Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Х<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Liber Amicorum до 55-річчя О. Л. Копиленка : [колект. монографія] / Ін-т законодавства Верховної Ради України. - 2016ВА821335
Strategic concept for the defence and security of the members of the North Atlantic Treaty Organization : adopted by heads of state a. government at the NATO summit in Lisbon 19-20 Nov. 2010. - 2010ІР8937
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog savjetovanja "Europeizacija kaznenog prava i zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku i postupku izvršenja kaznenopravnih sankcija", 15.-17. listopada 2015. godine, Split / Pravni fak. Sveučilište u Splitu. - 2017ІВ225078
Адміністративна діяльність поліції : підручник / [В. В. Середа та ін. ; за заг. ред. В. В. Середи]. - 2017ВА821558
Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства Угорщини та України : зб. наук. пр. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф. (3-5 черв. 2016 р.) / [за заг. ред. Ю. Бошицького та Ч. Дердь]. - 2016ВА820905
Актуальні проблеми філософії права : посібник / Львів. держ. ун-т внутр. справ. - 2017ВА821547
Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіжне законодавство : [збірник] / [О. А. Банчук та ін. ; за заг. ред. О. А. Банчука]. - 2015ВС63805
Екологічне право. Ч. 2: Особлива частина / [Личенко І. О. та ін.]. - 2017В357127/2
Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - 2002ВА620860
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Напрями вдосконалення механізмів державного управління в умовах сучасних реформаційних процесів", 3-4 листопада 2017 р. / Класич. приват. ун-т, Запоріз. міськрада, Запоріз. облдержадмін.. - 2017ВА820747
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Одеські юридичні читання", 10-11 листопада 2017 року : [збірник] / [відп. ред. Г. О. Ульянов ; уклад.: О. В. Дикий, Ю. Д. Батан]. - 2017ВА821338
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни", 16 листопада 2017 р. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманітар. ін-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін. - 2017ВА821339
Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти : [колект.] монографія / [С. Б. Булеца та ін.] ; за заг. ред.: д-ра юрид. наук, проф. О. Я. Рогача, д-ра юрид. наук, проф. М. В. Савчина, канд. юрид. наук, доц. М. В. Менджул. - 2017ВА821081
Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 8 груд. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т [та ін.]. - 2017ВА821337
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко. - 2001ВА620912
Права внутрішньо переміщених осіб : навч. посіб. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. - 2017ВА821148
Правове регулювання відносин власності: термінологічний словник / [Аксютіна А. В. та ін. ; за заг. ред. Нестерцової-Собакарь О. В.]. - 2017ВА820738
Проблемы совершенствования организации работы следственных подразделений органов внутренних дел : сб. науч. труд. / Высш. следств. шк. МВД СССР. - 1981ВА820920
Судовий допит : наук.-практ. посіб. / [М. С. Туркот та ін. ; за заг. ред. І. І. Присяжнюка]. - 2017ВА820876
Трудове право (в схемах та визначеннях) : навч. посіб. / [Коваленко А. В. та ін.]. - 2017ВА820750
Бандурка О. М. Юридична логіка : підруч. для студентів ВНЗ / О. М. Бандурка, О. В. Тягло. - 2017ВС63784
Барегамян С. Х. Конституційне право на працю та його реалізація в умовах європейської міждержавної інтеграції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Барегамян Сюзанна Хоренівна. - 2018РА434938
Безногих В. С. Кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Безногих Володимир Сергійович. - 2018РА434778
Берило О. Г. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги хворому медичним працівником : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Берило Олександр Георгійович. - 2018РА434780
Бернада Є. В. Цивільно-правові наслідки недійсності правочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бернада Євген Валерійович. - 2018РА435026
Бєлінська Я. Ю. Адміністративно-правові засади взаємодії господарських судів з органами публічної влади та громадськістю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бєлінська Ярослава Юріївна. - 2018РА435031
Борисенко Ю. В. Формування мережевих систем в управлінні місцевим розвитком, орієнтованим на громаду : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Борисенко Юрій Васильович. - 2018РА434831
Ботвінов Р. Г. Розвиток публічної служби особливого призначення в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.03 / Ботвінов Ростислав Геннадійович. - 2018РА435025
Буряк К. М. Злочини проти професійної діяльності журналістів в Україні: кримінально-правове та кримінологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Буряк Катерина Михайлівна. - 2018РА434760
Бутенко С. С. Філософсько-правовий вимір власності як основи демократії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Бутенко Сергій Сергійович. - 2018РА434937
Вавриш А. В. Запобігання злочинам проти власності у сфері будівництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Вавриш Андрій Валентинович. - 2018РА434781
Ващук О. П. Психофізіологічна діагностика особистості : навч.-метод. посіб. / О. П. Ващук. - 2017ВА820647
Гімон М. М. Реалізація права на справедливий суд в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гімон Микола Михайлович. - 2018РА434851
Гладун Ю. Я. Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління забезпеченням публічного порядку територіальними підрозділами Національної поліції України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Гладун Юрій Яремович. - 2018РА434821
Дронов В. Ю. Освітня функція сучасної держави та особливості її реалізації приватними вищими навчальними закладами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дронов Владислав Юрійович. - 2018РА435009
Дяченко Н. П. Прогнозування в органах державної влади: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дяченко Наталія Павлівна. - 2018РА434816
Дьордяк О. В. Міжнародно-правове регулювання діяльності з надання туристичних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Дьордяк Оксана Василівна. - 2018РА434794
Желік М. Б. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди: кримінально-правова характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Желік Максим Борисович. - 2018РА434961
Ізуїта П. О. Трудове право України : навч.-метод. посіб. / Ізуїта П. О., Ізуїта Д. П.. - 2017ВА821548
Карпова Н. Ю. Злочини проти правосуддя, які пов'язані з порушенням права особи на захист : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карпова Наталія Юріївна. - 2018РА434793
Карпунцов В. В. Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Карпунцов Валерій Віталійович. - 2018РА434734
Кисельова О. І. Трудове право України : навч. посіб. / О. І. Кисельова, Т. А. Кобзєва. - 2017ВА820325
Комарова Ю. М. Адміністративно-правовий статус Національного антикорупційного бюро України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Комарова Юлія Миколаївна. - 2018РА434783
Кондратинський О. С. Формування громадянських компетентностей територіальних громад з використанням програмно-цільових підходів до управління місцевим розвитком : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Кондратинський Олександр Сергійович. - 2018РА434801
Легеза Ю. О. Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері використання природних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Легеза Юлія Олександрівна. - 2018РА434741
Лук'янцев С. О. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лук'янцев Сергій Олександрович. - 2018РА434959
Любавіна В. П. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Любавіна Вікторія Петрівна. - 2018РА434761
Макаровець А. М. Адміністративно-правовий статус апарату суду в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Макаровець Алла Миколаївна. - 2018РА434810
Манаев Ю. В. Применение мер пресечения следователем (по материалам следственных органов МВД СССР) : учеб. пособие / Ю. В. Манаев, В. С. Посник , В. В. Смирнов. - 1976ВА820921
Маслюк О. В. Процесуальна діяльність захисника зі спростування підозри (обвинувачення) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Маслюк Оксана Василівна. - 2018РА435037
Мельниченко В. Л. Кримінально-правова характеристика злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мельниченко Віктор Леонідович. - 2018РА434843
Михайловський В. І. Адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Михайловський Віктор Ігорович. - 2018РА434859
Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посіб. / [А. В. Мовчан]. - 2017ВА821552
Можайкіна О. С. Трудове право України : практикум : [навч. посіб.] / Можайкіна О. С.. - 2017ВА820727
Нікітін А. А. Кримінальна відповідальність за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нікітін Анатолій Анатолійович. - 2018РА434782
Обіход М. М. Державна молодіжна політика України в контексті європейського вибору : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Обіход Михайло Михайлович. - 2018РА435012
Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики : монографія / Ігор Ігорович Онищук. - 2017ВС63781
Орловська І. Г. Міжнародне приватне право : навч.-метод. посіб. / І. Г. Орловська. - 2017ВА821549
Очкуренко С. В. Місце фінансового права в системі права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Очкуренко Сергій Володимирович. - 2018РА435032
Панова Г. В. Втручання адміністративного суду в розсуд суб'єкта публічної адміністрації: сутність та підстави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Панова Ганна Валеріївна. - 2018РА434964
Писарчук І. В. Організаційно-правові основи діяльності оперативних підрозділів у протидії нецільовому використанню бюджетних коштів службовими особами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Писарчук Іван Васильович. - 2018РА435020
Пластун М. С. Роль інституту глави держави у формуванні та здійсненні державної антикорупційної політики: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Пластун Михайло Сергійович. - 2018РА434939
Поліщук О. А. Правова компетентність майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах: методика формування : [монографія] / Поліщук Олена Анатоліївна. - 2018ВА821553
Рагімов Ф. В. Функціонування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Рагімов Фаіг Вагіф огли. - 2018РА434822
Ракул О. В. Адміністративно-правове регулювання фіскальної політики в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ракул Оксана Володимирівна. - 2018РА434779
Родоман Т. О. Зміна умов договору як спосіб захисту цивільних прав та інтересів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Родоман Тетяна Олександрівна. - 2018РА434943
Сало О. М. Реалізація повноважень керівником органу досудового розслідування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сало Олег Михайлович. - 2018РА434762
Свириденко С. В. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Свириденко Станіслав Володимирович. - 2018РА434759
Скворцов С. І. Адміністративно-правове регулювання адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Скворцов Сергій Ігорович. - 2018РА434777
Смик С. І. Підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на стадії досудового розслідування в судовому засіданні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Смик Світлана Іванівна. - 2018РА435033
Тамаря Я. В. Адміністративні процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тамаря Яна Володимирівна. - 2018РА434850
Тішкова Н. Л. Реформування державного управління охороною навколишнього середовища в контексті європейської інтеграції України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Тішкова Наталія Леонідівна. - 2018РА434798
Тронь Т. В. Підготовка майбутніх фахівців у сфері охорони кордону Сполучених Штатів Америки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тронь Тетяна Володимирівна. - 2018РА434989
Укpаїна. Закони. Господарський процесуальний кодекс України. - 2017ВА820906
Україна. Закони Закон України "Про інформацію" / Верховна Рада України. - 2018ВА820745
Україна. Закони Основи законодавства України про охорону здоров'я / Верховна Рада України. - 2018ВА820746
Уралова Ю. П. Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у сфері страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Уралова Юлія Павлівна. - 2018РА434795
Федорчук І. М. Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним правом України : монографія / І. М. Федорчук. - 2017ВА821551
Храмцов О. М. Насильство як категорія Загальної частини кримінального права України (теорія, практика, зарубіжний досвід) : монографія / О. М. Храмцов. - 2017ВА820324
Чайковська Н. П. Захист права людини на безпечні умови життєдіяльності: основні завдання та повноваження державних органів : навч.-практ. посіб. / Н. П. Чайковська. - 2017ВА820881
Череватенко І. М. Нотаріальне провадження щодо посвідчення безспірних прав : монографія / І. М. Череватенко. - 2017ВА821550
Чижов Д. А. Правовий механізм забезпечення соціального захисту людини в умовах військових конфліктів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чижов Денис Анатолійович. - 2018РА434829
Шатіло В. А. Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Шатіло Володимир Анатолійович. - 2018РА434941
Шмерецький Є. Є. Юридико-психологічна характеристика згвалтування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Шмерецький Єгор Євгенович. - 2018РА434934
Шуміло О. М. Земельне право України (у схемах) : навч. посіб. / О. М. Шуміло. - 2017ВА820861
Юдін О. К. Державні інформаційні ресурси. Методологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів : [монографія] / О. К. Юдін, С. С. Бучик. - 2018ВА821336
Юдін О. К. Технологія забезпечення функціональної безпеки інтегрованої інформаційної системи Держприкордонслужби на стадії модернізації : [монографія] / О. К. Юдін, М. А. Стрельбіцький. - 2017ВА821331
Юристовська Н. Я. Механізми публічного управління у сфері забезпечення рівного доступу до медичних послуг сільського населення в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Юристовська Наталія Ярославівна. - 2018РА435017

  Періодичні видання:

Аннали юридичної історії. Т. 1, № 1 (січ.-берез.): Історія та географія сердньовічного права. - 2017Ж74766/2017/1/1
Аннали юридичної історії. Т. 1, № 2 (квіт.-лип.): Городяни і громадяни: історія та антропологія територіальних громад. - 2017Ж74766/2017/1/2
Аннали юридичної історії. Т. 1, № 3-4 (серп.-груд.) : Історичні проблеми теорії права. - 2017Ж74766/2017/1/3-4
Криміналістика і судова експертиза - 2018, № 63; Ч.1Ж29323/2018/63; Ч.1
Криміналістика і судова експертиза - 2018, № 63; Ч.2Ж29323/2018/63; Ч.2
Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра - 2017, № 1Ж74763/2017/1
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ Серія:  : Юридична - 2018, № 1Ж70364:Юр./2018/1
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія:  : Юриспруденція - 2017, № 30; Т.1Ж74042:Юр./2017/30; Т.1
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія:  : Юриспруденція - 2017, № 30; Т.2Ж74042:Юр./2017/30; Т.2
Науковий вісник Сіверщини Серія:  : Право - 2017, № 1ж74764/2017/1
Науковий вісник Сіверщини Серія:  : Право - 2017, № 2ж74764/2017/2
Науковий вісник Сіверщини Серія:  : Право - 2018, № 1ж74764/2018/1
Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" - 2017, № 20Ж72103/2017/20
Правова держава - 2018, № 29Ж68385/2018/29
Прикарпатський юридичний вісник - 2017, № 6(21); Т.1Ж74200/2017/6(21); Т.1
Прикарпатський юридичний вісник - 2017, № 6(21); Т.2Ж74200/2017/6(21); Т.2
Угриновська О. Праці Львівської Лабораторії прав людини Академії правових наук України. 2004, Вип.6: Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин / О. Угриновська, Ю. Білоусов. - 2004Ж70485:С.1/2004/6
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського