Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ч<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Букварик : [для дітей дошк. віку] / [авт. загадок: В. Дяченко та ін. ; худож.: С. Адалян та ін. ; пер. В. Дяченко ; голов. ред. Л. Войтун]. - 2018ВС65308
Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях : навч. програма та календар.-темат. план : для використання в дошк. навч. закл. / [А. М. Богуш та ін.]. - 2018СО36362
Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи : зб. наук. ст. / [ред.: В. Г. Кремень, Н. Г. Ничкало ; уклад.: О. В. Аніщенко, Л. Б. Лук'янова]. - 2018ВА829635
Науково-методичні засади створення інноваційної моделі Stem-освіти : зб. тез до II-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 23 жовт. 2018 р. / [редкол.: Ватковська М. Г., Бутурліна О. В.]. - 2018ВА829842
Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах Євроінтеграції : зб. тез доп. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовт. 2018 р. / [редкол.: Т. Д. Щербан та ін.]. - 2018ВА829996
Освітньо-професійний комплекс: 015 Професійна освіта. Документознавство. Рівень вищої освіти "перший", ступінь вищої освіти "бакалавр" : [наук.-метод. комплекс] / [розроб. та уклад.: Т. А. Жижко та ін.]. - 2017СО36358
Проблеми використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості. XIII міжнародна конференція, м. Дніпро 23-24 листопада 2017 року : зб. наук. пр. / [редкол.: Г. Г. Півняк та ін.] №3. - 2018ВА829651
Теорія і методика викладання баскетболу в закладах вищої освіти : [навч.-метод. посіб.] / [уклад. Л. В. Балацька]. - 2018ВА830021
Філософія освіти і науки : [навч. посіб.] / І. С. Алексейчук [та ін.] ; [відп. ред.: І. С. Алексейчук, Л. І. Мозговий]. - 2019ВА830145
Фітнес з методикою викладання : навч.-метод. посіб. / уклад.: Кожокар М. В., Ківерник О. В.. - 2018ВА829911
Андрієвська В. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Андрієвська Віра Михайлівна. - 2019РА439086
Армор Ф. Уроки виховання характеру: Будуйте своє життя на надійному фундаменті : навч. посіб. для школярів [загальноосвіт. навч. закл.] / Френ Армор, Ірина Сіданіч ; [пер. з англ. В. Степанова]. - 2018СО36374
Барбінов В. В. Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників аграрної галузі до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Барбінов Віталій Вікторович. - 2019РА439090
Башкір О. І. Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України (початок XX – початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Башкір Ольга Іванівна. - 2019РА439122
Бикова А. Школярі "лінивої мами" / Анна Бикова, авт. попул. інтернет-блогу ; пер. Тамара Клюкіна. - 2018ВА830167
Боднар Д. М. Педагогічна та науково-методична спадщина О. Р. Мазуркевича : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Боднар Дмитро Миколайович. - 2019РА439083
Бойко Г. О. Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бойко Галина Олегівна. - 2018РА438901
Браніцька Т. Р. Теоретичні і методичні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Браніцька Тетяна Ромуальдівна. - 2019РА439088
Гончаренко О. А. Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі: рецепції та практики : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.10 / Гончаренко Ольга Анатоліївна. - 2019РА438619
Гончарук В. В. Формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гончарук Віталій Володимирович. - 2019РА439121
Гридковець Л. М. Підготовка до сімейного життя в концепції статевого виховання старшокласників : метод. посіб. / Гридковець Л. М., Корнєєнкова Н. А. ; авт. ідеї впровадження проекту: президент БО БФ "Рух укр. матерів" М. В. Дячинська, віце-президент Н. А. Корнєєнкова. - 2018ВА829634
Данченко І. О. Теоретичні та методичні засади формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Данченко Ірина Олексіївна. - 2019РА439079
Жук О. О. Теоретичні і практичні аспекти телевізійної журналістики : навч. посіб. для студентів спец. "Журналістика" / Олеся Жук. - 2018ВА830135
Кийков О. Ю. Філософська парадигма національної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Кийков Олексій Юрійович. - 2018РА438653
Книшик С. І. Реформування системи державного управління загальною середньою освітою в Україні в контексті європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Книшик Світлана Іванівна. - 2019РА439108
Корсун Ю. О. Педагогічні умови формування професійної самосвідомості у майбутніх інженерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Корсун Юлія Олегівна. - 2019РА438608
Костючков С. К. Біофілософська домінанта освітньої концепції в умовах становлення громадянського суспільства : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 09.00.10 / Костючков Сергій Карпович. - 2018РА438651
Кухтяк О. Я. Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кухтяк Олександра Ярославівна. - 2019РА438911
Кушнірук С. Робочий зошит з педагогіки : [навч. зошит для студентів пед. ун-тів] / Світлана Кушнірук. - 2012ВС65304
Листюк С. О. Сімейне виховання в системі освіти Японії (друга половина XX – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Листюк Світлана Олександрівна. - 2019РА439058
Лук'янчук М. В. Підготовка майбутніх учителів до формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання грамоти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лук'янчук Мар'яна Василівна. - 2019РА438678
Малишевська І. А. Теоретико-методичні основи підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.03 / Малишевська Ірина Анатоліївна. - 2018РА438648
Матвєєва О. Л. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. Л. Матвєєва, О. М. Тихенко, І. Л. Трофімов. - 2018ВА829895
Міровська М. Теорія і практика управління освітнім процесом на основі кейс-менеджменту в закладах вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Міровська Маріола. - 2019РА438598
Роменська Т. Г. Формування соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку із дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Роменська Тамара Григорівна. - 2018РА438650
Сідоров В. І. Система кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Сідоров Вадим Ігоревич. - 2019РА439089
Ткачук О. Г. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх лікарів в освітньому процесі з фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ткачук Олена Геннадіївна. - 2019РА438689
Топольник Я. В. Система інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Топольник Яна Володимирівна. - 2019РА438627

  Періодичні видання:

Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. № 3715: Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego / pod red. S. Michalczyka, K. Brzozy T.1: Problemy teoretyczno-praktyczne. - 2018Ж38067/2018/3715
Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. № 3716: Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego / pod red. M. Mazura, M. Kornackiej-Grzonki T.2: Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne. - 2018Ж38067/2018/3716
Annual report of the National Central Library - 2008, № 2008Ж43417/2008/2008
Annual report of the National Central Library - 2011, № 2010Ж43417/2011/2010
Polish libraries - 2013, № 1Ж43907/2013/1
W służbie nauki . Nr 29: Emanuel Mateusz Rostworoski 1923-1989 : materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku / red. M. Czeppe. - 2016Ж43114/2018/29
Гуманізація навчально-виховного процесу - 2018, № 2Ж69955/2018/2
Гуманізація навчально-виховного процесу - 2018, № 3Ж69955/2018/3
Питання культурології - 2018, № 34Ж68716/2018/34
Рукописна та книжкова спадщина України - 2018, № 22Ж68592/2018/22
Скарбниця української культури. Вип. 19; Спецвип.2: Каталог печатных книг Музея украинских древностей В. В. Тарнавского. Составленный в 1901 году М. Н. и Б. Д. Гринченко / редкол.: Л. П. Линюк (відп. ред.) [та ін.] Ч.1. - 2018Ж71954/2018/19; Спецвип.2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського