Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Т<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Актуальні питання історії, археології, науки і техніки: методологія, пошуки, роздуми, знахідки : матеріали XI Міжнар. наук. конф., Сєвєродонецьк, 11-12 квіт. 2018 р. / Ін-т археології НАН України [та ін.]. - 2018ВА825490
Белорусский штаб партизанского движения. Сентябрь - декабрь 1942 года : док. и материалы / Департамент по архивам и делопроизводству М-ва юстиции Респ. Беларусь, Нац. архив Респ. Беларусь, Рос.-гос. архив соц.-полит. истории. - 2017ВС64441
Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937-1938 рр.) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 трав. 2018 р. / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. - 2018ВА825489
Греки в історії Ніжина : фотоальбом / Ніжин. міське т-во греків ім. братів Зосимів [та ін.]. - 2017ВС64494
Грузия в пути. Тени сталинизма / [Ассоц. исслед. рос. о-ва (АИРО-ХХІ)]. - 2017ВА825436
Даследаванне лакальных культур Беларусі : праграмы па зборы фальклорна-этнагр. матэрыялаў / УА "Беларус. дзярж. ўн-т культуры і мастацтваў". - 2008ВС64481
Епоха Рісорджіменто в історії та культурі Італії : колект. монографія / [Варварцев М. М. та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. С. Сабадаш. - 2018ВА825452
Забуті жертви. Вінниччина в роки нацистської окупації 1941-1944 рр. : [зб. док.] / [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського та ін.]. - 2017ВА825423
Минск сквозь века / [сост. Л. Ф. Анцух ; текст: А. Б. Довнар и др. ; ред.: Е. С. Голуб и др. ; пер. с рус.: М. Кроули, Е. О. Машкарёва]. - 2017СО36053
Минские губернаторы, вице-губернаторы и губернские предводители дворянства (1793-1917) : биогр. справ. / Департамент по архивам и делопроизводству М-ва юстиции Респ. Беларусь, Нац. ист. архив Беларуси. - 2016ВА825240
Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма / [авт.-сост. О. И. Барковец ; худож. Е. В. Казейкина]. - 2017ВА825432
Никто не забыт - ничто не забыто : сб. науч. материалов (к 70-летию Победы над милитарист. Японией и окончания Второй мировой войны) / Представительство Россотрудничества в Респ. Беларусь, Ин-т истории НАН Беларуси. - 2016ВА825232
Повернення з невідомості. Василь Пастушенко. Штрихи біографії видатного діяча ОУН зі Збаражчини / Тернопіл. облдержадмін., Тернопіл. облрада, Упр. культури Тернопіл. облдержадмін., Тернопіл. обл. центр охорони та наук. дослідж. пам'яток культур. спадщини. - 2017Р134412
Свет веры, свет книги... / Науч.-пед. центр ООО "Наше Городище". - 2016ВА825244
Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Україна, Львів, 7 верес. 2018 р. : [зб. наук. праць] / Львів. облдержадмін. [та ін.] . - 2018ВА825491
Через года, через века - помните : сб. науч. ст. (к 75-летию начала Великой Отечественной войны) / Представительство Россотрудничества в Респ. Беларусь, Ин-т истории НАН Беларуси, Информ. агентство и радио Sputnik Беларусь. - 2017ВА825241
Андрощук Ф. А. Осеберг. Загадки королевского кургана / Федор Андрощук. - 2017ВС64514
Афанасьєв-Чужбинський О. С. Нариси Дніпра / О. С. Афанасьєв-Чужбинський ; [пер. з рос. Ілька Лемка ; передм.: О. Крушинська]. - 2016ВА825410
Афанасьєв-Чужбинський О. С. Нариси Дністра / О. С. Афанасьєв-Чужбинський ; [пер. з рос. Ілька Лемка ; передм.: О. Крушинська]. - 2016ВА825413
Деружинский В. В. Правда и ложь о беларуской истории. Полемика с западнорусистами : статьи / Вадим Деружинский. - 2017АО274811
Духопельников В. М. Ярослав Мудрий / Володимир Духопельников ; [пер. з рос. О. Ю. Коноз]. - 2018АО274852
Духопельников В. М. Ярослав Мудрый / Владимир Духопельников. - 2018АО274851
Євтушик, Любов Кирилівна Стара Вижівка і старовижівчани. Кн. 1. - 2018В357358/1
Згурская М. П. Данило Галицкий / Мария Згурская, Юлия Белочкина. - 2018АО274853
Згурська М. П. Данило Галицький / Марія Згурська, Юлія Бєлочкіна ; [пер. з рос. Т. В. Рассадкіної]. - 2018АО274854
Касьянов Г. В. Past continuous: історична політика 1980-х - 2000-х. Україна та сусіди / Георгій Касьянов. - 2018ВС64469
Колеман Д. Ієрархія змовників: історія комітету 300 / Джон Колеман ; [відп. ред.], пер. з рос. та англ.: Борис Гарасимів. - 2017ВА825412
Колянчук О. За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 рр. Місця пам'яті в Польщі : довідник / Олександр Колянчук ; за ред. Степана Золотаря. - 2018ВА825426
Корнелюк Д. П. Росіяни-москалі на чужій землі : [іст.-краєзнав. нариси] : (до 330-річчя гетьманування Івана Мазепи) / Дмитро Корнелюк. - 2018ВА825357
Крип'якевич І. П. Біографічний словник моїх знайомих / І. П. Крип'якевич ; [упоряд., передм. М. І. Мороз]. - 2017ВА825593
Крип'якевич І. П. Київська Русь : монографія / І. П. Крип'якевич ; [упоряд., передм. І. М. Мороз]. - 2017ВА825594
Лапченко А. С. Селянські промисли на Харківщині (Слобожанщині) в роки нової економічної політики (1921-1928 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лапченко Анастасія Сергіївна. - 2017РА436698
Лозинський Т. Галицькі оповідки діда Тео / Теодор Лозинський. - 2016ВА825569
Макиавелли Н. Государь : [пер. с итал.] / Никколо Макиавелли. - 2018АО274873
Марцінович, Алесь Андрэевіч Гісторыя праз лёсы. Т. 3 : [у 3 кн.] Кн. 1 Кн. 2 Кн. 3: Ратнай славай знаныя: Музыка і песня - настрой весні: Пад знакам Скарыны. - 2017В356460/3
Миколенко Д. В. Політична спадщина Стефана Стамболова у болгарському державотворенні (1895-1920 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Миколенко Дмитро Валерійович. - 2018РА436846
Могаричев Ю. М. Крым в “хазарское” время (VIII - середина Х вв.): вопросы истории и археологии / Ю. М. Могаричев, А. В. Сазанов, С. Б. Сорочан ; [науч. ред. В. Я. Петрухин]. - 2017ВА825433
Мочернюк Я. М. Дворянсько-поміщицьке господарство Київської губернії (1861-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мочернюк Ярослава Миколаївна. - 2018РА436676
Новікова, Людмила Володимирівна Історія етнічних (національних) меншин в Україні. Зміст. модуль 1: Загальна частина. - 2018В357491/1
Павленко О. С. Позиція міжнародного співтовариства щодо самовизначення Косова (1990 - 2010-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Павленко Олександр Степанович. - 2018РА436732
Підберезних І. Є. Сполучені Штати Америки і країни Південно-Східної Азії в умовах сучасної регіоналізації відносин (1991-2011-х рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Підберезних Інна Євгеніївна. - 2018РА436509
Ралко Р. С. Студентський будівельний загін вищих навчальних закладів м. Києва (1962-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ралко Роман Сергійович. - 2018РА436675
Сердюк І. О. Дитина й дитинство в Гетьманщині: соціально-історичний та історико-антропологічний виміри : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Сердюк Ігор Олександрович. - 2018РА436781
Смуток І. І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV - XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Смуток Ігор Іванович. - 2018РА436677
Таглина Ю. С. Михаил Грушевский / Юлия Таглина ; [пер. с укр. М. П. Згурской]. - 2018АО274850
Тагліна Ю. С. Михайло Грушевський / Юлія Тагліна. - 2018АО274857
Шаров І. Ф. Характери Нового світу : [нариси] / Ігор Шаров. - 2018ВА825570
Шишков, Сергій Михайлович Спадщина. Кн. 2. - 2018В356773/2
Шульга С. А. Чехи в Західній Волині: етносоціокультурні трансформації (60-ті роки XIX - середина XX століть) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01, 07.00.02 / Шульга Світлана Анатоліївна. - 2018РА436771
Яворський Ф. Львів давній / [Ф. Яворський, А. Краєвський, А. Чоловський] ; пер. з пол. Ілька Лемка. - 2017ВА825428

  Періодичні видання:

Archaeologia Polona - 2017, № 55: 2017Ж35051:A/2017/55: 2017
Василівська старовина. Вип. 4: Партикулярна переписка Василя Степановича Попова 1818 року / упоряд. Т. М. Бузало [та ін. ]. - 2017Ж74791/2017/4
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: : Історичні науки - 2018 т. 29(68), № 3Ж70795:Ист./2018/29(68)/3
Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини ... року - 2017, № 2018Ж26831/2017/2018
Скарбниця української культури - 2012, № 14Ж71954/2012/14
Скарбниця української культури - 2013, № 15Ж71954/2013/15
Скарбниця української культури - 2015, № 16Ж71954/2015/16
Скарбниця української культури - 2016, № 17Ж71954/2016/17
Скарбниця української культури - 2017, № 18Ж71954/2017/18
Усна історія російсько-української війни за ... роки - 2018, № 2014-2018: Вип.4Ж74582/2018/2014-2018: Вип.4
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського