Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Р<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Leon Wachholz - życie i dzieło / red. Jan Widacki. - 2019ІВ225871
Medical and biological physics. Practicum for students studying the subject in English / [V. M. Trusova et al.]. - 2018ІВ225926
Pharmacology : textbook for Engl.-speaking students of the higher education institutions / I. B. Samura [et al.]. - 2019ІС15698
Медична та фізична терапія при бойових ушкодженнях на етапах відновного лікування : [монографія] / Б. А. Пустовойт [та ін.]. - 2019ВА829638
Практична психосоматика: діагностичні шкали : [навч. посіб.] / [О. С. Чабан та ін. ; за заг. ред. О. О. Чабана, О. О. Хаустової]. - 2018СО36360
Chu J.-Y. The dawn of modern medicine in Taiwan: contributors and stories of Tainan / Jen-Yih Chu. - 2013ІВ225866
Kirsch F. Characterisation of human milk in terms of odour-active substances and their metabolites transferred from the mother's diet : diss. / Frauke Kirsch. - 2018ІС15691
Kühn C. S. Immune modulation in atherosclerosis - experimantal approaches to modulate dendritic cell and T cell mediated immune responses in ApoE-knockout mice : diss. / Constanze Sophia Kühn. - 2018ІС15686
Бойко В. В. Клініко-патогенетичні і генетичні аспекти обґрунтування метаболічних порушень та оптимізації їх корекції при артеріальній гіпертензії у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом типу 2 : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Бойко Василь Васильович. - 2019РА439070
Власов В. В. Основи хірургічної асистенції. Зав'язування вузлів : навч.-практ. посіб. / [Власов В. В., Гурніцький А. Е., Левчук Б. О.]. - 2018ВА829939
Григус І. М. Фізична реабілітація в пульмонології : навч. посіб. / І. М. Григус. - 2018ВА829640
Дмитроца Л. П. Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дмитроца Леся Павлівна. - 2019РА438610
Ємець Р. М. Компресія трахеобронхіального дерева: діагностика, особливості анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії у дітей із вродженими вадами серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Ємець Руслан Михайлович. - 2019РА438632
Іванкова О. М. Оптимізація неоад'ювантного лікування хворих на місцево поширений первинно неоперабельний рак грудної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Іванкова Оксана Миколаївна. - 2019РА438674
Калініченко О. В. Лізосомальні, мітохондріальні та постмітохондріальні етапи регуляції та реалізації апоптозу в диференційованих карциномах щитоподібної залози : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.14 / Калініченко Олена Вікторівна. - 2018РА438658
Клись Ю. Г. Стан системи гемостазу при запальних та онкологічних процесах ЛОР-органів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Клись Юлія Григорівна. - 2019РА438702
Коваленко А. О. Удосконалення хірургічного лікування хворих з дермальними опіками шляхом застосування ранових покриттів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Коваленко Антон Олександрович. - 2018РА438640
Кравченко Б. М. Система інтегративної кінезітерапії. Сучасний метод фізичної реабілітації при захворюваннях хребта і суглобів : [монографія] / Б. М. Кравченко. - 2018ВА829639
Лагода Л. С. Обґрунтування профілактики карієсу зубів у дітей, які проживають в екологічно несприятливих умовах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Лагода Людмила Сергіївна. - 2019РА438611
Луцик С. О. Морфофункціональні та лектиногістохімічні особливості надниркових залоз потомства щурів, що розвивалося за умов тироїдної патології материнського організму (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Луцик Святослав Олександрович. - 2019РА439073
Мазур Ю. Ю. Особливості перебігу та профілактика рецидивування ектопії шийки матки в умовах порушень мікробіоти піхви та папіломавірусного інфікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Мазур Юлія Юріївна. - 2019РА439071
Майданевич Н. М. Індивідуалізація прогнозування та профілактики розвитку токсичності хіміотерапії у хворих на метастатичний рак грудної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / Майданевич Наталія Миколаївна. - 2019РА438673
Матвієнко С. О. Особливості перебігу позалікарняної пневмонії у дітей на тлі внутрішньоклітинного інфікування: діагностика, диференційна діагностика, прогноз : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Матвієнко Сергій Олександрович. - 2019РА439069
Міхалєва Т. В. Клінічно-генетичні асоціації та прогнозування перебігу фібриляції передсердь неклапанного ґенезу у пацієнтів з поліморфізмом rs10465885 гена конексину-40 : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Міхалєва Тетяна Вікторівна. - 2018РА438646
Новоселецький В. О. Дисфункція м'язів у жінок з остеоартрозом колінних суглобів: зв'язок з лептинемією, поліморфізмом Q223R (rs1137101) гена LEPR та можливості корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / Новоселецький Валерій Олександрович. - 2019РА438700
Омельчук М. А. Формування професійної компетентності з надання першої долікарської допомоги у майбутніх провізорів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Омельчук Михайло Анатолійович. - 2019РА438620
Паталаха О. В. Особливості імунної відповіді та оптимізація лікування генералізованого пародонтиту у хворих з токсичним опіоїдним гепатитом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Паталаха Олена Валеріївна. - 2019РА438891
Поліщук С. С. Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хворих з травмами щелепно-лицевої ділянки на фоні патології гепатобіліарної системи (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / Поліщук Сергій Степанович. - 2019РА439072
Пономаренко Л. А. Стан системи глутатіону при патології гастродуоденальної зони при комбінованому впливі фізичних та фармацевтичних чинників : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Пономаренко Людмила Анатоліївна. - 2019РА438602
Синельник В. П. Оптимізація діагностики та лікування супутньої гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при гіпертонічній хворобі у ліквідаторів аварії на ЧАЕС на підставі вивчення апеліну-12, інтерлейкінів 1-бета, -6, мелатоніну : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Синельник Вікторія Петрівна. - 2019РА438892
Скоробогатов А. М. Вікові особливості росту, будови та формоутворення кісток скелету після впливу на організм летючих компонентів епоксидних смол (анатомо-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Скоробогатов Андрій Миколайович. - 2019РА439106
Сорокіна О. Г. Характеристика імунних порушень у хворих на хронічну ВЕБ-інфекцію та оптимізація терапії шляхом диференційованої імунокорекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Сорокіна Ольга Георгіївна. - 2019РА438609
Терещенко Н. М. Підвищення ефективності реабілітаційних заходів у ранньому постінфарктному періоді за допомогою фізичних тренувань на тлі застосування сучасних методів лікування гострого інфаркту міокарда : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Терещенко Наталія Михайлівна. - 2018РА438647
Товажнянська В. Д. Вплив плодово-материнської інфекції на морфо-функціональний стан надниркових залоз плода (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Товажнянська Віра Дмитріївна. - 2019РА438628
Толстанова Г. О. Патологія ендометрія у жінок з нереалізованою репродуктивною функцією: діагностика та тактика лікування безпліддя : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Толстанова Галина Олександрівна. - 2019РА438693
Філак Я. Ф. Протезування та ортезування у фізичній терапії : навч. посіб. / Ярослав Філак, Фелікс Філак . - 2018ВА829915
Хомич А. В. Удосконалення діагностики обструктивного атеросклерозу коронарних артерій та оцінки сегментарної систолічної функції лівого шлуночка у хворих з ішемічною хворобою серця після стентування коронарних артерій : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Хомич Аліна Василівна. - 2019РА439066
Шалагай С. М. Обґрунтування і оцінка ефективності плевректомії у хворих на плеврит специфічного і неспецифічного генезу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Шалагай Сергій Михайлович. - 2018РА438638
Швед М. І. Сучасні технології відновного лікування хворих із гострим коронарним синдромом : [монографія] / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - 2018ВА829836
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського