Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2)Автореферати дисертацій (1)Наукова періодика України (48)
Пошуковий запит: (<.>A=Андрійчук О. В.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 21
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Андрійчук О. В. 
Процесуальні строки у цивільному процесі України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. В. Андрійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2009. - 19 c. - укp.

Розкрито суть поняття та зміст часових параметрів цивільного судочинства України та запропоновано їх наукову класифікацію. Виокремлено поміж часових параметрів строки цивільного процесу, розкрито їх суть і значення. Запропоновано визначення та класифікацію цивільних процесуальних строків за видами. Наведено визначення понять "розумного строку", "достатнього строку", "перевищення розумних строків", з їх використанням досліджено питання розгляду та вирішення цивільних справ. Проаналізовано порядок перебігу й обчислення цивільних процесуалних строків, виокремлено основні ознаки, притаманні їм. Запропоновано визначення перебігу й обчислення процесуальних строків. Розкрито основні ознаки зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків, наведено їх визначення. Проаналізовано процесуальні строки за Цивільним процесуальним кодексом (ЦПК) України. Встановлено практичну неможливість дотримання більшості встановлених ЦПК України процесуальних строків. Сформульовано пропозиції з удосконалення редакцій статей 102, 123, 129, 131, 133, 135, 151, 153, 154, 157, 201, 202, 294, 297, 325,327, 332, 354, 356 ЦПК України, а також запропоновано доповнити процесуальний закон Главою <$E6 sup 1> "Судові штрафи" Розділу I "Загальні положення".

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х892.19(4УКР)16

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА364224 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Андрійчук О. В. 
Особливості роботи елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону при різних відсотках армування / О. В. Андрійчук // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. - 2009. - № 12. - С. 44-49. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Наведено результати експериментальних досліджень міцності, жорсткості та тріщиностійкості елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону за відсотками армування <$Emu> 1, 5 та 2,5.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н539.94 + Н331.94

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69446 Пошук видання у каталогах НБУВ 

3.

Березін Б. О. 
Підтримка прийняття рішень при побудові систем довготермінового зберігання інформації / Б. О. Березін, П. Т. Качанов, В. В. Циганок, О. В. Андрійчук // Проблеми розвитку інформаційного суспільства: матеріали міжнар. форуму, 7 - 9 жовт. 2009 р., Львів. - К., 2009. - С. 145-153. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Наведено підхід до вибору технічних рішень у процесі побудови систем архівного збереження інформації - електронних архівів і бібліотек за допомогою системи підтримки прийняття рішень СОЛОН-2.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч811.46 + Ч736.47

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ва719286 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Андрійчук О. В. 
Робота і розрахунок елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону при повторних навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / О. В. Андрійчук; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2011. - 20 c. - укp.

Досліджено вплив відсотку армування сталевими фібрами на міцність елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетоном (СФБ). Проведено порівняння роботи залізобетонних і СФБ елементів кільцевого перерізу за короткочасних одноразових і повторних навантажень із рівнем 0,6 від руйнівного зусилля. Досліджено вплив повторних навантажень різних рівнів на міцність, тріщиностійкість, напружено-деформативний стан елементів кільцевого перерізу зі СФБ. Одержано нові експериментальні дані роботи елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону за короткочасних одноразових і повторних навантажень. Запропоновано міцність елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону визначати з урахуванням непружних деформацій у стисненій зоні. Описано можливість використання під час розрахунку елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону програмного комплексу ПК Ліра.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Н533.94-028

Шифр НБУВ: РА382220 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Циганок В. В. 
Експериментальний аналіз технології експертного оцінювання / В. В. Циганок, П. Т. Качанов, С. В. Каденко, О. В. Андрійчук, Г. А. Гоменюк // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2012. - 14, № 1. - С. 91-100. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Представлено опис і результати експериментального дослідження експертної технології, що створена на базі методу парних порівнянь, в основу якого для більш ефективного одержання інформації покладено надання експертові можливості проводити оцінювання в шкалі, докладність якої адекватно відображає його компетентність у питанні експертизи. Мета роботи - порівняльний аналіз запропонованої технології та наявних, що використовують для експертного оцінювання деяку єдину визначену вербальну шкалу. Результати дослідження, які одержано на підставі суджень експертів, залучених до експертизи, свідчать на користь новоствореної технології.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.41

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

6.

Циганок В. В. 
Урахування компетентності експертів при визначенні групового ранжирування / В. В. Циганок, О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2011. - 13, № 1. - С. 94-105. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

Досліджено питання про доцільність урахування компетентності експертів як джерел інформації у разі групового ординального оцінювання. Шляхом імітації випадкових значень відносної компетентності експертів у складі групи та їх індивідуальних ранжувань (ординальних експертних оцінок) визначено залежність значущості врахування компетентності для двох методів агрегації індивідуальних ранжувань (Борда та Кондорсе) від кількості членів експертної групи та закону розподілу імітованих випадкових ранжувань. Зроблено висновок про нагальну необхідність урахування компетентності в разі ординального оцінювання у складі малих експертних груп.


Індекс рубрикатора НБУВ: З810.413

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

7.

Андрійчук О. В. 
Сталефібробетонні безнапірні труби : монографія / О. В. Андрійчук, Є. М. Бабич; Луц. нац. техн. ун-т, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. - 148 c. - Бібліогр.: с. 123-139. - укp.

Проведено дослідження сталефібробетонних безнапірних труб (БТ) за короткочасних одноразових і повторних навантажень, їх оцінюванню та розробку методики розрахунку. Проаналізовано вплив відсотка армування сталевими фібрами на міцність безнапірних труб зі сталефібробетону, вплив повторних навантажень різних рівнів на їх міцність, тріщиностійкість та напружено-деформативний стан. Одержано нові експериментальні дані роботи БТ зі сталефібробетону за короткочасних одноразових і повторних навантаженнях. Запропоновано їх міцність визначати з урахуванням непружних деформацій в стисненій зоні.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н533.94-028 + Н776.73

Шифр НБУВ: ВА760603 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Горбов І. В. 
Визначення потенційних експертних груп науковців у мережі співавторства з використанням методів підтримки прийняття рішень / І. В. Горбов, С. В. Каденко, І. В. Балагура, Д. Ю. Манько, О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2013. - 15, № 4. - С. 86-96. - Бібліогр.: 26 назв. - укp.

Представлено мережу співавторства з комп'ютерних наук на основі реферативної бази даних "Україніка наукова". Визначено її основні показники центральності. Показано можливість виділення на їх основі експертних груп і наукових шкіл. Запропоновано використання методів підтримки прийняття рішень для визначення кластерів у мережі співавторства та показано шляхи застосування методу "ординального факторного аналізу" для визначення вагомості різних показників центральності складних мереж.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч231.684

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

9.

Андрійчук О. В. 
Дослідження роботи елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону при дії одноразових навантажень за допомогою програмного комплексу Ліра / О. В. Андрійчук, А. Б. Григорчук // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 24. - С. 62-70. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Описано моделювання експериментальних досліджень елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону під час дії одноразових навантажень за допомогою програмного комплексу Ліра 9.4.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н571-01-07

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 

10.

Андрійчук О. В. 
Визначення механічних характеристик дрібнозернистого сталефібробетону / О. В. Андрійчук // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 25. - С. 3-10. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Надано результати визначення нормативного та розрахункового опору дрібнозернистого сталефібробетону осьовому стиску та осьовому розтягу. Проведено зіставлення та порівняння теоретично одержаних даних із результатами експериментальних досліджень.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н331.94

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

11.

Андрійчук О. В. 
Метод змістової ідентифікації об'єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень / О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2014. - 16, № 1. - С. 65-78. - Бібліогр.: 23 назв. - укp.

Запропоновано метод змістової ідентифікації об'єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень, що дозволяє підвищити адекватність моделей предметних областей. Основна ідея методу полягає в тому, що кожному об'єкту бази знань зіставляється кортеж ключових слів, за якими відбувається змістова ідентифікація. Важливість ключових слів визначається експертним шляхом. Описано авторський підхід до підвищення адекватності моделей предметних областей та метод змістової ідентифікації, а також можливі варіанти його застосування.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.50

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 

12.

Циганок В. В. 
Експериментальне дослідження методу визначення змістової подібності об'єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень / В. В. Циганок, О. В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2014. - 16, № 4. - С. 64-75. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

Наведено опис і результати експериментального дослідження методу визначення змістової подібності об'єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень. Викладено сутність методу визначення змістової подібності та варіанти його можливого застосування в експертних системах підтримки прийняття рішень. У ході експериментального дослідження еталонні значення змістової подібності об'єктів визначено експертним шляхом, застосовано імітаційне моделювання ваг ключових слів, що представляють об'єкти, та забезпечено статистичну достовірність експерименту. Показано, що значення, обчислені за допомогою досліджуваного методу, близькі до еталонних. Підтверджено адекватність даного методу і, як наслідок, його практичну цінність.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.50

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16550 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

13.

Андрійчук О. В. 
Підвищення несучої здатності залізобетонних безнапірних труб кільцевого перерізу / О. В. Андрійчук // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 27. - С. 16-21. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Описано загальні відомості про залізобетонні безнапірні труби та конструктивні рішення по збільшенню їх несучої здатності. Запропоновано зміну форми поперечного перерізу та використання сталефібробетону для виготовлення безнапірних труб.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н53-028.011

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

14.

Андрійчук О. В. 
Метод визначення змістової подібності об'єктів баз знань експертних систем підтримки прийняття рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / О. В. Андрійчук; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 c. - укp.

Вперше розроблено метод визначення змістової подібності об'єктів бази знань (БЗ) слабкоструктурованих предметних областей в експертних системах підтримки прийняття рішень (СППР), який, на відміну від існуючих, не потребує наявності навчальної вибірки формулювань об'єктів і базується на використанні експертної інформації. Вперше розроблено імітаційну модель експертних оцінок для перевірки достовірності розробленого методу та на її основі створено моделювальний комплекс, що забезпечує можливість тестувати методи експертної підтримки прийняття рішень без проведення високовартісних експертиз із залученням реальних експертів. Вдосконалено програмний інструментарій побудови БЗ експертної СППР шляхом розробки підсистеми визначення змістової подібності, що надало можливість підвищити якість рекомендацій для осіб, які приймають рішення.


Індекс рубрикатора НБУВ: З970.53-01

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА420760 Пошук видання у каталогах НБУВ 

15.

Циганок В. В. 
Інструментарій підтримки прийняття рішень як засіб стратегічного планування / В. В. Циганок, С. В. Каденко, П. Т. Качанов, О. В. Андрійчук, П. Д. Роїк // Озброєння та військ. техніка. - 2015. - № 3. - С. 59-66. - Бібліогр.: 20 назв. - укp.

Запропоновано новий підхід до побудови стратегічних планів, в основу якого покладено сучасні методи експертної підтримки прийняття рішень, що включають ієрархічну декомпозицію проблеми, цільове динамічне оцінювання альтернатив, парні порівняння та розподіл ресурсів. Можливість використання різних шкал оцінювання надає змогу підвищити достовірність результатів групових експертиз та удосконалити процес стратегічного планування. Застосування підходу описано на прикладі оцінки ряду проектів з розвитку Збройних сил.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ц4(4УКР)22 в661.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70654 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

16.

Андрійчук О. В. 
Про доцільність використання дисперсно армованого бетону для виготовлення лотків систем водовідведення / О. В. Андрійчук // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 28. - С. 3-11. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Надано відомості про дослідження дисперсно армованих бетоних конструкцій, а також описано доцільність використання сталефібробетону для виготовлення лотків систем водовідведення.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н761.280.1-043

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

17.

Андрійчук О. В. 
Вплив короткочасних повторних навантажень на роботу сталефібробетонних лотків водовідведення / О. В. Андрійчук, І. М. Ясюк // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 32. - С. 113-120. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Описано дослідження дисперсно-армованих лотків для притрасового водовідведення короткочасними повторними навантаженнями та представлено одержані результати.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н761.280.1-043 + Н53

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

18.

Андрійчук О. В. 
Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. В. Андрійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2016. - 19 c. - укp.

Розкрито генезис інституту недержавного пенсійного забезпечення (НДПЗ) в Україні. Визначено поняття, сутність і зміст НДПЗ в Україні. Досліджено взаємодію державного та НДПЗ як форми реалізації сучасної української соціальної політики та нормативно-правове регулювання НДПЗ. З'ясовано правовий статус недержавних пенсійних фондів, вкладників та учасників пенсійних фондів, роботодавців-платників корпоративних пенсійних фондів, органів державного нагляду та контролю у сфері НДПЗ та інших суб'єктів НДПЗ. Встановлено особливості реформування НДПЗ в умовах євроінтеграції. Виокремлено проблеми участі громадян у НДПЗ, визначено шляхи їх подолання.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х839(4УКР)921.22 л9

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА425400 Пошук видання у каталогах НБУВ 

19.

Забезпечення промислової та цивільної безпеки в Україні та світі: управління, технології, моделі : колект. монографія / О. В. Андрійчук, І. В. Андрощук, Л. Ф. Бондарчук, О. А. Бужин, М. В. Бутиріна; ред.: Л. Ю. Матвійчук; Луц. нац. техн. ун-т, Нац. ун-т цив. захисту України, Донбас. держ. пед. ун-т, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2016. - 220 c. - укp.

Висвітлено наукові, правові, організаційні та економічні аспекти забезпечення промислової та цивільної безпеки. Розкрито інженерно-технічні засади з питань промислової та цивільної безпеки. Запропоновано методологію підготовки фахівців у сфері цивільної безпеки у вищій школі. Досліджено механізми підвищення рівня промислової та цивільної безпеки за умов воєнного часу. Увагу приділено медико-соціальній проблемі туберкульозу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)112.035 + Х819(4/8)112.035

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА805437 Пошук видання у каталогах НБУВ 

20.

Андрійчук О. В. 
Дослідження роботи тонкостінної оболонки типу "гіперболічний параболоїд" зі сталефібробетону при дії одноразових навантажень за допомогою програмного комплексу ЛИРА-САПР / О. В. Андрійчук, А. Б. Григорчук, С. О. Ужегов // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 34. - С. 176-183. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Розглянуто моделювання експериментальних досліджень та розрахунок тонкостінної оболонки типу "гіперболічний параболоїд" при дії одноразових навантажень за допомогою програмного комплексу ЛИРА-САПР.


Індекс рубрикатора НБУВ: Н539.66

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж70157 Пошук видання у каталогах НБУВ 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського