Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=У<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Basics of accounting : tutorial for self-study / [Tetiana Bochulia et al.]. - 2018ІВ226227
Public administration for sustainable development : collective monogr. / [Ramaz Abesadze et al. ; sci. ed.: Chechel Anna, Khlobystov Ievgen]. - 2018ІВ226233
Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці : колект. монографія / [Аванесова Н. А. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Прохорової В. В.. - 2019ВА832906
Економіка України в дослідженнях і прогнозах: 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / [відп. ред. акад. НАН України В. М. Геєць ; редкол.: В. М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н. В., Дуднікова Л. М.]. - 2018ВА832615
Застосування інформаційних технологій в економіці, освіті та управлінні проектами : колект. монографія / [В. Є. Ходаков та ін.] ; за заг. ред. канд. техн. наук, доц. Райко Галини Олександрівни. - 2018ВА832689
Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. форуму, 25 жовт. 2018 р. / [редкол.: О. В. Скидан та ін.]. - 2018ВА832544
Методи і моделі економічного прогнозування : навч. посіб. / Кічор В. П. [та ін.] ; за ред. Кічора В. П.. - 2019ВА832761
Основи економічного аналізу : навч.-метод. посіб. для студентів екон. спец., магістрів, аспірантів, викл. / В. М. Микитюк [та ін.] ; [ред. В. М. Микитюк]. - 2018ВА832552
Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України : [колект.] монографія / [О. І. Черняк та ін. ; за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка]. - 2018ВА832749
Проблеми та перспективи розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання : зб. тез доп. учасників VII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 20-12 листоп. 2018 р., м. Херсон / [відп. ред. О. А. Сарапіна]. - 2018ВА832680
Россия и ее регионы в полимасштабных интеграционно-дезинтеграционных процессах : материалы междунар. научн. конф. в рамках VIII Ежегод. науч. ассамблеи Ассоц. рос. географов-обществоведов (26 сент. - 1 окт. 2017 г.) / [редкол.: А. И. Зырянов (гд. ред.), М. Д. Шарыгин (гл. ред.) и др.]. - 2017ВА832802
Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт. - 1 листоп. 2018 р. / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - 2018ВА832889
Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 04 груд. 2018 р. / [ред. О. Скидан та ін.]. - 2018ВА832539
Украина - Болгария - Европейский Союз: современное состояние и перспективы : сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. / [отв. ред. Г. Г. Савина]. - 2018ВА832674
Черевко Олександр Володимирович : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / [уклад. Г. М. Голиш ; авт. передм. В. А. Ющенко ; ред. С. В. Корновенко]. - 2019ВА832550
Аль Жаммаль Ж. Стратегія мінімізації корупційних ризиків в системі забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Жорж Аль Жаммаль. - 2019РА440341
Андріїв В. М. Пенсійне забезпечення у солідарному рівні загальнообов'язкового державного пенсійного страхування : [монографія] / В. М. Андрії , О. Л. Кучма, Л. М. Сіньова. - 2018ВА832383
Антошкін В. К. Управління соціально-економічною безпекою суб'єктів аграрного бізнесу: системи, механізми, інструментарій : монографія / В. К. Антошкін. - 2018ВА832795
Балан В. Г. Стратегічне управління. Практикум : [навч. посіб.] / В. Г. Балан. - 2018ВС65760
Бачинська О. М. Парадигма забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальих закладів в умовах сучасних викликів : монографія / Бачинська О., Ольшевський В.. - 2018ВА832893
Бегма П. О. Логістичне управління трудовим потенціалом персоналу промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бегма Павло Олегович. - 2019РА440469
Бєлобородова М. В. Організаційно-економічне забезпечення екологічної відповідальності промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Бєлобородова Марія Валеріївна. - 2019РА440462
Биба В. А. Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Биба Валентина Анатоліївна. - 2019РА440316
Божко М. В. Управління витратами виробництва продукції рослинництва на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Божко Микола Володимирович. - 2019РА440342
Бойко Р. В. Контроль і ревізія : навч. посіб. / Бойко Р. В.. - 2018ВА832642
Васильченко О. М. Розвиток виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Васильченко Олексій Миколайович. - 2019РА440348
Гончаренко О. С. Еколого-економічне обґрунтування дематеріалізації процесів виробництва і споживання продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Гончаренко Олексій Сергійович. - 2019РА440346
Григорова А. А. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи в маркетингу". Ч. 1. - 2018В357730/1
Гурова К. Д. Економічний аналіз: методологія, організація, методика, практикум : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / К. Д. Гурова, К. Д. Ганін. - 2019ВА832908
Гусаріна Н. В. Інноваційне забезпечення економічного розвитку підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гусаріна Наталія Вікторівна. - 2019РА440354
Дрозд І. В. Організаційно-функціональна трансформація банківського сектору економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дрозд Ірина Володимирівна. - 2019РА440460
Жученко А. М. Концептуальні засади сталого розвитку регіонів України в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Жученко Андрій Михайлович. - 2019РА440388
Зеленський К. В. Теоретико-методологічні аспекти моделювання конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Зеленський Костянтин Васильович. - 2019РА440443
Іванишин В. С. Нафтогазова галузь західного регіону України / Володимир Іванишин, Ярослав Лазарчук. - 2018ВА832640
Кабай В. О. Мотивація трудової міграції населення та механізми ії регулювання в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Кабай Вікторія Олегівна. - 2019РА440434
Карлґаард Р. Людський фактор. Секрети тривалого успіху видатних компаній / Річ Карлґаард ; передм. Тома Пітерза ; післям. Клейтона М. Крістенсена ; пер. з англ. Олена Любенко. - 2017ВА832606
Карпенко В. В. Податкова система : навч. посіб. / В. В. Карпенко, Т. В. Колодяжна. - 2018ВА832579
Качан Д. А. Відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Качан Дмитро Анатолійович. - 2019РА440315
Кириченко К. І. Державне регулювання національної економіки України з урахуванням соціо-економіко-політичних взаємозв'язків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кириченко Костянтин Іванович. - 2019РА440431
Клей А. Економіка бунтівників. Уроки креативності від піратів, гакерів, бандитів та інших неформальних підприємців / Алекса Клей, Кіра Майя Філліпс ; пер. з англ. Наталія Палій. - 2018ВА832607
Коваленко А. О. Стратегічне планування сталого розвитку України: природно-ресурсний та екомодернізаційний вимір : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Коваленко Андрій Олексійович. - 2019РА440318
Коваленко А. О. Стратегічне планування сталого розвитку України : [монографія] / А. О. Коваленко. - 2018ВА832752
Коваленко М. А. Методи викладання економіки у сучасній вищій школі : наук.-метод. посіб. / Коваленко М. А., Ломоносова О. Е., Швороб Г. М.. - 2019ВА832901
Криштопа М. В. Модернізація економіки регіону на основі його стійкого розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Криштопа Максим Валерійович. - 2019РА440327
Крук Ю. Ю. Економічні засади забезпечення розвитку стивідорної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Крук Юрій Юрійович. - 2019РА440427
Курак А. І. Облік та контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Курак Анастасія Іванівна. - 2019РА440390
Куцаб П. Фінансове забезпечення розвитку транскордонного співробітництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Куцаб Пйотр. - 2019РА440329
Куцик В. І. Організаційно-економічний механізм управління діяльністю інтегрованих корпоративних систем у структурі національної економіки : монографія / Куцик В. І., Жихарцева О. О., Кліпкова О. І.. - 2018ВА832894
Кушнір Н. С. Формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кушнір Наталія Сергіївна. - 2019РА440353
Леві Л. Планета Pixar. Моя неймовірна подорож зі Стівом Джобсом у створення історії розваг / Лоуренс Леві ; пер. з англ. Віта Левицька. - 2017ВА832669
Лещук Ю. А. Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лещук Юлія Анатоліївна. - 2019РА440486
Литвин В. В. Інструментарій реалізації механізмів державної податкової політики в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Литвин Володимир Володимирович. - 2019РА440402
Маклаков С. М. Соціально-економічна мотивація персоналу підприємства в умовах інноваційних змін в економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Маклаков Сергій Миколайович. - 2019РА440398
Макогін З. Я. Міжнародний туризм : навч. посіб. / Макогін З. Я.. - 2018ВА832639
Масіна Л. О. Стратегічний контролінг в системі державного регулювання національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Масіна Людмила Олександрівна. - 2019РА440364
Мельник Ю. М. Регулювання розвитку промисловості у національній економіці: теорія і методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мельник Юрій Миколайович. - 2019РА440473
Мілютін Г. В. Модернізація електроенергетики України в умовах структурних змін в економіці : монографія / Мілютін Г. В.. - 2019ВА832763
Мозговий Є. В. Теоретико-методичні основи стимулюючого тарифного регулювання теплоенергетичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мозговий Євген Валерійович. - 2019РА440442
Несененко П. П. Теоретичні основи економічної політики : навч. посіб. / П. П. Несененко, О. А. Артеменко, О. Є. Патлатой. - 2019ВА832675
Нестеренко Р. В. Економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нестеренко Роман Васильович. - 2019РА440345
Овчарук В. В. Системи адміністрування в управлінні підприємствами: побудова та застосуванння з урахуванням євроінтеграційних процесів : монографія / Овчарук В. В.. - 2018ВА832553
Пасічник В. А. Фінансово-бюджетна політика у системі макроекономічного регулювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Пасічник Володимир Андрійович. - 2019РА440319
Переверзєва А. В. Комплексний розвиток людських ресурсів територіальних громад в умовах децентралізації: регіональний вимір : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Переверзєва Анна Василівна. - 2019РА440328
Погребняк Л. П. Стратегія управління виробничими ресурсами аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Погребняк Людмила Павлівна. - 2019РА440425
Подпорин А. Мастер МЛМ за один год / Александр Подпорин. - 2018ВА832534
Потапенко Т. П. Кластерна політика розвитку будівельного комплексу регіонів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Потапенко Тетяна Петрівна. - 2019РА440361
Прокоф'єва Г. С. Формування механізму економічного розвитку в умовах децентралізації економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Прокоф'єва Ганна Сергіївна. - 2019РА440332
Райко Г. О. Опорний конспект лекцій з дисципліни: "Математичні методи та моделі ринкової економіки". Ч. 1. - 2018В357732/1
Рекуш А. М. Управління інноваційною діяльністю сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рекуш Антон Миколайович. - 2019РА440377
Різниченко О. А. Стратегія розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Різниченко Олена Анатоліївна. - 2019РА440441
Савіна Г. Г. Маркетингове управління на туристичних підприємствах: стратегічний аспект : монографія / Савіна Г. Г., Софієнко А. В., Воскресенська О. Є.. - 2018ВА832676
Серов О. О. Науково-методичне забезпечення реформування ринків послуг з управління житловим фондом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Серов Олексій Олегович. - 2019РА440393
Сидоренко О. М. Міжнародні корпоративні стратегії та бізнес-моделі в будівельній індустрії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сидоренко Олександр Михайлович. - 2019РА440452
Сисоєв О. В. Формування інституту факторингу в Україні в умовах глобалізації : монографія / Олексій Сисоєв. - 2019ВА832646
Смєсова В. Л. Економічні інтереси у системі відтворення економічних відносин: динаміка змін та інституційний вплив влади-власності : монографія / В. Л. Смєсова. - 2019ВА832747
Соколова О. В. Математичні методи дослідження операцій. Лабораторний практикум. Ч. 1. - 2018В357729/1
Солодовнік О. О. Фінансово-економічна безпека публічно-приватного партнерства: стратегія захисту інтересів сторін : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.02 / Солодовнік Олеся Олександрівна. - 2019РА440394
Стариченко Є. М. Прогнозування рівня продовольчої безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Стариченко Євгеній Михайлович. - 2019РА440314
Степанова К. В. Теоретико-методологічні основи формування політики розвитку морегосподарської діяльності в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Степанова Катерина Вячеславівна. - 2019РА440453
Стоянець Н. В. Управління сталим розвитком аграрного сектора економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Стоянець Наталія Валеріївна. - 2019РА440430
Тульчинська С. О. Оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму розвитку агропромислового комплексу регіонів України : монографія / Тульчинська С. О., Дергалюк М. О.. - 2019ВА832673
Філатова І. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення клієнто-орієнтованого управління в системі корпоративної безпеки підприємств будівельної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Філатова Ірина Олександрівна. - 2019РА440382
Хаустова Є. Б. Інтелектуальний капітал державного закладу вищої освіти: формування та оцінка розвитку : монографія / Є. Б. Хаустова. - 2019ВА832641
Хоружий Д. Г. Механізм запобігання фінансовим кризам у банківському секторі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Хоружий Дмитро Григорович. - 2019РА440330
Цимбал Л. І. Інтелектуальне лідерство в парадигмі глобального економічного розвитку : монографія / Л. І. Цимбал. - 2019ВА832746
Ціолковська С. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств агробізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ціолковська Софія Ігорівна. - 2019РА440432
Цуркан Н. Г. Оцінка вартості підприємств рекреаційної діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Цуркан Наталя Ген[н]адіївна. - 2019РА440451
Шпильова Ю. Б. Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади : монографія / Шпильова Юлія Борисівна. - 2019ВА832742
Щербина А. А. Балансова модель розвитку ринку житлово-комунальних послуг з урахуванням платоспроможності споживачів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щербина Андрій Анатолійович. - 2019РА440357
Якімцов В. В. Синергетичні дослідження в економіці: проблеми та перспективи : монографія / Якімцов Віктор Вікторович. - 2018ВА832898
Яремко А. Д. Адаптивне управління антикризовим потенціалом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Яремко Антон Дмитрович. - 2019РА440347

  Періодичні видання:

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну Серія:  : Економічні науки - 2018, № 6Ж71512:Екон. н./2018/6
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Серія:  : Економічні науки - 2019, № 1Ж69408:Екон.н./2019/1
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія:  : Економіка і менеджмент - 2018, № 34Ж74042:Екон.менедж./2018/34
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія:  : Економіка і менеджмент - 2019, № 35Ж74042:Екон.менедж./2019/35
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі Серія:  : Економічні науки - 2018, № 4Ж70791:Екон.н./2018/4
Продовольчі ресурси - 2017, № 8Ж74383/2017/8
Продовольчі ресурси - 2017, № 9Ж74383/2017/9
Продовольчі ресурси - 2018, № 10Ж74383/2018/10
Продовольчі ресурси - 2018, № 11Ж74383/2018/11
Продуктивність агропромислового виробництва : Економічні науки - 2018, № 30Ж72817/2018/30
Сучасні проблеми економіки і підприємництво - 2018, № 22Ж74463/2018/22
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики - 2018, № 4Ж73250/2018/4
Формування ринкової економіки в Україні - 2017, № 38Ж70246/2017/38
Центральноукраїнський науковий вісник  : Економічні науки = Economic sciences - 2018, № 1Ж70753:Ек.н./2018/1
Энциклопедия бухгалтера и экономиста. № 9-10 (537-538): Как отчитываться перед Фондом соцстрахования в 2019 году. - 2019Ж70709/2019/9-10
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського