Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=У<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Иновационное развитие отраслей социальной сферы : [коллект. монография] / [С. А. Шавель и др.] ; под общ. ред. д-ра социол. наук, проф. С. А. Шавеля. - 2017ВС64442
Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" спеціалізації 01 "Облік, аудит і оподаткування" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - 2017Р134403
Национальная платформа бизнеса Беларуси - 2017. "От взаимопонимания к взаимодействию" / Координац. совет по развитию и продвижению "Нац. платформы бизнеса Беларуси" . - 2017ВА825429
Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ / А. П. Макаренко [та ін.]. - 2018ВА825446
Організація та планування діяльності сільськогосподарських підприємств : практикум / [І. І. Червен та ін.] ; за ред. проф. Червена І. І.. - 2018ВА825495
Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы : материалы ХХI Междунар. науч.-практ. конф., (24 февр. 2017 г., г. Гомель) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "Митсо", Гомел. фил.. - 2017ВА825348
Сприяння євроатлантичній інтеграції України на прикладі Закарпаття : матеріали міжнар. конф. / Європ. об-ня територ. спіробітництва з обмеж. відповідальністю ТИСА (ЄОТС ТИСА), Ужгород. нац. ун-т, Ніредьгаз. ун-т. - 2018ВА825445
Теоретичні основи формування рекреаційно-оздоровчої сфери в приміській зоні великих міських поселень : монографія / Олійник В. Д. [та ін.]. - 2018ВА825631
Форвард. Програма. VIII міжнародна Internet - конференція студентів та молодих вчених "Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність". "ФОРВАРД - 2017", 27 грудня 2017 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Екон. ф-т. - 2017Р134425
Эффективность деятельности налоговых органов: оценка и резервы повышения : [монография] / Е. С. Филиппович [и др.] ; под общ. ред. Е. С. Филиппович. - 2017ВА825236
Абасов В. А. Аудит ефективності використання ресурсів підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Абасов Віталій Акімович. - 2018РА436791
Абрамович М. Л. Бизнес по-еврейски: 67 золотых правил / М. Л. Абрамович. - 2007ВА825555
Августин Р. Р. Пріоритети та механізми системної детінізації економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Августин Руслан Ростиславович. - 2018РА436827
Баніт О. В. Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях Німеччини і Польщі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Баніт Ольга Василівна. - 2018РА436476
Бердар М. М. Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Бердар Маргарита Михайлівна. - 2018РА436840
Бібікова Н. О. Теоретико-методичні засади розвитку регіональних обслуговуючих кооперативів зернового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Бібікова Неля Олександрівна. - 2018РА436812
Гіренко А. Т. Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гіренко Анна Тимофіївна. - 2018РА436482
Голобородько Я. О. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Голобородько Ярослав Олександрович. - 2018РА436656
Грабовенська С. П. Конкурентоспроможність територіальних ринків туристичних послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Грабовенська Софія Петрівна. - 2017РА436762
Григор'єва Л. В. Маркетинг туризму та реклама : навч. посіб. / Григор'єва Л. В., Журба І. Є., Матюх С. А.. - 2018ВА825481
Грищук Д. В. Формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Грищук Діана Валеріївна. - 2018РА436773
Гудзь Г. О. Формування страхових послуг в аграрному підприємництві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Гудзь Генріх Олександрович. - 2018РА436832
Деркульський Р. Ю. Удосконалення економічного механізму збереження зелених зон у містобудівних системах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Деркульський Роман Юрійович. - 2018РА436858
Домінова І. В. Управління ризиками електронного банкінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Домінова Інна Володимирівна. - 2018РА436848
Доскочинська Л. С. Світові ринки дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Доскочинська Любов Семенівна. - 2017РА436765
Жулканич В. О. Управління природоохоронною діяльністю в транскордонному регіоні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Жулканич Віктор Олександрович. - 2018РА436851
Іванишина Г. С. Державне регулювання у сфері пробірного нагляду : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Іванишина Галина Сергіївна. - 2018РА436495
Іванков В. М. Управлінський облік інноваційної діяльності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Іванков Володимир Миколайович. - 2018РА436793
Ізмайлов Я. О. Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності підприємств в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Ізмайлов Ярослав Олексійович. - 2018РА436792
Ковбаса В. А. Імперативи та сценарії формування глобальної валютної системи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ковбаса Владислав Андрійович. - 2018РА436533
Колінець Л. Б. Антикризові механізми нового світового фінансового порядку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Колінець Леся Богданівна. - 2018РА436744
Корбутяк А. Г. Фінансовий контролінг : навч. посіб. / А. Г. Корбутяк, Н. І. Єрмійчук. - 2017ВА825612
Кормишкін Ю. А. Бізнес-інфраструктура аграрного підприємництва : монографія / Ю. А. Кормишкін. - 2018ВА825486
Кочетков Ю. О. Управління землекористуванням сільськогосподарських підприємств в умовах глобальних змін навколишнього середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кочетков Юрій Олексійович. - 2018РА436489
Курегян С. В. Власть и экономика / С. В. Курегян. - 2017ВА825237
Лагута Я. М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лагута Ярослав Миколайович. - 2018РА436739
Лещук Г. В. Теоретико-прикладні засади інвестиційного забезпечення розвитку інфраструктури регіону : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Лещук Галина Василівна. - 2018РА436752
Любіцева О. О. Маркетинг у туризмі : практикум / О. О. Любіцева, О. Г. Давидова. - 2017ВА825603
Макогон В. Д. Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Макогон Валентина Дмитрівна. - 2018РА436829
Мандра В. В. Моделі модернізації системи управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Мандра Володимир Володимирович. - 2018РА436821
Мартинова Л. В. Управління ризиками господарської діяльності на підприємствах зернопродуктового підкомплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мартинова Лілія Володимирівна. - 2018РА436479
Мартынюк Л. А. Экономика предприятия. Практикум : учеб. пособие для иностр. студентов / Л. А. Мартынюк, Г. М. Филюк, Н. В. Андреюк. - 2017ВА825604
Матвейчук Л. О. Механізми державного управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Матвейчук Людмила Олександрівна. - 2017РА436500
Матвійчук Л. Ю. Сільський зелений туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід : монографія / Л. Ю. Матвійчук, І. В. Тищук. - 2017ВА825479
Мельник Д. М. Інституційне забезпечення формування землекористування в новоутворених територіальних громадах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Мельник Денис Миколайович. - 2018РА436853
Мельник Л. М. Теоретико-методологічні засади сталого розвитку машинобудівних підприємств на основі управління бізнес-процесами : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Мельник Лілія Миколаївна. - 2018РА436736
Мельник М. І. Формування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств в сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мельник Марія Іванівна. - 2018РА436547
Метіль Т. К. Організаційно-економічний механізм формування регіонального комплексу маркетингу інновацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Метіль Тетяна Костянтинівна. - 2018РА436518
Мозговий А. А. Конфліктогенність та збалансованість міського розвитку в Україні : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Мозговий Артем Анатолійович. - 2018РА436836
Нестеренко О. О. Методологія та організація формування інтегрованої звітності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Нестеренко Оксана Олександрівна. - 2018РА436712
Олексин С. М. Засади розвитку реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Олексин Соломія Мирославівна. - 2018РА436537
Остапчук В. О. Фінансова децентралізація в контексті розвитку територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Остапчук Вікторія Олександрівна. - 2018РА436555
Підгірна В. С. Формування та використання прибутку суб'єктів господарювання в умовах відкритої економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Підгірна Віра Святославівна. - 2017РА436766
Пілевич О. А. Формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пілевич Оксана Анатоліївна. - 2018РА436665
Погріщук О. Б. Інвестиційне забезпечення інноваційно-інтенсивного розвитку садівництва України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Погріщук Олег Борисович. - 2018РА436741
Полинюк Н. І. Формування ресурсів місцевих бюджетів в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Полинюк Наталія Ігорівна. - 2017РА436759
Попиченко Д. А. Управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Попиченко Денис Андрійович. - 2018РА436666
Почекин В. Л. Организационно-методический комплекс формирования системы обеспечения безопасности внешней экономической деятельности экспортно-ориентированных предприятий / В. Л. Почекин ; под науч. рук. и ред. акад., д-ра экон. наук, проф. Никитенко П. Г.. - 2017ВА825239
Проскуріна М. О. Державна політика економічного розвитку культурної індустрії : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Проскуріна Марія Олегівна. - 2018РА436552
Проценко Я. В. Управління фінансовою стабільністю підприємства готельного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Проценко Ярослав Володимирович. - 2018РА436477
Ратинський В. В. Особливості використання маркетингового інструментарію у сфері ресурсозабезпечення промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ратинський Вадим Віталійович. - 2018РА436734
Рехтета І. І. Формування інноваційної інфраструктури в умовах глобалізації національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Рехтета Ірина Ігорівна. - 2018РА436566
Рогач О. І. Міжнародні портфельні інвестиції : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба. - 2016ВА825590
Рудика В. І. Стратегія розвитку паливного комплексу України : монографія / В. І. Рудика. - 2017ВА825625
Рябенко Л. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Рябенко Леся Михайлівна. - 2018РА436674
Садовська І. Б. Розвиток теорії, методології і практики управлінського обліку: інституціонально-інжинірингові аспекти : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Садовська Ірина Борисівна. - 2018РА436527
Сердюк С. А. Механізми державного регулювання обігу земель державної та комунальної власності : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Сердюк Сергій Анатолійович. - 2017РА436493
Сібекіна А. Ю. Державне регулювання інтеграцією зовнішньоторговельного сектору України до ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сібекіна Анна Юріївна. - 2018РА436546
Соловей І. С. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності зернового господарства регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Соловей Ірина Степанівна. - 2018РА436507
Співак С. М. Інституційні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах об'єднання територіальних громад : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Співак Сергій Михайлович. - 2018РА436506
Стрільчук Ю. І. Банківське кредитування населення та його вплив на економіку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Стрільчук Юлія Ігорівна. - 2018РА436850
Телешун Я. С. Фінансово-політичні групи в нестабільному інституційному середовищі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Телешун Ярослав Сергійович. - 2018РА436540
Тулай О. І. Державні фінанси у забезпеченні сталого людського розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Тулай Оксана Іванівна. - 2017РА436731
Турянський Ю. І. Стабілізація розвитку національної економіки на підставі трансформації механізму податкового регулювання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Турянський Юрій Іванович. - 2018РА436772
Удовенко А. О. Оцінювання якості підготовки регуляторних актів в сфері підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Удовенко Анастасія Олексіївна. - 2017РА436514
Устьян О. Ю. Клієнтоорієнтований маркетинг підприємств сфери розваг і відпочинку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Устьян Олександр Юрійович. - 2018РА436822
Циганчук Р. О. Моделювання періодичних процесів в економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Циганчук Роман Олегович. - 2018РА436820
Чернятіна В. А. Механізми реалізації державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Чернятіна Вікторія Анатоліївна. - 2018РА436694
Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія / О. А. Чугаєв. - 2017ВА825607
Чуницька І. І. Інфраструктурний потенціал розвитку фінансового ринку в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Чуницька Ірина Іванівна. - 2018РА436856
Шевчук Ю. В. Фінансове забезпечення розвитку медичного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шевчук Юлія Василівна. - 2018РА436854
Шерстюк Р. П. Багатокомпонентна модель формування організаційного механізму забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства (Постконфліктні Європейсько-трансформаційні акценти) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Шерстюк Роман Петрович. - 2018РА436733
Шестакова А. В. Альтернативна зайнятість у відтворенні трудового потенціалу сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Шестакова Анна Валеріївна. - 2018РА436794
Шкіренко В. В. Аналіз та аудит інвестиційних проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Шкіренко Вікторія Володимирівна. - 2018РА436688
Шостаковська А. В. Формування системи контролю якості розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Шостаковська Антоніна Віталіївна. - 2018РА436686
Щуревич О. І. Система банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Щуревич Оксана Ігорівна. - 2017РА436760
Юдіна С. В. Фінансові ресурси домогосподарств : монографія / С. В. Юдіна, О. В. Золотарьова, В. О. Гнєушева. - 2018ВА825572
Юрик С. В. Международный трансфер новейших технологий в модернизации производства / С. В. Юрик. - 2017ВА825233
Ясинська Н. А. Фінансове господарство українців: формат довіри : монографія / Н. А. Ясинська. - 2018ВА825591

  Періодичні видання:

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського : Економіка і управління - 2018 т. 29(68), № 4Ж70795:Экон.и упр./2018/29(68)/4
Проблеми системного підходу в економіці - 2018, № 2Ж72664/2018/2
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики - 2017, № 1Ж73250/2017/1
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики - 2017, № 2Ж73250/2017/2
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики - 2018, № 1Ж73250/2018/1
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики - 2018, № 2Ж73250/2018/2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського