Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Х<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Архіви КҐБ для медіа : посібник / Володимир Бірчак [та ін.] ; [ред.-упоряд. Анна Олійник]. - 2018ВА830036
Безпека космічної діяльності. Правові засади : монографія / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; відп. ред.: акад. НАПрН України Н. Р. Малишева, акад. НАН України Ю. С. Шемшученко. - 2018ВА829643
Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - 2002ВА620860
Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади : монографія / [В. С. Куйбіда та ін.] ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. В. Карпенка. - 2019ВА829886
Матеріали XVII Всеукраїнської наукової конференції "Теорія та практика сучасної юриспруденції" / Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. - 2018ВА830089
Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917-2017 рр.). Т. 8 : Міністерство внутрішніх справ незалежної України: від пострадянської системи управління до реформ після "Революції гідності" (24 серпня 1991 р. - грудень 2017 р.) / [М. Г. Вербенський та ін.] ; за заг. ред. Міністра внутр. справ України А. Б. Авакова. - 2017В355078/8
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко. - 2001ВА620912
Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / [Ковальський В. С. та ін. ; спец. ред. Лазебний Л. Л.]. - 2018ВА829832
Основи прокурорської діяльності : навч. посіб. з підгот. до держ. підсумк. атестації / [О. О. Овсяннікова та ін.] ; за заг. ред. І. В. Юревич. - 2019ВА830101
Права людини та публічне врядування : матеріали Всеукр. форуму, 15 берез. 2018 р., м. Чернівці / [уклад.: І. В. Ковбас та ін.]. - 2018ВА830000
Правові основи судового адміністрування та судової діяльності : навч. посіб. / [Л. М. Москвич та ін.]. - 2019ВА830093
Правові та економічні засади реформування системи органів державної влади і правосуддя в умовах інтеграції до європейської спільноти: проблеми та перспективи : [колект. монографія] / [Андрющенко К. А. та ін. ; під ред. Г. В. Татаренко]. - 2018ВА830030
Теорія кримінального переслідування : монографія / [В. А. Гринчак та ін.]. - 2019ВА830032
Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100 річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.) : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 трав. 2018 р., м. Київ, Україна / [редкол.: В. П. Андрущенко та ін.]. - 2018ВА830004
Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 35-річчю юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. / [ред.: А. Г. Бобкова, Л. П. Амелічева ]. - 2018ВА829993
Асеев Ю. Доклад о нарушениях прав человека в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянський р-н / Юрий Асеев, Яна Смелянская, Анастасия Егорова. - 2018ВА829914
Бабаскін А. Ю. Кредитні відносини у цивільному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Бабаскін Анатолій Юрійович. - 2019РА438669
Біленко В. І. Договірне регулювання відносин, що виникають у зв'язку із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Біленко Віталій Ігорович. - 2018РА439115
Бориславська О. М. Європейська модель конституціоналізму: формування, сучасний стан, тенденції розвитку : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Бориславська Олена Марківна. - 2018РА438880
Ганжерлі А. О. Відмова від суб'єктивних цивільних прав в речових правовідносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ганжерлі Артур Олександрович. - 2019РА438883
Герасимов О. В. Протидія злочинності у банківській сфері : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Герасимов Олексій Володимирович. - 2019РА438882
Гультай М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : курс лекцій / М. М. Гультай. - 2019ВА829945
Джерелій В. В. Правова охорона навколишнього природного середовища в містах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Джерелій Валерій Вікторович. - 2019РА438884
Дюкарєва-Бержаніна К. Ю. Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна. - 2019РА439104
Єрмолаєва-Задорожня С. В. Кримінологічна характеристика перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів та його запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Єрмолаєва-Задорожня Світлана Вікторівна. - 2019РА439080
Запотоцький А. П. Теоретичні основи та практика розслідування злочинів у сфері будівництва : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Запотоцький Андрій Петрович. - 2018РА438634
Каткова Т. Г. Інформаційне право. Практикум : навч. посіб. / Т. Г. Каткова. - 2019ВА830028
Клубань М. В. Адміністративно-правові засади впровадження електронної освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Клубань Марія Володимирівна. - 2019РА439060
Ковальова І. С. Кримінально-правова характеристика підкупу працівника підприємства, установи чи організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковальова Ілона Сергіївна. - 2018РА439059
Комарова Т. В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Комарова Тетяна В'ячеславівна. - 2019РА439074
Коновалова В. О. Юридична психологія : посіб. для підгот. до іспиту / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - 2019ВА830029
Кончук Н. С. Кримінальна відповідальність за державну зраду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кончук Наталія Сергіївна. - 2019РА438900
Кушакова-Костицька Н. В. Право на інформацію в інформаційну епоху (порівняльне дослідження) : монографія / Н. В. Кушакова-Костицька ; [наук. ред. М. В. Костицький]. - 2018ВА829942
Левада О. В. Пільги й обмеження в праві: загальнотеоретична характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Левада Олена Валеріївна. - 2019РА438893
Меше О. П. Вогнепальна зброя: сучасний стан обігу зброї в Україні : підручник / Олексій Меше. - 2019ВА830100
Наровлянський О. Д. Правознавство (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / О. Д. Наровлянський. - 2018ВС65316
Нестерова Н. І. Принцип раціонального використання природних ресурсів в екологічному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Нестерова Наталя Іванівна. - 2019РА438885
Орєхов С. М. Правове регулювання охорони довкілля в Європейському Союзі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Орєхов Сергій Миколайович. - 2019РА438604
Піцик Ю. М. Кіберзлочини проти власності: кримінально-правова та кримінологічна характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Піцик Юрій Миколайович. - 2019РА438664
Попова Л. М. Адміністративно-правові засади контролю в сфері підприємницької діяльності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Попова Лілія Миколаївна. - 2019РА438600
Прокопенко В. В. Виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту : монографія / В. В. Прокопенко ; [ред.: Т. П. Дерев'янко та ін.]. - 2018ВА829972
Реутов С. Легенды бандитской Одессы / Сергей Реутов. - 2019ВА830146
Рибчак З. Л. Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Рибчак Зоряна Любомирівна. - 2019РА439112
Рой О. В. Правові акти суб'єктів владних повноважень як предмет публічно-правового спору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рой Олег Володимирович. - 2019РА439061
Самолюк Н. М. Трудові договірні відносини : навч. посіб. / Н. М. Самолюк, Г. М. Юрчик. - 2018ВА829887
Свінціцька О. П. Розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатаціі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Свінціцька Олена Петрівна. - 2019РА438665
Соловйов О. В. Правове регулювання загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соловйов Олексій Володимирович. - 2019РА438890
Україна. Закони Господарський процесуальний кодекс України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019ВА830103
Україна. Закони Кодекс адміністративного судочинства України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019ВА830094
Україна. Закони Кодекс законів про працю України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019ВА830108
Україна. Закони Кримінальний кодекс України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019ВА830107
Україна. Закони Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 8 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019ВА830106
Україна. Закони Про вибори Президента України : закон України : станом на 8 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019ВА830104
Україна. Закони Про виконавче провадження. - 2019ВА830090
Україна. Закони Про запобігання корупції : закон України : станом на 2 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019ВА830102
Україна. Закони Про зовнішньоекономічну діяльність : закон України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту : [новинка]. - 2019ВА830109
Україна. Закони Про місцеві державні адміністрації. - 2019ВА830091
Україна. Закони Про Національну поліцію. - 2019ВА830095
Україна. Закони Про нотаріат. - 2019ВА830096
Україна. Закони Сімейний кодекс України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019ВА830105
Харатян Т. Н. Конституційне право людини на життя в умовах розвитку біотехнологій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Харатян Татевік Нерсесівна. - 2018РА438879
Харитонова О. В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству : наук.-практ. посіб. / Олена Харитонова. - 2018ВА829888
Хлапонін Д. Ю. Механізми державного управління створенням та функціонуванням кіберфізичних систем : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Хлапонін Дмитро Юрійович. - 2019РА439094
Шевченко О. В. Використання спеціальних товарознавчих знань у кримінальному провадженні : монографія / Шевченко Олександр Вікторович ; під заг. ред. проф. каф. криміналіст. забезпечення та суд. експертиз ННІ №2 НАВС, канд. юрид. наук, доц. О. О. Садченко. - 2018ВА829835
Шевчук О. О. Правове регулювання охорони персональних даних в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Шевчук Олександр Олександрович. - 2019РА438631
Шмоткін О. В. Теорія держави і права в латинських юридичних аксіомах : навч. посіб. / О. В. Шмоткін. - 2018ВА830099
Ямненко Т. М. Цивільні договори в банківській діяльності : навч. посіб. / Т. М. Ямненко, О. В. Оніщенко. - 2018ВА830026
Янко В. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ суверенітету українського народу : монографія / В. М. Янко. - 2019ВА830098

  Періодичні видання:

Кримінологічні дослідження. Вип. 10: Луганские ученые о луганских событиях. - 2018Ж70149/2018/10
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ - 2018, № 3Ж70666/2018/3
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ - 2018, № 4Ж69968/2018/4
Угриновська О. Праці Львівської Лабораторії прав людини Академії правових наук України. 2004, Вип.6: Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин / О. Угриновська, Ю. Білоусов. - 2004Ж70485:С.1/2004/6
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського