕТ у здійсненні більшовицьких аграрних і соціально-політичних перетворень. Наведено відомості про культурно-просвітницьку діяльність ТЗЕТ. З'ясовано роль громадського об'єднання у процесі реалізації державних програм переселення євреїв на Південь України, у Крим та Єврейську автономну область Біробіджан.

Приведен обзор научных источников исследования истории создания Общества по землеустройству еврейских трудящих (ОЗЕТ). Охарактеризовано общественное положение украинской еврейской общины в 1920-х гг. Проанализированы исторические предпосылки и особенности формирования ОЗЕТ, рассмотрена его организационная структура и основные этапы деятельности. Исследовано участие ОЗЕТ в процессе осуществления большевистских аграрных и социально-политических преобразований. Приведены сведения о культурно-просветительской деятельности ОЗЕТ. Показана роль общественного объединения в процессе реализации государственных программ переселения евреев на Юг Украины, в Крым и Еврейскую автономную область Биробиджан.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР=9Е)61 + Ф79(4УКР)2

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА662297 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Журба М. А. 
Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об'єднань українського села (20 - 30 рр. ХХ ст.) / М. А. Журба. - К. : Наук. світ, 2002. - 499 c. - Бібліогр.: с. 431-497. - укp.

Проаналізовано доктринальні засади та функціональні виміри впровадження інтернаціоналізму в селянське середовище України у 1920 - 1930 рр. Описано еволюцію політики більшовицького керівництва щодо сільських громадських об'єднань національних меншин. Висвітлено міжреспубліканські та міжнародні зв'язки громадськості радянського села. Визначено параметри використання досвіду селянських об'єднань УСРР в аграрній політиці урядів країн "народної демократії".

Проанализированы доктринальные основы и функциональные измерения внедрения интернационализма в крестьянскую среду Украины в 1920 - 1930-е гг. Описана эволюция политики большевистского руководства относительно крестьянских общественных объединений национальных меньшин. Освещены межреспубликанские и международные связи общественности советского села. Определены параметры использования опыта крестьянских объединений УССР в аграрной политике правительств стран "народной демократии".


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)61-283

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА629611 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Журба М. А. 
Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об'єднань українського села (20 - 30 рр. XX ст.) : Моногр. / М. А. Журба. - 2-е вид., доповн. - К. : Наук. світ, 2002. - 499 c. - Бібліогр.: с. 431-497. - укp.

На підставі архівних джерел висвітлено засади та функціональні виміри впровадження інтернаціоналізму в селянське середовище України у 1920 - 1930-тих рр. Розглянуто еволюцію політики більшовицького керівництва щодо сільських громадських об'єднань національних меншин. Розкрито міжреспубліканські та міжнародні зв'язки громадськості радянського села. Визначено особливості використання досвіду селянських об'єднань УСРР в аграрній політиці урядів країн народної демократії.

На основе архивных источников освещены основы и функциональные измерения внедрения интернационализма в крестьянскую среду Украины в 1920 - 1930-тых гг. Рассмотрена эволюция политики большевистского руководства крестьянских объединений национальных меньшинств. Раскрыты межреспубликанские и международные связи общественности советского села. Определены особенности использования опыта крестьянских объединений в аграрной политике правительств стран народной демократии.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)61-283 + Ф61(2)93(2УКР)486.3 + Ф51(4УКР)6

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА633639 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Панченко П. П. 
Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932 - 1933 / П. П. Панченко, М. М. Вівчарик, А. І. Голуб, М. А. Журба, В. В. Іваненко. - К. : Україна, 2003. - 352 c. - укp.

Висвітлено сторінки голодомору на загальнодержавному, республіканському та регіональному рівнях. Проаналізовано причини, характер, механізм організації та масштаби голоду на Поділлі, Слобожанщині, Півдні України, хід і згубні наслідки злочинних хлібозаготівель, особливості діяльності партійно-державних структур у трагічний період, намагання населення протистояти сталінському диктату і врятуватися від голодної смерті. Наведено архівні матеріали та документи, спогади сучасників та учасників тих подій.

Освещены страницы голодомора на общегосударственном, республиканском и региональном уровнях. Проанализированы причины, характер, механизм организации и масштабы голода на Подолье, Слобожанщине, Юге Украины, ход и губительные последствия преступных хлебозаготовок, особенности деятельности партийно-государственных структур в трагический период, попытки населения противостоять сталинскому диктату и спастись от голодной смерти. Приведены архивные материалы и документы, воспоминания современников и участников тех событий.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)614-209

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС37929 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Журба М.  
Участь українського представництва в діяльності Міжнародного Червоного Хреста в 20 - 30-ті роки ХХ ст. / М. Журба // Київ. старовина. - 2003. - № 4. - С. 30-36. - укp.

Висвітлено історію створення та діяльності Міжнародного Червоного Хреста, метою якого було об'єднання зусиль для боротьби з наслідками випадків стихійного лиха, проведення гігієнічно-оздоровчої роботи, поширення санітарно-медичних знань серед населення у мирний час, а також здійснення функцій посередника між сторонами, які воюють. Розглянуто взаємозв'язки між Українським Червоним Хрестом та спорідненими зарубіжними організаціями.

Освещена история создания и деятельности Международного Красного Креста, целью которого было объединение усилий для борьбы с последствиями стихийных бедствий, проведения гигиеническо-оздоровительной работы, распространения санитарно-медицинских знаний среди населения в мирное время, а также осуществления функций посредника между воюющими сторонами. Рассмотрены взаимосвязи между Украинским Красным Крестом и родственными зарубежными организациями.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р11(0)л796.3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14441 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Панченко П. П. 
Лиха коса голодомору: 1932 - 1933 : монографія / П. П. Панченко, М. О. Багмет, М. А. Журба, В. А. Зленко, В. В. Іваненко. - К. : Україна, 2008. - 432 c. - укp.

На підставі узагальнення широкого кола емпіричних джерел розглянуто питання трагедійного явища - голодомору в Україні на початку 1930-х рр. у контексті нових осмислень, новаторських підходів. Увагу приділено геноциду політиці, зокрема, центральної влади, стосовно селянства України. Розкрито медико-соціальний, етнонаціональний аспекти голодомору. Показано роль і місце церкви та релігії до та після голодомору.

На основе обобщения большого количества эмпирических источников рассмотрены вопросы трагедийного явления - голодомора в Украине в начале 1930-х гг. в контексте нового осмысления и с учетом новаторских подходов. Внимание уделено геноцидной пагубной политики, в частности, центральной власти, по отношению к крестьянству Украины. Раскрыты медико-социальные, этнонациональные аспекты голодомора. Показаны роль и место религии и церкви до и после голодомора.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)614-209

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС46376 Пошук видання у каталогах НБУВ 

9.

Журба М. Г. 
Адгезионные процессы и формирование осадка в зернистых слоях загрузки контактных фильтров / М. Г. Журба, В. М. Нежлукченко // Химия и технология воды. - 2008. - 30, № 4. - С. 444-459. - Библиогр.: 11 назв. - рус.

Представлена современная динамическая модель процессов контактного реагентного осветления водных суспензий в зернистом фильтрующем слое. Установлено, что прерывистый режим ввода растворов коагулянта и флокулянта перед зернистым слоем в определенных интервалах времени и доз позволяет увеличивать суммарную поверхность межзернового пространства по сравнению с начальной в 1,1 - 1,2 раза. За счет усиления адгезионных сил на границе раздела фаз и прочностных свойств осадка возрастает удельная грязеемкость фильтрующего слоя. Полученные данные являются основой для конструирования радиальных высокопроизводительных фильтров с относительно небольшими (до 30 - 40 см) толщинами слоев загрузки.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н761.104.23

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14165 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

10.

Кашпаров В. О. 
Оптимізація впровадження протирадіаційних заходів у сільському господарстві на забруднених радіонуклідами територіях / В. О. Кашпаров, Е. С. Тенкач, М. А. Журба // Ядер. фізика та енергетика. - 2009. - 10, № 2. - С. 205-213. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Для 69 критичних населених пунктів, в яких за даними останньої офіційної дозиметричної паспортизації ефективна доза опромінення населення у 2006 р. перевищувала допустимий рівень 1 мЗв/рік, проведено збір інформації та необхідні експериментальні дослідження для заповнення бази даних програми ReSCA з метою оптимізації застосування контрзаходів і розроблено сценарії реабілітації для критичних населених пунктів України. Показано, що використання традиційних контрзаходів за порівняно невеликих затрат на їх використання зменшує дозові навантаження на критичні групи населення нижче допустимих рівнів.


Індекс рубрикатора НБУВ: П032.518 + П032.27

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ 

11.

Журба М. А. 
Громадські об'єднання українського села: етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20 - 30 рр. ХХ ст.) : Автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / М. А. Журба; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2003. - 35 c. - укp.

Виявлено доктринальні засади та функціональні виміри впровадження інтернаціоналізму у селянське середовище України у 1920 - 1930 рр. На базі вперше введених у науковий обіг документів і матеріалів розглянуто історичні обставини створення та діяльності селянських спілок, кооперативних організацій та добровільних товариств національних меншин. У світлі сучасних концептуальних підходів визначено роль міжреспубліканських контактів селянських об'єднань у нав'язуванні уніфікованих форм існування радянської спільноти, виявлено механізми, спрямованість та оцінено ступінь ефективності залучення селянства України до загальносоюзних господарсько-політичних компаній. Розкрито зміст, визначальні чинники та діалектику соціальної рефлексії організованого селянства на події за кордоном. Висвітлено участь громадських об'єднань радянського села у діяльності Міжнародного кооперативного альянсу, МОДРу та Міжнародного Червоного Хреста. Здійснено темпорально-компаративний аналіз функціонування селянських спілок України та країн "народної демократії" у процесі аграрних перетворень.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)61-283 + Ф61(2)93(2УКР)486.3 + Ф51(4УКР)6

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА323201 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Журба М. А. 
Естетична доцільність як феномен імперативності (на аналізі економічної діяльності) : автореф. дис... канд. філософ. наук : 09.00.08 / М. А. Журба; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2008. - 16 c. - укp.

Запропоновано концепцію ролі естетичної імперативності в життєдіяльності людини. Проаналізовано онтологічну суть і механізм дії естетичної імперативності на підставі результатів дослідження естетичних напрацювань представників німецької класичної та сучасної філософії. Розглянуто феномен прояву естетичного імперативу в економічному нормативі. Виявлено амбівалентність естетичного простору у контексті єдності краси та квазікраси, яка більш достеменно розкриває саме естетичні детермінанти економічного буття. Висвітлено питання щодо побудови людиною техносфери. Це дозволило використати певні факти зі сфери архітектури, художньої літератури, живопису, дизайну, реклами, кіно з метою висвітлення прояву естетичної імперативності за сучасних умов.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю811.136 + Ю814

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА362437 Пошук видання у каталогах НБУВ 

13.

Ісаєв В. Д. 
Естетична імперативність цивілізації та культури : монографія / В. Д. Ісаєв, М. А. Журба; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2009. - 187 c. - Бібліогр.: с. 171-186. - укp.

Запропоновано концепцію ролі естетичної імперативності в життєдіяльності людини. Проаналізовано онтологічну сутність і механізм дії естетичної імперативності на підставі дослідження естетичних напрацювань представників німецької класичної та сучасної філософії. Розкрито феномен прояву естетичного імперативу в економічному нормативі. Виявлено амбівалентність естетичного простору в контексті єдності краси та квазікраси, яка розкриває естетичні детермінанти економічного буття. Увагу приділено аналізу шляхів, якими людина будує техносферу та проявам естетичної імперативності в області архітектури, художньої літератури, живопису, дизайну, реклами, кіно.

Предложена концепция роли эстетической императивности в жизнедеятельности человека. Проанализированы онтологическая сущность и механизм действия эстетической императивности на основе исследования эстетических наработок представителей немецкой классической и современной философии. Раскрыт феномен проявления эстетического императива в экономическом нормативе. Выявлена амбивалентность эстетического пространства в контексте единства красоты и квазикрасоты, раскрывающая эстетические детерминанты экономического бытия. Уделено внимание анализу путей построения человеком техносферы и проявлениям эстетической императивности в области архитектуры, художественной литературы, живописи, дизайна, рекламы, кино.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю811.136 + Ч111.1 + Ю6*671.112

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА719656 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Ісаєв В. Д. 
Естетична імперативність: здобутки та поразки соціуму : навч. посіб. / В. Д. Ісаєв, М. А. Журба; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2010. - 304 c. - Бібліогр.: 231 назв. - укp.

Розглянуто проблему співвідношення цивілізації та культури у контексті визначення феномену естетичної імперативності. Увагу приділено власному буттю та засобам реалізації мети за сучасних умов політичного та громадського розвитку України. Визначено рекламу як гіперестезис сучасного цивілізаційного буття людини.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю811.13 я73 + Ю6*671.112 я73 + Ч111.1 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА739730 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Журба М. А. 
Російський політичний лібералізм першої чверті ХІХ століття : монографія / М. А. Журба, А. М. Гренишен. - К. : Леся, 2010. - 175 c. - Бібліогр.: 215 назв. - укp.

Розглянуто історичні обставини формування ідей російського політичного лібералізму першої чверті XIX ст. Проаналізовано світоглядну основу процесу ліберальних перетворень у Російській державі за часів правління імператора Олександра I. Висвітлено основні віхи трансформації політичних інститутів Росії початку XIX ст. Визначено соціально-політичну суть реформи сенату. Розглянуто роботу Державної ради як інструменту лібералізації процедури прийняття державних рішень.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ф055.251

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА737373 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Ісаєв В. Д. 
Віртуальна занепалість людини культури : монографія / В. Д. Ісаєв, Т. В. Лугуценко, М. А. Журба; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2012. - 338 c. - Бібліогр.: с. 312-338 - укp.

Проаналізовано соціально-культурні механізми взаємодії цивілізації та культури як основи трансформацій, взятих в їх єдності щодо реальності людини. Проведено системний аналіз соціально-культурологічних ознак і витоків антропологічної кризи сучасної техногенної цивілізації (криза людської суб'єктивності та віртуалізація людського "Я" як результат прогресу технологій). Розкрито специфічні суперечності сучасного техногенного цивілізаційного розвитку. Увагу приділено віртуальній реальності в її антропологічному вимірі, концептуалізації питання про зв'язок цього виміру з символічним простором культури, який створює людина.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю216.21 + Ю6*671.112 + Ч111.155

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА760193 Пошук видання у каталогах НБУВ 

17.

Журба М. А. 
Громадські об'єднання національних меншин в антиселянських акціях (кінець 20-х - початок 30-х років XX ст.) / М. А. Журба // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. - 2001. - Вип. 16. - С. 114-120. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4Укр)61-56

Рубрики:

Шифр НБУВ: В342281/Вип. 16 Пошук видання у каталогах НБУВ 

18.

Журба М. А. 
Девіртуалізація віртуального: на вершині падіння : монографія / М. А. Журба; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2013. - 348 c. - Бібліогр.: с. 309-348 - укp.

Представлено цілісну модель віртуалізації суспільства, створену за допомогою сиснтезу різних існуючих методологій і наукових підходів як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Логічно продовжено напрацьовану методологію вивчення людини в системі координат культури-цивілізації, розробленої професором В. Д. Ісаєвим, розглянутою в контексті віртуалізації суспільства. Зазначено, що такий підхід дозволив по-іншому побачити та зрозуміти широкий спектр нових можливостей, проблем та ризиків "людини віртуальної". Розкрито метафізичні аспекти сучасної віртуальної культури.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю6*671

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА778424 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Шевченко В. Г. 
Расчет статически неопределимых пространственных составных стержней / В. Г. Шевченко, С. Л. Рягин, М. А. Журба, Н. В. Литовский // Нові матеріали і технології в металургії та машинобуд.. - 2013. - № 1. - С. 105-109. - Библиогр.: 3 назв. - рус.

Получены аналитические зависимости для прочностного расчета статически неопределимых пространственных составных стержней, представляющих собой набор 5 продольных профилей, соединенных поперечными диафрагмами. Показано, что кручение таких стержней может вызывать изгиб продольных профилей.


Індекс рубрикатора НБУВ: В251.62

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16166 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

20.

Журба М. 
Феномен інтернаціоналізму в українському радянському селі в світлі біографічних досліджень (20 - 30 рр. ХХ ст.) / М. Журба // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2001. - Вип. 7. - С. 322-332. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4Укр)61-7

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70113 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського