Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=У<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Матеріали 22-го Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 17-19 квітня 2018 р.. Т. 10: Конференція "Актуальні проблеми економічної кібернетики та економічної безпеки". - 2018В357213/10
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Реформування соціально-економічної системи суспільства" (22-23 грудня 2017 року). Ч. 1. - 2017В357212/1
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Реформування соціально-економічної системи суспільства" (22-23 грудня 2017 року). Ч. 2. - 2017В357212/2
Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні. Вип. 13: Збірник наукових праць студентської науково-практичної конференції за підсумками науково-дослідної роботи студентів за 2017 рік, 20 березня 2018 року / [редкол.: Гринько Т. В., Куценко В. Й. Тімар І. В.]. - 2018В357434/13
Випускна кваліфікаційна робота спеціальності 051 Економіка (освітня програма "Інформаційні технології та моделювання в економіці") : метод. рек. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - 2017Р133838
Восьма міжнародна науково-практична конференція "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності" : [збірник] / [за ред. Якубовського С. О., Ломачинської І. А.]. - 2018СО35832
Інноваційний розвиток корпоративних фінансів. Тенденції та перспективи : монографія / [Терещенко О. О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Терещенка. - 2017ВА822348
Кадрове адміністрування : навч. посіб. / [В. М. Петюх та ін.]. - 2018ВА822345
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики", 19 квітня 2018 р. : [зб. наук. праць] / Полтав. держ. аграр. акад. [та ін.]. - 2018ВА822695
Методичні вказівки для виконання практичних та тестових завдань з дисципліни "Соціальна відповідальність" для магістрів напряму підготовки 8.030509 "Облік і аудит" / Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т обліку і аудиту, Каф. аудиту, ревізії та аналізу. - 2015Р133828
Методичні вказівки та практичні завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни "Соціальна відповідальність" для магістрів напряму підготовки 8.030509 "Облік і аудит" / Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т обліку і аудиту, Каф. аудиту, ревізії та аналізу. - 2015Р133827
Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / [ А. І. Боярчук та ін.]. - 2018ВА822302
Науково-методичні основи розвитку обліково-аналітичної системи України в умовах глобалізації економіки : колект. монографія / [Маренич Т. Г. та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Г. Маренич. - 2017ВА822309
Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека : колект. монографія / [Федулова С. О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Дубницького Володимира Івановича. - 2017ВА822925
Програма XVI Всеукраїнської наукової конференції "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", 23 березня 2018 року, присвячена пам'яті д. е. н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930–15.03.2002) / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, Каф. обліку та оподаткування. - 2018Р133860
Програма XVI Всеукраїнської студентської наукової конференції "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація", 22 березня 2018 року, присвячена пам'яті д. е. н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930–15.03.2002) / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, Каф. обліку та оподаткування. - 2018Р133858
Різні види допомоги в обліку : поворот. та безповорот. допомога; благодійність; облік фіндопомоги згідно з МСФЗ; товар. позика : практ. керівництво. - 2018ВС64125
Соціально-економічна діагностика в умовах європейського співробітництва : навч. посіб. / Кузьмін О. Є. [та ін.]. - 2018ВА822297
Сучасна землевпорядна та соціоекологічна проблематика сільських територій: ідентифікація, моделювання, шляхи вирішення. Ч. 2 / Ковальчук І. П. [та ін.]. - 2017В357219/2
Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік / Держ. служба фінанс. моніторингу України, Держ. закл. післядиплом. освіти "Акад. фінанс. моніторингу". - 2018ВА822216
Фармацевтичний ринок України в умовах інституціональних змін : монографія / Марек Ґоґач [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук С. М. Голубки. - 2017ВА822307
Васильців Т. Г. Формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації України: організаційно-економічні аспекти : монографія / Т. Г. Васильців, О. В. Мицак, Ю. М. Осадчук. - 2017ВА822451
Волосюк М. В. Морегосподарський комплекс: проблеми розвитку та регулювання : монографія / М. В. Волосюк, Л. Ю. Вдовиченко. - 2018ВА822308
Дахно І. І. Зовнішньоекономічна діяльність-3 : [навч. посіб.] / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська ; [за ред. І. І. Дахна]. - 2018ВА822236
Дерій В. А. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з курсу "Економічний аналіз" для студентів ОКР "бакалавр" галузей знань "Економіка та підприємництво", "Менеджмент" / [В. А. Дерій, І. В. Спільник, О. М. Загородна]. - 2015Р133826
Задорожна О. Г. Сучасне господарство: постнекласична методологія як основа розгортання антикризових трансформацій : [монографія] / Задорожна О. Г.. - 2018ВА822344
Іващук О. Т. Методи та моделі прийняття інвестиційних рішень : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Т. Іващук. - 2004ВА822235
Кілінська К. Й. Природокористування та природно-господарська різноманітність. Теоретико-методичні підходи : монографія / Клавдія Кілінська. - 2018ВА822881
Ларіна Т. Ф. Стратегічне управління техніко-технологічним оновленням аграрних підприємств: проблеми теорії і практики : монографія / Т. Ф. Ларіна. - 2016ВА822311
Мушенок В. В. Фінансово-правові засади державної аграрної політики України : монографія / В. В. Мушенок ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України В. І. Курила. - 2017ВА822292
Павлюк О. О. Сучасні світові стандарти банківського регулювання та їх імплементація в Україні : монографія / О. О. Павлюк. - 2018ВА822314
Ткаченко С. А. Інтегрована економічна діагностика у функціонально розвинутих системах стратегічного управління діяльністю підприємств та виробничих об'єднань : монографія / С. А. Ткаченко. - 2017ВА822298
Ткачук В. А. Практикум з економіки праці і соціально-трудових відносин : навч. посіб. / Ткачук В. А., Ланченко Є. О., Костюк Т. О.. - 2018ВА822231
Третяк А. М. Земельна реформа в Україні: тенденції та наслідки у контексті якості життя і безпеки населення : монографія / Третяк А. М., Третяк В. М., Третяк Н. А. ; під заг. ред. Третяка А. М.. - 2017ВА821139

  Періодичні видання:

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" - 2016, № 856 (Введено зміст)Ж29409:А/2016/856
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" - 2017, № 884 (Введено зміст)Ж29409:А/2017/884
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : Економічні науки - 2017, № 3Ж70434:екон./2017/3
Вісник Тернопільського національного економічного університету - 2018, № 2Ж69632/2018/2
Вісник Черкаського університету Серія:  : Економічні науки - 2017, № 4; Ч.2Ж69408:Екон.н./2017/4; Ч.2
Szczepański J. K. [Prace]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nr. 208: Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn / Jan Karol Szczepański. - 2017Ж37240:PP/2017/208
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського