Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=У<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Новий погляд на розвиток економіки країни" (10-11 листопада 2017 року). Ч. 1. - 2017В357111/1
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Новий погляд на розвиток економіки країни" (10-11 листопада 2017 року). Ч. 2. - 2017В357111/2
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями", 17-18 листопада 2017 року. Ч. 1. - 2017В357109/1
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями", 17-18 листопада 2017 року. Ч. 2. - 2017В357109/2
Международная научная конференция "Математические методы в технике и технологиях", ММТТ-14. Т. 4: Секции 6, 9 / [редкол.: Балакирев В. С. и др.]. - 2001В357119/4
Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації : матеріали наук. конф. студентів та молодих учених спец. "Міжнародні економічні відносини", (м. Полтава, 10 жовт. 2017 р.) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", Каф. міжнар. еконміки. - 2018ВА820723
Глобальні виміри захисту економічної конкуренції. II Міжнародна науково-практична конференція, 28 лютого 2018 року / Антимопол. ком. України, Центр комплекс. дослідж. з питань антимонопол. політики. - 2018ВА820910
ЕСВ для бухгалтера от А до Я : практ. рук.. - 2018ВС63780
ЄСВ для бухгалтера від А до Я : практ. керівництво. - 2018ВС63779
Збірник тестових завдань для менеджерів : навч. посіб. / [І. М. Комарницький та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук Комарницького І. М.]. - 2018ВА821330
Звітність підприємства : завдання та метод. вказівки для практ. занять, самост. та індивід. роботи. Тест. завдання для студентів напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит", спец. 071 "Облік і оподаткування" / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - 2017ВА821154
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно-приватного партнерства", 3 листопада 2017 року / Класич. приват. ун-т, Ун-т ім. Вітаутаса Великого (Литва). - 2017ВА820748
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції трансформації економіки та управління", 20-21 жовтня 2017 р. / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. ін-т упр., економіки та природокористування. - 2017ВА821342
Методичні рекомендації до виконання практичної роботи з навчальної дисципліни "Фінансова стратегія" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - 2016ВА821155
Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості : міжнар. наук.-практ. конф., 11 листоп. 2017 р. : [тези доп.] / Запоріз. облрада [та ін.]. - 2017ВА821340
Нормативно-методичний довідник по обґрунтуванню виробничих затрат в зерновому господарстві Степу України / [А. В. Черенков та ін.] ; за ред. акад. НААН А. В. Черенкова та канд. екон. наук В. С. Рибки. - 2017СО35731
Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки : [колект.] монографія / [Й. Я. Даньків та ін. ; за ред. канд. екон. наук, проф. Й. Я. Даньківа]. - 2018ВА820334
Основи економічної теорії : метод. вказівки та завдання для практ. занять, самост. роботи, тести для студентів усіх галузей знань / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - 2017ВА821152
Оцінка ефективності функціонування суб'єктів м'ясопродуктового підкомплексу України / [І. М. Демчак та ін.]. - 2017ВА820883
Пенсійна система : підручник / за ред. В. І. Грушка. - 2017ВС63808
Податковий менеджмент : навч. посіб. / С. В. Паранчук [та ін.]. - 2017ВС63846
Практикум з навчальної дисципліни "Страховий менеджмент" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - 2016ВА821149
Реалізація вимог ЄС щодо технічного регулювання в Україні (харчова промисловість, аграний сектор, туризм) / [Т. Васильківська та ін.]. - 2017ВА821563
Реальний сектор економіки України: пріоритети розвитку в умовах зміни вектора економічної політики : аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.]. - 2017Р133560
Стан та перспективи розвитку кредитної кооперації : метод. рек. / [С. В. Іванов та ін.]. - 2018ВА820731
Фінанси різних форм бізнесу : навч. посіб. / [Н. Г. Пігуль та ін.]. - 2017ВА820341
Žebec Šilj I. Zagrebačka industrija 1935.–1939. u kontekstu međuratnog gospodarskog razvoja / Ivana Žebec Šilj. - 2017ІВ225068
Бабенко О. М. Лідерство в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бабенко Олена Миколаївна. - 2018РА435016
Бараннік І. О. Моніторинг експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бараннік Ігор Олексійович. - 2018РА434942
Безкровний А. В. Управління міжгалузевою взаємодією підприємств та об'єднань агропромислового виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Безкровний Андрій Васильович. - 2018РА434755
Білик В. В. Інноваційно-інвестиційна складова в системі економічної безпеки підприємницької діяльності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Білик Вікторія Вікторівна. - 2018РА434951
Буринська О. І. Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Буринська Оксана Ігорівна. - 2018РА434936
Василиків І. Б. Підготовка майбутніх фахівців з маркетингу до використання інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Василиків Іван Богданович. - 2018РА434812
Головко О. П. Державне регулювання розвитку будівельної галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Головко Олег Павлович. - 2018РА434953
Головчак Г. В. Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Головчак Ганна Василівна. - 2018РА434948
Гречин Б. Д. Екологістичні підходи до використання енергетичного потенціалу деревної біомаси : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Гречин Богдан Дмитрович. - 2018РА434824
Григорова-Беренда Л. І. Теорія і практика зовнішньої торгівлі : навч. посіб. / Л. І. Григорова-Беренда, М. В. Шуба. - 2016ВА820877
Давимука С. А. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія / [С. А. Давимука, Л. І. Федулова]. - 2017ВА821153
Драгомирецька Н. М. Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку : навч. посіб. / Н. М. Драгомирецька, Н. В. Піроженко, І. В. Матвєєнко. - 2017ВА820854
Дуда Г. Б. Формування, використання та розвиток трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств в системі інноваційної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дуда Галина Богданівна. - 2018РА434975
Дунаєв І. В. Механізми модернізації регіональної економічної політики в Україні в умовах інтеграційних процесів : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дунаєв Ігор Володимирович. - 2018РА434775
Євсеєв С. П. Методологія побудови системи безпеки банківських інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Євсеєв Сергій Петрович. - 2018РА434985
Заскалкіна О. М. Механізми державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Заскалкіна Оксана Михайлівна. - 2017РА434752
Зубченко Е. Все об учете доходов единщиками первой и второй групп : [пособие : ответы на вопросы] / Е. Зубченко. - 2017ВА820613
Ільків Н. В. Політико-економічний аналіз сектора нематеріальних послуг в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ільків Наталія Василівна. - 2018РА434853
Кізін Г. В. Інвестиційно-інноваційне забезпечення економічної безпеки національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кізін Герасим Васильович. - 2018РА434952
Курінєнко О. В. Моделювання ймовірності банкрутства підприємств на основі теорії нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Курінєнко Ольга Василівна. - 2018РА434977
Лебеда М. О. Фіскальний та регулюючий потенціал податку на доходи фізичних осіб-підприємців : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Лебеда Марина Олександрівна. - 2018РА434950
Левченко В. П. Ринок небанківських фінансових послуг в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Левченко Валентина Петрівна. - 2018РА434834
Левченко К. М. Фінансові послуги з управління активами інституційних інвесторів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Левченко Катерина Михайлівна. - 2018РА434750
Лисенко Д. Е. Методологічні основи оцінки реалізованості та інформаційна технологія проактивного управління розвитком організаційно-технічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Лисенко Дмитро Едуардович. - 2018РА434800
Лисенко Ю. Г. Модернізація системи управління економічною безпекою національної економіки: методологія, індикатори та інструменти : монографія / Ю. Г. Лисенко. - 2018ВА820733
Лишенко М. О. Механізми ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Лишенко Маргарита Олександрівна. - 2018РА435023
Лохман Н. В. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: практичний досвід : монографія / Лохман Н. В., Берідзе Т. М., Пасічник Н. В.. - 2017ВА820884
Мазов М. М. Управління портфелем проектів розвитку металургійного підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Мазов Максим Михайлович. - 2018РА434994
Малюта Л. Я. Інституційні детермінанти організаційного забезпечення економічної безпеки підприємств в контексті їх інноваційно-технологічного розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Малюта Людмила Ярославівна. - 2018РА434860
Мандра В. В. Модернізація процесів управління морським торговельним портом: методологія, моделі та методи : монографія / В. В. Мандра ; за ред. д-ра екон. наук, доц. Жерліцина Д. М.. - 2018ВА820734
Мінєнкова О. В. Моделювання оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Мінєнкова Олена Вадимівна. - 2018РА435036
Олейник-Данн О. О. Іпотечне кредитування : навч. посіб. / Олейник-Данн Олена Олександрівна, Васілєвска Наталія Степанівна. - 2017ВА820339
Олійник А. А. Трансформація національних валютних систем в умовах інституційної глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. нук : 08.00.02 / Олійник Андрій Анатолійович. - 2018РА435014
Олійник Д. І. Міжнародний досвід фінансування сталого розвитку громад (на прикладі формування мережевої інфраструктури) : аналіт. доп. / [Д. І. Олійник]. - 2017Р133563
Олініченко К. С. Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі : монографія / К. С. Олініченко. - 2017ВА820885
Панченко В. Г. Держава біля керма: теорія та практика українського економічного націоналізму (XX - початку XXI ст.) : монографія / Володимир Панченко. - 2017ВА820336
Панькова К. В. Формування системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Панькова Катерина Вікторівна. - 2018РА435029
Парій Л. В. Формування та функціонування ринку сиру в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Парій Людмила Віталіївна. - 2018РА435001
Підлипна Р. П. Розвиток системи соціального страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Підлипна Радміла Петрівна. - 2018РА434803
Пірус В. О. Формування механізму управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пірус Володимир Олегович. - 2018РА434978
Плекан У. М. Удосконалення механізму управління соціально відповідальною діяльністю підприємств приладобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Плекан Уляна Михайлівна. - 2018РА434861
Прохорова В. В. Управління фінансово-економічною діяльністю підприємств на основі адаптивно-реноваційного підходу : монографія / В. В. Прохорова, І. О. Лях. - 2017ВА820743
Рікардз Дж. Валютні війни. Витоки наступної світової кризи / Джеймс Рікардз ; пер. з англ. Дмитро Тавровецький. - 2018ВА821557
Рубіш І. І. Державне регулювання інвестиційних процесів в перехідних економіках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Рубіш Іван Іванович. - 2018РА435013
Силенко С. А. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах невизначеності та ризику : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Силенко Сергій Анатолійович. - 2018РА434944
Станкевич І. В. Управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання якості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Станкевич Ірина Володимирівна. - 2018РА434817
Степаненко С. В. Формування механізму управління організаційними змінами на підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Степаненко Сергій Віталійович. - 2018РА435024
Ступень Н. М. Еколого-економічний механізм розвитку рекреаційних територій в Україні : монографія / Н. М. Ступень. - 2017ВА820832
Ткаченко Л. Пенсійна система та пенсійна реформа в Україні : січень 2018 р. / [Лідія Ткаченко]. - 2018Р133564
Трейсі Б. Як керують найкращі : [Як одержати максимум від себе та ін. Секрети, перевірені на практиці] / Брайан Трейсі ; [пер. з англ. Р. Клочка]. - 2018ВА820859
Турський І. В. Соціально-гуманітарний розвиток підприємництва регіонів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Турський Ігор Володимирович. - 2018РА434839
Фещенко О. П. Управління фінансовим станом корпорацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Фещенко Олег Петрович. - 2018РА434962
Фидельман Г. Н. Альтернативный менеджмент. Опыт построения фанки-фирмы в России / Григорий Фидельман, Сергей Дедиков, Юрий Адлер. - 2007ВА820887
Щербак Н. Все об учете доходов единщиками третьей группы : [пособие : ответы на вопросы] / Н. Щербак. - 2017ВА820612
Щур О. HR-book / Оксана Щур, Анна Зайцева. - 2017ВС63815
Яровий В. Ф. Розвиток підприємств туризму та сільського зеленого туризму: теорія, методологія, практика : монографія / В. Ф. Яровий. - 2017ВА820752

  Періодичні видання:

Ekonomia i prawo. Nr. 6: Zawodności rynku - zawodności państw3a - etyka zawodowa / pod red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke Cz.2. - 2010Ж43898/2010/6
Економічний дискурс - 2018, № 1Ж74350/2018/1
Звіт Рахункової палати України за ... рік - 2018, № 2017Ж71058/2018/2017
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ Серія:  : Економічна - 2017, № 2Ж70364:Ек./2017/2
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Серія:  : Економічні науки - 2018 т. 20, № 86Ж70535:Екон.н./2018/20/86
Научни трудове на УНСС - 2017, № 2Ж72971/2017/2
Научни трудове на УНСС - 2017, № 3Ж72971/2017/3
Підприємництво і торгівля - 2017, № 21Ж69652/2017/21
Проблеми системного підходу в економіці - 2018, № 1Ж72664/2018/1
Управління розвитком складних систем - 2017, № 32Ж73886/2017/32
Bakkenbüll L.-B. Diskussionpapier des Instituts für Organisationsökonomik. № 10: 7. Janresbericht des Instituts für Organisationsökonomik / Linn-Brit Bakkenbüll, Alexander Dilger. - 2017Ж43920/2017/10
Dilger A. Diskussionpapier des Instituts für Organisationsökonomik. № 11: Kommerzieller Organhandel aus ökonomischer Sicht / Alexander Dilger. - 2017Ж43920/2017/11
Dilger A. Diskussionpapier des Instituts für Organisationsökonomik. № 2: Is trustworthiness written on the face? / Alexander Dilger, Julia Müller, Michael Müller. - 2017Ж43920/2017/2
Dilger A. Diskussionpapier des Instituts für Organisationsökonomik. № 3: Euro from a business perspective / Alexander Dilger. - 2017Ж43920/2017/3
Dilger A. Diskussionpapier des Instituts für Organisationsökonomik. № 4: Vor- und Nachteile verschiedener Arten von Drittmitteln / Alexander Dilger. - 2017Ж43920/2017/4
Dilger A. Diskussionpapier des Instituts für Organisationsökonomik. № 5: Wirtschaftsethische Überlegungen zur Finanz- und Eurokrise / Alexander Dilger. - 2017Ж43920/2017/5
Kloss M. Studies on the agricultural and food sector in transition economies. Vol. 89: Factor productivity in EU agriculture: A Microeconometric perspective / Mathias Kloss. - 2017Ж42875/2017/89
Matyukha A. Studies on the agricultural and food sector in transition economies. Vol. 85: Business groups in agriculture. Impact of ownership atructures on performance: The case of Russia's agroholdings / Andriy Matyukha. - 2017Ж42875/2017/85
Müller J. Diskussionpapier des Instituts für Organisationsökonomik. № 12: Verzerrungen bei Personalbeurteilungen durch Führungskräfte / Julia Müller. - 2017Ж43920/2017/12
Schottmüller-Einwag U. Diskussionpapier des Instituts für Organisationsökonomik. № 7: Theoretische Erklärungsansätze für die Entsprechenserklärungen zu Abfindungen für Vorstandsmitglieder / Ute Schottmüller-Einwag. - 2017Ж43920/2017/7
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського