Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)Наукова періодика України (1)
Пошуковий запит: (<.>TJ=Українська біографістика<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 268
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Марченко Н. П. 
"...Один із тих талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури…" / Н. П. Марченко // Укр. біографістика. - 2010. - Вип. 6. - С. 301-305. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш4 г(4УКР)6 д

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

2.

Демченко Т. П. 
100-річчя від дня народження Тараса Шевченка на сторінках чернігівської преси / Т. П. Демченко // Укр. біографістика. - 2014. - Вип. 11. - С. 174-189. - укp.

Проаналізовано зміст публікацій, приурочених до 100-річного ювілею Т. Шевченка, що з'явилися на шпальтах чернігівської земської періодики у першому кварталі 1914 р. Висвітлено процес усвідомлення ролі національного поета та його творчості для українського відродження. Здійснено спроби охарактеризувати ставлення різних політичних сил до зазначної події.

Проанализировано содержание публикаций, посвященных 100-летнему юбилею Т. Шевченко, которые появились на страницах черниговской периодики в первом квартале 1914 г. Освещен процесс осознания роли поэта и его творчества для украинского возрождения. Сделаны попытки показать отношение разных политических сил к указанному событию.

The article deals with the contents of dedicated Taras Shevchenko’s one hundred anniversaries publications, which appeared in local periodicals during the fi rst quarter of 1914. The texts refl ect the process of realization by public opinion of Taras Shevchenko’s role for the Ukrainian regeneration; also characterize the various political forces attitude to this prominent event.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

3.

Менжулін В. І. 
Freud в Україні: транслітерація у світлі біографії / В. І. Менжулін // Укр. біографістика. - 2009. - Вип. 5. - С. 92-101. - укp. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю91(4АВС)6-736

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 

4.

Куриленко Т. В. 
Євген Євгенович Слуцький: життя, присвячене науці / Т. В. Куриленко, В. М. Фещенко // Укр. біографістика. - 2009. - Вип. 5. - С. 130-152. - укp. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: В172 д (4УКР) Слуцький, Є.Є. + У02(4УКР)53-174 Слуцький Є.Є.

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 

5.

Путова Г. В. 
Єпископ Кароль Антоній Недзялковський: "Багатьма благами обдаровуєш мене, Боже" / Г. В. Путова // Укр. біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 98-105. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Э375.09(4УКР3)-35-08

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 

6.

Рева Л. Г. 
Іван Вагилевич і проблема україно-польського громадянського та культурного по­ру­біжжя / Л. Г. Рева // Укр. біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 338-351. - укp. - рус.

На основі новітніх історико-культурних принципів зроблено спробу перепрочитання життєпису та творчого доробку І. Вагилевича як цілісної особистості та яскравого представника інтелігенції Галицької України першої половини ХІХ ст. На прикладі постаті достойника розкрито особливості україно-польського порубіжжя як осібного соціокультурного середовища та охарактеризовано специфіку біографічних підходів до дослідження такого типу персоналій.

On the newest historical and cultural grounds one attempts to reread Ivan Vahylevych’s life history and creative work as an integral personality and a bright representative of Galician Ukrainian intellectuals of the first half of XIX century. By the leading official’s example the peculiarities of Ukrainian-Polish borderland as the separate socio-cultural environment are disclosed and specific nature of biographic approaches to the research of such personalities is determined.

На основании современных историко-культурных принципов сделана попытка перепрочтения жизнеописания и творческого наследия И. Вагилевича как целостной личности и яркого представителя интеллигенции Галицкой Украины первой половины ХІХ ст. На примере его персоны раскрыты особенности украино-польского порубежья как особой социокультурной среды и охарактеризована специфика биографических подходов к исследованию такого рода персоналий.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-4 Вагилевич І. 418.3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

7.

Зуляк І. С. 
Іван Калинович - бібліограф культурно-просвітнього руху в Західній Україні міжвоєнного періоду / І. С. Зуляк // Укр. біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 187-196. - укp. - рус.

Розглянуто постать І. Калиновича як відомого бібліографа культурно-просвітнього руху на Західній Україні у міжвоєнний період. Досліджено особливості укладеної І. Калиновичем української просвітянської бібліографії, що містила твори українських письменників, дитячу, наукову та сільськогосподарську літературу, довідкові видання. Висвітлено бібліографію культурно-просвітнього руху "Просвіти". Вивчено програму розвитку читалень товариства. Викладено організаційно-практичні питання функціонування просвітніх осередків, зокрема членства й освіти дорослого населення, які І. Калинович розглядав крізь призму гармонійного та всебічного формування особи.

This article analyzes the figure of John Kalynovycha known bibliographer cultural and educational movement in Western Ukraine in the interwar period. The features concluded I. Kalynovychem Ukrainian prosvita bibliography, which included works of Ukrainian writers, children’s, scientific and agricultural literature, reference books. Elucidates the bibliography of cultural and educational movement «Prosvita», a program of reading clubs company, organizational and practical issues in the functioning of educational centers, including membership and education of the adult population that I. Kalynovych viewed through the prism of the harmonious and comprehensive entity formation.

Рассмотрена фигура И. Калиновича как известного библиографа культурно-просветительного движения в Западной Украине в межвоенный период. Исследованы особенности сформированной И. Калиновичем украинской просветительской библиографии, включающей произведения украинских писателей, детскую, научную и сельскохозяйственную литературу, справочные издания. Освещена библиография культурно-просветительного движения "Просвиты". Изучена программа развития библиотек общества. Изложены организационно-практические вопросы функционирования просветительских центров, в частности членства и образования взрослого населения, которые И. Калинович рассматривал в контексте гармоничного и всестороннего формирования личности.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч753(4УКР3)6-8 Калинович, І.Т.

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 

8.

Кучеренко С. В. 
Іван та Юрій Липи у культурному та політичному житті України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.) / С. В. Кучеренко // Укр. біографістика. - 2011. - Вип. 8. - С. 248-263. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)5-8 + Т3(4УКР)61-7

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

9.

Горбатюк М. В. 
Іван Франко та Леся Українка у літературі, громадських справах і у буденному житті / М. В. Горбатюк // Укр. біографістика. - 2010. - Вип. 6. - С. 193-216. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

10.

Бугаєва О. В. 
Імена, які надихають до життя... (по сторінках "Українського музичного архіву") / О. В. Бугаєва // Укр. біографістика. - 2008. - Вип. 4. - С. 502-513. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Щ313(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

11.

Марченко Н. П. 
Інтердисциплінарність як спрага цілісності в осягненні особистості (Генералюк Леся. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – К. : Наук. думка, 2088. – 544 с.) / Н. П. Марченко // Укр. біографістика. - 2010. - Вип. 7. - С. 378-386. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-4 + Щ03(4УКР)-017.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

12.

Доркену А. М. 
Інформаційний ресурс "Видатні педагоги України і світу" Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань / А. М. Доркену // Укр. біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 364-378. - укp. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч738.19:Ч30 с51

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

13.

Петрикова В. Т. 
Історіографія регіональної біобібліографії вітчизняного шевченкознавства / В. Т. Петрикова // Укр. біографістика. - 2014. - Вип. 11. - С. 323-335. - укp.

Розглянуто питання історії та з’ясовано сучасний стан регіональних біобібліографічних ресурсів, які змістовно відображають проблеми національної шевченкіани. Акцентовано увагу на історичних аспектах формування документальних потоків первинних документів про життя і творчість Т. Г. Шевченка в окремих регіонах України, мотивації потреб суспільства в створенні бібліографічних праць, особливостях бібліографічної практики діячів культури зі створення галузевих бібліографічних робіт про Т. Г. Шевченка в період формування наукових шкіл в регіонах України. Охарактеризовано становлення та трансформації сучасної методології регіональної бібліографічної шевченкіани, витоки якої пов’язані з організацією Академії наук України. Проаналізовано регіональні біобібліографічні ресурси шевченкознавства щодо позиціонування їх в інформаційному просторі науки в Україні та їх співвідношення з міжнародною практикою бібліографування біографічних документів.

Рассмотрены вопросы истории и вияснено современное состояние биобиблиографических ресурсов Украины, содержательно отражающих проблемы национальной шевченкианы. Акцентировано внимание на исторических аспектах формирования документальных потоков первичных документов о жизни и творчестве Т. Г. Шевченко в отдельных регионах Украины, мотивации потребностей общества в создании библиографических трудов, особенностях библиографической практики деятелей культуры по созданию отраслевых библиографических работ о Т. Г. Шевченко в период формирования научных школ в регионах Украины. Охарактеризованы становление и трансформации современной методологии региональной библиографической шевченкианы, истоки которой связаны с организацией Академии наук Украины. Проанализированы региональные биобиблиографические ресурсы шевченковедения относительно их позиционирования в информационном пространстве науки Украины и соотнесения их значимости с международной практикой библиографирования биографических документов.

The questions of the history and current state of bibliographic resources of Ukraine, substantially reflecting the problems of national shevchenkiany. The attention is focused on the historical aspects of the formation of the documentary flows of primary documents about the life and works of T. Shevchenko in some regions of Ukraine, motivation needs of the community in the creation of bibliographic work, especially bibliographic practices of artists to create works of bibliographic industry T. Shevchenko during the formation of scientific schools in the regions of Ukraine. Analyzed the issues of formation and transformation of the modern methodology of regional bibliographic shevchenkiany, whose origins are linked to the organization of the Academy of Sciences of Ukraine. The analysis of regional biobibliographic resources Shevchenko on their positioning in the information space of Science of Ukraine and the correlation of their importance to the international practice bibliografirovanija biographical documents.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)5-4

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 

14.

Філіпченко Б. М. 
Історія роду Філіпченків / Б. М. Філіпченко // Укр. біографістика. - 2005. - Вип. 3. - С. 82-106. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т214(4УКР)-9

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

15.

"Історія та генеалогія славетних родин України" : Шості біографічні читання, присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка // Укр. біографістика. - 2010. - Вип. 7. - С. 392-399. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т214.1(4УКР) л0

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 

16.

Ківшар Т. І. 
Історія українсько-російських бібліологічних зв‘язків у джерелах особового походження (20-ті рр. ХХ ст.) / Т. І. Ківшар, Т. В. Новальська. // Укр. біографістика. - 2010. - Вип. 6. - С. 217-229. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч733(4УКР)6 ж + Ч733(4РОС)6 ж

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

17.

Тріпутіна Н. П. 
Історія щасливої людини (Б. П. Остащенко-Кудрявцев) / Н. П. Тріпутіна, О. К. Рябченко, М. О. Білостоцький // Укр. біографістика. - 2005. - Вип. 3. - С. 193-202. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: В.д(4УКР)

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

18.

Константинов В. О. 
Абрагамсон А. А. : [про нього] / В. О. Константинов // Укр. біографістика. - 2005. - Вип. 3. - С. 47-48. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ж. д(4РОС)

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

19.

Марченко Н. П. 
Августин Гіппонський як тип "Людини Віри": неогуманістичне бачення у межах довідкової біографіки / Н. П. Марченко, Я. Ю. Марченко // Укр. біографістика. - 2013. - Вип. 10. - С. 381-401. - укp.

Досліджено біографічні аспекти сучасних соціолого-релігієзнавчих підходів до аналізу релігійних практик у постатеїстичних суспільствах. Доведено, що "Людина Віри" апріорі є цілісним втіленням "вчення / життя", а її біографія завжди є складовою вчення. Наголошено, що в Україні ідея релігієзнавчого дискурсу як дискурсу саме біографічного системно не розглядалась.

Biographic aspects of modern socio-religious approaches to analysis of eligious practices in post-atheistic societies are discovered. It is proved that the "Man of Faith" apriori is an integral embodiment of "doctrine / life", and his biography always remains a component part of this doctrine. It is emphasized that in Ukraine an idea of a religious teaching discourse as biographical discourse has not been touched upon before.

Рассмотрены биографические аспекты современных социально-религиозных подходов к анализу религиозных практик в постатеистических обществах. Доказано, що "Человек веры" априори есть целостным воплощением "учения / жизни", а его биография всегда составляющая часть учения. Акцентированно, что в Украине идея религиеведческого дискурса как дискурса именно биографического системно не рассматривалась.


Індекс рубрикатора НБУВ: Э371-3-028

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

20.

Марченко Н. П. 
Автобіографія дитинства у межах біографічного дискурсу / Н. П. Марченко // Укр. біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 90-109. - укp. - рус.

Проаналізовано досвід вивчення дитинства в межах історичного дискурсу та суміжних дисциплін. Зроблено спробу охарактеризувати межі, в яких автобіографія дитинства може бути джерелом біографічного знання, та визначити форми, в яких вона існує в біографіці. Розглянуто таку автобіографію як просопографічне джерело, що містить ряд невідтворюваних у жодних інших джерелах відомостей, та як об'єктивний вектор погляду на визначальні для становлення ідентичності особистості фактори та події. Припущено, що автобіографії дитинства доцільно розглядати в контексті біографічного джерелознавства не як окремі малозначимі просопографічні документальні сегменти, а як сукупність цілісного знання про дитинство індивіда, виявлене в сумі різножанрових наративів, поєднаних між собою за тезаурусним принципом.

Experience of childhood research in terms of historical discourse and allied disciplines is analyzed. An attempt is made to outline boundaries, within which the autobiography of childhood can be a source of biographic knowledge, and to determine forms in which it exists in the biography study. The autobiography of childhood is considered as a prosopographic source containing a portion of facts, not reproduced in any other sources, and as an objective vector of view of factors and events determinant for personality’s identity establishment. It is assumed that it is expedient to consider autobiographies of childhood in the context of biographic source studies not as separate insignificant prosopographic documentary segments, but as a set of the entire knowledge about individual’s childhood, revealed in a scope of narratives of different genres, combined with each other by the principle of thesaurus.

Проанализирован опыт изучения детства в пределах исторического дискурса и смежных дисциплин. Сделана попытка очертить пределы, в которых автобиография детства может быть источником биографического знания, а также выявить формы, в каких она существует в биографике. Рассмотрена такая автобиография как просопографический источник, хранящий целый ряд нигде более не отображенных сведений, и как объективный вектор рассмотрения ключевых для становления идентичности личности факторов и событий. Предположено, что автобиографии детства стоит рассматривать в контексте биографического источниковедения не как отдельные малозначимые просопографические документальные сегменты, а как совокупность целостного знания о детстве индивида, виявленную в сумме разножанровых нарративов, объеденённых между собой тезаурусным принципом.


Індекс рубрикатора НБУВ: Т213

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж69079 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

...
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського