Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=У<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Deep and comprehensive free trade agreement with the EU: advantages and downsides for the Ukrainian society : 562453-EPP-1-2015-UA-EPPJMO-Module : monogr. / Hanna Duhinets [et al.] ; ed. by Hanna Duhinets. - 2019ІВ225912
II Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку" : тези доп., 6 груд. 2018 р. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля [та ін.]. - 2018ВА830393
Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика. Кн. 6 / [Кузнєцов Е. А. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Кузнєцова Е. А.. - 2018В356637/6
Актуальні проблеми регіональних досліджень : мат-ли III Міжнар. наук.-практ. і-нет конф. (м. Луцьк, 13-14 груд. 2018 р.). - 2018-А025925
Банківська система : навч. посіб.. - 2018-Б422731
Економіка підприємств автомобільного транспорту : навч. посіб. для самост. роботи та поточ. контролю знань студентів закл. вищ. освіти / Дмитрієв І. А. [та ін.]. - 2018ВА830083
Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 22-23 листоп. 2018 р.) / ред. М. П. Гречук. - 2019ВА830242
Економічний патріотизм. Стратегія реалізації національного інтересу для стрімкого розвитку України / В. Г. Панченко [та ін.]. - 2018ВА830291
Звітність бюджетних установ : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Карпенко Н. Г. та ін.]. - 2018ВА830199
Нова стратегія регіонального розвитку України: шлях до майбутнього : (матеріали ХІІ Пленуму Правління Спілки економістів України) / [ред. В. В. Оскольський : упоряд. В. В. Гуменюк]. - 2019ВА830213
Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів : монографія / [Александрюк Т. Ю. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук Л. Б. Баранник]. - 2019ВА830346
Реформування системи державних фінансів: завдання, пріоритети, механізми : монографія / [Колупаєва І. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І. В. Колупаєвої. - 2018ВА830270
Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності : зб. наук. пр. за підсумками круглого столу (14 груд. 2018 р., м. Харків) / [редкол.: В. Б. Родченко, С. В. Глібко]. - 2018ВА830556
Сертифікація і аудит : навч. посіб / [Г. Г. Бондаренко та ін.]. - 2018ВА830544
Словник економіста та підприємця / [А. М. Туренко та ін.]. - 2018ВА830066
Техніка матеріальних потоків логістичних систем : навч. посіб. для студентів ВНЗ спеціалізації "Інженерія логістичних систем" / [О. В. Григоров та ін.] ; за заг. ред. проф. Григорова О. В.. - 2018ВА830492
Управління інноваційним розвитком підприємства : монографія. - 2019-У191818
Фінансові механізми антикризового управління: сучасні реалії та стратегічні орієнтири : колект. монографія / [Андрющенко І. С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. С. Крутової. - 2018ВА830266
Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків : монографія / [А. І. Крисоватий та ін.] ; за наук. ред. д-рів екон. наук, проф. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - 2018ВС65349
Leonardy H. Complex causalities in strategy and entrepreneurship : Diss. / Hannes Leonardy. - 2018ІС15714
Боринець С. Я. Теоретико-методологічні засади дослідження фінансової системи : конспект лекцій / С. Я. Боринець. - 2018ВА830325
Боулз С. Моральная экономика. Почему хорошие стимулы не заменят хороших граждан / Сэмюель Боулз ; пер. с англ. Даниила Шестакова. - 2017ВА829880
Брік С. В. Фінансовий облік I: теорія та практика : навч. посіб. для студентів ден. та заоч. форм навчання спец. 071 "Облік і оподаткування" та 241 "Готельно-ресторанна справа" / С. В. Брік. - 2018ВА830235
Бурлай Т. В. Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика : монографія / Т. В. Бурлай. - 2019ВА830541
Бутенко В. В. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. / В. В. Бутенко. - 2018ВА830069
Вавдіюк Н. С. Банківське регулювання та нагляд : навч. посіб. / Вавдіюк Н. С., Корецька Н. І.. - 2018ВА830450
Газуда М. В. Управління використанням відновлюваних природних ресурсів в аграрній сфері : [монографія] / М. В. Газуда. - 2018ВА830195
Галькевич М. В. Управління потенціалом конкурентоспроможності транспортних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Галькевич Марина Владиславівна. - 2019РА438370
Гришнова Е. А. Экономика персонала : учеб. пособие для иностр. студентов / Е. А. Гришнова, М. С. Римкина. - 2017ВА830547
Дмитрієв І. А. Економіка і бізнес : навч. посіб. / Дмитрієв І. А., Левченко Я. С., Шевченко І. Ю.. - 2018ВА830070
Дмитрієв І. А. Оцінка і забезпечення інвестиційної привабливості підприємства в контексті регіонального розвитку (на прикладі підприємств автомобільного транспорту) : монографія / Дмитрієв І. А., Левченко Я. С.. - 2018ВА830068
Дмитрієв І. А. Регіональна економіка : навч. посіб. для практ. занять і самост. роботи студентів закл. вищ. освіти / Дмитрієв І. А., Шевченко І. Ю.. - 2018ВА830085
Жихарєва В. В. Удосконалення формування тарифів і зборів на підприємствах портової діяльності : монографія / Жихарєва В. В., Онешко С. В.. - 2018ВА830177
Жихарєва В. В. Ціноутворення на морському транспорті : навч. посіб. / Жихарєва В. В., Онешко С. В.. - 2018ВА830176
Загородня А. Професійна підготовка фахівців економічної галузі у закладах вищої освіти Республіки Польщі та України : монографія / Алла Загородня. - 2018ВА830275
Задорожний З. - М. В. Управлінський облік: приклади, задачі, тести : навч. посіб. / З. - М. В. Задорожний. - 2018-582174
Запольский М. И. Оценка достигнутого уровня реформирования и пути дальнейшей оптимизации организаций АПК Гомельской области / М. И. Запольский. - 2018ВА829881
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг : підручник / О. Л. Каніщенко. - 2016ВА830491
Кваша С. М. Прикладна економіка : навч. посіб. / [С. М. Кваша, К. В. Наконечна]. - 2018ВА830265
Коломієць Г. М. Мережеві спільноти електронного простору - глобальний наратив сучасного господарства : монографія / Г. М. Коломієць, Є. О. Єщенко. - 2018-М531855
Копилова О. В. Трейдингові мережі: сутність та еволюція : монографія / О. В. Копилова. - 2018ВА830375
Кучменко В. О. Удосконалення механізму управління транспортною системою міста : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Кучменко Віталій Олександрович. - 2019РА438353
Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Лугова Марина Сергіївна. - 2018РА438352
Лукашевич Т. Н. Совершенствование функционирования регионального молочного подкомплекса (на примере Брестской области) : [монография] / Т. Н. Лукашевич. - 2018ВА829877
Максвелл Д. 21 беззаперечний закон лідерства / Д. Максвелл. - 2019-2863426
Манн І. Маркетинг на 100% : ремікс. Як стати успішним менеджером із маркетингу / Ігор Манн ; [пер. з рос. І. Листопад]. - 2018ВА830374
Маслій Н. Д. Інтеграційні форми розвитку підприємств: теоретичні аспекти та практичні підходи : монографія / Н. Д. Маслій. - 2018ВА830067
Новіков В. Українське економічне диво / Вадим Новіков. - 2018ВА830254
Павліха Н. В. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону : монографія / Н. В. Павліха, І. О. Цимбалюк. - 2018-Р903084
Петращак О. О. Продуктивність праці у сучасних умовах: соціально-економічний аспект : [монографія] / О. О. Петращак. - 2018ВА830269
Писар Н. Б. Теоретико-методологічні засади формування і розвитку енергетичного поляризованого простору : монографія / Писар Надія Богданівна. - 2018ВА831983
Полякова Ю. В. Пріоритети забезпечення конкурентоспроможності регіонів України : [монографія] / Ю. В. Полякова. - 2018ВА830084
Попов О. С. Економічне управління підприємством : навч. посіб. / О. С. Попов, О. М. Скачков. - 2018ВА830543
Прокопенко Ю. О. Ефективність управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Прокопенко Юрій Олексійович. - 2019РА438369
Савченко А. Г. Международные экономические отношения в эпоху освоения Космоса : монография / А. Г. Савченко. - 2018ВА830447
Самойленко І. О. Формування енергоефективної моделі розвитку національної економіки країни: теорія, методологія, практика : монографія / І. О. Самойленко. - 2018ВА830071
Сілантьєв О. І. Багатство суспільства як потенціал розвитку сучасних макроекономічних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сілантьєв Олег Ігорович. - 2019РА438386
Слатвінська М. О. Фіскальна політика: теорія, методологія, практика : монографія / Слатвінська М. О.. - 2018ВА830198
Ставицький А. В. Економічна безпека України: стратегія та механізми забезпечення : [монографія] / А. В. Ставицький. - 2018ВА830453
Сугак Т. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підриємств гірничо-промислового комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Сугак Тетяна Олександрівна. - 2018РА438357
Філіпенко А. С. Основи філософії та методології економічної теорії : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. - 2018ВА830345
Харазішвілі Ю. М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації : монографія / Ю. М. Харазішвілі. - 2019ВА830340
Черемних І. В. Телевізійний маркетинг : навч. посіб. / І. В. Черемних. - 2018ВА830322
Щербаков С. А. Таргетированная реклама в социальных сетях: точно в яблочко. Получайте больше клиентов из Facebook и Instagram / С. А. Щербаков. - 2019-Т234845
Яремко І. Й. Розвиток систем моніторингу економічних показників результативності підприємства : монографія / І. Й. Яремко, О. В. Рябкова, О. С. Лемішовська. - 2018ВА830268

  Періодичні видання:

Вісник Тернопільського національного економічного університету - 2018, № 4Ж69632/2018/4
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія: : Економічна - 2017, № 93Ж29137:Екон./2017/93
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського : Економіка і управління - 2018 т. 29(68), № 5Ж70795:Экон.и упр./2018/29(68)/5
Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" - 2018, № 2Ж74576/2018/2
Економічні інновації - 2018 т. 20, № 3Ж69896/2018/20/3
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва - 2018, № 2Ж74184/2018/2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського